Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  27

Всеукраїнська академія наук (ВУАН)

...

Всеукраїнська учительська спліка

ВСЕУКРАЇ́НСЬКА УЧИ́ТЕЛЬСЬКА СПІ́ЛКА – професійна організація вчителів і діячів народної освіти. Створ. 1905 у Києві з ініціативи Б. Грінченка, В. Доманицького...


Всеукраїнська спліка краєзнавців

ВСЕУКРАЇ́НСЬКА СПІ́ЛКА КРАЄЗНА́ВЦІВ – громадська організація. Історія В. с. к. починається від 1925, коли було створ. Укр. ком-т краєзнавства при Головнауці, актив. чл. якого (М. Яворського, М. Криворотченка...


Всеукраїнська кооперативна рада

...

Всеукраїнська загальна організація (ВУЗО)

...

Всеукраїнська рада військових депутатів

ВСЕУКРАЇ́НСЬКА РА́ДА ВІЙСЬКО́ВИХ ДЕПУТА́ТІВ – виборна організація військовиків-українців. Створ. 11(24) червня 1917 у Києві з ініціативи М. Грушевського на 2-му Всеукр. військ. з’їзді. До її складу увійшло 132 чл., з яких 60 % становили солдати...


Всеукраїнська рада селянських депутатів

ВСЕУКРАЇ́НСЬКА РА́ДА СЕЛЯ́НСЬКИХ ДЕПУТА́ТІВ – виборна національна організація українського селянства. Створ. 2(15) червня 1917 у ході роботи 1-го Всеукр. селян. з’їзду. Складалася з депутатів, обраних за територіал. принципом (134 особи)...


Всеукраїнська рада робітничих депутатів

ВСЕУКРАЇ́НСЬКА РА́ДА РОБІТНИ́ЧИХ ДЕПУТА́ТІВ – виборна національна організація українських робітників. Створ. в Києві під час роботи 1-го Всеукр. робітн. з’їзду...


Всеукраїнська асоціація пролетарських письменників (ВУАПП)

ВСЕУКРАЇ́НСЬКА АСОЦІА́ЦІЯ ПРОЛЕТА́РСЬКИХ ПИСЬМЕ́ННИКІВ (ВУАПП) – організація російських пролетарських письменників у Харкові. Опублікувала свою «Платформу» в г. «Коммунист» 24 лютого 1924...


Всеукраїнська асоціація пролетарських художників (ВУАПХ)

...

Всеукраїнська спліка пролетарських письменників (ВУСПП)

ВСЕУКРАЇ́НСЬКА СПІ́ЛКА ПРОЛЕТА́РСЬКИХ ПИСЬМЕ́ННИКІВ (ВУСПП) – літературна організація. Засн. на Всеукр. з’їзді пролетар. письменників, який відбувся в Харкові 25–28 січня 1927. Серед її членів – П. Безпощадний, О. Влизько, С. Голованівський, Б. Горбатов, Д. Гордієнко...


Всеукраїнська федерація пролетарських письменників і митців

...

Всеукраїнська ліга українських жінок (ВЛУЖ)

ВСЕУКРАЇ́НСЬКА ЛІ́ГА УКРАЇ́НСЬКИХ ЖІНО́К (ВЛУЖ) – об’єднання українських жінок для захисту своїх соціальних, культурних та економічних прав...


Всеукраїнська наукова асоціація сходознавства (ВУНАС)

ВСЕУКРАЇ́НСЬКА НАУКО́ВА АСОЦІА́ЦІЯ СХОДОЗНА́ВСТВА (ВУНАС) – громадська науково-дослідна організація. Створ. 10 січня 1926 у Харкові шляхом об’єднання Київ. та Харків. т-в сходознавців. Гол. завдання – вивчення країн і народів Сходу...


Всеукраїнська асоціація пролетарських митців (ВУАПМИТ)

ВСЕУКРАЇ́НСЬКА АСОЦІА́ЦІЯ ПРОЛЕТА́РСЬКИХ МИТЦІ́В (ВУАПМИТ) Засн. на поч. 1931 в Києві у результаті реорганізації Асоціації художників Червоної України...


Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій (ВРЦРО)

...

Всеукраїнська рада професіних спілок України (ВУРПС)

ВСЕУКРАЇ́НСЬКА РА́ДА ПРОФЕСІ́ЙНИХ СПІЛО́К УКРАЇ́НИ (ВУРПС) – керівний орган профспілкових об’єднань. Створ. на 2-му Всеукр. з’їзді профспілок України у Харкові (3–8 листопада 1924)...


Всеукраїнська асоціація марксистсько-ленінських інститутів (ВУАМЛІН)

ВСЕУКРАЇ́НСЬКА АСОЦІА́ЦІЯ МАРКСИ́СТСЬКО- ЛЕ́НІНСЬКИХ ІНСТИТУ́ТІВ (ВУАМЛІН) – система науково-дослідних установ. Створ. відповідно до постанови ЦК КП(б)У від 28 червня 1931 у Харкові на противагу існуючій ВУАН...


Всеукраїнська надзвичайна комісія з ліквідації неписьменності (ВУНКЛН, ВСЕУКРГРАМЧЕКА)

ВСЕУКРАЇ́НСЬКА НАДЗВИЧА́ЙНА КОМІ́СІЯ З ЛІКВІДА́ЦІЇ НЕПИСЬМЕ́ННОСТІ (ВУНКЛН, «ВСЕУКРГРАМЧЕКА») – державний орган...


Вісник академії правових наук України

«ВІ́СНИК АКАДЕ́МІЇ ПРАВОВИ́Х НАУ́К УКРАЇ́НИ» Засн. 1993 у Харкові Президією АПрНУ. Виходить щокварталу укр. мовою. Друкує статті, які стосуються орг-ції держ. влади...


Вісник Національної академії наук України

«ВІ́СНИК НАЦІОНА́ЛЬНОЇ АКАДЕ́МІЇ НАУ́К УКРАЇ́НИ» Засн. у жовтні 1928 в Києві. Видається укр. мовою. Висвітлює актуал. проблеми сучас. укр. та світ. науки, аналізує перспективи її розвитку...


Вісті академії інженерних наук України

«ВІ́СТІ АКАДЕ́МІЇ ІНЖЕНЕ́РНИХ НАУ́К УКРАЇ́НИ» Засн. 1993. Виходять укр. мовою 4 рази на рік накладом 350–500 прим. Темат. випуски висвітлюють актуал. проблеми різних галузей інж. наук. Тематика видання у 2004 – техніка для с.-г. вироб-ва, інж. проблеми гірн. справи...


Відомості Академії гірничих наук України

«ВІДО́МОСТІ АКАДЕ́МІЇ ГІРНИ́ЧИХ НАУ́К УКРАЇ́НИ» – наукове видання. Засн. 1994 (вийшов 1 номер журналу накладом 1000 прим.). 1997 видано 3 номери (наклад 300– 400 прим.), 1998 – 2 номери (150 прим.), 1999 – 1 номер (200 прим.). Друкує статті укр....


Вістник Одеської комісії краєзнавства при всеукраїнській академії наук

«ВІ́СТНИК ОДЕ́СЬКОЇ КОМІ́СІЇ КРАЄЗНА́ВСТВА ПРИ ВСЕУКРАЇ́НСЬКІЙ АКАДЕ́МІЇ НАУ́К» Спрямов. на популяризацію діяльності секцій комісії. Виходив 1924–30 (5 чисел). Містив статут комісії, звіти її бюро та секцій: вивчення природ. багатств, археол., соц.-істор....


Військово-медична академія українська (ВМАУ)

ВІЙСЬКО́ВО-МЕДИ́ЧНА АКАДЕ́МІЯ УКРАЇ́НСЬКА (ВМАУ) – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку та підвищення кваліфікації військових лікарів. Створ. 1995 у Києві на базі військ.-мед. відділ. Нац. мед. ун-ту. Нач. – В. Пасько (1995–2003)...


Вапліте, (Вільна академія пролетарської літератури)

ВАПЛІТЕ́ (Вільна академія пролетарської літератури) – письменницька організація. Засн. у Харкові в кін. 1925. До В. увійшли в основному члени літ. групи «Урбіно», яку очолював Микола Хвильовий, декотрі члени спілки селян. письменників «Плуг»...


Вчені записки Харківського гуманітарного інституту Народна українська академія

«ВЧЕ́НІ ЗАПИСКИ́ ХА́РКІВСЬКОГО ГУМАНІТА́РНОГО ІНСТИТУ́ТУ “НАРО́ДНА УКРАЇ́НСЬКА АКАДЕ́МІЯ”» Видається від 2003 як щорічник. Висвітлює результати дослідж. з проблем соціології, філософії, історії, культурології, філології...