Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  22

Всеукраїнська спліка пролетарських письменників (ВУСПП)

ВСЕУКРАЇ́НСЬКА СПІ́ЛКА ПРОЛЕТА́РСЬКИХ ПИСЬМЕ́ННИКІВ (ВУСПП) – літературна організація. Засн. на Всеукр. з’їзді пролетар. письменників, який відбувся в Харкові 25–28 січня 1927. Серед її членів – П. Безпощадний, О. Влизько, С. Голованівський, Б. Горбатов, Д. Гордієнко...


Всеукраїнська федерація пролетарських письменників і митців

...

Всеукраїнська асоціація пролетарських письменників (ВУАПП)

ВСЕУКРАЇ́НСЬКА АСОЦІА́ЦІЯ ПРОЛЕТА́РСЬКИХ ПИСЬМЕ́ННИКІВ (ВУАПП) – організація російських пролетарських письменників у Харкові. Опублікувала свою «Платформу» в г. «Коммунист» 24 лютого 1924...


Всеукраїнська асоціація пролетарських художників (ВУАПХ)

...

Всеукраїнська асоціація пролетарських митців (ВУАПМИТ)

ВСЕУКРАЇ́НСЬКА АСОЦІА́ЦІЯ ПРОЛЕТА́РСЬКИХ МИТЦІ́В (ВУАПМИТ) Засн. на поч. 1931 в Києві у результаті реорганізації Асоціації художників Червоної України...


Вільна спілка

«ВІ́ЛЬНА СПІ́ЛКА» – неперіодичний орган літератури, науки та громадського життя. Вийшов 1921 у Львові та 1923 – у Празі. У 1927–29 – неперіодич. орган УПСР. Редакція висвітлювала осн. поняття соціалізму...


Всеукраїнська кооперативна рада

...

Всеукраїнська учительська спліка

ВСЕУКРАЇ́НСЬКА УЧИ́ТЕЛЬСЬКА СПІ́ЛКА – професійна організація вчителів і діячів народної освіти. Створ. 1905 у Києві з ініціативи Б. Грінченка, В. Доманицького...


Всеукраїнська спліка краєзнавців

ВСЕУКРАЇ́НСЬКА СПІ́ЛКА КРАЄЗНА́ВЦІВ – громадська організація. Історія В. с. к. починається від 1925, коли було створ. Укр. ком-т краєзнавства при Головнауці, актив. чл. якого (М. Яворського, М. Криворотченка...


Всеукраїнська загальна організація (ВУЗО)

...

Всеукраїнська рада селянських депутатів

ВСЕУКРАЇ́НСЬКА РА́ДА СЕЛЯ́НСЬКИХ ДЕПУТА́ТІВ – виборна національна організація українського селянства. Створ. 2(15) червня 1917 у ході роботи 1-го Всеукр. селян. з’їзду. Складалася з депутатів, обраних за територіал. принципом (134 особи)...


Всеукраїнська рада робітничих депутатів

ВСЕУКРАЇ́НСЬКА РА́ДА РОБІТНИ́ЧИХ ДЕПУТА́ТІВ – виборна національна організація українських робітників. Створ. в Києві під час роботи 1-го Всеукр. робітн. з’їзду...


Всеукраїнська рада військових депутатів

ВСЕУКРАЇ́НСЬКА РА́ДА ВІЙСЬКО́ВИХ ДЕПУТА́ТІВ – виборна організація військовиків-українців. Створ. 11(24) червня 1917 у Києві з ініціативи М. Грушевського на 2-му Всеукр. військ. з’їзді. До її складу увійшло 132 чл., з яких 60 % становили солдати...


Всеукраїнська академія наук (ВУАН)

...

Волинська спілка сільської молоді

ВОЛИ́НСЬКА СПІ́ЛКА СІЛЬСЬКО́Ї МО́ЛОДІ – польсько-українська молодіжна організація. Засн. 1922 у Польщі. 1939 об’єднувала бл. 10 тис. молодих селян, з яких 80 % були українцями. У програм. документах говорилося...


Всеукраїнська наукова асоціація сходознавства (ВУНАС)

ВСЕУКРАЇ́НСЬКА НАУКО́ВА АСОЦІА́ЦІЯ СХОДОЗНА́ВСТВА (ВУНАС) – громадська науково-дослідна організація. Створ. 10 січня 1926 у Харкові шляхом об’єднання Київ. та Харків. т-в сходознавців. Гол. завдання – вивчення країн і народів Сходу...


Всеукраїнська ліга українських жінок (ВЛУЖ)

ВСЕУКРАЇ́НСЬКА ЛІ́ГА УКРАЇ́НСЬКИХ ЖІНО́К (ВЛУЖ) – об’єднання українських жінок для захисту своїх соціальних, культурних та економічних прав...


Всеукраїнська асоціація марксистсько-ленінських інститутів (ВУАМЛІН)

ВСЕУКРАЇ́НСЬКА АСОЦІА́ЦІЯ МАРКСИ́СТСЬКО- ЛЕ́НІНСЬКИХ ІНСТИТУ́ТІВ (ВУАМЛІН) – система науково-дослідних установ. Створ. відповідно до постанови ЦК КП(б)У від 28 червня 1931 у Харкові на противагу існуючій ВУАН...


Всеукраїнська рада професіних спілок України (ВУРПС)

ВСЕУКРАЇ́НСЬКА РА́ДА ПРОФЕСІ́ЙНИХ СПІЛО́К УКРАЇ́НИ (ВУРПС) – керівний орган профспілкових об’єднань. Створ. на 2-му Всеукр. з’їзді профспілок України у Харкові (3–8 листопада 1924)...


Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій (ВРЦРО)

...

Всесоюзна Ленінська комуністична спілка молоді (ВЛКСМ)

...

Всеукраїнська надзвичайна комісія з ліквідації неписьменності (ВУНКЛН, ВСЕУКРГРАМЧЕКА)

ВСЕУКРАЇ́НСЬКА НАДЗВИЧА́ЙНА КОМІ́СІЯ З ЛІКВІДА́ЦІЇ НЕПИСЬМЕ́ННОСТІ (ВУНКЛН, «ВСЕУКРГРАМЧЕКА») – державний орган...