Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  19

Всеукраїнський повстанський комітет (Центральний український повстанський комітет, Цупком)

ВСЕУКРАЇ́НСЬКИЙ ПОВСТА́НСЬКИЙ КОМІТЕ́Т (Центральний український повстанський комітет, Цупком) – підпільний військово-політичний центр...


Всеукраїнський центральний військово-революційний комітет (ВЦВРК)

...

Всеукраїнський літературний комітет (Всеукрлітком)

...

Всеукраїнський театральний комітет (ВУТЕКОМ)

ВСЕУКРАЇ́НСЬКИЙ ТЕАТРА́ЛЬНИЙ КОМІТЕ́Т (ВУТЕКОМ) – центральний орган, що координував театральну справу в Україні і сприяв організації та розвитку театральної самодіяльності. Створ. 1919 при Всеукр. відділі мист-в Наркомосу УСРР. У складі – відділи: робітн. театру...


Всеукраїнський революційний комітет (Всеукрревком)

...

Всеукраїнський музичний комітет (ВУКМУЗКОМ)

ВСЕУКРАЇ́НСЬКИЙ МУЗИ́ЧНИЙ КОМІТЕ́Т (ВУКМУЗКОМ) – одна з перших урядових структур більшовицької влади в Україні в галузі мистецтва. Діяв у лютому–серпні 1919 при Всеукр. відділі мист-в Наркомосу УСРР і Ком-ті пропаганди мист-в (до квітня – у Харкові...


Всеукраїнський археологічний комітет (ВУАК)

ВСЕУКРАЇ́НСЬКИЙ АРХЕОЛОГІ́ЧНИЙ КОМІТЕ́Т (ВУАК) – науково-дослідна та пам’яткоохоронна установа. Засн. 1924 у Києві на базі Археол. комісії при Істор.-філол. відділі ВУАН. Складався з археол. та мистецтвознавчого відділів, софій....


Всеукраїнський комітет образотворчих мистецтв (ВУКОМИС)

ВСЕУКРАЇ́НСЬКИЙ КОМІТЕ́Т ОБРАЗОТВО́РЧИХ МИСТЕ́ЦТВ (ВУКОМИС) Створ. у лютому 1919 в Харкові при Всеукр. відділі мист-в Наркомосу УРСР. У завдання Ком-ту входило об’єднання митців, регулювання процесів у галузі образотвор. мист-ва в Україні...


Всеукраїнський комітет сприяння вченим (ВУКСВ)

ВСЕУКРАЇ́НСЬКИЙ КОМІТЕ́Т СПРИЯ́ННЯ ВЧЕ́НИМ (ВУКСВ) – організація...


Всеукраїнський комітет охорони пам’яток мистецтва і старовини (ВУКОПМІС)

ВСЕУКРАЇ́НСЬКИЙ КОМІТЕ́Т ОХОРО́НИ ПА́М’ЯТОК МИСТЕ́ЦТВА І СТАРОВИНИ́ (ВУКОПМІС) – державний орган, що здійснював облік, реєстрацію, охорону, вивчення і популяризацію пам’яток археології, історії, архітектури...


Всеукраїнський жіночий з’їзд

ВСЕУКРАЇ́НСЬКИЙ ЖІНО́ЧИЙ З’ЇЗД – представницькі збори українських жіночих організацій. Відбувся у Києві 14(27)–16(29) вересня 1917. Майже половину делегатів складали селянки. До порядку денного з’їзду увійшли питання про політ. становище країни...


Всеукраїнський історичний музей

...

Всеукраїнський національний конгрес

ВСЕУКРАЇ́НСЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ КОНГРЕ́С – зібрання представників українських політичних партій і громадських організацій. Відбувся 6–8 квітня 1917 у Києві у приміщенні Купецького зібрання...


Всеукраїнський з’їзд рад селянських, робітничих і солдатських депутатів

ВСЕУКРАЇ́НСЬКИЙ З’ЇЗД РАД СЕЛЯ́НСЬКИХ, РОБІТНИ́ЧИХ І СОЛДА́ТСЬКИХ ДЕПУТА́ТІВ Відбувся у Києві 4(17)–6(19) грудня 1917. Скликаний Київ. обл. радою робітн. і солдат. депутатів на вимогу більшов. opг-цій України...


Всеукраїнський православний церковний собор (ВПЦС)

ВСЕУКРАЇ́НСЬКИЙ ПРАВОСЛА́ВНИЙ ЦЕРКО́ВНИЙ СОБО́Р (ВПЦС) Соборноправність є важл. каноніч. умовою організац. існування Православ. Церков. Собори Київ. митрополії відбувалися лише до 17 ст., надалі Церква втратила можливість їх проведення...


Всеукраїнський музей-городок (Всеукраїнське музейне містечко)

ВСЕУКРАЇ́НСЬКИЙ МУЗЕ́Й-ГОРОДО́К (Всеукраїнське музейне містечко) – державний культурно-історичний заповідник. Засн. 29 вересня 1926 на тер. Києво-Печер. лаври постановою ВУЦВК і РНК УСРР після ліквідації монастиря. До 1928 тут було відкрито низку музеїв...


Всеукраїнський союз церков християн віри євангельської п’ятидесятників

ВСЕУКРАЇ́НСЬКИЙ СОЮ́З ЦЕРКО́В ХРИСТИЯ́Н ВІ́РИ ЄВА́НГЕЛЬСЬКОЇ П’ЯТИДЕСЯ́ТНИКІВ Засн. 1925, нараховував понад 200 церков. Союз закрито 1930, церквам не давали можливості реєструватися...


Всеукраїнський союз об’єднань євангельських християн-баптистів (ВСОЄХБ)

ВСЕУКРАЇ́НСЬКИЙ СОЮ́З ОБ’Є́ДНАНЬ ЄВА́НГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯ́Н-БАПТИ́СТІВ (ВСОЄХБ) – одна з найбільших протестантських релігійних організацій України. Створ. у Києві 1994. Кер. орган – Рада ВСОЄХБ. Президенти – Я. Духонченко (1990–93)...


Всеукраїнський фонд відтворення видатних пам’яток історико-архітектурної спадщини ім. О. Гончара

...