Енциклопедія Сучасної України--Наука-Е-1
Головна / Наука / Е
 / Всього статей:  36


Experimental oncology 

«EXPERIMENTAL ONСOLOGY» – міжнародний науковий жуpнaл. Зaсн. 1979 Ін-том проблем онкології АН УРСР (нині Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології НАНУ...


Ебіч Юрій Рахмієльович

Е́БІЧ Юрій Рахмієльович (27. 01. 1943, м. Івдель Свердлов. обл., РФ) – хімік. Д-р хім. н. (1992), проф. (1995). Закін. Дніпроп. хім.-технол. ін-т (1967)...


Евдемонізм 

ЕВДЕМОНІ́ЗМ (грец. εὐδαιμονία – щастя, блаженство) – етичний принцип, згідно з яким щастя є основною та кінцевою метою людських прагнень...


Евристика 

ЕВРИ́СТИКА (грец. εὑρίσϰω – знаходжу) – галузь знання, що вивчає творчу діяльність, визначає шляхи відкриття нового в ідеях, судженнях, способах діяння. У Стародав. Греції Е. була відома як метод навч., який застосовував Сократ. Пізніше Е. почали називати науку...


Ейдельман Самуїл Давидович

ЕЙДЕЛЬМА́Н Самуїл Давидович (01. 09. 1920 (за паспортом – 03. 01. 1921), м. Проскурів, нині Хмельницький – 08. 06. 2005, Київ) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1959), проф. (1961). Учасник 2-ї світ. війни. Навч. у Київ. ун-ті (1938–41), закiн. Чернiв. ун-т (1948)...


Екзистенціалізм 

ЕКЗИСТЕНЦІАЛІ́ЗМ (лат. existentia – існування) – один з провідних напрямів філософії та інтелектуальної культури 20 ст. Розквіт Е. припадає на серед. 20 ст. й пов’язаний з дослідж. М. Гайдеґґера, Ж.-П. Сартра, П. Тилліха...


Екології філософія 

ЕКОЛО́ГІЇ ФІЛОСО́ФІЯ – галузь філософських досліджень...


Екологія культурна 

ЕКОЛО́ГІЯ КУЛЬТУ́РНА – філософська школа. Засн. представниками неоеволюціонізму у серед. 20 ст. Л. Вайтом і Дж. Стюардом. Вони обґрунтували положення про те, що еволюція культури визначена потребою адаптації конкрет. сусп-ва до природ. умов...


Економетрія 

ЕКОНОМЕ́ТРІЯ (від економіка і …метрія) – наукова дисципліна, що вивчає економічні явища та процеси на базі конкретного числового матеріалу. В Е. (як сучас. напрямі екон. науки) синтезовано досягнення екон. теор. аналізу...


Економіко-математичні методи 

ЕКОНО́МІКО-МАТЕМАТИ́ЧНІ МЕ́ТОДИ – комплекс економічних, математичних і кібернетичних дисциплін, призначених для вивчення економіки. Е.-м. м. розглядають економіку як соц.-екон. систему...


Економічна кібернетика 

ЕКОНОМІ́ЧНА КІБЕРНЕ́ТИКА – науковий напрям кібернетики, що вивчає проблеми застосування її методів і засобів для дослідження та організації економічних процесів. Е. к. розглядає економіку...


Експеримент 

ЕКСПЕРИМЕ́НТ (лат. experimentum, від experior – випробовую) – емпіричний метод пізнання явищ дійсності в умовах спеціального відтворення природних закономірностей на основі певної наукової теорії, що визначає мету...


Електрика 

ЕЛЕ́КТРИКА – явище природи, пов’язане з існуванням, рухом і взаємодією електричних зарядів. Понад 2500 р. тому стало відомо, що бурштин, коли його потерти об яке-небудь ін. тіло...


Електричного розряду в газі фізика 

ЕЛЕКТРИ́ЧНОГО РОЗРЯ́ДУ В ГА́ЗІ ФІ́ЗИКА – розділ фізики...


Електродинаміка 

ЕЛЕКТРОДИНА́МІКА – розділ фізики, в якому розглядають властивості і закономірності електромагнітного поля...


Електромагнітна біологія 

ЕЛЕКТРОМАГНІ́ТНА БІОЛО́ГІЯ – розділ біофізики, який вивчає вплив електромагнітних полів на біологічні процеси на всіх рівнях організації живих систем. У широкому розумінні Е. б. охоплює всі діапазони електромагніт. хвиль...


Електромашинобудування та електрообладнання 

«ЕЛЕКТРОМАШИНОБУДУВА́ННЯ ТА ЕЛЕКТРООБЛА́ДНАННЯ» – науково-технічний журнал. Засн. 1965 електромех. ф-том Одес. політех. ін-ту (нині ун-т). Друкує вид-во «Техніка» (Київ). Виходить 2–3 рази на рік; матеріали публікує укр....


Електроніка 

ЕЛЕКТРО́НІКА – наука про електронні та іонні явища, що відбуваються у вакуумі, газах, твердому тілі і плазмі, та електронні явища на їх межах, а також техніка...


Електронна фізика 

ЕЛЕКТРО́ННА ФІ́ЗИКА – галузь фізики, що досліджує електронні явища і процеси. Електронні процеси відіграють провідну чи ж навіть визначал. роль у більшості галузей природознавства...


Електрохімія 

ЕЛЕКТРОХІ́МІЯ (від електро… і хімія) – наука, що вивчає хімічні процеси, пов’язані з проходженням або виникненням електричного струму і потенціалу...


Ельберт Еміль  Ісакович

Е́ЛЬБЕРТ Еміль Ісакович (30. 10. 1934, Київ) – хімік-технолог. Д-р тех. н. (1981), проф. (1983). Закін. Дніпроп. металург. ін-т (1957). Працював 1959–73 у Кузнец. філії Сх. н.-д. вуглехім. ін-ту (м. Новокузнецьк Кемеров. обл., РФ)...


Емаль і полива 

ЕМА́ЛЬ І ПОЛИ́ВА Емаль (франц. émail, від франк. smeltan – плавити; Е.) – тонкий склоподібний шар на поверхні металевих виробів; полива (П.; ін. назва – глазур, нім. Glasur, від Glas – скло) – тонкий склоподібний шар на поверхні керамічних виробів...


Емпіризм 

ЕМПІРИ́ЗМ (грец. έμπειρία – досвід) – напрям філософії...


Еніологія 

ЕНІОЛО́ГІЯ – міждисциплінарна галузь знань про закономірності енергоінформаційної взаємодії в системі природа–суспільство. Досліджує структури щільної й тонкої матерії, енергоінформ. взаємодії...


Еннан Алім Абдул-Амідович

ЕННА́Н Алім Абдул-Амідович (25. 02. 1935, Одеса) – хімік. Канд. тех. (1965), д-р хім. (1976) н., проф. (1976). Засл. діяч н. і т. УРСР (1990). Закін. Одес. політех. ін-т (1958), де відтоді й працював. 1961–62 – на Одес. суперфосфат. з-ді; від 1962 – в Одес. ун-ті: 1970–78 – декан по роботі з іноз. студентами...


Енольський Віктор Зелікович

ЕНО́ЛЬСЬКИЙ Віктор Зелікович (26. 04. 1945...


Епік Елеонора Яківна

Е́ПІК Елеонора Яківна (01. 05. 1934...


Епік Павло Олександрович

Е́ПІК Павло Олександрович (09(21). 12. 1890, с. Гамаліївка, нині Шосткин. р-ну Сум. обл. – 10. 08. 1974, Київ) – хімік. Д-р хім. н. (1965), проф. (1966). Держ. нагороди СРСР. Закін. Київ. політех. ін-т (1930), де від 1932 й працював: 1944–73 – зав. каф. аналіт. хімії...


Епістемологія 

ЕПІСТЕМОЛО́ГІЯ (від грец. έπιστήμη – знання і …логія) – розділ філософії, який з’ясовує, що таке знання, які його різновиди...


Ерайзер Леонід  Миколайович

ЕРА́ЙЗЕР Леонід Миколайович (17. 04. 1938, Запоріжжя) – хімік. Д-р тех. н. (1991), проф. (1992). Закін. Одес. політех. ін-т (1960), де 1963–64 та від 1974 й працює (нині ун-т): 1993–97 – зав., від 1997 – проф. каф. технології неорган. речовин. 1964–74 – у Сіверськодонец. філії (Ворошиловгр....


Еренфест Пауль

ЕРЕНФЕ́СТ Пауль (18. 01. 1880, Відень – 25. 09. 1933, Амстердам) – фізик. Чоловік Т. Еренфест-Афанасьєвої. Іноз. чл. АН СРСР (1924). Проф. (1912). Навч. у Віден. тех. школі (1899–1901), слухав лекції у Ґеттінґені (Німеччина, 1901–02)...


Еренфест-Афанасьєва Тетяна Олексіївна

ЕРЕНФЕ́СТ-АФАНА́СЬЄВА Тетяна Олексіївна (14(26). 11. 1876, Київ – 26. 01. 1964, Москва) – фізик. Дружина П. Еренфеста. Закін. Маріїн. жін. г-зію (1893), пед. курси С.-Петербур. жін. г-зії (1896), С.-Петербур. вищі жін. курси (1900)...


Ерн Володимир Францович

ЕРН Володимир Францович (Эрн Владимир Францевич; 05(17). 08. 1882, Тифліс, нині Тбілісі – 29. 04(12. 05). 1917, Москва) – російський філософ. Послідовник платонізму. Д-р філософії (1916). Закін. Моск. ун-т (1904)...


Ескін Григорій Ілліч

Е́СКІН Григорій Ілліч (05. 12. 1936, Київ) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1974), проф. (1974). Навч. у Луцькому пед. ін-ті (1954–57), закін. Моск. ун-т (1960). Працював у Воронез. ун-ті (РФ, 1963–66), ст. н. с. Ін-ту проблем механіки АН СРСР (Москва, 1966–74), проф. Єрусалим. ун-ту (1974–80)...


Естетика 

ЕСТЕ́ТИКА (від грец. αἰσϑητικός – чуттєво сприйманий) – філософська наука, яка вивчає сферу естетичного ставлення людини до світу; теорія прекрасного і мистецтва. Термін «Е.» запровадив у 18 ст. нім. філософ О. Баумґартен як назву для дисципліни...


Етика 

Е́ТИКА (лат. ethica, від грец. ἦϑος – звичай, вдача, характер) – філософська наука, об’єктом дослідження якої є мораль, моральність; система моральних норм і цінностей, властива певній спільноті, соціальній...