Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  376

Бібліотека Київського національного економічного університету

...

Бібліотека Київського національного торговельно-економічного університету

БІБЛІОТЕ́КА КИ́ЇВСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО ТОРГОВЕ́ЛЬНО-ЕКОНОМІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ Засн. 1948 як б-ка філії Сталін. ін-ту рад. торгівлі (книжк. фонди – 20 тис. прим.)...


Бібліотека Тернопільського державного технічного університету ім. І. Пулюя

БІБЛІОТЕ́КА ТЕРНО́ПІЛЬСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО ТЕХНІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ім. І. Пулюя Засн. 1962 як б-ка заг.-тех. ф-ту Львів. політех. ін-ту...


Бібліотека Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка

БІБЛІОТЕ́КА ТЕРНО́ПІЛЬСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО ПЕДАГОГІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ім. В. Гнатюка Засн. 1940 як б-ка Кременец. учител. ін-ту...


Бібліотека Харківського державного економічного університету

...

Бібліотека Одеського державного економічного університету

БІБЛІОТЕ́КА ОДЕ́СЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО ЕКОНОМІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ Засн. 1921 як б-ка Ін-ту нар. госп-ва (нині Одеський державний економічний університет). Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ун-ту. Фонд б-ки багатогалуз....


Бібліотека Дніпропетровського національного університету

...

Бібліотека Ужгородського національного університету

...

Бібліотека національного транспортного університету

БІБЛІОТЕ́КА НАЦІОНА́ЛЬНОГО ТРА́НСПОРТНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ Засн. 1944 як б-ка Київ. автомобіл.-дорож. ін-ту (нині Транспортний університет Національний). Має статус науково-технічної. Основу книгозбірні становили книги, передані б-ками Моск....


Бібліотека національного фармацевтичного університету

...

Бібліотека національного аграрного університету

БІБЛІОТЕ́КА НАЦІОНА́ЛЬНОГО АГРА́РНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ Засн. 1898 у Києві як б-ка С.-г. та Вет.-зоотех. ін-тів...


Бібліотека національного авіаційного університету

...

Бібліотека національного гірничого університету

БІБЛІОТЕ́КА НАЦІОНА́ЛЬНОГО ГІРНИ́ЧОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ Засн. 1899 як б-ка Катеринослав. вищого гірничого уч-ща...


Бібліотека Донецького національного університету

...

Бібліотека Київського національного лінгвістичного університету

БІБЛІОТЕ́КА КИ́ЇВСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО ЛІНГВІСТИ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ Засн. 1948 як б-ка Київ. держ. пед. ін-ту іноз. мов (нині Київський національний лінгвістичний університет). У структурі б-ки 5 відділів; є 4 абонементи...


Бібліотека національного медичного університету ім. О. Богомольця

БІБЛІОТЕ́КА НАЦІОНА́ЛЬНОГО МЕДИ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ім. О. Богомольця Засн. 1841 у Києві як б-ка мед. ф-ту Ун-ту св. Володимира...


Бібліотека Севастопольського національного технічного університету

БІБЛІОТЕ́КА СЕВАСТО́ПОЛЬСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО ТЕХНІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ Засн. 1960 як б-ка філії Одес. політех. ін-ту...


Бібліотека Сумського національного аграрного університету

БІБЛІОТЕ́КА СУМСЬКО́ГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО АГРА́РНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ Засн. 1977 як структур. підрозділ Сум. філіалу Харків. с.-г. ін-ту...


Бібліотека Таврійського національного університету ім. В. Вернадського

...

Бібліотека Харківського національного університету радіоелектроніки

...

Бібліотека національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова

...

Бібліотека Луганського національного аграрного університету

...

Бібліотека Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича

...

Бібліотека національного університету харчових технологій

БІБЛІОТЕ́КА НАЦІОНА́ЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ХАРЧОВИ́Х ТЕХНОЛО́ГІЙ Засн. 1930 у Києві як б-ка Ін-ту цукр. пром-сті...


Бібліотека національного університету Острозька академія

...

Бібліотека національного університету Львівська політехніка

БІБЛІОТЕ́КА НАЦІОНА́ЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ «ЛЬВІ́ВСЬКА ПОЛІТЕ́ХНІКА» Засн. у Львові 1844 як б-ка Тех. академії...


Бібліотека Запорізького національного технічного університету

БІБЛІОТЕ́КА ЗАПОРІ́ЗЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО ТЕХНІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ Засн. 1900 як б-ка Олександрів. мех.-тех. уч-ща...


Бібліотека національного університету внутрішніх справ

БІБЛІОТЕ́КА НАЦІОНА́ЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ВНУ́ТРІШНІХ СПРАВ Засн. 1955 як б-ка Міжобл. школи підготовки молодшого та серед. начальниц. складу УВС Харків. обл....


Бібліотека Одеського національного університету ім. І. Мечникова

БІБЛІОТЕ́КА ОДЕ́СЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ім. І. Мечникова Засн. 1817 як б-ка Рішельєв. ліцею...


Бібліотека Донецького національного технічного університету

БІБЛІОТЕ́КА ДОНЕ́ЦЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО ТЕХНІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ Засн. 1921 у Юзівці (нині Донецьк) як б-ка гірничого технікуму...


Бібліотека Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля

БІБЛІОТЕ́КА СХІДНОУКРАЇ́НСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ім. В. Даля Засн. 1923 у Луганську як б-ка вечір. робітничого технікуму...


Бібліотека Одеського національного політехнічного університету

БІБЛІОТЕ́КА ОДЕ́СЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО ПОЛІТЕХНІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ Засн. 1918 як б-ка Одес. політех. ін-ту (нині Одеський національний політехнічний університет). Має статус науково-технічної. Фонд, який формувався із книг...


Бібліотека Харківського національного університету ім. В. Каразіна

...

Бібліотека Львівського національного університету ім. І. Франка

БІБЛІОТЕ́КА ЛЬВІ́ВСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ім. І. Франка Засн. 1608 як б-ка при Львів. єзуїт. колегіумі...


Бібліотека національного університету Києво-Могилянська академія

...

Бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв

...

Бібліотека Київського національного університету будівництва і архітектури

...

Бібліотека Харківського національного аграрного університету ім. В. Докучаєва

БІБЛІОТЕ́КА ХА́РКІВСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО АГРА́РНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ім. В. Докучаєва Засн. 1816 як б-ка Ін-ту землеробства в Марімонті (побл. Варшави)...


Бібліотека Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

...

Бібліотека Вінницького національного медичного університету ім. М. Пирогова

...

Бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету ім. Т. Шевченка

...

Бібліотека Київського національного університету технологій та дизайну

...

Бібліотека Одеського національного морського університету ім. Г. Суслова

...

Бібліотека Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка

...

Бібліотека національного технічного університету Харківський політехнічний інститут

...

Бібліотека національного університету фізичного виховання і спорту України

БІБЛІОТЕ́КА НАЦІОНА́ЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ФІЗИ́ЧНОГО ВИХОВА́ННЯ І СПО́РТУ УКРАЇ́НИ Засн. 1944 як б-ка Харків. ін-ту фіз. культури...


Бібліотека Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту України

...

Бібліотека Маріупольського гуманітарного інституту Донецького національного університету

...

Бібліотека Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

БІБЛІОТЕ́КА ІВА́НО-ФРАНКІ́ВСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО ТЕХНІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ НА́ФТИ І ГА́ЗУ Засн. 1960 як б-ка заг.-тех. ф-ту Львів. політех. ін-ту...


Бібліотека національного агрокосмічного університету ім. М. Жуковського Харківський авіаційний інститут

...

Бібліотека ім. Г. Денисенка Національного технічного університету України Київський Політехнічний Інститут

...

Ботанічний сад національного аграрного університету

БОТАНІ́ЧНИЙ САД НАЦІОНА́ЛЬНОГО АГРА́РНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ Засн. 1989 в Києві на базі дендрол. саду Укр. с.-г. академії...


Бібліотека національного ботанічного саду ім. М. Гришка НАНУ

...

Бібліотека національного наукового центру Нікітський ботанічний сад УААН

БІБЛІОТЕ́КА НАЦІОНА́ЛЬНОГО НАУКО́ВОГО ЦЕ́НТРУ «НІКІ́ТСЬКИЙ БОТАНІ́ЧНИЙ САД» УААН Засн. 1812 з ініціативи Х. Стевена – засн. та 1-го дир. Ботан. саду (нині «Нікітський ботанічний сад» Національний науковий центр УААН). 1859 у фондах б-ки – 462 прим....


Бібліотека Севастопольського національного інституту ядерної енергії та промисловості

БІБЛІОТЕ́КА СЕВАСТО́ПОЛЬСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО ІНСТИТУ́ТУ Я́ДЕРНОЇ ЕНЕ́РГІЇ ТА ПРОМИСЛО́ВОСТІ Засн. 1952 як б-ка Севастоп. військ.-мор. інж. уч-ща (нині Севастопольський національний інститут ядерної енергії та промисловості). Є абонемент, чит. зал...


Бібліотека Селекційно-генетичного інституту - національного центру насіннєзнавства та сортовивчення УААН

БІБЛІОТЕ́КА СЕЛЕКЦІ́ЙНО-ГЕНЕТИ́ЧНОГО ІНСТИТУ́ТУ – НАЦІОНА́ЛЬНОГО ЦЕ́НТРУ НАСІННЄЗНА́ВСТВА ТА СОРТОВИ́ВЧЕННЯ УААН Засн. 1896 як б-ка Одес. дослід. поля Імператор. т-ва с. госп-ва Пд. Росії...


Бібліотека національного наукового центру Інститут механізації та електрифікації сільського господарства УААН

...

Бібліотека державного агроекологічного університету

БІБЛІОТЕ́КА ДЕРЖА́ВНОГО АГРОЕКОЛОГІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ Засн. 1922 на базі фондів б-к Волин. агроном. та Житомир. землевпоряд. технікумів...


Бібліотека Харківського військового університету

БІБЛІОТЕ́КА ХА́РКІВСЬКОГО ВІЙСЬКО́ВОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ Засн. 1993 на базі фондів б-к Військ. інж. радіотех. академії ППО і Харків. вищого військ. командно-інж. уч-ща ракет. військ...


Бібліотека Запорізького державного університету

БІБЛІОТЕ́КА ЗАПОРІ́ЗЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ Засн. 1897 як б-ка Олександрів. жін. г-зії...


Бібліотека Технологічного університету Поділля

БІБЛІОТЕ́КА ТЕХНОЛОГІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ПОДІ́ЛЛЯ Засн. 1962 як б-ка Хмельн. заг.-тех. ф-ту Укр. полігр. ін-ту...


Бібліотека Миколаївського державного університету

БІБЛІОТЕ́КА МИКОЛА́ЇВСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ Засн. 1913 у Миколаєві як б-ка Учител. ін-ту (нині Миколаївський державний університет). Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ун-ту. Б-ка має 3 абонементи, 2 чит. зали, 13 філій на кафедрах...


Бібліотека Дніпропетровського державного аграрного університету

БІБЛІОТЕ́КА ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО АГРА́РНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ Засн. 1922 як б-ка Київ. вет.-зоотех. ін-ту...


Бібліотека Мелітопольського державного педагогічного університету

БІБЛІОТЕ́КА МЕЛІТО́ПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО ПЕДАГОГІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ Засн. 1922 у Мелітополі як б-ка пед. технікуму...


Бібліотека Глухівського державного педагогічного університету

...

Бібліотека Миколаївського державного аграрного університету

...

Бібліотека Запорізького державного медичного університету

БІБЛІОТЕ́КА ЗАПОРІ́ЗЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО МЕДИ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ Засн. 1903 в Одесі як б-ка Вищих жін. пед. курсів, від яких починає свою історію Запорізький державний медичний університет. Має статус наукової. Є чит. зали...


Бібліотека Львівського державного аграрного університету

БІБЛІОТЕ́КА ЛЬВІ́ВСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО АГРА́РНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ Засн. 1856 як б-ка рільничої школи у м. Дубляни, нині Жовків. р-ну Львів. обл. На той час фонд нараховував 5908 прим. 1901 школа отримала статус Рільничої академії...


Бібліотека Луцького державного технічного університету

БІБЛІОТЕ́КА ЛУ́ЦЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО ТЕХНІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ Засн. 1966 у Луцьку як б-ка ф-ту Київ. автодорож. ін-ту...


Бібліотека Дніпродзержинського державного технічного університету

БІБЛІОТЕ́КА ДНІПРОДЗЕРЖИ́НСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО ТЕХНІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ Засн. 1920 як б-ка Кам’янського політехнікуму...


Бібліотека Харківського державного медичного університету

...

Бібліотека Українського державного лісотехнічного університету

...

Бібліотека Вінницького державного технічного університету

БІБЛІОТЕ́КА ВІ́ННИЦЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО ТЕХНІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ Засн. 1960 як б-ка заг.-тех. ф-ту Київ. технол. ін-ту харч. пром-сті...


Бібліотека Одеського державного аграрного університету

БІБЛІОТЕ́КА ОДЕ́СЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО АГРА́РНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ Засн. 1921 Н. Смирновим як б-ка Одес. с.-г. ін-ту (нині Одеський державний аграрний університет). Від поч. 1940-х рр. має статус фундаментальної. У 1920-х рр. бібліотеч. фонд становив 12 тис. прим....


Бібліотека Херсонського державного аграрного університету

БІБЛІОТЕ́КА ХЕРСО́НСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО АГРА́РНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ Засн. 1874 у Херсоні як б-ка зем. уч-ща...


Бібліотека Чернігівського державного технологічного університету

БІБЛІОТЕ́КА ЧЕРНІ́ГІВСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО ТЕХНОЛОГІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ Засн. 1960 як б-ка заг.-тех. ф-ту Київ. політех. ін-ту...


Бібліотека Приазовського державного технічного університету

БІБЛІОТЕ́КА ПРИАЗО́ВСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО ТЕХНІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ Засн. 1930 як б-ка Маріупол. металург. ін-ту (нині Приазовський державний технічний університет). Має статус науково-технічної. Бібліотеч. фонд багатогалуз....


Бібліотека Прикарпатського державного університету ім. В. Стефаника

...

Бібліотека Черкаського державного університету ім. Б. Хмельницького

...

Бібліотека Рівненського державного гуманітарного університету

БІБЛІОТЕ́КА РІ́ВНЕНСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО ГУМАНІТА́РНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ Засн. 1940 як б-ка Учител. ін-ту (нині Рівненський державний гуманітарний університет). 1998 книгозбірня поповнилася за рахунок фондів б-ки Ін-ту культури...


Стр. 1 | 5        1    2    Наступна