Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  5

Інтерновані українські військові формування

...

Інтернаціональні військові формування у Червоній армії 1918-20

ІНТЕРНАЦІОНА́ЛЬНІ ВІЙСЬКО́ВІ ФОРМУВА́ННЯ У ЧЕРВО́НІЙ А́РМІЇ 1918–20 – військові підрозділи, сформовані з іноземних громадян...


Історія української географії

«ІСТО́РІЯ УКРАЇ́НСЬКОЇ ГЕОГРА́ФІЇ» – науково-практичний часопис. Засн. 2000 у Тернополі Укр. геогр. т-вом, Геогр. комісією НТШ та Терноп. пед. ун-том з ініціативи Б. Заставецького (ред. 1–2 вип.). Виходить двічі на рік; наклад 150 прим. Розглядає теор....


Історія української філософії

ІСТО́РІЯ УКРАЇ́НСЬКОЇ ФІЛОСО́ФІЇ – процес зародження і розвитку в складі української культури ідей, спрямованих на осягнення граничних підстав людського буття, і відповідних цим ідеям теорій (професійних концепцій, систем...


Історія міст і сіл української РСР

«ІСТО́РІЯ МІСТ І СІЛ УКРАЇ́НСЬКОЇ РСР» – історико-краєзнавче видання. Висвітлює історію насел. пунктів від найдавніших часів до поч. 1970-х pp. на тер. України в її сучас. адм.-територ. межах. Ініціаторами створення стали широкі кола громадськості – краєзнавці...