Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  83

Австро-Німецька окупація України 1918

...

Австро-Угорщина

А́ВСТРО-УГО́РЩИНА (Österreich-Ungarn; офіційно від 14 листопада 1868 – Österreichisch-Ungarische Monarchie – Австро-Угорська монархія) – дуалістична (двоєдина) монархія на чолі з династією Габсбурґів...


Академія танцю України при Національній опері України

АКАДЕ́МІЯ ТА́НЦЮ УКРАЇ́НИ при Національній опері України – навчально-методичний, науково-дослідний і театрально-концертний заклад, що поєднує навчально-виховну діяльність із підготовкою мистецьких проектів, концертних програм, вистав...


Армія України

«А́РМІЯ УКРАЇ́НИ» – газета, орган Західного оперативного командування. Засн. у серпні 1941 як газета 38-ї армії «Сталинское знамя», 1-й номер якої вийшов у с. Глобине, нині місто Полтав. обл. Протягом 2-ї світ. війни виходила як орган 1-ї танкової армії, Пд.-Сх., Сталінгр....


Автошляховик України

«АВТОШЛЯХОВИ́К УКРАЇ́НИ» – науковий журнал...


Архіви України

«АРХІ́ВИ УКРАЇ́НИ» – науково-практичний журнал Державного комітету архівів України. Відп. ред. Р. Пиріг. Засн. 1947 Архівним упр. МВС УРСР із назвою «Науково-інформаційний бюлетень». Того ж року вийшло одне число, протягом 1948–50 – по два, 1951– 55 – по три...


Архітектура України

«АРХІТЕКТУ́РА УКРАЇ́НИ» – всеукраїнський фаховий журнал із проблем архітектури й містобудування. Засн. 1991 у Києві Спілкою архітекторів і Держбудом України на базі російськомов. ж. «Строительство и архитектура», що у 1953–57 мав назву «Архітектура і будівництво»...


Апеляційний суд України

АПЕЛЯЦІ́ЙНИЙ СУД УКРАЇ́НИ – судова установа. Його утворення передбачено Законом «Про судоустрій України» (2002). А. с. У. повинен був діяти у складі судових палат у цивіл. і кримінал. справах...


Архіви України

АРХІ́ВИ УКРАЇ́НИ (лат. archivum – письмосховище, від грец. άρχεῖον – урядовий будинок) – установи, інші заклади або структурні підрозділи, що забезпечують облік, зберігання документів і використання архівної інформації...


Архів радянської України

«АРХІ́В РАДЯ́НСЬКОЇ УКРАЇ́НИ» – історико-архівознавчий журнал...


Архів МВС України Державний (ДА МВС)

АРХІ́В МВС УКРАЇ́НИ Державний (ДА МВС) – галузева установа, що постійно зберігає документи Національного архівного фонду України зі сфери діяльності Міністерства внутрішніх справ України. Знаходиться у Києві. Створ. 1995. У його складі Архів центр. апарату МВС...


Аудиторська палата України

АУДИ́ТОРСЬКА ПАЛА́ТА УКРАЇ́НИ (АПУ) – незалежний орган, що здійснює сертифікацію та ліцензування суб’єктів...


Аудиторів України Спілка

АУДИ́ТОРІВ УКРАЇ́НИ Спілка (САУ) – всеукраїнське громадське професійне об’єднання аудиторів. Створ. 1992 у Києві. Має відділ. у всіх обл. центрах України...


Атлантична Рада України

АТЛАНТИ́ЧНА РА́ДА УКРАЇ́НИ (АРУ) – незалежне громадсько-політичне об’єднання. Створ. 1995 у Києві. АРУ сприяє розширенню міжнар. зв’язків, розвиткові нар. дипломатії, обмінові інформацією та думками...


Ассирійська асоціація України

АССИРІ́ЙСЬКА АСОЦІА́ЦІЯ УКРАЇ́НИ – всеукраїнська самоврядна громадська організація, що об’єднує ассирійців України для задоволення і захисту їхніх національних...


Акт проголошення незалежності України

АКТ ПРОГОЛО́ШЕННЯ НЕЗАЛЕ́ЖНОСТІ УКРАЇ́НИ – політико-правовий документ, який ухвалила Верховна Рада УРСР 24 серпня 1991. Цей істор. документ став відповіддю на заколот консервативних реваншистсько-імпер. сил у вищому кер-ві КПРС (події 19–21 серпня 1991 в Москві)...


Академія мистецтв України

АКАДЕ́МІЯ МИСТЕ́ЦТВ УКРАЇ́НИ (АМУ) – вища наукова і творча установа в галузі мистецтва. Засн. у грудні 1996 в Києві. Президент – А. Чебикін (від 1997). АМУ здійснює фундам. дослідження із проблем худож. творчості в Україні, історії і теорії укр. мист-ва...


Архівістів України спілка (САУ)

АРХІВІ́СТІВ УКРАЇ́НИ СПІ́ЛКА (САУ) – всеукраїнська громадська організація, що об’єднує архівістів, істориків, документознавців. Створ. 1991 у Києві. Має місц. відділення у держ. обл. архівах. Сприяє розвиткові архів. справи в Україні...


Архітектура радянської України

«АРХІТЕКТУ́РА РАДЯ́НСЬКОЇ УКРАЇ́НИ» – перший професійний щомісячний ілюстрований журнал Спілки архітекторів України. Видавався у Києві (1938 – червень 1941...


Архітектурна спадщина України

«АРХІТЕКТУ́РНА СПА́ДЩИНА УКРАЇ́НИ» – збірник наукових праць, що вміщує дослідження з історико-архітектурної спадщини українського народу. Засн. 1993 Мін-вом України у справах буд-ва й арх-ри (нині Держ. ком-т буд-ва...


Академія зв’язку України

АКАДЕ́МІЯ ЗВ’ЯЗКУ́ УКРАЇ́НИ – громадська організація, що об’єднує трудові колективи України, які займаються розробкою та експлуатацією засобів зв’язку, радіомовлення та телебачення. Створ. 1992 в Одесі на з’їзді представників 75 орг-цій...


Артгалерей України Асоціація

АРТГАЛЕРЕ́Й УКРАЇ́НИ Асоціація (ААУ) – створена 27 вересня 1995 у Києві. Засновники – 32 галереї, мист. центри, творчі об’єднання з 14-ти областей України. До ААУ входять 46 галерей. Має представництва у Донецьку, Одесі, Чернігові...


Антидемпінгове законодавство України

АНТИДЕ́МПІНГОВЕ ЗАКОНОДА́ВСТВО УКРАЇ́НИ – система нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання імпорту товарів у країну за зниженими цінами, дотримання у міжнародній торгівлі правил справедливої економічної конкуренції...


Авіакомпанія ‘‘Авіалінії України’’

«АВІАКОМПА́НІЯ ‘‘АВІАЛІ́НІЇ УКРАЇ́НИ’’» – авіаційна компанія, що займається перевезенням пасажирів. Засн. 1990 у Києві як об’єдн. «Авіалінії України» на базі Укр. управління цивільної авіації...


Аграрна партія України

АГРА́РНА ПА́РТІЯ УКРАЇ́НИ (АПУ) – партія парламентського типу. Виступає за незалежність, суверенітет та цілісність України; побудову в Україні соц., демократ., правової держави на засадах дотримання Конституції України, поваги до людини праці...


Антимонопольний комітет України

АНТИМОНОПО́ЛЬНИЙ КОМІТЕ́Т УКРАЇ́НИ – державний орган, на який покладено здійснення державного контролю за дотриманням антимонопольного законодавства, накладання, в межах своїх повноважень, стягнень за його порушення...


Антимонопольне законодавство України

АНТИМОНОПО́ЛЬНЕ ЗАКОНОДА́ВСТВО УКРАЇ́НИ – система юридичних норм і правових інститутів...


Академія друкарства України

АКАДЕ́МІЯ ДРУКА́РСТВА Українська (УАД) – єдиний в Україні вищий навчальний заклад...


Академія будівництва України

АКАДЕ́МІЯ БУДІВНИ́ЦТВА УКРАЇ́НИ (АБУ) – громадська організація, діяльність якої спрямована на забезпечення високого науково-технічного рівня будівельного виробництва. Створ. 1993 в Києві провід. науковцями, інженерами буд. галузі...


Азербайджанців України конгрес

АЗЕРБАЙДЖА́НЦІВ УКРАЇ́НИ Конгрес – громадська організація азербайджанців, які проживають в Україні. Азерб. діаспор. рух починається від 1990, коли у Києві створено азерб. сусп.-культур. центр ім. Ю. Чеменземінлі. Згодом азерб. орг-ції виникли у Дніпроп., Харків....


Аерокосмічна академія України

АЕРОКОСМІ́ЧНА АКАДЕ́МІЯ УКРАЇ́НИ (АКАУ) – громадська організація...


Адміністрація Президента України

АДМІНІСТРА́ЦІЯ ПРЕЗИДЕ́НТА УКРАЇ́НИ – постійно діючий орган, який утворює Президент України, щоб забезпечити здійснення своїх повноважень глави держави. Гол. завдання А. П. У. – організац., правове, консультат., інформ....


Адвокатів України спілка

...

Академія митної служби України

АКАДЕ́МІЯ МИ́ТНОЇ СЛУ́ЖБИ УКРАЇ́НИ (АМСУ) – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку...


Арбітражний процесуальний кодекс України

АРБІТРА́ЖНИЙ ПРОЦЕСУА́ЛЬНИЙ КО́ДЕКС УКРАЇ́НИ (АПКУ) – систематизований законодавчий акт, який регулює порядок вирішення арбітражними судами України підсудних їм господарських та інших спорів, що виникають між підприємствами, установами, організаціями...


Академія економічних наук України

АКАДЕ́МІЯ ЕКОНОМІ́ЧНИХ НАУ́К УКРАЇ́НИ (АЕНУ) – наукова громадська організація, що об’єднує вчених-економістів, фахівців-практиків з економіки, фінансів, статистики, права, сільського господарства, керівників підприємств, організаторів виробництва...


Академія медичних наук України

...

Академія інженерних наук України

АКАДЕ́МІЯ ІНЖЕНЕ́РНИХ НАУ́К УКРАЇ́НИ (АІНУ) – громадська організація...


Академія гірничих наук України

АКАДЕ́МІЯ ГІРНИ́ЧИХ НАУ́К УКРАЇ́НИ (АГНУ) – громадська наукова організація...


Авіакомпанія Національні авіалінії України

АВІАКОМПА́НІЯ «НАЦІОНА́ЛЬНІ АВІАЛІ́НІЇ УКРАЇ́НИ» – авіаційна компанія...


Агроекологічна академія України Державна

АГРОЕКОЛОГІ́ЧНА АКАДЕ́МІЯ УКРАЇ́НИ Державна – вищий навчальний заклад, що готує сільськогосподарські кадри. Створ. 1922 як Житомир. с.-г. iн-т, від 1994 має нинішню назву. Готує фахівців на 6 ф-тах, з 10 спеціальностей i 16 спецiалiзацiй: екології та охорони довкілля...


Агрометеорологічний бюлетень по території України

...

Адміністративно-територіальний поділ України

АДМІНІСТРАТИ́ВНО-ТЕРИТОРІА́ЛЬНИЙ ПО́ДІЛ УКРАЇ́НИ – внутрішній поділ території держави на адміністративно-територіальні одиниці з метою раціональної організації державного та громадського управління регіонами, народним господарством...


Академія наук суднобудування України

АКАДЕ́МІЯ НАУ́К СУДНОБУДУВА́ННЯ УКРАЇ́НИ (АНСУ) – всеукраїнська громадська організація, що об’єднує науковців та фахівців суднобудівної галузі. Засн. у червні 1996 в Миколаєві. Президент – Г. Романовський (від 1996). Нині АНСУ має 14 обл. відділ....


Архітекторів України Національна спілка

АРХІТЕ́КТОРІВ УКРАЇ́НИ Національна спілка (НСАУ; у 1933–37 – Спілка рад. архітекторів України; Спілка архітекторів Української РСР (1937– 91); від 1991 – Спілка архітекторів України; від 1998 – національна) – всеукраїнська творча організація, що об’єднує архітекторів...


Атляс України й сумежних країв

«А́ТЛЯС УКРАЇ́НИ Й СУМЕ́ЖНИХ КРАЇ́В» – великий картографічний твір за редакцією В. Кубійовича. Видав 1937 Укр. видавничий ін-т у Львові. Підготували укр. географи і вчені суміж. наук в окупованій Галичині (В. Кубійович, В. Дорошенко, Е. Жарський...


Академія наук України Національна

АКАДЕ́МІЯ НАУ́К УКРАЇ́НИ Національна (Українська академія наук, 1918–21; Всеукраїнська академія наук, 1921– 36; Академія наук УРСР, 1936– 91; Академія наук України...


Академія оборони України Національна

АКАДЕ́МІЯ ОБОРО́НИ УКРАЇ́НИ Національна (НАОУ) – єдиний вищий військовий навчальний заклад післядипломної освіти в Україні, що готує генералів і офіцерів оперативно-стратегічного рівня. Випускники НАОУ проходять службу в Ген. штабі ЗС, гол. управліннях МО...


Академія педагогічних наук України

...

Академія підприємництва та менеджменту України

АКАДЕ́МІЯ ПІДПРИЄ́МНИЦТВА ТА МЕ́НЕДЖМЕНТУ УКРАЇ́НИ – громадська наукова організація, що об’єднує вчених, фахівців банківсько-фінансової, управлінської...


Академія політичних наук України

АКАДЕ́МІЯ ПОЛІТИ́ЧНИХ НАУ́К УКРАЇ́НИ – всеукраїнська громадська наукова організація, що об’єднує науковців, викладачів вищих навчальних закладів...


Академія правових наук України

АКАДЕ́МІЯ ПРАВОВИ́Х НАУ́К УКРАЇ́НИ (АПрНУ) – вища наукова установа України в галузі державно-правових досліджень. Створ. 1993 у Харкові на базі однойм. громад. установи...


Академія технологічних наук України

АКАДЕ́МІЯ ТЕХНОЛОГІ́ЧНИХ НАУ́К УКРАЇ́НИ (АТНУ) – громадська наукова організація, що об’єднує провідних науковців-технологів різного фаху. Створ. 1991 у Києві. Президент – А. Морозов (від 1991). Нині у складі АТНУ 89 дійс. чл. і 97 чл.-кор....


Акти Верховної Ради України

А́КТИ ВЕРХО́ВНОЇ РА́ДИ УКРАЇ́НИ – документи...


Акти Конституційного Суду України

А́КТИ КОНСТИТУЦІ́ЙНОГО СУ́ДУ УКРАЇ́НИ – рішення і висновки найвищого конституційно-судового органу держави. Конституційний Суд України ухвалює свої рішення за результатами розгляду справ щодо конституційності законів та ін. правових актів ВР України...


Ансамбль танцю України Національний

АНСА́МБЛЬ ТА́НЦЮ УКРАЇ́НИ Національний – хореографічний колектив, складається з танцювальної групи й оркестру. Створ. 1937 в Києві балетмейстерами П. Вір-ським і М. Болотовим з метою вивчення, збирання...


Асоціація пролетраських музикантів України

АСОЦІА́ЦІЯ ПРОЛЕТА́РСЬКИХ МУЗИКА́НТІВ УКРАЇ́НИ (АПМУ) – ліворадикальне творче об’єднання молодих українських радянських композиторів. Існу-вала 1929–32. Центр містився в Харкові, філії – у Києві...


Асоціація революційних композиторів України

АСОЦІА́ЦІЯ РЕВОЛЮЦІ́ЙНИХ КОМПОЗИ́ТОРІВ УКРАЇ́НИ (АРКУ) – музично-громадське об’єднання лівацького спрямування. Існувало у Харкові 1927–31. Програмні засади АРКУ мали еклект. характер: з одного боку...


Асоціація революційного мистецтва України

АСОЦІА́ЦІЯ РЕВОЛЮЦІ́ЙНОГО МИСТЕ́ЦТВА УКРАЇ́НИ (АРМУ) – творче об’єднання українських радянських художників. Засн. наприкінці 1925 у Києві. Виступала за консолідацію рев. худож. сил і створення мист-ва в довершених сучас. худож. формах...


Асоціація художників Червоної України

АСОЦІА́ЦІЯ ХУДО́ЖНИКІВ ЧЕРВО́НОЇ УКРАЇ́НИ (АХЧУ) – творче об’єднання українських радянських художників. Ініціат. група АХЧУ виникла 1923 у Києві...


Апарат Верховної Ради України

АПАРА́Т ВЕРХО́ВНОЇ РА́ДИ УКРАЇ́НИ – орган, що здійснює правове, наукове, організаційне, документальне, інформаційне, кадрове, фінансово-господарське, матеріально-технічне...


Академія прикордонних військ України Національна

АКАДЕ́МІЯ ПРИКОРДО́ННИХ ВІ́ЙСЬК УКРАЇ́НИ Національна – єдиний вищий військовий навчальний заклад...


Академія державного управління при Президентові України

АКАДЕ́МІЯ ДЕРЖА́ВНОГО УПРАВЛІ́ННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕ́НТОВІ УКРАЇ́НИ – вищий навчальний заклад, що готує керівний персонал для роботи у центральних і місцевих органах державної влади та органах місцевого самоврядування. Академія є гол. закладом освіти України...


Академія державної податкової служби України

АКАДЕ́МІЯ ДЕРЖА́ВНОЇ ПОДАТКО́ВОЇ СЛУ́ЖБИ УКРАЇ́НИ (АДПСУ) – вищий навчальний заклад, що готує фахівців для державної податкової служби, казначейства...


Академія наук вищої школи України

АКАДЕ́МІЯ НАУ́К ВИ́ЩОЇ ШКО́ЛИ УКРАЇ́НИ (АН ВШУ) – громадська наукова організація, що об’єднує науковців та педагогів різного фаху...


Академія наук пожежної безпеки України

АКА́ДЕМІЯ НАУ́К ПОЖЕ́ЖНОЇ БЕЗПЕ́КИ УКРАЇ́НИ (АН ПБУ) – громадська організація...


Академія служби безпеки України Національна

АКАДЕ́МІЯ СЛУ́ЖБИ БЕЗПЕ́КИ УКРАЇ́НИ Національна – вищий спеціальний навчальний заклад...


Архів Служби безпеки України Державний (ДА СБУ)

АРХІ́В СЛУ́ЖБИ БЕЗПЕ́КИ УКРАЇ́НИ Державний (ДА СБУ) – галузева установа Національного архівного фонду України. Знаходиться у Києві. Створ. у квітні 1994. Фонди сформовано за функціонал. та персон. ознаками. Має понад 70 фондів...


Атлас родовищ нафти і газу України

«А́ТЛАС РОДО́ВИЩ НА́ФТИ І ГА́ЗУ УКРАЇ́НИ» – шеститомний геологічний атлас, у якому висвітлено будову, літолого-стратиграфічні особливості, історію освоєння та розробки 335 родовищ Східних (1–3 т.)...


Ансамбль пісні і танцю Збройних Сил України

АНСА́МБЛЬ ПІ́СНІ І ТА́НЦЮ ЗБРО́ЙНИХ СИЛ УКРАЇ́НИ – мистецький колектив ЗС України. Складається з чол. хору...


Академія внутрішніх справ України Національна

АКАДЕ́МІЯ ВНУ́ТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇ́НИ Національна (НАВСУ) – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку слідчих...


Архітектурно-будівельна бібліотека України Державна наукова

...

Архів кінофотофонодокументів України Центральний державний (ЦДКФФА)

АРХІ́В КІНОФОТОФОНОДОКУМЕ́НТІВ УКРАЇ́НИ Центральний державний (ЦДКФФА) – установа Державного комітету архівів України...


Аерокосмічної освіти молоді України Національний центр

АЕРОКОСМІ́ЧНОЇ ОСВІ́ТИ МО́ЛОДІ УКРАЇ́НИ Національний центр – освітня організація...


Ансамбль пісні і танцю внутрішніх військ МВС України

АНСА́МБЛЬ ПІ́СНІ І ТА́НЦЮ ВНУ́ТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇ́НИ – мистецький колектив...


Ансамбль пісні і танцю прикордонних військ України

АНСА́МБЛЬ ПІ́СНІ І ТА́НЦЮ ПРИКОРДО́ННИХ ВІЙСЬК УКРАЇ́НИ – мистецький колектив ЗС України. Створ. 1971. До 1992 – Ансамбль пісні і танцю військ Червонопрапор. Зх. прикордон. округу КДБ при РМ СРСР. Організатор генерал В. Козлов...


Архів України науково-технічний Центральний державний (ЦДНТА)

АРХІ́В УКРАЇ́НИ НАУКО́ВО-ТЕХНІ́ЧНИЙ Центральний державний (ЦДНТА) – установа Державного комітету архівів України, що забезпечує зберігання документації об’єктів капітального будівництва і промислових виробів, технологічних процесів...


Архів Міністерства оборони України Галузевий державний (ГДАМО)

АРХІ́В МІНІСТЕ́РСТВА ОБОРО́НИ УКРАЇ́НИ Галузевий державний (ГДАМО) – установа, яка забезпечує постійне зберігання документів Національного архівного фонду, що утворилися в процесі розбудови й діяльності Збройних Сил України...


Архів України історичний у Львові Центральний державний (ЦДІАЛ)

АРХІ́В УКРАЇ́НИ ІСТОРИ́ЧНИЙ У ЛЬВО́ВІ Центральний державний (ЦДІАЛ) – установа Державного комітету архівів України, що забезпечує зберігання історичних документів, які висвітлюють економічний...


Архів України історичний у Києві Центральний державний (ЦДІАК)

АРХІ́В УКРАЇ́НИ ІСТОРИ́ЧНИЙ У КИ́ЄВІ Центральний державний (ЦДІАК) – установа Державного комітету архівів України, що забезпечує зберігання документів...


Стр. 1 | 2        1    2    Наступна