Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  40

Історії України Інститут НАНУ

ІСТО́РІЇ УКРАЇ́НИ Інститут НАНУ – науково-дослідна установа...


Іоносфери Інститут НАНУ та Міністерства освіти і науки України

ІОНОСФЕ́РИ Інститут НАНУ та Міністерства освіти і науки України – науково-дослідна установа...


Інформатики і комп’ютерної споживчої кооперації України Інститут (Укоопінком)

ІНФОРМА́ТИКИ І КОМП’ЮТЕРИЗА́ЦІЇ СПОЖИ́ВЧОЇ КООПЕРА́ЦІЇ УКРАЇ́НИ Інститут (Укоопінком) – підприємство Центральної спілки споживчих товариств України (Укоопспілка)...


Інформаційної інфраструктури Державний науково-дослідний інститут Державної адміністрації зв’язку України та НАНУ (ДНДІІІ)

...

Інститут

ІНСТИТУ́Т (від лат. institutum – устрій, установа) – сукупність норм права, що охоплює певні суспільні відносини; назва науково-дослідних установ...


Інститут для вивчення СРСР

ІНСТИТУ́Т ДЛЯ ВИ́ВЧЕННЯ СРСР – науково-дослідна установа, що вивчала проблеми радянознавства. Засн. 1950 у Мюнхені. Фінансував діяльність Ін-ту, де працювали вчені та фахівці, які емігрували з СРСР (українці – від 1954)...


Інститут історії партії при ЦК КПУ

ІНСТИТУ́Т ІСТО́РІЇ ПА́РТІЇ при ЦК КПУ – науково-дослідна установа. Попередником Ін-ту була Комісія з вивчення історії Жовтн. революції та Комуніст. партії (див. Істпарти)...


Інститут Східної Європи

ІНСТИТУ́Т СХІ́ДНОЇ ЄВРО́ПИ – науково-дослідна установа. Засн. 1921 у Римі під егідою МЗС Італії з метою вивчення держав Сх. Європи, насамперед тих...


Інформаційних і моделюючих технологій Інститут

...

Інститут червоної професури при ВУЦВК

ІНСТИТУ́Т ЧЕРВО́НОЇ ПРОФЕСУ́РИ при ВУЦВК – вищий навчальний партійний заклад з підготовки викладачів суспільних наук для вищих навчальних закладів, а також працівників науково-дослідних установ...


Інститут досліджень національних справ

ІНСТИТУ́Т ДОСЛІ́ДЖЕНЬ НАЦІОНА́ЛЬНИХ СПРАВ – польське наукове товариство. Засн. 1921 у Варшаві з метою вивчення становища нац. меншин та визначення шляхів розв’язання нац. проблем у Польщі з ініціативи Ш. Ашкеназі, В. Вакара, М. Гандельсмана...


Інноваційного провайдингу інститут НААНУ

ІННОВАЦІ́ЙНОГО ПРОВА́ЙДИНГУ інститут НААНУ – провідна науково-дослідна установа з вивчення проблем інноваційного розвитку агропромислового комплексу України. Засн. 2002 у Києві. Має 5 регіонал. відділ. (у Донецьку, Вінниці, Харкові, Херсоні...


Історично-археографічний інститут ВУАН

ІСТОРИ́ЧНО-АРХЕОГРАФІ́ЧНИЙ ІНСТИТУ́Т ВУАН – науково-дослідна установа історичного профілю. Створ. у січні 1934 на сесії ВУАН разом із 20-ма ін. НДІ. Розпочав діяльність 1 лютого 1934...


Івано-Франківський богословський інститут УПЦ КП

ІВА́НО-ФРАНКІ́ВСЬКИЙ БОГОСЛО́ВСЬКИЙ ІНСТИТУ́Т УПЦ КП Засн. 1991. Готує священнослужителів, викл. філос. і релігієзнавчих дисциплін. Діють 3 каф.: богослов., гуманітар. наук, філософії та релігієзнавства. Навч. процес забезпечують 1 д-р наук., 2 проф....


Інститут імені святого Петра Могили

...

Інститут імені митрополита Андрея Шептицького

ІНСТИТУ́Т І́МЕНІ МИТРОПОЛИ́ТА АНДРЕ́Я ШЕПТИ́ЦЬКОГО – українська католицька освітньо-виховна установа у Канаді. Засн. 1952 у м. Саскатун (провінція Саскачеван) на основі бурси ім. М. Шашкевича Братства українців-католиків Канади (діяла від 1935)...


Історія України

«ІСТО́РІЯ УКРАЇ́НИ» – всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. Засн. 1996 благодій. фондом «Перше вересня»...


Історії церкви Інститут Українського католицького університету

ІСТО́РІЇ ЦЕ́РКВИ Інститут Українського католицького університету – науково-дослідна установа...


Інтелектуальної власності Науково-дослідний інститут НАПрНУ

ІНТЕЛЕКТУА́ЛЬНОЇ ВЛА́СНОСТІ Науково-дослідний інститут НАПрНУ – науково-дослідна установа...


Івано-Франківський інститут агропромислового виробництва НААНУ

ІВА́НО-ФРАНКІ́ВСЬКИЙ ІНСТИТУ́Т АГРОПРОМИСЛО́ВОГО ВИРОБНИ́ЦТВА НААНУ – наукова установа, що займається науковим забезпеченням агропромислового виробництва області. Засн. 1983 як Івано-Фр. н.-д. станція хрестоцвітих культур на базі відділу селекції...


Інформаційних технологій і засобів навчання Інститут НАПНУ

ІНФОРМАЦІ́ЙНИХ ТЕХНОЛО́ГІЙ І ЗА́СОБІВ НАВЧА́ННЯ Інститут НАПНУ – провідна наукова установа України зі створення...


Імпульсних процесів і технологій інститут (ІІПТ) НАНУ

І́МПУЛЬСНИХ ПРОЦЕ́СІВ І ТЕХНОЛО́ГІЙ ІНСТИТУТ (ІІПТ) НАНУ – наукова установа...


Імплантологів України Асоціація

ІМПЛАНТО́ЛОГІВ УКРАЇ́НИ АСОЦІАЦІЯ – громадська організація, що об’єднує фахівців, діяльність яких пов’язана з використанням методик стоматологічної імплантації. Засн. 1999 у Львові. Її осередки функціонують у всіх обл. та АР Крим...


Імідж України міжнародний

...

Історія в школах України

«ІСТО́РІЯ В ШКО́ЛАХ УКРАЇ́НИ» – науково-методичний журнал. Засн. 1996 у Києві Мін-вом освіти та науки України, АПНУ та вид-вом «Пед. преса». Виходить щомісяця укр. мовою; наклад 3 тис. прим. Друкує розпорядження Мін-ва освіти та науки, метод. листи...


Інфекціоністів України Асоціація

ІНФЕКЦІОНІ́СТІВ УКРАЇ́НИ Асоціація – всеукраїнська громадська організація, яка об’єднує науково-практичні товариства лікарів-інфекціоністів. Створ. 1997 у Полтаві. Мета діяльності – збереження й зміцнення здоров’я укр. народу...


Історичних коштовностей України Музей

ІСТОРИ́ЧНИХ КОШТО́ВНОСТЕЙ УКРАЇ́НИ Музей Засн. 1963 у Києві як відділ «Золота комора» Київ. істор. музею, 1965 отримав статус музею, від 1968 – Музей істор. коштовностей УРСР (філія Держ. істор. музею УРСР)...


Історична бібліотека України Національна

ІСТОРИ́ЧНА БІБЛІОТЕ́КА УКРАЇ́НИ Національна Засн. у липні 1939 в Києві як Держ. істор. б-ка УРСР на базі книжк. фондів Антиреліг. та Істор. музеїв для сприяння розвитку істор. науки і освіти...


Історії України Національний музей

ІСТО́РІЇ УКРАЇ́НИ Національний музей Засн. 1899 у Києві з ініціативи й коштом Київ. т-ва старожитностей і мист-в на чолі з Б. Ханенком як Музей старожитностей та мист-в. Знаходився у приміщенні на вул. Олександрівська (нині М. Грушевського, № 6)...


Історія держави і права України

ІСТО́РІЯ ДЕРЖА́ВИ І ПРА́ВА УКРАЇ́НИ – складова частина загальної історії держави і права, що відображає національні та регіональні особливості України. Тривалий час І. д. і п. У. розглядали лише в межах історії держави і права сусід. країн, насамперед Росії...


Іберієлі Асоціація грузинів України

«ІБЕРІЄ́ЛІ» Асоціація грузинів України Засн. 2001 у Києві представниками груз. громад з метою надання допомоги співвітчизникам. Її чл. є громадяни України груз. походження, особи без громадянства, ін. національностей...


Інвалідів України Національна асамблея

...

Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України

...

Історії промисловості України Державний музей

ІСТО́РІЇ ПРОМИСЛО́ВОСТІ УКРАЇ́НИ Державний музей Засн. 2000 як структур. підрозділ Донецького обласного краєзнавчого музею. Осн. завданням є вивчення історії розвитку пром-сті України. Діють стаціонарні виставки...


Історія України. Маловідомі імена, події, факти

«ІСТО́РІЯ УКРАЇ́НИ. МАЛОВІДО́МІ ІМЕНА́, ПОДІ́Ї...


Історія народного господарства та економічної думки України

«ІСТО́РІЯ НАРО́ДНОГО ГОСПОДА́РСТВА ТА ЕКОНОМІ́ЧНОЇ ДУ́МКИ УКРАЇ́НИ» – історико-економічний збірник наукових праць. Засн. 1965 як міжвідом. зб. «Історія народного господарства та економічної думки Української РСР»...


Інформації та техніко-економічних досліджень металургії Український науково-дослідний інститут (Укрметалургінформ)

ІНФОРМА́ЦІЇ ТА ТЕ́ХНІКО-ЕКОНОМІ́ЧНИХ ДОСЛІ́ДЖЕНЬ МЕТАЛУ́РГІЇ Український науково-дослідний інститут (Укрметалургінформ) – галузева установа...


Інноваційних технологій в енергетиці та енергозбереженні Державний науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут

ІННОВАЦІ́ЙНИХ ТЕХНОЛО́ГІЙ В ЕНЕРГЕ́ТИЦІ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕ́ЖЕННІ Державний науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут – державне підприємство...


Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

«ІНФОРМАЦІ́ЙНИЙ ЗБІ́РНИК МІНІСТЕ́РСТВА ОСВІ́ТИ І НАУ́КИ, МО́ЛОДІ ТА СПО́РТУ УКРАЇ́НИ» Засн. 17 лютого 1919 Міністром освіти УНР І. Огієнком (див. Іларіон) на нараді з керівниками середніх...


Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

...