Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  32

Історія України

«ІСТО́РІЯ УКРАЇ́НИ» – всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. Засн. 1996 благодій. фондом «Перше вересня»...


Історія в школах України

«ІСТО́РІЯ В ШКО́ЛАХ УКРАЇ́НИ» – науково-методичний журнал. Засн. 1996 у Києві Мін-вом освіти та науки України, АПНУ та вид-вом «Пед. преса». Виходить щомісяця укр. мовою; наклад 3 тис. прим. Друкує розпорядження Мін-ва освіти та науки, метод. листи...


Історія держави і права України

ІСТО́РІЯ ДЕРЖА́ВИ І ПРА́ВА УКРАЇ́НИ – складова частина загальної історії держави і права, що відображає національні та регіональні особливості України. Тривалий час І. д. і п. У. розглядали лише в межах історії держави і права сусід. країн, насамперед Росії...


Історія України. Маловідомі імена, події, факти

«ІСТО́РІЯ УКРАЇ́НИ. МАЛОВІДО́МІ ІМЕНА́, ПОДІ́Ї...


Історія народного господарства та економічної думки України

«ІСТО́РІЯ НАРО́ДНОГО ГОСПОДА́РСТВА ТА ЕКОНОМІ́ЧНОЇ ДУ́МКИ УКРАЇ́НИ» – історико-економічний збірник наукових праць. Засн. 1965 як міжвідом. зб. «Історія народного господарства та економічної думки Української РСР»...


Історія

ІСТО́РІЯ (від грец. ίστορία – розповідь про минулі події, знання, дослідження) – наука, що на підставі матеріальних і писемних пам’яток минулих подій вивчає конкретні прояви історичного процесу...


Історія та правознавство

«ІСТО́РІЯ ТА ПРАВОЗНА́ВСТВО» – науково-методичний журнал. Засн. 2003 у Харкові ТОВ «Видавн. група “Основа”». Виходить тричі на місяць; наклад 4610 прим. Рубрики: «Кафедра», «Професійна майстерність», «Готуючись до уроку», «Я атестуюсь»...


Історія військова

ІСТО́РІЯ ВІЙСЬКО́ВА – галузь історичної науки, що пов’язана з воєнною наукою і вивчає причини, хід, рушійні сили, наслідки...


Історія української географії

«ІСТО́РІЯ УКРАЇ́НСЬКОЇ ГЕОГРА́ФІЇ» – науково-практичний часопис. Засн. 2000 у Тернополі Укр. геогр. т-вом, Геогр. комісією НТШ та Терноп. пед. ун-том з ініціативи Б. Заставецького (ред. 1–2 вип.). Виходить двічі на рік; наклад 150 прим. Розглядає теор....


Історія української філософії

ІСТО́РІЯ УКРАЇ́НСЬКОЇ ФІЛОСО́ФІЇ – процес зародження і розвитку в складі української культури ідей, спрямованих на осягнення граничних підстав людського буття, і відповідних цим ідеям теорій (професійних концепцій, систем...


Історія. Філософія. Релігієзнавство

«ІСТО́РІЯ. ФІЛОСО́ФІЯ. РЕЛІГІЄЗНА́ВСТВО» – квартальник. Засн. 2007 Житомир. ун-том та ТОВ «Антросвіт» (і видавець). Виходить укр. мовою; наклад 500 прим. Матеріали присвяч. актуал. проблемам історії, філософії та релігієзнавства. Рубрики: «Історичні розвідки»...


Історія міст і сіл української РСР

«ІСТО́РІЯ МІСТ І СІЛ УКРАЇ́НСЬКОЇ РСР» – історико-краєзнавче видання. Висвітлює історію насел. пунктів від найдавніших часів до поч. 1970-х pp. на тер. України в її сучас. адм.-територ. межах. Ініціаторами створення стали широкі кола громадськості – краєзнавці...


Історія політичних і правових учень

ІСТО́РІЯ ПОЛІТИ́ЧНИХ І ПРАВОВИ́Х УЧЕ́НЬ – юридична дисципліна, що досліджує історію виникнення та розвитку теоретичних знань про політику, державу, право. Вивчає процес пізнання людьми явищ політики...


Історія торгівлі, податків та мита

«ІСТО́РІЯ ТОРГІ́ВЛІ, ПОДА́ТКІВ ТА МИ́ТА» – збірник наукових праць. Засн. 2010 у Дніпропетровську Академією митної служби України та Ун-том. Виходить двічі на рік укр. мовою; наклад 100 прим. Матеріали друкує укр., рос....


Історичні дослідження. Історія зарубіжних країн

«ІСТОРИ́ЧНІ ДОСЛІ́ДЖЕННЯ. ІСТО́РІЯ ЗАРУБІ́ЖНИХ КРАЇ́Н» – республіканський міжвідомчий збірник наукових праць. Виходив 1975–89 у Києві один раз на рік як друк. орган Ін-ту історії АН УРСР (загалом 15 вип.). Відображав результати його н.-д. роботи...


Історія і культура Придніпров’я: невідомі та маловідомі сторінки

...

Інфекціоністів України Асоціація

ІНФЕКЦІОНІ́СТІВ УКРАЇ́НИ Асоціація – всеукраїнська громадська організація, яка об’єднує науково-практичні товариства лікарів-інфекціоністів. Створ. 1997 у Полтаві. Мета діяльності – збереження й зміцнення здоров’я укр. народу...


Імідж України міжнародний

...

Імплантологів України Асоціація

ІМПЛАНТО́ЛОГІВ УКРАЇ́НИ АСОЦІАЦІЯ – громадська організація, що об’єднує фахівців, діяльність яких пов’язана з використанням методик стоматологічної імплантації. Засн. 1999 у Львові. Її осередки функціонують у всіх обл. та АР Крим...


Історії України Інститут НАНУ

ІСТО́РІЇ УКРАЇ́НИ Інститут НАНУ – науково-дослідна установа...


Історичних коштовностей України Музей

ІСТОРИ́ЧНИХ КОШТО́ВНОСТЕЙ УКРАЇ́НИ Музей Засн. 1963 у Києві як відділ «Золота комора» Київ. істор. музею, 1965 отримав статус музею, від 1968 – Музей істор. коштовностей УРСР (філія Держ. істор. музею УРСР)...


Історична бібліотека України Національна

ІСТОРИ́ЧНА БІБЛІОТЕ́КА УКРАЇ́НИ Національна Засн. у липні 1939 в Києві як Держ. істор. б-ка УРСР на базі книжк. фондів Антиреліг. та Істор. музеїв для сприяння розвитку істор. науки і освіти...


Інвалідів України Національна асамблея

...

Історії України Національний музей

ІСТО́РІЇ УКРАЇ́НИ Національний музей Засн. 1899 у Києві з ініціативи й коштом Київ. т-ва старожитностей і мист-в на чолі з Б. Ханенком як Музей старожитностей та мист-в. Знаходився у приміщенні на вул. Олександрівська (нині М. Грушевського, № 6)...


Іберієлі Асоціація грузинів України

«ІБЕРІЄ́ЛІ» Асоціація грузинів України Засн. 2001 у Києві представниками груз. громад з метою надання допомоги співвітчизникам. Її чл. є громадяни України груз. походження, особи без громадянства, ін. національностей...


Історії промисловості України Державний музей

ІСТО́РІЇ ПРОМИСЛО́ВОСТІ УКРАЇ́НИ Державний музей Засн. 2000 як структур. підрозділ Донецького обласного краєзнавчого музею. Осн. завданням є вивчення історії розвитку пром-сті України. Діють стаціонарні виставки...


Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України

...

Іоносфери Інститут НАНУ та Міністерства освіти і науки України

ІОНОСФЕ́РИ Інститут НАНУ та Міністерства освіти і науки України – науково-дослідна установа...


Інформатики і комп’ютерної споживчої кооперації України Інститут (Укоопінком)

ІНФОРМА́ТИКИ І КОМП’ЮТЕРИЗА́ЦІЇ СПОЖИ́ВЧОЇ КООПЕРА́ЦІЇ УКРАЇ́НИ Інститут (Укоопінком) – підприємство Центральної спілки споживчих товариств України (Укоопспілка)...


Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

«ІНФОРМАЦІ́ЙНИЙ ЗБІ́РНИК МІНІСТЕ́РСТВА ОСВІ́ТИ І НАУ́КИ, МО́ЛОДІ ТА СПО́РТУ УКРАЇ́НИ» Засн. 17 лютого 1919 Міністром освіти УНР І. Огієнком (див. Іларіон) на нараді з керівниками середніх...


Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

...

Інформаційної інфраструктури Державний науково-дослідний інститут Державної адміністрації зв’язку України та НАНУ (ДНДІІІ)

...