Енциклопедія Сучасної України--Людина-А-2
Головна / Людина / А
 / Всього статей:  803


Аврамчук-Клим Ія

АВРАМЧУ́К-КЛИМ Ія (24. 09. 1937, Рівне) – дитячий психіатр. Закін. Мед. академію у Вроцлаві (Польща, 1960), де й працювала від 1962 асист. каф. мікробіології та імунології. 1964 емігрувала до США...


Австрійський інститут східної і південно-східної Європи 

АВСТРІ́ЙСЬКИЙ ІНСТИТУ́Т СХІ́ДНОЇ І ПІВДЕ́ННО-СХІ́ДНОЇ ЄВРО́ПИ («Österreichisches Ost- und Südosteuropa Institut») – науково-дослідна установа Австрії, що займається вивченням широкого спектра питань політичного, економічного...


Автоагрегат 

...

Автобусо-тролейбусобудування Український Інститут 

АВТО́БУСО-ТРОЛЕ́ЙБУСО-БУДУВА́ННЯ Український Інститут (ВАТ «Укравтобуспром») – головна наукова організація...


Автовантажмаш 

...

Автовокзал 

АВТОВОКЗА́Л (від авто… і вокзал) – комплекс споруд для обслуговування пасажирів на кінцевих і вузлових пунктах маршрутів руху пасажирського автомобільного транспорту. А. містить пасажир. споруди...


Автогідроагрегат 

«АВТОГІДРОАГРЕГА́Т» – підприємство транспортної галузі...


Автодром 

АВТОДРО́М (від авто… і грец. δρόμος – місце для змагань з бігу) – територія, обладнана для випробувань автомобілів...


Автозаз-ДЕУ 

«АВТОЗА́З-ДЕ́У» – спільне українсько-корейське підприємство з виробництва легкових автомобілів. Розташоване у Запоріжжі. «А.» – одне з провід. і найдавніших підпр-в України. Початок веде від з-ду с.-г. машин...


Автозазбанк 

«АВТОЗАЗБА́НК» – акціонерний банк. Засн. 1991 у Запоріжжі як ТОВ, від 1993 – ВАТ. Має філію у Києві. Метою створення і діяльності банку є розвиток товарно-грош. відносин в Україні, зокрема в Запоріз. регіоні шляхом розширення спектра інновац. банків. послуг...


Автозаправна мережа 

АВТОЗАПРА́ВНА МЕРЕ́ЖА – ряд виробничих об’єктів, що здійснюють заправлення транспортних засобів нафтопродуктами. Сучасна структура А. м. України включає традиц. автозаправні станції (АЗС), блочні стаціонарні (БАЗС)...


Автокефалія 

АВТОКЕФА́ЛІЯ (від авто… і κεφαλή – голова) – самоврядування, повна самостійність помісних православних церков, що ґрунтується на принципі «рівні серед рівних». Автокеф. церкви вперше виникли в сх. провінціях Рим. імперії в 4 ст....


Автокольорлит 

«АВТОКОЛЬОРЛИ́Т» – підприємство з виробництва кольорового литва для автомобільного...


Автокраз 

«АВТОКРА́З» – підприємство в галузі машинобудування, що спеціалізується на випуску автомобілів великої вантажопідйомності (від 10 до 20 т). Розташ. у м. Кременчук Полтав. обл. Засн. 1945 як мостобуд. з-д...


Автокразбанк 

«АВТОКРАЗБА́НК» – акціонерний комерційний банк, ВАТ. Засн. 1993 у м. Кременчук (Полтав. обл.). Має філію в м. Біла Церква Київ. обл., створ. шляхом приєднання КБ «Укруніверсалбанк» (Біла Церква) до «А.» у 1999. «А.» – універсал. банк...


Автомагістраль 

АВТОМАГІСТРА́ЛЬ (від авто… і лат. magistralis – головний) – автомобільний шлях для високоінтенсивного і швидкісного руху автомобільного транспорту. Інші назви: магістральна автомобільна дорога...


Автоматгірмаш ім. В. Антипова 

«АВТОМАТГІРМА́Ш ІМ. В. АНТИПОВА» – науково-дослідна установа, що займається створенням, освоєнням, впровадженням у виробництво, а також сервісним обслуговуванням систем та засобів автоматизації устаткування вугільної, гірничорудної, хімічної...


Автоматизації чорної металургії 

...

Автоматизація виробництва 

АВТОМАТИЗА́ЦІЯ ВИРОБНИ́ЦТВА – вищий рівень організації машинного виробництва, коли процеси одержання, перетворення, передавання, використання матеріалів...


Автоматизація виробничих процесів 

«АВТОМАТИЗА́ЦІЯ ВИРОБНИ́ЧИХ ПРОЦЕ́СІВ» – всеукраїнський науково-технічний журнал. Заснували 1995 наук.-вироб. корпорація «Київ. ін-т автоматики» і Міжнар. академія комп’ютер. наук та систем. Осн. тематика: автоматизація вироб. і технол. процесів в енергетиці...


Автоматизована система керування (АСК) 

АВТОМАТИЗО́ВАНА СИСТЕ́МА КЕРУВА́ННЯ (АСК) – сукупність автоматичних керуючих пристроїв, які за участі людини забезпечують функціонування об’єктів керування. АСК здійснює збирання інформації з об’єкта керування, передає, перетворює та опрацьовує її...


Автоматизованих систем проектування і управління виробництвом Український державний науково-виробничий центр  

...

Автоматизованих систем у будівництві Державний науково-дослідний інститут  

АВТОМАТИЗО́ВАНИХ СИСТЕ́М У БУДІВНИ́ЦТВІ Державний науково-дослідний інститут (ДНДІАСБ) – науково-дослідна установа...


Автоматизованих систем управління транспортом газу Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут 

АВТОМАТИЗО́ВАНИХ СИСТЕ́М УПРАВЛІ́ННЯ ТРА́НСПОРТОМ ГА́ЗУ Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут (НДПІАСУтрансгаз) – головна галузева установа зі створення засобів автоматизації, телемеханізації, газовимірювань, охоронної сигналізації...


Автоматика 

АВТОМА́ТИКА (від грец. αὐτόματος – самодіючий) – галузь науки про принципи й способи побудови автоматичних систем та засобів автоматики, методи аналізу і синтезу цих систем та пристроїв, які працюють без людини...


Автоматика 

...

Автоматики інститут 

АВТОМА́ТИКИ ІНСТИТУ́Т (науково-виробнича корпорація «Київський інститут автоматики» (НВК «КІА») – науково-дослідний та експериментально-випробувальний комплекс організацій; займається створенням, сертифікацією...


Автоматичне (автоматизоване) опрацювання мови 

...

Автоматичне зварювання 

АВТОМАТИ́ЧНЕ ЗВА́РЮВАННЯзварювання...


Автоматичні міжпланетні станції 

АВТОМАТИ́ЧНІ МІЖПЛАНЕ́ТНІ СТА́НЦІЇ (АМС) – безпілотні космічні апарати, призначені для польотів до інших небесних тіл з метою дослідження Сонячної системи: Місяця, планет, Сонця, комет...


Автомобіль 

АВТОМОБІ́ЛЬ (від авто… і лат. mobilis – рухомий) – транспортний засіб, що має як мінімум чотири колеса і приводиться у рух установленим на ньому двигуном, призначений для перевезення по безрейкових шляхах пасажирів...


Автомобільна військова техніка 

АВТОМОБІ́ЛЬНА ВІЙСЬКО́ВА ТЕ́ХНІКА – військові автомобілі всіх видів, гусеничні і колісні тягачі, транспортери-тягачі, трактори, причепи, напівпричепи, рухомі засоби ремонту й евакуації...


Автомобільна дорога 

АВТОМОБІ́ЛЬНА ДОРО́ГА – інженерна споруда для руху автомобільного транспорту. Осн. елементи А. д. – земляне полотно (насип або виїмка), на якому містяться проїзна частина та узбіччя і яке є основою для дорож. одягу...


Автомобільна промисловість 

АВТОМОБІ́ЛЬНА ПРОМИСЛО́ВІСТЬ – галузь машинобудування, що виробляє автомобілі та запасні частини до них, а також автомобільні двигуни, агрегати, причепи і напівпричепи. До А. п. належать підпр-ва з виробництва електронавантажувачів...


Автомобільний парк 

АВТОМОБІ́ЛЬНИЙ ПАРК – сукупність автотранспортних засобів підприємства, організації або міста чи країни в цілому. А. п. – один із найважлив. факторів розвитку економіки будь-якої країни...


Автомобільний спорт 

АВТОМОБІ́ЛЬНИЙ СПОРТ – вид спорту, що об’єднує кільцеві автомобільні перегони, автомобільні ралі, автомобільний крос, ралі-крос, підйом на гору, швидкісне маневрування (слалом), картинґ...


Автомобільний транспорт 

АВТОМОБІ́ЛЬНИЙ ТРА́НСПОРТ – вид транспорту для перевезення вантажів та пасажирів автомобільними дорогами. А. т. – одна з важливих галузей сучас. госп-ва...


Автомодельний спорт 

АВТОМОДЕ́ЛЬНИЙ СПОРТ – технічний вид спорту, що поєднує в собі конструювання моделей автомобілів, їх виготовлення відповідно до вимог правил та безпосередню участь у змаганнях. Автомоделі є різних груп, зокрема кордові з приводом на колеса...


Автонавантажувач 

«АВТОНАВАНТА́ЖУВАЧ» – підприємство машинобудівної галузі промисловості. Підпорядк. Держ. ком-ту пром. політики України. Засн. 1948 як держ. підпр-во «ЛАНТ»; від 1979 – ВО, від 1996 – ВАТ Львів. з-д «А.» У 50-х рр. «А.» – найпотужніший маш.-буд. з-д Львівщини...


Автономна православна церква 

АВТОНО́МНА ПРАВОСЛА́ВНА ЦЕ́РКВА – церква, яку створили у серпні 1941 на соборі у Почаївській лаврі православні єпископи...


Авторитет 

«АВТОРИТЕ́Т» – акціонерний банк. Засн. 1993 у Києві як ВАТ, займався вузькоспеціаліз. діяльністю – наданням кредитів. Нині «А.» – це універсал. кредитно-фінанс. установа...


Авторська школа 

А́ВТОРСЬКА ШКО́ЛА – експериментальний навчально-виховний заклад, діяльність якого ґрунтується на психолого-педагогічній концепції, розробленій автором чи авторським колективом. Термін «А. ш.» вживається від кін. 80-х рр....


Автоштамп 

«АВТОШТА́МП» – підприємство у галузі сільськогосподарського машинобудування. Підпорядк. Держ. ком-ту пром. політики України. Розташ. у м. Олександрія Кіровогр. обл. Засн. 1977 як з-д із виготовлення спецтехнол. інструменту, оснастки...


Автрамат 

«АВТРАМА́Т» – підприємство з виробництва поршнів до різних двигунів, відливок з алюмінієвих сплавів і гільз циліндрів двигунів внутрішнього згоряння. Розташ. у Харкові. Засн. 1930 як з-д «Поршень»...


Авуари 

АВУА́РИ (від франц. avoir – майно, надбання) – 1) грошові кошти банку в іноземній валюті, які він тримає на своїх рахунках, насамперед кореспондентських, в іноземних банках. Такі кошти, що належать державі, називаються зарубіж. (іноз.) А.; 2) активи (грошові кошти, валюта...


Агаджанов Ґрант  Карапетович

АГАДЖА́НОВ Ґрант Карапетович (17. 07. 1948, Баку) – інженер. Д-р екон. н. (1995), проф. (1995). Закін. Харків. інж.-буд. ін-т (1971). Від 1971 працював у «Харківкомунпромвод» майстром, ст. інж....


Агаллі Микола Дмитрович

АГА́ЛЛІ Микола Дмитрович (27. 09 (09. 10). 1866, м. Таганрог, нині Ростов. обл., РФ – 1945, с-ще Долинка Караґандин. обл., РФ) – ветеринарний лікар. Проф. Закін. Харків. вет. ін-т (1891), де відтоді й працював (з перервою) у терапевт. клініці та на бактеріол. станції (до 1911)...


Агапіт 

АГАПІ́Т (Бевцик Іван Васильович; 06. 03. 1965, с. Давидівці Кіцман. р-ну Чернів. обл.) – церковний діяч УПЦ МП. Закін. Київ. духовну академію (1998), того ж року прийняв чернечий постриг. 1998–2000 – єпископ, керуючий Хуст. єпархією...


Агапіт 

АГАПІ́Т (Вишневський Антоній; 16(28). 07. 1867, Волинь – 1924, м. Катеринослав...


Агапонов Микола Нефедович

АГАПО́НОВ Микола Нефедович (09. 04. 1940, м. Троїцьк Челябін. обл., РФ) – фахівець у галузі лісівництва. Канд. тех. (1985), д-р с.-г. (2005) н. Закін. Воронез. лісотех. ін-т (РФ...


Агарков Володимир  Іванович

АГА́РКОВ Володимир Іванович (01. 01. 1945, с. Красне Селидів. р-ну Сталін. обл., нині Красноарм. р-ну Донец. обл.) – лікар-гігієніст. Д-р мед. н. (1989), проф. (1990). Закін. Донец. мед. ін-т (1968). Працював у центр. райлікарні...


Агарков Георгій  Борисович

АГА́РКОВ Георгій Борисович (14. 04. 1922, Київ – 29. 09. 1988, Мурманськ, РФ, похов. на Байковому кладовищі в Києві) – лікар. Д-р мед. н. (1964), проф. (1972). Закін. Київ. мед. ін-т (1949), де відтоді й працював до 1965: викл., проф. каф. анатомії. Від 1965 – в Ін-ті зоології АН УРСР: ст. н. с....


Агарков Федір  Терентійович

АГА́РКОВ Федір Терентійович (07. 06. 1924, м. Сталіно, нині Донецьк – 05. 11. 1999, Донецьк) – фізіолог. Д-р мед. н. (1963)...


Агаронов Ашот  Мойсейович

АГАРО́НОВ Ашот Мойсейович (04(16). 11. 1895, Тифліс, нині Тбілісі – 21. 08. 1962, похов. у Єревані) – лікар. Д-р мед. н. (1940), проф. (1935). Засл. діяч н. Башкир. АРСР (1945)...


Агасьянц Владислав Андроникович

АГАСЬЯ́НЦ Владислав Андроникович (22. 06. 1939, Полтава) – тренер з волейболу. Засл. тренер України (1985). Закін. Харків. пед. ін-т (1964). Працював асист. каф. спорт. ігор Кам’янець-Поділ. пед. ін-ту (Хмельн. обл....


Агафангел 

АГАФА́НГЕЛ (Саввін Олексій Миколайович; 02. 09. 1938, с. Бурдино, нині Липец. обл....


Агафонов Олександр  Костянтинович

АГАФО́НОВ Олександр Костянтинович (01(14). 09. 1910, с. Селезеньово, нині Іванов. обл., РФ – 07. 05. 1998, Київ) – економіст. Д-р екон. н. (1971). Закін. Моск. екон. ін-т (1949). Працював на Київ. вагоноремонтному з-ді (1944–57); в Ін-ті економіки АН УРСР: 1958–83 – ст. н. с....


Агеєв Віталій  Борисович

АГЕ́ЄВ Віталій Борисович (04. 09. 1964, м. Ангарськ Іркутської обл., РФ) – фехтувальник. М. сп. міжнар. кл. (1986). Закін. Київ. ін-т фіз. культури (1988). Чемпіон Європи у особист. заліку (1994); володар Кубків Європи (1985–86, 1989–90; 1995 у команд. заліку) та СРСР (1985, 1987...


Агітпоїзд 

АГІТПО́ЇЗД – спеціально обладнаний пересувний засіб, колектив якого проводить пропагандистську і культурно-просвітню роботу серед населення. Один із засобів масованої більшов. пропаганди...


Аглицький Семен  Семенович

АГЛИ́ЦЬКИЙ Семен Семенович (15(27). 10. 1885, за ін. даними 23. 11 (05. 12). 1885, Одеса – 16. 03. 1957, там само) – лікар-гігієніст. Д-р біол. н. (1942), проф. (1934). Навч. у Вищому тех. уч-щі в Карлсруе (Німеччина, 1907–11)...


Агностицизм 

АГНОСТИЦИ́ЗМ (від грец. ἄγνωστος – незнаний) – термін, що позначає непізнаваність Бога або світу. Розрізняють релігійний та епістемологічний А. Термін «А.» вперше вжив 1869 Т. Г. Гакслі у реліг. значенні. Його використовували для позначення погляду...


Аграновський Мирон  Андрійович

АГРАНО́ВСЬКИЙ Мирон Андрійович (14. 12. 1914, Харків – 18. 01. 1982, Москва) – тренер з лижного спорту, педагог. Канд. пед. н. (1947), проф. (1970). Засл. тренер України (1966)...


Аграрна економіка 

АГРА́РНА ЕКОНО́МІКА – галузь економіки...


Аграрний університет національний (НАУ) 

АГРА́РНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т Національний (НАУ) – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку фахівців для агропромислового комплексу. Історія НАУ починається від 1898...


Аграрно-промислове виробництво 

АГРА́РНО-ПРОМИСЛО́ВЕ ВИРОБНИ́ЦТВО – форма організації сільськогосподарського виробництва; виготовлення остаточного сільськогосподарського товарного продукту. У першому значенні А.-п. в. – форма госп. діяльності...


Аграрної економіки Інститут УААН 

АГРА́РНОЇ ЕКОНО́МІКИ Інститут УААН – науково-дослідна установа, що вивчає соціально-економічні відносини у сільському господарстві України. Засн. у Києві 1956 як Укр. НДІ економіки та орг-ції с. госп-ва. Від 1992 – нинішня назва...


Агробізнес 

АГРОБІ́ЗНЕС (від агро… і бізнес) – вертикальна та горизонтальна інтегpація сільськогосподарських виpобництв (підпpиємств постачання, збуту, пеpеpобки, банків та інших фінансових структур)...


Агробіоценоз 

АГРОБІОЦЕНО́З (від агро… і грец. βίος – життя та κοινός – загальний) – штучно створюване з метою одержання сільськогосподарської продукції угруповання організмів на сільськогосподарських землях, а також землях лісового користування...


Агроекології і біотехнології інститут УАНН 

АГРОЕКОЛО́ГІЇ І БІОТЕХНОЛО́ГІЇ Інститут УААН – науково-дослідна установа, яка займається вивченням процесів...


Агроекологічна академія України Державна 

АГРОЕКОЛОГІ́ЧНА АКАДЕ́МІЯ УКРАЇ́НИ Державна – вищий навчальний заклад, що готує сільськогосподарські кадри. Створ. 1922 як Житомир. с.-г. iн-т, від 1994 має нинішню назву. Готує фахівців на 6 ф-тах, з 10 спеціальностей i 16 спецiалiзацiй: екології та охорони довкілля...


Агромаш 

«АГРОМА́Ш» – підприємство машинобудівної галузі. Підпорядк. Мін-ву аграр. політики України і входить до складу ВО «Украгропромреммаш». Розташ. у м. Чортків Терноп. обл. Засн. 1958 як Чортків. міжрай. майстерня з ремонту двигунів КДМ-16...


Агромаш 

«АГРОМА́Ш» – підприємство сільськогосподарського машинобудування. Підпорядк. Фонду Держмайна України. Розташ. у Києві. Створ. 1958 як Дарниц. дослідно-експерим. ремонтний з-д на базі міжрай. майстерні. Спеціалізувався на капітал. ремонті автомобілів ГАЗ-69...


Агрономічна освіта 

АГРОНОМІ́ЧНА ОСВІ́ТА – різновид професійної освіти, що дає теоретичні знання і практичні навички з вирощування рослин...


Агропромислова інтеграція 

АГРОПРОМИСЛО́ВА ІНТЕГРА́ЦІЯ – процес поєднання виробництва і переробки сільськогосподарської продукції...


Агроресурси 

...

Агротехніка 

АГРОТЕ́ХНІКА (від агро… і техніка) – система заходів вирощування сільськогосподарських культур...


Агрофірма 

АГРОФÍРМА (від агро… і фірма) – сільськогосподарське підприємство, що виробляє й реалізує продукцію під власною маркою. А. створюється, як правило, на базі одного або кількох с.-г. підпр-в, радгоспів...


Агужен Геннадій  Андрійович

АГУЖЕ́Н Геннадій Андрійович (11. 06. 1938, м. Артемівськ Сталін., нині Донец. обл.) – промисловець. Д-р екон. н. (1996). Почесна відзнака Президента України (1995). Закін. Укр. заоч. політех. ін-т у Харкові (1968). Працював гол. енергетиком (1968– 85)...


Ад’юнктура 

...

Адам 

АДА́М (Дубець Олександр Васильович; 14. 08. 1926, с. Фльоринка, нині Малопольського воєводства, Польща – 24. 07. 2016, м. Сянок...


Стр. 2 | 11        Попередня   1    2    3    Наступна