Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  19

Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка

«ВІ́СНИК ЛУГА́НСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО ПЕДАГОГІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ імені Тараса Шевченка» Засн. 1997 як «Вісник Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка»...


Всеукраїнське етнографічне товариство

ВСЕУКРАЇ́НСЬКЕ ЕТНОГРАФІ́ЧНЕ ТОВАРИ́СТВО – об’єднання науковців, викладачів ВНЗів, студентів, учителів. Утвор. 1928 на базі Етногр. т-ва, засн. 1925 в Києві. Чл. Т-ва розробили кілька програм для збирання етногр. матеріалів; укладали ж. «Побут» (1928–30, № 1– 7)...


Всеукраїнське лікарське товариство (ВУЛТ)

ВСЕУКРАЇ́НСЬКЕ ЛІ́КАРСЬКЕ ТОВАРИ́СТВО (ВУЛТ) – громадська організація. Створ. на установ. з’їзді 30 червня 1990 у Києвi. Мета – сприяння орг-ції мед. допомоги та системи охорони здоров’я, підвищенню рівня розвитку мед. науки...


Всеукраїнське товариство політичних в’язнів і репресованих

ВСЕУКРАЇ́НСЬКЕ ТОВАРИ́СТВО ПОЛІТИ́ЧНИХ В’Я́ЗНІВ І РЕПРЕСО́ВАНИХ – громадська неурядова організація...


Всеукраїнське товариство дрматургів і композиторів (ВСЕУКОМДРАМ)

ВСЕУКРАЇ́НСЬКЕ ТОВАРИ́СТВО ДРАМАТУ́РГІВ І КОМПОЗИ́ТОРІВ (ВСЕУКОМДРАМ) – музично-громадська організація. Засн. 1926 у Харкові як Укр. т-во драматургів і композиторів (УТОДІК). Від 1931 – ВСЕУКОМДРАМ. У структурі – сектори: драм....


Всеукраїнське жіноче товариство ім. Олени Теліги

ВСЕУКРАЇ́НСЬКЕ ЖІНО́ЧЕ ТОВАРИ́СТВО ім. Олени Теліги – громадська жіноча культурно-просвітницька організація. Створ. 1994. Нараховує бл. 3-х тис. членкинь у 24-х областях України, Криму, Севастополі...


Всеукраїнське учительське видавниче товариство (ВСЕУВИТО)

ВСЕУКРАЇ́НСЬКЕ УЧИ́ТЕЛЬСЬКЕ ВИДАВНИ́ЧЕ ТОВАРИ́СТВО (ВСЕУВИТО) – культурно-освітня організація. Засн. 1917 у Києві з метою об’єднання укр. вчителів у справі налагодження видавн. діяльності, забезпечення укр. шкіл підручниками, допоміж. засобами навч....


Всеукраїнське товариство революційних музикантів (ВУТОРМ)

ВСЕУКРАЇ́НСЬКЕ ТОВАРИ́СТВО РЕВОЛЮЦІ́ЙНИХ МУЗИКА́НТІВ (ВУТОРМ) – музично-громадська організація поміркованого ліво-культурницького спрямування. Створ. в лютому 1928 на базі Муз. т-ва ім. М. Леонтовича...


Всеукраїнське фотокіноуправління (ВУФКУ)

ВСЕУКРАЇ́НСЬКЕ ФОТОКІНОУПРАВЛІ́ННЯ (ВУФКУ) – державний орган, що керував кіновиробництвом в УСРР 1922– 29. Створ. після реорганізації Всеукраїнського кінокомітету...


Ветерів війни Всеукраїнське об’єднання

ВЕТЕРА́НІВ ВІЙНИ́ Всеукраїнське об’єднання – громадська організація. Створ. як альтернатива Орг-ції військ. ветеранів України з метою об’єднання ветеранів ОУН–УПА, рад. армії, ЗС України, МВС, КДБ, СБУ, політв’язнів...


Всеукраїнський музей-городок (Всеукраїнське музейне містечко)

ВСЕУКРАЇ́НСЬКИЙ МУЗЕ́Й-ГОРОДО́К (Всеукраїнське музейне містечко) – державний культурно-історичний заповідник. Засн. 29 вересня 1926 на тер. Києво-Печер. лаври постановою ВУЦВК і РНК УСРР після ліквідації монастиря. До 1928 тут було відкрито низку музеїв...


Всеукраїнське міжконфесіне релігійне християнсько-військове братство

ВСЕУКРАЇ́НСЬКЕ МІЖКОНФЕСІ́ЙНЕ РЕЛІГІ́ЙНЕ ХРИСТИЯ́НСЬКО- ВІЙСЬКО́ВЕ БРА́ТСТВО Створ. 2000. Осн. мета – координація співроб-ва церков та реліг. орг-цій із ЗС та ін. військ. формуваннями України в питаннях об’єднання зусиль щодо відродження духов. просвітництва...


Волинський обласний український музично-драматичний театр ім. Т. Шевченка

...

Видавництво імені Олени Теліги

«ВИДАВНИ́ЦТВО І́МЕНІ ОЛЕ́НИ ТЕЛІ́ГИ» Засн. 1994 у Києві. Президент вид-ва – М. Плав’юк. Діяльність вид-ва спрямовано на утвердження та пропаганду укр. нац. державотвор. ідеї. Друкуються книги з питань історії, політики, філософії, культури, освіти...


Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка

«ВІ́СНИК ЖИТО́МИРСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ імені Івана Франка» Засн. 1998 як «Вісник Житомирського педагогічного університету», від 2004 – сучасна назва. 1998–2003 виходив двічі на рік, від 2004 – 6 разів на рік. Друкуються статті теор. і екс-перим. характеру...


Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

«ВІ́СНИК СХІДНОУКРАЇ́НСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ імені Володимира Даля» Засн. у Луганську 1995 як «Вісник Східноукраїнського державного університету», від 2000 – сучасна назва. Виходить щомісяця накладом 100–300 прим. Укр....


Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені акад. В. Лазаряна

«ВІ́СНИК ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ЗАЛІЗНИ́ЧНОГО ТРА́НСПОРТУ імені акад. В. Лазаряна» Засн. 2003. Виходить 3–4 рази на рік укр., рос. та англ. мовами накладом 200–250 прим. Осн. тематика: рухомий склад і тяга поїздів...


Всеросійське театральне товариство (ВТТ)

ВСЕРОСІ́ЙСЬКЕ ТЕАТРА́ЛЬНЕ ТОВАРИ́СТВО (ВТТ) – добровільна громадська творча організація театральних діячів Росії. Засн. 1883 у С.-Петербурзі як «Т-во для допомоги сценічним діячам...


Волинське церковно-археологічне товариство

ВОЛИ́НСЬКЕ ЦЕРКО́ВНО-АРХЕОЛОГІ́ЧНЕ ТОВАРИ́СТВО – громадсько-просвітницька організація. Засн. 2 грудня 1894 у Житомирі під егідою Волин. давньосховища старожитностей. Об’єднувало 12 почес. (зокрема архієпископ Модест, В. Антонович...