Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  177

Вісник психіатрії та психофармакології

«ВІ́СНИК ПСИХІАТРІ́Ї ТА ПСИХОФАРМАКОТЕРАПІ́Ї» Засн. 2002 в Одесі. Видавці – Одес. обл. асоц. психіатрів, Фіз.-хім. ін-т НАНУ, а також Одес. мед. ун-т (від 2003). Виходить 2 рази на рік. Матеріали публікує укр....


Вісник репресій в Україні

...

Вісник православної педагогіки

«ВІ́СНИК ПРАВОСЛА́ВНОЇ ПЕДАГО́ГІКИ» Засн. 2001 у Києві. Видавець – Православне пед. т-во. Виходить неперіодично, матеріали публікуються укр. та рос. мовами, наклад – 2 тис. прим. Осн. тематика: впровадження в освіту принципів християн. педагогіки...


Вісник науки і техніки

«ВІ́СНИК НАУ́КИ І ТЕ́ХНІКИ» – науково-технічний журнал. Засн. 1997 Нац. тех. ун-том «Харків. політех. ін-т». Виходить 4 рази на рік. Наклад – 300 прим. Матеріали публікує укр. і рос. мовами. Осн. тематика: машинобудування, інформ. технології, хім. технології, енергозбереження...


Вісник Хмельницького національного університету

«ВІ́СНИК ХМЕЛЬНИ́ЦЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ» Засн. 1997 як «Вісник Технологічного університету Поділля», від 2005 – сучасна назва. Виходив спочатку щокварталу...


Вісник Міжнародного Соломонового університету

«ВІ́СНИК МІЖНАРО́ДНОГО СОЛОМО́НОВОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ» Засн. 1998. Матеріали друкуються укр., рос. і англ. мовами у випусках, присвяч. окремим напрямам наук. дослідж. («Історія», «Філософія», «Соціологія», «Юдаїка», «Біологія», «Прикладна математика», «Економіка»...


Вісник національного авіаційного університету

«ВІ́СНИК НАЦІОНА́ЛЬНОГО АВІАЦІ́ЙНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ» Виходить від 1998 у Києві. Періодичність – 4 рази на рік, матеріали друкуються укр....


Вісник вінницького політехнічного інституту

«ВІ́СНИК ВІ́ННИЦЬКОГО ПОЛІТЕХНІ́ЧНОГО ІНСТИТУ́ТУ» Засн. 1993. До 1998 виходив щокварталу, від 1999 – 6 разів на рік укр. мовою накладом 365 прим. Реферати статей друкуються рос. та англ. мовами. Публікує матеріали з тех., екон., пед....


Вісник невідкладної і відновної медицини

«ВІ́СНИК НЕВІДКЛА́ДНОЇ І ВІДНО́ВНОЇ МЕДИЦИ́НИ» Засн. 2000 АМНУ, МОЗ України та Донец. мед. ун-том. Видавець – Ін-т невідклад. і віднов. хірургії АМНУ (Донецьк). Виходить щокварталу. Наклад – 300–500 прим. Друкує статті укр....


Вісник Одеського національного університету

«ВІ́СНИК ОДЕ́СЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ» Засн. 1995. Виходив з різною періодичністю (від 2004 – щомісяця), наклад – 300 прим. Матеріали публікуються укр....


Вісник садівництва, виноградництва та городництва

«ВІ́СНИК САДІВНИ́ЦТВА, ВИНОГРА́ДНИЦТВА ТА ГОРО́ДНИЦТВА» Засн. С.-г. наук. ком-том УСРР, від 1928 видавався Наркомземом УСРР. Виходив 1925–1930 щомісяця у Харкові спочатку рос., від 1926 – укр. мовами. 1925–28 наклад становив 1,5 тис. прим....


Вісник ортопедії, травматології та протезування

«ВІ́СНИК ОРТОПЕДІ́Ї, ТРАВМАТОЛО́ГІЇ ТА ПРОТЕЗУВА́ННЯ» Засн. 2000 Укр. асоц. ортопедів-травматологів, Укр. асоц. спорт. травматології...


Вісник проблем біології і медицини

«ВІ́СНИК ПРОБЛЕ́М БІОЛО́ГІЇ І МЕДИЦИ́НИ» Засн. 1993 як «Вестник проблем современной медицины» Укр. академією наук нац. прогресу (Київ) і Полтав. мед. стоматол. ін-том, яким і видається (нині Укр. мед. стоматол. академія). Сучасна назва – від 1996. До 2004 виходив щомісяця...


Вісник соціально-економічних досліджень

«ВІ́СНИК СОЦІА́ЛЬНО-ЕКОНОМІ́ЧНИХ ДОСЛІ́ДЖЕНЬ» Засн. 1997 Одес. екон. ун-том. Матеріали друкуються укр., рос. та англ. мовами; наклад – бл. 500 прим. Географія розповсюдження: Україна, країни СНД, Польща, Болгарія...


Вісник аграрної наукпи Причорномор’я

«ВІ́СНИК АГРА́РНОЇ НАУ́КИ ПРИЧОРНОМО́Р’Я» Засн. 1997 Микол. с.-г. ін-том, яким і видається (нині аграр. ун-т). Виходить 4 рази на рік. Наклад – 300 прим. Матеріали публікує укр. та рос. мовами. Висвітлює результати дослідж. з питань с.-г....


Вісник інституту економіки та прогнозування

«ВІ́СНИК ІНСТИТУ́ТУ ЕКОНО́МІКИ ТА ПРОГНОЗУВА́ННЯ» Засн. 2002 у Києві як «Вісник Інституту економічного прогнозування». Від 2005 – сучасна назва. Виходить укр. мовою один раз на рік. Наклад – 300 прим. Висвітлює питання, що обговорюються на організов. Ін-том симпозіумах...


Вісник сільсько-господарської освіти

«ВІ́СНИК СІЛЬСЬКО-ГОСПО́ДАРСЬКОЇ ОСВІ́ТИ» Засн. – Укрголовпрофосвіта. Виходив 1924–25 та 1929 щомісяця у Харкові. Статті публікував укр. мовою. Наклад – 1250 прим. Висвітлював питання орг-ції роботи с.-г. шкіл України...


Вісник Київського міжнародного університету

«ВІ́СНИК КИ́ЇВСЬКОГО МІЖНАРО́ДНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ» Засн. 1991 під назвою «Вісник. Літературознавчі студії», вийшло 6 номерів. Сучасна назва – від 2001. Видається у серіях: «Іноземна філологія», «Міжнародне право і національне законодавство»...


Вісник Київського славістичного університету

«ВІ́СНИК КИ́ЇВСЬКОГО СЛАВІСТИ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ» Засн. 1998 як «Вісник Київського інституту “Слов’янський університет”», від 2001 – сучасна назва. Видається щокварталу у 4-х серіях («Історія», «Філологія», «Іноземна філологія»...


Вісник інституту “Укрзахідпроект-реставрація”

«ВІ́СНИК ІНСТИТУ́ТУ “УКРЗАХІДПРОЕКТ- РЕСТАВРА́ЦІЯ”» Засн. 1993. Видає Львів. регіон. наук.-реставрац. ін-т «Укрзахідпроектреставрація». Публікує матеріали в галузях археології, культурології, містобудування, арх-ри, живопису та стінопису...


Вісник економіки транспорту і промисловості

...

Вісник Української Народної Республіки

«ВІ́СТНИК УКРАІ́НСЬКОІ НАРОДНЬОІ́ РЕСПУ́БЛІКИ» Засн. в січні 1919 на базі г. «Державний вістник» як орган Директорії і Держ. Канцелярії УНР. Виходив тричі на тиждень, спочатку в Києві, від лютого 1919 – у Вінниці...


Вісник Запорізького національного університету

«ВІ́СНИК ЗАПОРІ́ЗЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ» Засн. 1997 як «Вісник Запорізького державного університету». Від 2005 – сучасна назва. Виходить 2–4 рази на рік; матеріали публікуються укр., рос. та англ. мовами; наклад – 100 прим. Осн. публікації присвяч. фіз.-мат....


Вісник Запорізького юридичного інституту

«ВІ́СНИК ЗАПОРІ́ЗЬКОГО ЮРИДИ́ЧНОГО ІНСТИТУ́ТУ» Засн. 1997. Виходить укр. мовою щокварталу. Наклад – 300 прим. Друкує статті...


Вісник державного агроекологічного університету

«ВІ́СНИК ДЕРЖА́ВНОГО АГРОЕКОЛОГІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ» Засн. 1998 у Житомирі як «Вісник Державної агроекологічної академії України», від 2001 – сучасна назва. Виходить двічі на рік накладом 300 прим. Матеріали друкуються укр....


Вісник Київської духовної академії

«ВІ́СНИК КИ́ЇВСЬКОЇ ДУХО́ВНОЇ АКАДЕ́МІЇ» Виходив 1996 у Києві. Видавався на кошти жертводавців. Висвітлювалися церк. новини, стосунки між Церквою, духівництвом та сусп-вом, церковна історія...


Вісник Криворізького технічного університету

«ВІ́СНИК КРИВОРІ́ЗЬКОГО ТЕХНІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ» Засн. 2003. Виходить 3–4 рази на рік; матеріали друкує укр. і рос. мовами. Наклад бл. 500 прим. Висвітлює весь спектр проблем...


Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна

«ВІ́СНИК ХА́РКІВСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ім. В. Н. Каразіна» Продовжує «Звіти про стан Харківського університету» (1842– 69), «Протоколи засідань Ради Харківського університету» (1863–73)...


Вісник інституту української наукової мови

«ВІ́СНИК ІНСТИТУ́ТУ УКРАЇ́НСЬКОЇ НАУКО́ВОЇ МО́ВИ» Засн. у Києві 1927. 1-й вип. – 1928, 2-й – 1930. У передмові коротко викладено осн. завдання, що ставилися перед виданням: допомогти широким верствам населення України, як тим, які повертаються до своєї національності...


Вісник Приазовського державного технічного університету

«ВІ́СНИК ПРИАЗО́ВСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО ТЕХНІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ» Засн. 1995. Виходить щороку накладом 400 прим. Матеріали друкуються мовою оригіналу. Розповсюджується в Україні. Публікує статті з екон., фіз.-мат. і тех. наук, зокрема висвітлює актуал. питання металургії...


Вісник Житомирського державного технологічого університету

«ВІ́СНИК ЖИТО́МИРСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО ТЕХНОЛОГІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ» Засн. 1994 як «Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту»...


Вісник донецького університету економіки та права

«ВІ́СНИК ДОНЕ́ЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ЕКОНО́МІКИ ТА ПРА́ВА» Засн. 2000 як «Вісник Донецького інституту економіки та господарського права», від 2004 – сучасна назва. Виходить 2 рази на рік. Наклад – 350 прим. Матеріали друкує укр. і рос. мовами. Публікує статті...


Вісник дніпропетровського державного аграрного університету

«ВІ́СНИК ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО АГРА́РНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ» Засн. 1998. Виходить двічі на рік накладом 300 прим. Матеріали друкуються укр. та рос. мовами. Розповсюджується в Україні та країнах СНД. Осн. рубрики: «Екологія та рослинництво»...


Вісник Львівської національної академії мистецтв

«ВІ́СНИК ЛЬВІ́ВСЬКОЇ НАЦІОНА́ЛЬНОЇ АКАДЕ́МІЇ МИСТЕ́ЦТВ» Засн. 1990 під назвою «Декоративно-прикладне та образотворче мистецтво: Історія, теорія, практика», згодом – «Віс-ник Львівського державного інституту прикладного та декоративного мистецтва»...


Вісник вінницького національного медичного університету

...

Вісник білоцерківського державного аграрного університету

«ВІ́СНИК БІЛОЦЕРКІ́ВСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО АГРА́РНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ» Засн. 1995. Виходить двічі на рік укр. мовою накладом 500 прим. Висвітлює актуал. питання діагностики...


Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету

«ВІ́СНИК КРЕМЕНЧУ́ЦЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО ПОЛІТЕХНІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ» Засн. 1998 як «Проблеми створення нових машин і технологій», від 2002 – сучасна назва. Виходить 6 разів на рік накладом 300 прим. Матеріали друкуються укр....


Вісник Львівського державного аграрного університету

«ВІ́СНИК ЛЬВІ́ВСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО АГРА́РНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ» Засн. 1998. Виходить щороку укр. мовою накладом 500 прим. Серії: «Економіка АПК», «Агрономія», «Агроінж. дослідження», «Землеустрій і земел. кадастр»...


Вісник національного університету внутрішніх справ

«ВІ́СНИК НАЦІОНА́ЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ВНУ́ТРІШНІХ СПРАВ» Засн. 1995 у Харкові як «Вісник Університету внутрішніх справ». Від 2001 – сучасна назва. Спочатку виходив двічі, від 2001 – тричі на рік укр. мовою накладом 1 тис. прим. Друкує статті...


Вісник національного університету “Львівська політехніка”

«ВІ́СНИК НАЦІОНА́ЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ “ЛЬВІ́ВСЬКА ПОЛІТЕ́ХНІКА”» Виходить укр. мовою. Охоплює низку серій, серед яких – «Хімія, технологія речовин та їх застосування» (від 1966; наклад – 100 прим.; розділи – неорган. хімія і технологія, фіз. та колоїдна хімія...


Вісник академії будівництва і архітектури УРСР

«ВІ́СНИК АКАДЕ́МІЇ БУДІВНИ́ЦТВА І АРХІТЕКТУ́РИ УРСР» Виходив щокварталу 1958–62 у Києві. Гол. ред. – І. Литвинов. Публікував статті про результати діяльності академ. н.-д. установ...


Вісник Одеського національного морського університету

«ВІ́СНИК ОДЕ́СЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО МОРСЬКО́ГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ» Засн. 1997. Виходить 4 рази на рік; матеріали публікуються укр., рос. та англ. мовами. Наклад – понад 300 прим. Розповсюджується в Україні, Росії, країнах Балтії...


Вісник глухівського державного педагогічного університету

«ВІ́СНИК ГЛУ́ХІВСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО ПЕДАГОГІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ» Засн. 2002 як продовження «Ежегодника Глуховского учительского института»...


Вісник Сумського національного аграрного університету

«ВІ́СНИК СУМСЬКО́ГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО АГРА́РНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ» Засн. 1996 як «Вісник Сумського сільськогосподарського інституту», від 2001 – сучасна назва. Виходить двічі на рік укр. мовою накладом 300 прим. Серії: «Фінанси і кредит» (від 1997), «Економіка та менеджмент»...


Вісник Херсонського національного технічного університету

«ВІ́СНИК ХЕРСО́НСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО ТЕХНІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ» Засн. 1997 як «Вісник Херсонського державного технічного університету»; від 2004 – сучасна назва. Виходить 4 рази на рік накладом до 300 прим. Матеріали друкуються укр....


Вісник Чернігівського державного педагогічного університету

«ВІ́СНИК ЧЕРНІ́ГІВСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО ПЕДАГОГІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ» Засн. 1998. Виходить 6 разів на рік. Матеріали друкуються укр. мовою. Наклад – 300 прим. Серії: «Педагогічні науки», «Психологічні науки», «Філософські науки»...


Вісник Чернігівського державного технічного університету

«ВІ́СНИК ЧЕРНІ́ГІВСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО ТЕХНОЛОГІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ» Засн. 1996 як «Вісник Чернігівського технологічного інституту»...


Вісник Уманського державного аграрного університету

«ВІ́СНИК У́МАНСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО АГРА́РНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ» Засн. 2001 як «Вісник Уманської державної аграрної академії»...


Вісник української академії банківської справи

«ВІ́СНИК УКРАЇ́НСЬКОЇ АКАДЕ́МІЇ БА́НКІВСЬКОЇ СПРА́ВИ» Засн. 1996 у Сумах. Виходить двічі на рік укр. мовою накладом 500 прим. Друкує статті з питань фінансів, грош. обігу і кредиту...


Вісник Київського національного лінгвістичного університету

«ВІ́СНИК КИ́ЇВСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО ЛІНГВІСТИ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ» Засн. 1997 у Києві як серія «Історія, економіка...


Вісник Черкаського державного техноголічного університету

«ВІ́СНИК ЧЕРКА́СЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО ТЕХНОЛОГІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ» Засн. 1997. Виходить щокварталу накладом 130 прим. Матеріали друкуються укр. та рос. мовами. Висвітлює актуал. питання радіотехніки та машинобудування, хім. технологій, обчислюв. техніки і автоматики...


Вісник Тернопільського державного економічного університету

...

Вісник товариства української культури Кубані

...

Вісник Тернопільського державного технічного університету

«ВІ́СНИК ТЕРНО́ПІЛЬСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО ТЕХНІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ» Засн. 1996 як «Вісник Тернопільського державного приладобудівного інституту ім. І. Пулюя»...


Вісник національного університету водного господарства та природокористування

...

Вісник Київського національного торговельно-економічного університету

«ВІ́СНИК КИ́ЇВСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО ТОРГОВЕ́ЛЬНО- ЕКОНОМІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ» Засн. 1998 як «Вісник Київського державного торговельно-економічного університету»; від 2000 – сучасна назва. Виходить 6 разів на рік. Матеріали друкує укр....


Вісник державного університету інформаційно-комунікаційних технологій

«ВІ́СНИК ДЕРЖА́ВНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ІНФОРМАЦІ́ЙНО- КОМУНІКАЦІ́ЙНИХ ТЕХНОЛО́ГІЙ» Засн. 2003 у Києві. Виходить щокварталу укр., рос. та англ. мовами накладом 300 прим. Осн. тематика: заг. теорія зв’язку; телекомунікац. системи і мережі; радіо- та оптоелектронні пристрої...


Вісник Донецького державного університету економіки і торгівлі

«ВІ́СНИК ДОНЕ́ЦЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ЕКОНО́МІКИ І ТОРГІ́ВЛІ» ім. М. Туган-Барановського» Засн. 1998. Виходить 4 рази на рік укр. і рос. мовами накладом 500 прим. Видання сприяє розвитку фундам. і приклад. дослідж. з економіки, пропагує теор. знання...


Вісник Київського національного університету технологій та дизайну

«ВІ́СНИК КИ́ЇВСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ТЕХНОЛО́ГІЙ ТА ДИЗА́ЙНУ» Засн. 1999 як «Вісник Державної академії легкої промисловості України». Від 2002 – сучасна назва. Виходить 6 разів на рік укр....


Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури

...

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка

«ВІ́СНИК ЖИТО́МИРСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ імені Івана Франка» Засн. 1998 як «Вісник Житомирського педагогічного університету», від 2004 – сучасна назва. 1998–2003 виходив двічі на рік, від 2004 – 6 разів на рік. Друкуються статті теор. і екс-перим. характеру...


Вісник національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”

«ВІ́СНИК НАЦІОНА́ЛЬНОГО ТЕХНІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ “ХА́РКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІ́ЧНИЙ ІНСТИТУ́Т”» Засн. 1961 як «Вестник Харьковского политехнического института», від 1994 – «Вестник Харьковского государственного политехнического университета»...


Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

«ВІ́СНИК СХІДНОУКРАЇ́НСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ імені Володимира Даля» Засн. у Луганську 1995 як «Вісник Східноукраїнського державного університету», від 2000 – сучасна назва. Виходить щомісяця накладом 100–300 прим. Укр....


Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка

«ВІ́СНИК ЛУГА́НСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО ПЕДАГОГІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ імені Тараса Шевченка» Засн. 1997 як «Вісник Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка»...


Вісник Державних законів для всіх земель Української Народної Республіки

«ВІ́СТНИК ДЕРЖА́ВНИХ ЗАКО́НІВ ДЛЯ ВСІХ ЗЕМЕ́ЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ НАРО́ДНЬОЇ РЕСПУ́БЛІКИ» Виходив у січні 1919 в Києві, від лютого – у Вінниці, від червня – у Кам’янці (нині м. Кам’янець-Подільський Хмельн. обл.), 1920– 21 – у м. Тарнув (Польща). Друкував міжнар. угоди...


Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені акад. В. Лазаряна

«ВІ́СНИК ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ЗАЛІЗНИ́ЧНОГО ТРА́НСПОРТУ імені акад. В. Лазаряна» Засн. 2003. Виходить 3–4 рази на рік укр., рос. та англ. мовами накладом 200–250 прим. Осн. тематика: рухомий склад і тяга поїздів...


Вітроенергетика України

«ВІТРОЕНЕРГЕ́ТИКА УКРАЇ́НИ» – інформаційний бюлетень. Засн. 2002 Міжгалуз. наук.-тех. центром вітроенергетики (нині при Ін-ті відновлюв. енергетики НАНУ). Виходить щокварталу укр. мовою накладом 200 прим. Висвітлює актуал. проблеми вітроенергетики в Україні та світі...


Вісті з України

«ВІ́СТІ З УКРАЇ́НИ» Засн. 1960 в Києві Т-вом зв’язків з українцями за межами України. Від 1995 засн. – Т-во «Україна», Укр. Всесвітня Координац. Рада. Висвітлювали життя Рад. України, стан її економіки, науки, культури...


Військо України

«ВІ́ЙСЬКО УКРАЇ́НИ» – друкований орган Міністерства оборони України. Засн. 1995 у Києві. Виходить 6 разів на рік накладом 4,5 тис. прим. Друкує матеріали з актуал. проблем військ. та сусп.-політ. життя України; інформацію про оборонну політику України...


Воля України

«ВО́ЛЯ УКРАЇ́НИ» – суспільно-політичний та культурний тижневик. Засн. під назвою «Воля», виходив у Відні від червня 1919 до листопада 1921 (останні три вип. – під зміненою назвою). Видавець і ред. – В. Піснячевський. «В. У.» виступала проти радянофільства...


Верховний суд України

ВЕРХО́ВНИЙ СУД УКРАЇ́НИ – найвищий судовий орган у системі судів загальної юрисдикції України. Його гол. завдання – охорона прав і свобод особи і громадянина; закон. прав та інтересів юрид. осіб; сусп. ладу...


Ветеран України

«ВЕТЕРА́Н УКРАЇ́НИ» – всеукраїнська газета. Засн. 1996 Орг-цією ветеранів України. Виходить у Києві двічі на місяць. Наклад – понад 61 тис. прим. Матеріали друкує укр. і рос. мовами. Осн. тематика: соц. захист людей похилого віку, боротьба за єдність ветеран. лав...


Води України

ВО́ДИ УКРАЇ́́НИ – сукупність всіх місцевих вод у рідкому, твердому і газоподібному станах, а також транзитні води...


Виїзд з України і в’їзд в Україну

ВИ́ЇЗД З УКРАЇ́НИ І В’Ї́ЗД В УКРАЇ́НУ – право людини і громадянина вільно залишати територію України та в будь-який час повернутися...


Водне господарство України

...

Вибори президента України

ВИ́БОРИ ПРЕЗИДЕ́НТА УКРАЇ́НИ – безпосереднє волевиявлення громадян України щодо персонального заміщення посади Глави Української Держави. Порядок орг-ції підготовки і проведення виборів Президента України визначаються Конституцією України (1996)...


Вищий адміністративний суд України

...

Ветеринарна медицина України

«ВЕТЕРИНА́РНА МЕДИЦИ́НА УКРАЇ́НИ» – щомісячник Асоціації спеціалістів ветеринарної медицини України. Засн. 1996 у Києві. Виходить укр. мовою накладом 15 тис. прим. Розповсюджується в Україні, розрахований на широке коло фахівців вет. медицини, біол. галузі...


Вища освіта України

«ВИ́ЩА ОСВІ́ТА УКРАЇ́НИ» – теоретичний та науково-методичний часопис. Створений з метою узагальнення творчого доробку науковців, методистів...


Військова медицина України

«ВІЙСЬКО́ВА МЕДИЦИ́НА УКРАЇ́НИ» – науково-практичний журнал. Засн. 2000 МО України. Видається Укр. військ.-мед. академією (Київ) щокварталу. Наклад – 3 тис. прим. Статті публікує укр., рос. та англ. мовами. Осн. тематика: проблеми орг-ції мед. забезпечення військ...


Стр. 2 | 3        Попередня   1    2    3    Наступна