Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  10

Вижницький коледж прикладного мистецтва ім. В. Шкрібляка

ВИ́ЖНИЦЬКИЙ КО́ЛЕДЖ ПРИКЛАДНО́ГО МИСТЕ́ЦТВА ім. В. Шкрібляка – вищий навчальний заклад 1–2 рівнів акредитації. Засн. 1905 у м-ку Вижниця (нині місто Чернів. обл.) під назвою Научний заклад різьбарства, токарства та металевої орнаментики (оздоби)...


Вижницький район

ВИ́ЖНИЦЬКИЙ РАЙО́Н – район у південно-західній частині Чернівецької області. На Пд. межує з Румунією. Утвор. 1941 (у сучас. межах – від 1965). 1738–45 на Вижниччині діяв загін опришків на чолі з Олексою Довбушем, 1817–30 – під кер-вом Мирона Штолюка. 1848–49 насел....


Вижницький національний природний парк

...

Вид мистецтва

ВИД МИСТЕ́ЦТВА – історично сформована форма художньо-образного відтворення дійсності, що відрізняється способом відтворення і характером матеріалу...


Видавництво імені Олени Теліги

«ВИДАВНИ́ЦТВО І́МЕНІ ОЛЕ́НИ ТЕЛІ́ГИ» Засн. 1994 у Києві. Президент вид-ва – М. Плав’юк. Діяльність вид-ва спрямовано на утвердження та пропаганду укр. нац. державотвор. ідеї. Друкуються книги з питань історії, політики, філософії, культури, освіти...


Всеукраїнський комітет охорони пам’яток мистецтва і старовини (ВУКОПМІС)

ВСЕУКРАЇ́НСЬКИЙ КОМІТЕ́Т ОХОРО́НИ ПА́М’ЯТОК МИСТЕ́ЦТВА І СТАРОВИНИ́ (ВУКОПМІС) – державний орган, що здійснював облік, реєстрацію, охорону, вивчення і популяризацію пам’яток археології, історії, архітектури...


Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

«ВІ́СНИК СХІДНОУКРАЇ́НСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ імені Володимира Даля» Засн. у Луганську 1995 як «Вісник Східноукраїнського державного університету», від 2000 – сучасна назва. Виходить щомісяця накладом 100–300 прим. Укр....


Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка

«ВІ́СНИК ЖИТО́МИРСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ імені Івана Франка» Засн. 1998 як «Вісник Житомирського педагогічного університету», від 2004 – сучасна назва. 1998–2003 виходив двічі на рік, від 2004 – 6 разів на рік. Друкуються статті теор. і екс-перим. характеру...


Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка

«ВІ́СНИК ЛУГА́НСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО ПЕДАГОГІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ імені Тараса Шевченка» Засн. 1997 як «Вісник Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка»...


Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені акад. В. Лазаряна

«ВІ́СНИК ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ЗАЛІЗНИ́ЧНОГО ТРА́НСПОРТУ імені акад. В. Лазаряна» Засн. 2003. Виходить 3–4 рази на рік укр., рос. та англ. мовами накладом 200–250 прим. Осн. тематика: рухомий склад і тяга поїздів...