Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  153

Вісник Української Народної Республіки

«ВІ́СТНИК УКРАІ́НСЬКОІ НАРОДНЬОІ́ РЕСПУ́БЛІКИ» Засн. в січні 1919 на базі г. «Державний вістник» як орган Директорії і Держ. Канцелярії УНР. Виходив тричі на тиждень, спочатку в Києві, від лютого 1919 – у Вінниці...


Вісник Державних законів для всіх земель Української Народної Республіки

«ВІ́СТНИК ДЕРЖА́ВНИХ ЗАКО́НІВ ДЛЯ ВСІХ ЗЕМЕ́ЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ НАРО́ДНЬОЇ РЕСПУ́БЛІКИ» Виходив у січні 1919 в Києві, від лютого – у Вінниці, від червня – у Кам’янці (нині м. Кам’янець-Подільський Хмельн. обл.), 1920– 21 – у м. Тарнув (Польща). Друкував міжнар. угоди...


Вістник Української Народної Республіки

«ВІ́СТНИК УКРАІ́НСЬКОІ НАРОДНЬОІ́ РЕСПУ́БЛІКИ» Засн. в січні 1919 на базі г. «Державний вістник» як орган Директорії і Держ. Канцелярії УНР. Виходив тричі на тиждень, спочатку в Києві, від лютого 1919 – у Вінниці...


Вісник інституту української наукової мови

«ВІ́СНИК ІНСТИТУ́ТУ УКРАЇ́НСЬКОЇ НАУКО́ВОЇ МО́ВИ» Засн. у Києві 1927. 1-й вип. – 1928, 2-й – 1930. У передмові коротко викладено осн. завдання, що ставилися перед виданням: допомогти широким верствам населення України, як тим, які повертаються до своєї національності...


Вісник української академії банківської справи

«ВІ́СНИК УКРАЇ́НСЬКОЇ АКАДЕ́МІЇ БА́НКІВСЬКОЇ СПРА́ВИ» Засн. 1996 у Сумах. Виходить двічі на рік укр. мовою накладом 500 прим. Друкує статті з питань фінансів, грош. обігу і кредиту...


Вісник товариства української культури Кубані

...

Верховна Рада Автономної республіки Крим

ВЕРХО́ВНА РА́ДА АВТОНО́МНОЇ РЕСПУ́БЛІКИ КРИМ – представницький орган Автономної Республіки Крим. Здійснює свої повноваження на основі Конституції України та Конституції АР Крим. ВР АР Крим є правонаступницею ВР Крим. АРСР...


Вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим

ВИ́БОРИ ДЕПУТА́ТІВ ВЕРХО́ВНОЇ РА́ДИ АВТОНО́МНОЇ РЕСПУ́БЛІКИ КРИМ – безпосереднє волевиявлення громадян України, які проживають на території Автономної Республіки Крим...


Видавництво української молоді (ВУМ)

«ВИДАВНИ́ЦТВО УКРАЇ́НСЬКОЇ МОЛОДІ» («ВУМ») Засн. 1922 у Берліні Є. Вировим. 1923 видало листівку-відозву до всіх українців, які мешкають в Європі, із закликом збирати кошти на видання укр. книжок, дбати про їх розповсюдження, заснування б-к...


Вісти з Української Центральної Ради

«ВІ́СТИ З УКРАЇ́НСЬКОЇ ЦЕНТРА́ЛЬНОЇ РА́ДИ» Виходили в Києві неперіодично від березня до листопада 1917 (перші три номери під назвою «Вісті з Української Центральної Ради в Києві»). Друкувалися офіц. документи, закони, укази...


Відділ української літератури Словацького педагогічного видавництва (ВУЛ)

ВІ́ДДІЛ УКРАЇ́НСЬКОЇ ЛІТЕРАТУ́РИ Словацького педагогічного видавництва (ВУЛ). Створ. 1960 у м. Пряшів (нині Словаччина). ВУЛ очолювали І. Мацинський (1960–70), М. Дубай (1970–74), В. Коман (1974–84), П. Бегені (1984–90)...


Видатних діячів української культури Лесі Українки, М. Лисенка, П. Саксаганського, М. Старицького Музей

...

Вісник

«ВІ́СНИК» Засн. 1997 як наук. видання Луган. ін-ту внутр. справ МВС України...


Вісник

«ВІ́СНИК» Засн. 1997 у Києві як наук. видання Укр. транспорт. ун-ту (від 2000 – Нац. транспорт. ун-т). Виходить двічі на рік, наклад – 300 прим. Матеріали друкує укр. і рос. мовами. Осн. темат. розділи: «Ресурсозберігаючі технології», «Екологія на транспорті»...


Вісник

«ВІ́СНИК» Виходив щотижня від лютого 1935 як орган Широків. райпарткому та райвиконкому Дніпроп. обл. під назвою «Прапор Леніна», від грудня 1993 – сучасна назва. Видається укр. мовою, наклад – 3 тис. прим. Розповсюджується у Широків. р-ні. Висвітлює питання с.-г. вироб-ва...


Вісник НТШ

«ВІ́СНИК НТШ» Засн. 1991 НТШ у Львові, від 1992 – вид. Ген. секретаріату Світ. ради НТШ. Виходить двічі на рік, наклад – 1000 прим. Розповсюджується в Україні, осередках НТШ у Канаді, США, Зх. Європі та Австралії. Журнал розрахов. на науковців та читачів...


Вісник

«ВІ́СНИК» Засн 1784 як наук.-серійне періодичне видання Львів. ун-ту. Збірники виходили нерегулярно, спочатку нім. і лат....


Вісник

«ВІ́СНИК» Засн. 1999 як наук. видання Київ. ун-ту культури і мист-в. Виходить двічі на рік укр. мовою, наклад – 100 прим. Географія розповсюдження: Київ., Одес., Кіровогр., Харків., Микол., Львів., Івано-Фр. обл. У серіях «Мистецтвознавство»...


Вісник

«ВІ́СНИК» Засн. 1958 як наук. видання Київ. ун-ту. Виходив раз на рік у 15-ти серіях: «Астрономія» (1958–75, від 1975 – «Астрономія, математика та механіка»), «Біологія», «Географія», «Геологія», «Економіка та право»...


Вісник Сквирщини

«ВІ́СНИК СКВИ́РЩИНИ» Засн. у жовтні 1930 в смт Сквира (нині місто Київ. обл.) під назвою «Колгоспне село» як орган Сквир. райкому КП(б)У, райвиконкому і райпрофради, від червня 1938 – «Червоний жовтень», 1941–44 – не виходив, від 1944 – «Сталінський шлях»...


Вісник Старобільщини

«ВІ́СНИК СТАРОБІ́ЛЬЩИНИ» Засн. у лютому 1918 у м. Старобільськ, нині Луган. обл. як «Известия», у серед. 20-х рр. – «Красный пахарь», 1928–29 – «Червоний хлібороб», 1930–33 – «Степова комуна», від січня 1934 – «Колгоспна правда», від 1939 – «Колгоспне життя»...


Вісник стоматології

«ВІ́СНИК СТОМАТОЛО́ГІЇ» Засн. 1994 Одес. НДІ стоматології, яким і видається (нині Ін-т стоматології АМНУ), Асоц. стоматологів України, Одес. обл. клін. стоматол. поліклінікою. Виходить щокварталу...


Вісник Золотоніщини

«ВІ́СНИК ЗОЛОТОНІ́ЩИНИ» Засн. 1994 Золотоніс. райрадою і райдержадміністрацією, редакцією. Виходить щотижня укр. мовою, наклад – 2,8 тис. прим. Тематика видання: с. госп-во, життя села, діяльність райради та райдержадміністрації...


Вісник УВКР

«ВІ́СНИК УВКР» Засн. у Києві 2001 Укр. Всесвіт. Координац. Радою (УВКР). Виходить щомісяця укр. мовою накладом 1 тис. прим....


Вісник фармації

«ВІ́СНИК ФАРМАЦІ́Ї» Засн. 1993 МОЗ України та Укр. фармацевт. академією (Харків), якою й видається (нині Нац. фармацевт. ун-т). Виходить щокварталу. Наклад – 1–2 тис. прим. Розповсюджується в країнах СНД. Друкує статті укр....


Вісник Переяславщини

«ВІ́СНИК ПЕРЕЯ́СЛАВЩИНИ» Засн. редакцією 1925 у м. Переяслав (нині м. Переяслав-Хмельницький Київ. обл.) з назвою «Змичка» – орган Переяслав. райкому КП(б)У, райвиконкому та ради профспілок; 1930 – червень 1941 – «Колективіст Переяславщини»...


Вісник Олешшя

«ВІ́СНИК ОЛЕ́ШШЯ» Засн. у лютому 1918 як «Известия Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Днепровского уезда» у м. Олешки, нині м. Цюрупинськ Херсон. обл. Виходить щотижня укр. мовою. 1918–20 не друкувався...


Вісник Надзбруччя

«ВІ́СНИК НАДЗБРУ́ЧЧЯ» Засн. у березні 1945 в м. Гусятин Терноп. обл. під назвою «Прапор комунізму», від серпня 1990 – сучасна назва. Виходить укр. мовою; наклад – 1,6 тис. прим. Осн. тематика – екон....


Вісник морфології

«ВІ́СНИК МОРФОЛО́ГІЇ» Засн. 1993 Вінн. мед. ін-том, яким і видається (нині ун-т), Т-вом анатомів, гістологів та ембріологів України, Міжнар. академією інтеграт. антропології (Вінниця). Виходить щокварталу укр....


Вісник Кагарличчини

«ВІ́СНИК КАГАРЛИ́ЧЧИНИ» Засн. у квітні 1930 у м-ку Кагарлик, нині місто Київ. обл. як орган райпарткому під назвою «Голос колективіста», 1932–38 – «За суцільну колективізацію», 1938–39 – «Будівник соціалізму», 1944–45 – «Колгоспна правда», 1945–47 – «Червона нива»...


Вісник Куп’янщини

«ВІ́СНИК КУ́П’ЯНЩИНИ» Виходить щотижня у м. Куп’янськ Харків. обл. Засн. – Куп’ян. міськрада та райдержадміністрація. Видавець – Куп’ян. телерадіокомпанія. Засн. 1919 як «Известия исполнительного комитета Купянского уездного Совета рабочих...


Вісник Козятинщини

«ВІ́СНИК КОЗЯ́ТИНЩИНИ» Засн. у листопаді 1930 Козятин. райкомом КП(б)У як «Колективна праця», від 1970 – «Жовтневі зорі», від 1992 – сучасна назва. Співзасн. – Козятин. райдержадміністрація, райрада, редакція. Виходить у м. Козятин Вінн. обл. двічі на тиждень укр. мовою...


Вісник Кременчука

«ВІ́СНИК КРЕМЕНЧУКА́» Засн. 1990 Кременчуц. міськрадою Полтав. обл. Висвітлює життя міста, діяльність труд. колективів, роботу міської та рай. рад. Утвор. на базі попередників: «Кременчугская жизнь» (1910), «Кременчугская мысль» (1911)...


Вісник Жовтневщини

«ВІ́СНИК ЖОВТНЕ́ВЩИНИ» Засн. у березні 1939 під назвою «Прапор Жовтня» як орган Жовтн. райкому КП(б)У і райради нар. депутатів Микол. обл., від листопада 1991 – громад.-політ. вісн. Жовтн. р-ну «Відродження»...


Вісник природознавства

«ВІ́СТНИК ПРИРОДОЗНА́ВСТВА» Видавався 1927–31 (1927–28 по 6 номерів на рік, від № 2 – укр. та рос. мовами; 1929 № 1–2; 1930 відомостей немає; 1931 № 1–2) як орган природн. секції Харків. наук. т-ва. Осн. призначення – сприяння розвиткові природознавства, охороні природи в Україні...


Вісник шахтаря

«ВІ́СНИК ШАХТАРЯ́» Засн. 1992 у м. Павлоград Дніпроп. обл. Засн. – ВАТ «Павлоградвугілля». Друкується рос. та укр. мовами, наклад – 10– 12 тис. прим. Публікує матеріали про вироб., профспілкове, культурне життя Зх. і Центр. Донбасу, з історії вугіл. регіонів...


Вісник чорнобиля

«ВІ́СНИК ЧОРНО́БИЛЯ» Засн. у березні 1988 у Києві Чорноб. вироб. об’єдн. «Комбінат»...


Вісник Хустщини

«ВІ́СНИК ХУ́СТЩИНИ» Виходить від листопада 1945 як «Сталінське слово», 1956– 62, 1964–91 – «Ленінська правда», 1962–64 – «Радянська Верховина», від 1991 – сучасна назва. Співзасн. – Хуст. рай. та міська ради, райдержадміністрація...


Вісник ХНТУСГ

«ВІ́СНИК ХНТУСГ» Засн. 2004 Харків. тех. ун-том с. госп-ва. Виходить 10 разів на рік накладом 300 прим. Матеріали друкуються укр., рос. та англ. мовами. Серії: «Сучасні напрями технології та механізації процесів перероб. та харч. вироб-в»...


Вісник ХНАУ

«ВІ́СНИК ХНАУ» Засн. 1997 як «Вісник ХДАУ», від 2002 – сучасна назва. Видавець – Харків. аграр. ун-т. Виходить 6 разів на рік накладом 300 прим. Матеріали друкуються укр. та рос. мовами. Розповсюджується в Україні та Росії. Серії: «Агроґрунтознавство, агрохімія...


Вісник Дубенщини

«ВІ́СНИК ДУБЕ́НЩИНИ» Засн. 1990 у м. Дубно Рівнен. обл. Співзасн.: Дубен. міськрада, редакція. У лютому–липні 1998 виходив під назвою «Редут». Видається двічі на тиждень укр. мовою, наклад – 2000 прим. Висвітлює життя міста і р-ну, офіц. хроніку...


Вісник бкркгівщини

«ВІ́СНИК БЕ́РЕГІВЩИНИ» Виходив від 1912 угор. мовою у м. Берегове (нині Закарп. обл.), від грудня 1945 – «Червоний прапор», від січня 1955 під цією ж назвою укр. мовою. Від 1991 – сучасна назва. Співзасн. – Берегів. райрада...


Вісник Голованівщини

«ВІ́СНИК ГОЛОВА́НІВЩИНИ» Засн. у березні 1932 в м-ку Голованівськ (нині смт Кіровогр. обл.) як орган рай. парт. орг-ції під назвою «Більшовицький шлях», від 1944 – «Сталінська правда», від серпня 1956 (після перерви) відновлено під назвою «Будівник комунізму»...


Володимирецький вісник

«ВОЛОДИМИРЕ́ЦЬКИЙ ВІ́СНИК» – районний тижневик. Засн. у листопаді 1943 у м-ку Володимирець, нині смт Рівнен. обл....


Вісник Демидівщини

«ВІ́СНИК ДЕМИ́ДІВЩИНИ» Засн. 1995 в смт Демидівка Рівнен. обл. райрадою, райдержадміністрацією, редакцією. Виходить 1–2 рази на тиждень укр. мовою; наклад – 2,5 тис. прим. Висвітлює діяльність райдержадміністрації...


Вісник Врадіївщини

«ВІ́СНИК ВРА́ДІЇВЩИНИ» Виходив двічі на тиждень від 1932 як орган Врадіїв. райпарткому та райвиконкому Микол. обл. під назвою «Шляхом Леніна», від 1970-х рр. – «Шляхом комунізму», від 1992 – сучасна назва. Видається укр. мовою...


Васильківський вісник

«ВАСИЛЬКІ́ВСЬКИЙ ВІ́СНИК» – районна газета. Засн. у березні 1930 в с. Васильківка (нині смт Дніпроп. обл.) як орган Васильків. райкому КПУ та райради депутатів трудящих під назвою «Колгоспник Васильківщини», від 1940 – «Ленінець», від 1962 – «Шляхом комунізму»...


Вісник двигунобудування

«ВІ́СНИК ДВИГУНОБУДУВА́ННЯ» Засн. 2002 Запоріз. тех. ун-том, ВАТ «Мотор Січ», Нац. аерокосміч. ун-том «Харків. авіац. ін-т». Виходить двічі на рік. Наклад – 300 прим. Матеріали публікує укр., рос. і англ. мовами. Осн. тематика: заг. питання двигунобудування; конструкція...


Вісник городищини

«ВІ́СНИК ГОРОДИ́ЩИНИ» Засн. у жовтні 1930 у м-ку Городище (нині місто Черкас. обл.) під назвою «Соціалістичний наступ» як орган райкому КПУ і райвиконкому, 1944–62 – «Соціалістичні лани», «Колгоспне життя», 1967–90 – «Колгоспні лани»...


Вісник Деражнянщини

«ВІ́СНИК ДЕРАЖНЯ́НЩИНИ» Засн. у січні 1932 у м. Деражня Кам’янець-Поділ. (нині Хмельн.) обл. як орган Деражнян. райкому КПУ і райвиконкому під назвою «За соціалістичну перебудову» (до червня 1941), від березня 1944 випуск відновлено, від липня 1944 – «Прапор ленінізму»...


Вісник православної педагогіки

«ВІ́СНИК ПРАВОСЛА́ВНОЇ ПЕДАГО́ГІКИ» Засн. 2001 у Києві. Видавець – Православне пед. т-во. Виходить неперіодично, матеріали публікуються укр. та рос. мовами, наклад – 2 тис. прим. Осн. тематика: впровадження в освіту принципів християн. педагогіки...


Вісник геодезії та картографії

«ВІ́СНИК ГЕОДЕ́ЗІЇ ТА КАРТОГРА́ФІЇ» Засн. 1993 Гол. упр. геодезії, картографії та кадастру при КМ України (нині Укргеодезкартографія) і Укр. т-вом геодезії...


Вісник Черкаського університету

«ВІ́СНИК ЧЕРКА́СЬКОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ» Засн. 1997. Раз на рік виходять серії: «Економічні науки» (відп. ред. – І. Кукурудза), «Біологічні науки» (Ф. Боєчко), «Історичні науки» (В. Масненко)...


Вісник репресій в Україні

...

Вісник гідро-метеорології

«ВІ́СНИК ГІДРО-МЕТЕОРОЛО́ГІЇ» Засн. 1933 у Харкові Єдиною гідро-метеорол. службою УСРР. Виходив щомісяця укр. мовою. Наклад – 1500 прим. Вийшов № 1–2. Своєчасно знайомив з постановами колегії Нар. комісаріату земел. справ СРСР...


Вісник прикарпатського університету

«ВІ́СНИК ПРИКАРПА́ТСЬКОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ» Засн. 1995, виходить 4 рази на рік укр. мовою, наклад – 300 прим....


Вісник Сумського державногоуніверситету

«ВІ́СНИК СУМСЬКО́ГО ДЕРЖА́ВНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ» Засн. 1994. Виходив двічі на рік, від 2001 – щомісяця. Матеріали друкуються укр., рос., англ. мовами; наклад – 100– 300 прим. Видається серіями: «Фізика, математика, механіка» (гол. ред. – І. Воробйов)...


Вісник прикладної ботаніки

...

Вісник фармакології та фармації

«ВІ́СНИК ФАРМАКОЛО́ГІЇ ТА ФАРМАЦІ́Ї» Засн. 1996 Держ. фармакол. центром та Інспекцією з якості лікар. засобів МОЗ України як «Фармакологічний вісник». Сучасна назва – від 2001. Виходить щомісяця. Наклад – 400 прим. Статті друкує укр. та рос. мовами. Публікує матеріали...


Вісник психіатрії та психофармакології

«ВІ́СНИК ПСИХІАТРІ́Ї ТА ПСИХОФАРМАКОТЕРАПІ́Ї» Засн. 2002 в Одесі. Видавці – Одес. обл. асоц. психіатрів, Фіз.-хім. ін-т НАНУ, а також Одес. мед. ун-т (від 2003). Виходить 2 рази на рік. Матеріали публікує укр....


Вісник господарського судочинства

«ВІ́СНИК ГОСПО́ДАРСЬКОГО СУДОЧИ́НСТВА» Засн. 1994 у Києві як «Збірник рішень та арбітражної практики Вищого арбітражного суду України», від 1998 – «Вісник Вищого арбітражного суду України», від 2001 – сучасна назва. Виходить укр. мовою, спочатку як щоквартальник...


Вісник Донецького університету

«ВІ́СНИК ДОНЕ́ЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ» Засн. 1997, видається центром інформ. і комп’ютер. технологій Донец. ун-ту. Виходить двічі на рік у серіях: «А. Природничі науки», «Б. Гуманітарні науки», «В. Економіка і право». Наук. праці викладачів Ун-ту...


Волинський математичний вісник

«ВОЛИ́НСЬКИЙ МАТЕМАТИ́ЧНИЙ ВІ́СНИК» Збірник наук. праць Рівнен. гуманітар. ун-ту, щорічник. Засн. 1994. Наклад – 100 прим., обсяг 10 друк. арк....


Вісник морської медицини

«ВІ́СНИК МОРСЬКО́Ї МЕДИЦИ́НИ» Засн. 1997 при Укр. НДІ мор. медицини (Одеса). Виходить 4 рази на рік, матеріали публікує укр....


Вісник метрології та гідрології

«ВІ́СНИК МЕТЕОРОЛО́ГІЇ ТА ГІДРОЛО́ГІЇ» Видавався щомісяця у Харкові (1924–35), а потім у Києві (1935– 38). Від 1924 матеріали публікувались укр. і нім., від 1935 – укр. мовами. 1924–37 наклад становив 1 тис. прим....


Вісник Дніпропетровського університету

«ВІ́СНИК ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ» Засн. 1993. Видається щомісяця серіями за наук. напрямами: «Біологія. Екологія», «Геологія. Географія», «Літературознавство. Журналістика», «Мовознавство», «Медицина та охорона здоров’я», «Математика»...


Вісник книжкової палати

«ВІ́СНИК КНИЖКО́ВОЇ ПАЛА́ТИ» Засн. у травні 1996 в Києві. Виходить щомісяця укр. мовою. Висвітлює питання нормат.-прав. забезпечення, інформ. ресурсів, стандартизації у галузі видавн. та бібліотеч. справи, друкує істор. розвідки, інформацію про діяльність б-к і вид-в...


Вісник науки і техніки

«ВІ́СНИК НАУ́КИ І ТЕ́ХНІКИ» – науково-технічний журнал. Засн. 1997 Нац. тех. ун-том «Харків. політех. ін-т». Виходить 4 рази на рік. Наклад – 300 прим. Матеріали публікує укр. і рос. мовами. Осн. тематика: машинобудування, інформ. технології, хім. технології, енергозбереження...


Вісник наукових досліджень

«ВІ́СНИК НАУКО́ВИХ ДОСЛІ́ДЖЕНЬ» Засн. 1993 Терноп. мед. ін-том, яким і видається (нині ун-т). Виходить 4 рази на рік. Наклад – 750–1000 прим. Публікує результати клін. і лаборатор. дослідж. з проблем лікування внутр. хвороб, акушерства та гінекології...


Вісник аграрної науки

«ВІ́СНИК АГРА́РНОЇ НАУ́КИ» Засн. 1922 у Києві як «Вістник с.-г. науки» з ініціативи О. Янати (1-й гол. ред.) з метою популяризації с.-г. знань. Виходив до 1925...


Військово-науковий вісник

...

Вісник вінницького політехнічного інституту

«ВІ́СНИК ВІ́ННИЦЬКОГО ПОЛІТЕХНІ́ЧНОГО ІНСТИТУ́ТУ» Засн. 1993. До 1998 виходив щокварталу, від 1999 – 6 разів на рік укр. мовою накладом 365 прим. Реферати статей друкуються рос. та англ. мовами. Публікує матеріали з тех., екон., пед....


Вісник верховного суду України

«ВІ́СНИК ВЕРХО́ВНОГО СУ́ДУ УКРАЇ́НИ» Засн. 1994 у Києві з ініціативи Пленуму Верхов. Суду України та Укр. правничої фундації. Виходить щомісяця укр. мовою накладом 6,4 тис. прим. Голова редколегії – П. Пилипчук. Друкує статті про діяльність Верхов. Суду України...


Вісник економіки транспорту і промисловості

...

Вісник Хмельницького національного університету

«ВІ́СНИК ХМЕЛЬНИ́ЦЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ» Засн. 1997 як «Вісник Технологічного університету Поділля», від 2005 – сучасна назва. Виходив спочатку щокварталу...


Вісник аграрної наукпи Причорномор’я

«ВІ́СНИК АГРА́РНОЇ НАУ́КИ ПРИЧОРНОМО́Р’Я» Засн. 1997 Микол. с.-г. ін-том, яким і видається (нині аграр. ун-т). Виходить 4 рази на рік. Наклад – 300 прим. Матеріали публікує укр. та рос. мовами. Висвітлює результати дослідж. з питань с.-г....


Вісник ортопедії, травматології та протезування

«ВІ́СНИК ОРТОПЕДІ́Ї, ТРАВМАТОЛО́ГІЇ ТА ПРОТЕЗУВА́ННЯ» Засн. 2000 Укр. асоц. ортопедів-травматологів, Укр. асоц. спорт. травматології...


Вісник Київського міжнародного університету

«ВІ́СНИК КИ́ЇВСЬКОГО МІЖНАРО́ДНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ» Засн. 1991 під назвою «Вісник. Літературознавчі студії», вийшло 6 номерів. Сучасна назва – від 2001. Видається у серіях: «Іноземна філологія», «Міжнародне право і національне законодавство»...


Вісник національного банку України

«ВІ́СНИК НАЦІОНА́ЛЬНОГО БА́НКУ УКРАЇ́НИ» Засн. 1994 у Києві. Регулярно виходить від 1995 (спочатку – щокварталу, 1996 – раз на 2 місяці, від 1997 – щомісяця). Мова видання – українська; наклад – 2 тис. прим. Висвітлює діяльність НБУ, функціонування банків. системи України...


Вісник Київського славістичного університету

«ВІ́СНИК КИ́ЇВСЬКОГО СЛАВІСТИ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ» Засн. 1998 як «Вісник Київського інституту “Слов’янський університет”», від 2001 – сучасна назва. Видається щокварталу у 4-х серіях («Історія», «Філологія», «Іноземна філологія»...


Стр. 1 | 2        1    2    Наступна