Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  26

Близькосхідний інститут

БЛИЗЬКОСХІ́ДНИЙ ІНСТИТУ́Т (Інститут східних мов) – навчально-освітній заклад. Засн. у Києві навесні 1918 Є. Сташевським, П. Богаєвським та І. Бабатом (вони також були, послідовно...


Близькосхідний кур’єр

«БЛИЗЬКОСХІ́ДНИЙ КУР’Є́Р» – науковий сходознавчий журнал. Засн. – Центр близькосхід. досліджень та Ін-т сходознавства НАНУ. Виходив 1995–98 4 рази на рік укр. мовою, наклад 1,5 тис. прим. Осн. тематика – політика, економіка...


Біології клітини Інститут

БІОЛО́ГІЇ КЛІТИ́НИ Інститут НАНУ – науково-дослідна установа, що проводить дослідження у галузі клітинної та молекулярної біології, біохімії...


Біології тварин Інститут

...

Біохімії Інститут ім. О. Палладіна

БІОХІ́МІЇ Інститут ім. О. Палладіна НАНУ – науково-дослідна установа. Засн. 1925 у Харкові (від 1931 – у Києві). У складі Ін-ту відділи: біохімії коферментів, молекуляр. імунології, нейрохімії, біохімії м’язів, структури і функції білка, регуляції обміну речовин...


Бджільництва Інститут ім. П. Прокоповича

БДЖІЛЬНИ́ЦТВА Інститут ім. П. Прокоповича УААН – науково-дослідна установа...


Бердянський інститут підприємництва

...

Ботаніки Інститут ім. М. Холодного НАНУ

БОТА́НІКИ Інститут ім. М. Холодного НАНУ – науково-дослідна установа в Києві, центр ботанічних досліджень в Україні. Засн. 1921 як Ботан. кабінет (музей) і Гербарій ВУАН, якими керував О. Фомін. Першими співроб. були Д. Зеров...


Біотехніка Інженерно-технологічний інститут

«БІОТЕ́ХНІКА» Інженерно-технологічний інститут УААН – науково-дослідна установа, що займається створенням та впровадженням промислових біотехнологій...


Біоорганічної хімії та нафтохімії Інститут

...

Біології Науково-дослідний інститут

БІОЛО́ГІЇ Науково-дослідний інститут – галузева установа, що діє при Дніпропетровському університеті. Засн. 1934 як НДІ гідробіології на базі гідробіол. станції (створ. 1927 для вивчення гідробіол....


Біоколоїдної хімії Інститут ім. Ф. Овчаренка

...

Буковинський інститут агропромислового виробництва УААН

БУКОВИ́НСЬКИЙ ІНСТИТУ́Т АГРОПРОМИСЛО́ВОГО ВИРОБНИ́ЦТВА УААН – науково-дослідна установа...


Буковинський державний фінансово-економічний інститут

БУКОВИ́НСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ ФІНА́НСОВО- ЕКОНОМІ́ЧНИЙ ІНСТИТУ́Т – вищий навчальний заклад, що готує фахівців у галузі економіки. Підпорядк. Мін-ву фінансів України. Засн. 1944 у Чернівцях як фінанс. технікум...


Будівельного виробництва науково-дослідний інститут

БУДІВЕ́ЛЬНОГО ВИРОБНИ́ЦТВА Науково-дослідний інститут – наукова установа...


Біології південних морів Інститут ім. О. Ковалевського

БІОЛО́ГІЇ ПІВДЕ́ННИХ МОРІ́В Інститут ім. О. Ковалевського НАНУ (ІБПМ) – науково-дослідна установа...


Бібліотека національного технічного університету Харківський політехнічний інститут

...

Біотехнології і штамів мікроорганізмів Державний науково-контрольний інститут

БІОТЕХНОЛО́ГІЇ І ШТА́МІВ МІКРООРГАНІ́ЗМІВ Державний науково-контрольний інститут (ДНКІБШМ) – науково-дослідна установа...


Будівельно-дорожньої та інженерної техніки науково-дослідний інститут

БУДІВЕ́ЛЬНО-ДОРО́ЖНЬОЇ ТА ІНЖЕНЕ́РНОЇ ТЕ́ХНІКИ Науково-дослідний інститут – наукова установа, що досліджує проблеми будівельно-дорожньої та інженерної техніки. Засн. 1993 як структур. підрозділ Київ. ун-ту буд-ва та арх-ри...


Будівельних конструкцій Державний науково- дослідний інститут (НДІБК)

БУДІВЕ́ЛЬНИХ КОНСТРУ́КЦІЙ Державний науково- дослідний інститут (НДІБК) – багатопрофільна наукова установа, що комплексно вирішує проблеми будівельної галузі. Засн. у Києві 1943 як Укр. НДІ споруд (УкрНДІС). 1956 на базі трьох ін-тів (УкрНДІС, НДІ буд. техніки...


Бібліотека науково-виробничої корпорації Київський інститут автоматики

БІБЛІОТЕ́КА НАУКО́ВО-ВИРОБНИ́ЧОЇ КОРПОРА́ЦІЇ «КИ́ЇВСЬКИЙ ІНСТИТУ́Т АВТОМА́ТИКИ» Засн. 1957 у Києві як б-ка Ін-ту автоматики Держплану УРСР (нині Науково-виробнича корпорація «Київ. ін-т автоматики»...


Бібліотека національного агрокосмічного університету ім. М. Жуковського Харківський авіаційний інститут

...

Бібліотека ім. Г. Денисенка Національного технічного університету України Київський Політехнічний Інститут

...

Будівельних матеріалів і виробів Український науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут

БУДІВЕ́ЛЬНИХ МАТЕРІА́ЛІВ І ВИ́РОБІВ Український науково-дослідний та проектно- конструкторський інститут – наукова установа, що досліджує проблеми розроблення...


Бібліотека національного наукового центру Інститут механізації та електрифікації сільського господарства УААН

...

Безпеки праці та екології в гірничорудній і металургійній промисловості Український державний науково-дослідний інститут

БЕЗПЕ́КИ ПРА́ЦІ ТА ЕКОЛО́ГІЇ В ГІРНИЧОРУ́ДНІЙ І МЕТАЛУРГІ́ЙНІЙ ПРОМИСЛО́ВОСТІ Український державний науково-дослідний інститут – науково-дослідна установа, що вивчає проблеми боротьби з рудниковим пилом, шкідливими газами...