Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  14

Вища освіта

ВИ́ЩА ОСВІ́ТА – рівень освіти, який здобуває особа у вищому навчальному закладі в результаті послідовного, системного та цілеспрямованого процесу засвоєння змісту навчання...


Вища освіта України

«ВИ́ЩА ОСВІ́ТА УКРАЇ́НИ» – теоретичний та науково-методичний часопис. Створений з метою узагальнення творчого доробку науковців, методистів...


Вища школа

«ВИ́ЩА ШКО́ЛА» – науково-практичний журнал. Засн. 2001 у Києві. Видавець – Київ. обл. орг-ція т-ва «Знання» України. Виходить раз на 2 місяці, мова видання – укр., наклад – 1500 прим. Розповсюджується в Україні. На сторінках журналу друкуються статті укр. науковців...


Вища школа

«ВИ́ЩА ШКО́ЛА» – видавництво. Засн. 1968. Підпорядк. Держ. Ком-ту телебачення і радіомовлення України. Видає навч., метод., довідк. (зокрема енциклопедії, мовні тлумачні словники), наук. літ-ру, альбоми...


Вища рада юстиції

ВИ́ЩА РА́ДА ЮСТИ́ЦІЇ – незалежний колегіальний орган...


Вища атестаційна комісія (ВАК)

ВИ́ЩА АТЕСТАЦІ́ЙНА КОМІ́СІЯ (ВАК) – центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику в галузі формування кадрового потенціалу науки. ВАК України створ. 25 лютого 1992...


Вища театральна школа

ВИ́ЩА ТЕАТРА́ЛЬНА ШКО́ЛА – спеціальний навчальний заклад. Засн. 1920 у Харкові як Наук.-експерим. ін-т театр. відділу Головполітосвіти, згодом реорганіз. у Театр. технікум. Мала 2 курси навчання: шестимісячний, розрахов. на перепідготовку актор. молоді...


Вища рада народного господарства (ВРНГ)

...

Вісник репресій в Україні

...

Військова освіта

«ВІЙСЬКО́ВА ОСВІ́ТА» – збірник наукових праць. Засн. 2000 у Києві Гол. упр. військ. освіти та Наук.-метод. центром військ. освіти МО України...


Військова освіта

ВІЙСЬКО́ВА ОСВІ́ТА – різновид професійної освіти, що має на меті підготовку фахівців з різних напрямків військової справи. В. о. від найдавніших часів і до періоду козаччини українці здобували як практичну військ. підготовку при дворах князів чи магнатів...


Ветеринарна освіта

...

Вальдорфська освіта

ВА́ЛЬДОРФСЬКА ОСВІ́ТА – сукупність методів і прийомів виховання та навчання, яка ґрунтується на антропософській інтерпретації розвитку людини як цілісної взаємодії духовних...


Військово-медична освіта

ВІЙСЬКО́ВО-МЕДИ́ЧНА ОСВІ́ТА – система фахової підготовки й підвищення кваліфікації військово-медичних працівників різних категорій...