Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  20

Вища рада народного господарства (ВРНГ)

...

Вища рада юстиції

ВИ́ЩА РА́ДА ЮСТИ́ЦІЇ – незалежний колегіальний орган...


Вища школа

«ВИ́ЩА ШКО́ЛА» – науково-практичний журнал. Засн. 2001 у Києві. Видавець – Київ. обл. орг-ція т-ва «Знання» України. Виходить раз на 2 місяці, мова видання – укр., наклад – 1500 прим. Розповсюджується в Україні. На сторінках журналу друкуються статті укр. науковців...


Вища освіта

ВИ́ЩА ОСВІ́ТА – рівень освіти, який здобуває особа у вищому навчальному закладі в результаті послідовного, системного та цілеспрямованого процесу засвоєння змісту навчання...


Вища школа

«ВИ́ЩА ШКО́ЛА» – видавництво. Засн. 1968. Підпорядк. Держ. Ком-ту телебачення і радіомовлення України. Видає навч., метод., довідк. (зокрема енциклопедії, мовні тлумачні словники), наук. літ-ру, альбоми...


Вища театральна школа

ВИ́ЩА ТЕАТРА́ЛЬНА ШКО́ЛА – спеціальний навчальний заклад. Засн. 1920 у Харкові як Наук.-експерим. ін-т театр. відділу Головполітосвіти, згодом реорганіз. у Театр. технікум. Мала 2 курси навчання: шестимісячний, розрахов. на перепідготовку актор. молоді...


Вища атестаційна комісія (ВАК)

ВИ́ЩА АТЕСТАЦІ́ЙНА КОМІ́СІЯ (ВАК) – центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику в галузі формування кадрового потенціалу науки. ВАК України створ. 25 лютого 1992...


Вища освіта України

«ВИ́ЩА ОСВІ́ТА УКРАЇ́НИ» – теоретичний та науково-методичний часопис. Створений з метою узагальнення творчого доробку науковців, методистів...


Вестник народного комиссариата внутренних дел УССР

«ВЕ́СТНИК НАРО́ДНОГО КОМИССАРИА́ТА ВНУ́ТРЕННИХ ДЕЛ УССР» Виходив від січня до серпня 1919. Усього вийшло 11 номерів: перші три у Харкові, решта – у Києві. Мав три осн. розділи: «Частина офіційна»...


Вістник Українського відділу народного комісаріату справ національних

...

Всеукраїнська кооперативна рада

...

Верховна Рада України

ВЕРХО́ВНА РА́ДА УКРАЇ́НИ – єдиний орган законодавчої влади в Україні. Попередницею ВР України була ВР УРСР...


Всеукраїнська рада військових депутатів

ВСЕУКРАЇ́НСЬКА РА́ДА ВІЙСЬКО́ВИХ ДЕПУТА́ТІВ – виборна організація військовиків-українців. Створ. 11(24) червня 1917 у Києві з ініціативи М. Грушевського на 2-му Всеукр. військ. з’їзді. До її складу увійшло 132 чл., з яких 60 % становили солдати...


Всеукраїнська рада селянських депутатів

ВСЕУКРАЇ́НСЬКА РА́ДА СЕЛЯ́НСЬКИХ ДЕПУТА́ТІВ – виборна національна організація українського селянства. Створ. 2(15) червня 1917 у ході роботи 1-го Всеукр. селян. з’їзду. Складалася з депутатів, обраних за територіал. принципом (134 особи)...


Всеукраїнська рада робітничих депутатів

ВСЕУКРАЇ́НСЬКА РА́ДА РОБІТНИ́ЧИХ ДЕПУТА́ТІВ – виборна національна організація українських робітників. Створ. в Києві під час роботи 1-го Всеукр. робітн. з’їзду...


Верховна Рада Автономної республіки Крим

ВЕРХО́ВНА РА́ДА АВТОНО́МНОЇ РЕСПУ́БЛІКИ КРИМ – представницький орган Автономної Республіки Крим. Здійснює свої повноваження на основі Конституції України та Конституції АР Крим. ВР АР Крим є правонаступницею ВР Крим. АРСР...


Всеукраїнська рада професіних спілок України (ВУРПС)

ВСЕУКРАЇ́НСЬКА РА́ДА ПРОФЕСІ́ЙНИХ СПІЛО́К УКРАЇ́НИ (ВУРПС) – керівний орган профспілкових об’єднань. Створ. на 2-му Всеукр. з’їзді профспілок України у Харкові (3–8 листопада 1924)...


Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій (ВРЦРО)

...

Водного господарства та природокористування Національний університет

ВО́ДНОГО ГОСПОДА́РСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВА́ННЯ Національний університет – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку фахівців у галузі водного господарства. Підпорядк. Мін-ву освіти і науки України. Засн. 1922 як Київ. інж.-меліоратив. технікум...


Вісник національного університету водного господарства та природокористування

...