Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  37

Всеукраїнський фонд відтворення видатних пам’яток історико-архітектурної спадщини ім. О. Гончара

...

Відтворення втрачених пам’яток

ВІДТВО́РЕННЯ ВТРА́ЧЕНИХ ПА́М’ЯТОК – різновид архітектурно-реставраційних робіт, що полягає в науково обґрунтованій натурній відбудові архітектурної споруди...


Всеукраїнський комітет охорони пам’яток мистецтва і старовини (ВУКОПМІС)

ВСЕУКРАЇ́НСЬКИЙ КОМІТЕ́Т ОХОРО́НИ ПА́М’ЯТОК МИСТЕ́ЦТВА І СТАРОВИНИ́ (ВУКОПМІС) – державний орган, що здійснював облік, реєстрацію, охорону, вивчення і популяризацію пам’яток археології, історії, архітектури...


Відтворення

ВІДТВО́РЕННЯ – систематичне поновлення соціально-економічних процесів. У будь-якому сусп-ві процес В. включає: В. споживчих товарів і послуг; чинників вироб-ва; екон. ладу сусп-ва та вироб. відносин. Процес вироб-ва повинен поновлюватися як на мікро-...


Видатних діячів української культури Лесі Українки, М. Лисенка, П. Саксаганського, М. Старицького Музей

...

Відродження Міжнародний фонд

«ВІДРО́ДЖЕННЯ» Міжнародний фонд – доброчинна організація. Засн. 1990 для сприяння розвиткові відкритого й демократ. сусп-ва в Україні. Нині Фонд є найбільшою нац. благодій. громад. орг-цією в країні. «В.» – частина міжнар. мережі фундацій Дж. Сороса...


Всеукраїнський жіночий з’їзд

ВСЕУКРАЇ́НСЬКИЙ ЖІНО́ЧИЙ З’ЇЗД – представницькі збори українських жіночих організацій. Відбувся у Києві 14(27)–16(29) вересня 1917. Майже половину делегатів складали селянки. До порядку денного з’їзду увійшли питання про політ. становище країни...


Всеукраїнський історичний музей

...

Всеукраїнський національний конгрес

ВСЕУКРАЇ́НСЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ КОНГРЕ́С – зібрання представників українських політичних партій і громадських організацій. Відбувся 6–8 квітня 1917 у Києві у приміщенні Купецького зібрання...


Всеукраїнський театральний комітет (ВУТЕКОМ)

ВСЕУКРАЇ́НСЬКИЙ ТЕАТРА́ЛЬНИЙ КОМІТЕ́Т (ВУТЕКОМ) – центральний орган, що координував театральну справу в Україні і сприяв організації та розвитку театральної самодіяльності. Створ. 1919 при Всеукр. відділі мист-в Наркомосу УСРР. У складі – відділи: робітн. театру...


Всеукраїнський революційний комітет (Всеукрревком)

...

Всеукраїнський археологічний комітет (ВУАК)

ВСЕУКРАЇ́НСЬКИЙ АРХЕОЛОГІ́ЧНИЙ КОМІТЕ́Т (ВУАК) – науково-дослідна та пам’яткоохоронна установа. Засн. 1924 у Києві на базі Археол. комісії при Істор.-філол. відділі ВУАН. Складався з археол. та мистецтвознавчого відділів, софій....


Всеукраїнський музичний комітет (ВУКМУЗКОМ)

ВСЕУКРАЇ́НСЬКИЙ МУЗИ́ЧНИЙ КОМІТЕ́Т (ВУКМУЗКОМ) – одна з перших урядових структур більшовицької влади в Україні в галузі мистецтва. Діяв у лютому–серпні 1919 при Всеукр. відділі мист-в Наркомосу УСРР і Ком-ті пропаганди мист-в (до квітня – у Харкові...


Всеукраїнський літературний комітет (Всеукрлітком)

...

Всеукраїнський православний церковний собор (ВПЦС)

ВСЕУКРАЇ́НСЬКИЙ ПРАВОСЛА́ВНИЙ ЦЕРКО́ВНИЙ СОБО́Р (ВПЦС) Соборноправність є важл. каноніч. умовою організац. існування Православ. Церков. Собори Київ. митрополії відбувалися лише до 17 ст., надалі Церква втратила можливість їх проведення...


Всеукраїнський комітет сприяння вченим (ВУКСВ)

ВСЕУКРАЇ́НСЬКИЙ КОМІТЕ́Т СПРИЯ́ННЯ ВЧЕ́НИМ (ВУКСВ) – організація...


Всеукраїнський комітет образотворчих мистецтв (ВУКОМИС)

ВСЕУКРАЇ́НСЬКИЙ КОМІТЕ́Т ОБРАЗОТВО́РЧИХ МИСТЕ́ЦТВ (ВУКОМИС) Створ. у лютому 1919 в Харкові при Всеукр. відділі мист-в Наркомосу УРСР. У завдання Ком-ту входило об’єднання митців, регулювання процесів у галузі образотвор. мист-ва в Україні...


Всеукраїнський з’їзд рад селянських, робітничих і солдатських депутатів

ВСЕУКРАЇ́НСЬКИЙ З’ЇЗД РАД СЕЛЯ́НСЬКИХ, РОБІТНИ́ЧИХ І СОЛДА́ТСЬКИХ ДЕПУТА́ТІВ Відбувся у Києві 4(17)–6(19) грудня 1917. Скликаний Київ. обл. радою робітн. і солдат. депутатів на вимогу більшов. opг-цій України...


Всеукраїнський музей-городок (Всеукраїнське музейне містечко)

ВСЕУКРАЇ́НСЬКИЙ МУЗЕ́Й-ГОРОДО́К (Всеукраїнське музейне містечко) – державний культурно-історичний заповідник. Засн. 29 вересня 1926 на тер. Києво-Печер. лаври постановою ВУЦВК і РНК УСРР після ліквідації монастиря. До 1928 тут було відкрито низку музеїв...


Всеукраїнський центральний військово-революційний комітет (ВЦВРК)

...

Всеукраїнський союз об’єднань євангельських християн-баптистів (ВСОЄХБ)

ВСЕУКРАЇ́НСЬКИЙ СОЮ́З ОБ’Є́ДНАНЬ ЄВА́НГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯ́Н-БАПТИ́СТІВ (ВСОЄХБ) – одна з найбільших протестантських релігійних організацій України. Створ. у Києві 1994. Кер. орган – Рада ВСОЄХБ. Президенти – Я. Духонченко (1990–93)...


Всеукраїнський союз церков християн віри євангельської п’ятидесятників

ВСЕУКРАЇ́НСЬКИЙ СОЮ́З ЦЕРКО́В ХРИСТИЯ́Н ВІ́РИ ЄВА́НГЕЛЬСЬКОЇ П’ЯТИДЕСЯ́ТНИКІВ Засн. 1925, нараховував понад 200 церков. Союз закрито 1930, церквам не давали можливості реєструватися...


Видавництво імені Олени Теліги

«ВИДАВНИ́ЦТВО І́МЕНІ ОЛЕ́НИ ТЕЛІ́ГИ» Засн. 1994 у Києві. Президент вид-ва – М. Плав’юк. Діяльність вид-ва спрямовано на утвердження та пропаганду укр. нац. державотвор. ідеї. Друкуються книги з питань історії, політики, філософії, культури, освіти...


Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка

«ВІ́СНИК ЖИТО́МИРСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ імені Івана Франка» Засн. 1998 як «Вісник Житомирського педагогічного університету», від 2004 – сучасна назва. 1998–2003 виходив двічі на рік, від 2004 – 6 разів на рік. Друкуються статті теор. і екс-перим. характеру...


Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

«ВІ́СНИК СХІДНОУКРАЇ́НСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ імені Володимира Даля» Засн. у Луганську 1995 як «Вісник Східноукраїнського державного університету», від 2000 – сучасна назва. Виходить щомісяця накладом 100–300 прим. Укр....


Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка

«ВІ́СНИК ЛУГА́НСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО ПЕДАГОГІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ імені Тараса Шевченка» Засн. 1997 як «Вісник Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка»...


Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені акад. В. Лазаряна

«ВІ́СНИК ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ЗАЛІЗНИ́ЧНОГО ТРА́НСПОРТУ імені акад. В. Лазаряна» Засн. 2003. Виходить 3–4 рази на рік укр., рос. та англ. мовами накладом 200–250 прим. Осн. тематика: рухомий склад і тяга поїздів...


Високопільський історико-краєзнавчий музей

...

Винниківський історико-краєзнавчий музей

ВИ́ННИКІВСЬКИЙ ІСТО́РИКО-КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1990 з ініціативи культурно-просвітницького т-ва «Спадщина» із сучас. назвою. Музей розміщ. у будинку поч. 20 ст., який належав лікарю Я. Нагляку. У його структурі – відділи: краєзнавчо-етнограф., археол....


Веселівський історико-краєзнавчий музей

ВЕСЕ́ЛІВСЬКИЙ ІСТО́РИКО-КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1989. Підпорядк. відділу культури Веселів. райдержадміністрації. Знаходиться у приміщенні, збуд. у 19 ст. Нині у фондах музею понад 1,5 тис. експонатів, серед них – скам’янілі рештки мамонта, предмети скіф. періоду...


Веселинівський історико-краєзнавчий музей

ВЕСЕЛИ́НІВСЬКИЙ ІСТО́РИКО-КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Відкритий 1991. Підпорядк. відділу культури райдержадміністрації. Серед ініціаторів створення музею – М. Подима (1-й дир.), А. Головатий, О. Дейнега, Ф. Кугук, Н. Пєтухова. Фонд музею нараховує бл. 3-х тис. експонатів...


Верхньодніпровський історико-краєзнавчий музей

ВЕРХНЬОДНІПРО́ВСЬКИЙ ІСТО́РИКО-КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1963. Підпорядк. відділу культури Верхньодніпров. райдержадміністрації. Нині у структурі музею 9 залів, його фонди налічують бл. 4-х тис. експонатів. Серед них – предмети доби бронзи, ікони поч. 19 ст....


Великоолександрівський історико-краєзнавчий музей

ВЕЛИКООЛЕКСА́НДРІВСЬКИЙ ІСТО́РИКО-КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1980. Підпорядк. відділу культури Великоолександрів. райдержадміністрації. Осн. фонд, який частково поповнився за рахунок краєзнав. музею Великоолександрів. середньої школи № 1 (діяв від 1955)...


Варвинський історико-краєзнавчий музей

ВА́РВИНСЬКИЙ ІСТО́РИКО-КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1990. Підпорядк. Мін-ву культури і туризму України. Нині фонди музею налічують понад 1 тис. експонатів...


Верхній Салтів, Історико-археологічний заповідник

«ВЕ́РХНІЙ СА́ЛТІВ» Історико-археологічний заповідник Засн. 1899 з ініціативи В. Бабенка. Від 1997 – музей-заповідник, від 2005 – сучасна назва. Нині у фондах музею 4 тис. од. зберігання. У його структурі – археол. (експонати епохи неоліту, бронзи...


Вишгородський державний історико-культурний заповідник

ВИ́ШГОРОДСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ ІСТО́РИКО-КУЛЬТУ́РНИЙ ЗАПОВІ́ДНИК Створ. 1994 у м. Вишгород Київ. обл. Основу заповідника складають давньорус. городище з храмом св. Бориса і Гліба...


Всеукраїнський повстанський комітет (Центральний український повстанський комітет, Цупком)

ВСЕУКРАЇ́НСЬКИЙ ПОВСТА́НСЬКИЙ КОМІТЕ́Т (Центральний український повстанський комітет, Цупком) – підпільний військово-політичний центр...