Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  23

Інститут червоної професури при ВУЦВК

ІНСТИТУ́Т ЧЕРВО́НОЇ ПРОФЕСУ́РИ при ВУЦВК – вищий навчальний партійний заклад з підготовки викладачів суспільних наук для вищих навчальних закладів, а також працівників науково-дослідних установ...


Інститут

ІНСТИТУ́Т (від лат. institutum – устрій, установа) – сукупність норм права, що охоплює певні суспільні відносини; назва науково-дослідних установ...


Інститут для вивчення СРСР

ІНСТИТУ́Т ДЛЯ ВИ́ВЧЕННЯ СРСР – науково-дослідна установа, що вивчала проблеми радянознавства. Засн. 1950 у Мюнхені. Фінансував діяльність Ін-ту, де працювали вчені та фахівці, які емігрували з СРСР (українці – від 1954)...


Інститут історії партії при ЦК КПУ

ІНСТИТУ́Т ІСТО́РІЇ ПА́РТІЇ при ЦК КПУ – науково-дослідна установа. Попередником Ін-ту була Комісія з вивчення історії Жовтн. революції та Комуніст. партії (див. Істпарти)...


Інститут Східної Європи

ІНСТИТУ́Т СХІ́ДНОЇ ЄВРО́ПИ – науково-дослідна установа. Засн. 1921 у Римі під егідою МЗС Італії з метою вивчення держав Сх. Європи, насамперед тих...


Інноваційного провайдингу інститут НААНУ

ІННОВАЦІ́ЙНОГО ПРОВА́ЙДИНГУ інститут НААНУ – провідна науково-дослідна установа з вивчення проблем інноваційного розвитку агропромислового комплексу України. Засн. 2002 у Києві. Має 5 регіонал. відділ. (у Донецьку, Вінниці, Харкові, Херсоні...


Інститут досліджень національних справ

ІНСТИТУ́Т ДОСЛІ́ДЖЕНЬ НАЦІОНА́ЛЬНИХ СПРАВ – польське наукове товариство. Засн. 1921 у Варшаві з метою вивчення становища нац. меншин та визначення шляхів розв’язання нац. проблем у Польщі з ініціативи Ш. Ашкеназі, В. Вакара, М. Гандельсмана...


Інформаційних і моделюючих технологій Інститут

...

Історично-археографічний інститут ВУАН

ІСТОРИ́ЧНО-АРХЕОГРАФІ́ЧНИЙ ІНСТИТУ́Т ВУАН – науково-дослідна установа історичного профілю. Створ. у січні 1934 на сесії ВУАН разом із 20-ма ін. НДІ. Розпочав діяльність 1 лютого 1934...


Івано-Франківський богословський інститут УПЦ КП

ІВА́НО-ФРАНКІ́ВСЬКИЙ БОГОСЛО́ВСЬКИЙ ІНСТИТУ́Т УПЦ КП Засн. 1991. Готує священнослужителів, викл. філос. і релігієзнавчих дисциплін. Діють 3 каф.: богослов., гуманітар. наук, філософії та релігієзнавства. Навч. процес забезпечують 1 д-р наук., 2 проф....


Історії України Інститут НАНУ

ІСТО́РІЇ УКРАЇ́НИ Інститут НАНУ – науково-дослідна установа...


Інститут імені святого Петра Могили

...

Інститут імені митрополита Андрея Шептицького

ІНСТИТУ́Т І́МЕНІ МИТРОПОЛИ́ТА АНДРЕ́Я ШЕПТИ́ЦЬКОГО – українська католицька освітньо-виховна установа у Канаді. Засн. 1952 у м. Саскатун (провінція Саскачеван) на основі бурси ім. М. Шашкевича Братства українців-католиків Канади (діяла від 1935)...


Інформаційних технологій і засобів навчання Інститут НАПНУ

ІНФОРМАЦІ́ЙНИХ ТЕХНОЛО́ГІЙ І ЗА́СОБІВ НАВЧА́ННЯ Інститут НАПНУ – провідна наукова установа України зі створення...


Історії церкви Інститут Українського католицького університету

ІСТО́РІЇ ЦЕ́РКВИ Інститут Українського католицького університету – науково-дослідна установа...


Імпульсних процесів і технологій інститут (ІІПТ) НАНУ

І́МПУЛЬСНИХ ПРОЦЕ́СІВ І ТЕХНОЛО́ГІЙ ІНСТИТУТ (ІІПТ) НАНУ – наукова установа...


Івано-Франківський інститут агропромислового виробництва НААНУ

ІВА́НО-ФРАНКІ́ВСЬКИЙ ІНСТИТУ́Т АГРОПРОМИСЛО́ВОГО ВИРОБНИ́ЦТВА НААНУ – наукова установа, що займається науковим забезпеченням агропромислового виробництва області. Засн. 1983 як Івано-Фр. н.-д. станція хрестоцвітих культур на базі відділу селекції...


Інтелектуальної власності Науково-дослідний інститут НАПрНУ

ІНТЕЛЕКТУА́ЛЬНОЇ ВЛА́СНОСТІ Науково-дослідний інститут НАПрНУ – науково-дослідна установа...


Іоносфери Інститут НАНУ та Міністерства освіти і науки України

ІОНОСФЕ́РИ Інститут НАНУ та Міністерства освіти і науки України – науково-дослідна установа...


Інформатики і комп’ютерної споживчої кооперації України Інститут (Укоопінком)

ІНФОРМА́ТИКИ І КОМП’ЮТЕРИЗА́ЦІЇ СПОЖИ́ВЧОЇ КООПЕРА́ЦІЇ УКРАЇ́НИ Інститут (Укоопінком) – підприємство Центральної спілки споживчих товариств України (Укоопспілка)...


Інноваційних технологій в енергетиці та енергозбереженні Державний науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут

ІННОВАЦІ́ЙНИХ ТЕХНОЛО́ГІЙ В ЕНЕРГЕ́ТИЦІ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕ́ЖЕННІ Державний науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут – державне підприємство...


Інформації та техніко-економічних досліджень металургії Український науково-дослідний інститут (Укрметалургінформ)

ІНФОРМА́ЦІЇ ТА ТЕ́ХНІКО-ЕКОНОМІ́ЧНИХ ДОСЛІ́ДЖЕНЬ МЕТАЛУ́РГІЇ Український науково-дослідний інститут (Укрметалургінформ) – галузева установа...


Інформаційної інфраструктури Державний науково-дослідний інститут Державної адміністрації зв’язку України та НАНУ (ДНДІІІ)

...