Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  177

Вісник державної служби України

«ВІ́СНИК ДЕРЖА́ВНОЇ СЛУ́ЖБИ УКРАЇ́НИ» Засн. 1995 у Києві як орган Гол. упр. держ. служби України. Виходить щокварталу укр. мовою накладом 3,7 тис. прим. Друкує наук. статті, офіц. документи ВР, Президента і КМ України з питань держ. упр., запровадження адм. реформи...


Вісник податкової служби України

«ВІ́СНИК ПОДАТКО́ВОЇ СЛУ́ЖБИ УКРАЇ́НИ» Виходить від 1995 4 рази на місяць укр. і рос. мовами. Інформує платників податків про зміни в податк. законодавстві, діяльність податк. служби України, а також з питань застосування податк. законодавства...


Вісник академії митної служби України

«ВІ́СНИК АКАДЕ́МІЇ МИ́ТНОЇ СЛУ́ЖБИ УКРАЇ́НИ» Засн. 1999 у Дніпропетровську. Виходить 4 рази на рік укр. мовою накладом 300 прим. Друкує статті...


Вісник донбаської державної машинобудівної академії

«ВІ́СНИК ДОНБА́СЬКОЇ ДЕРЖА́ВНОЇ МАШИНОБУДІВНО́Ї АКАДЕ́МІЇ» Засн. 2005. Виходить тричі на рік. Наклад 120 прим. Матеріали публікує укр., рос....


Вісник Харківської державної академії культури

«ВІ́СНИК ХА́РКІВСЬКОЇ ДЕРЖА́ВНОЇ АКАДЕ́МІЇ КУЛЬТУ́РИ» Засн. 1999 як продовження міжвідом. наук.-метод. збірника «Бібліотекознавство і бібліографія». Виходить 2–3 рази на рік укр. мовою, наклад – 500 прим. Тематика видання – методол., теор., істор....


Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії

...

Вісник Полтавської державної аграрної академії

«ВІ́СНИК ПОЛТА́ВСЬКОЇ ДЕРЖА́ВНОЇ АГРА́РНОЇ АКАДЕ́МІЇ» Засн. 1998 як «Вісник Полтавського державного сільськогосподарського інституту», від 2002 – сучасна назва. У 1998 вийшов 1 номер, 1999–2004 видавався 6 разів на рік...


Вісник Львівської державної фінансової академії

«ВІ́СНИК ЛЬВІ́ВСЬКОЇ ДЕРЖА́ВНОЇ ФІНА́НСОВОЇ АКАДЕ́МІЇ» Засн. 2001 як «Вісник Львівського державного фінансово-економічного інституту», від 2004 – сучасна назва. Виходить укр. мовою 2–3 рази на рік. Наклад – 300 прим. Друкує статті з питань бюджет. і податк. політики...


Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури

«ВІ́СНИК ПРИДНІПРО́ВСЬКОЇ ДЕРЖА́ВНОЇ АКАДЕ́МІЇ БУДІВНИ́ЦТВА ТА АРХІТЕКТУ́РИ» Виходить щомісяця від 1997. Публікує матеріали укр. і рос. мовами. Інформує про осн. результати дослідж. у галузі тех., екон., фіз.-мат. наук, арх-ри, про орг-цію навч.-вихов. процесу...


Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв

«ВІ́СНИК ХА́РКІВСЬКОЇ ДЕРЖА́ВНОЇ АКАДЕ́МІЇ ДИЗА́ЙНУ І МИСТЕ́ЦТВ» Засн. 1999 як «Вісник Харківського художньо-промислового інституту», від 2001 – сучасна назва. Виходить щомісяця, матеріали публікуються укр. та рос. мовами; наклад – 100–120 прим. Тематика вид. – мист-во...


Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури

«ВІ́СНИК ОДЕ́СЬКОЇ ДЕРЖА́ВНОЇ АКАДЕ́МІЇ БУДІВНИ́ЦТВА ТА АРХІТЕКТУ́РИ» Засн. 2000. Виходить 4 рази на рік укр., рос. і англ. мовами...


Вісник державної академії керівних кадрів культури і мистецтв

«ВІ́СНИК ДЕРЖА́ВНОЇ АКАДЕ́МІЇ КЕРІВНИ́Х КА́ДРІВ КУЛЬТУ́РИ І МИСТЕ́ЦТВ» Засн. 1999 у Києві. Виходить щокварталу укр. мовою, наклад – 1000 прим....


Вісник верховного суду України

«ВІ́СНИК ВЕРХО́ВНОГО СУ́ДУ УКРАЇ́НИ» Засн. 1994 у Києві з ініціативи Пленуму Верхов. Суду України та Укр. правничої фундації. Виходить щомісяця укр. мовою накладом 6,4 тис. прим. Голова редколегії – П. Пилипчук. Друкує статті про діяльність Верхов. Суду України...


Вісник економічної науки України

«ВІ́СНИК ЕКОНОМІ́ЧНОЇ НАУ́КИ УКРАЇ́НИ» Засн. 2002 у Донецьку як «Вісник Академії економічних наук України». Від 2004 – сучасна назва. Співзасн. – Ін-т економіки пром-сті НАНУ. Виходить двічі на рік накладом 400 прим. Матеріали друкує укр....


Вісник національного банку України

«ВІ́СНИК НАЦІОНА́ЛЬНОГО БА́НКУ УКРАЇ́НИ» Засн. 1994 у Києві. Регулярно виходить від 1995 (спочатку – щокварталу, 1996 – раз на 2 місяці, від 1997 – щомісяця). Мова видання – українська; наклад – 2 тис. прим. Висвітлює діяльність НБУ, функціонування банків. системи України...


Вісник конституційного суду України

«ВІ́СНИК КОНСТИТУЦІ́ЙНОГО СУ́ДУ УКРАЇ́НИ» Засн. 1997 у Києві. Виходить 6 разів на рік укр. мовою накладом 1,3 тис. прим. Публікує рішення та висновки Конституц. Суду України у справах щодо конституційності законів та ін. правових актів ВР України...


Вісник академії правових наук України

«ВІ́СНИК АКАДЕ́МІЇ ПРАВОВИ́Х НАУ́К УКРАЇ́НИ» Засн. 1993 у Харкові Президією АПрНУ. Виходить щокварталу укр. мовою. Друкує статті, які стосуються орг-ції держ. влади...


Вісник державного комітету архівів України

«ВІ́СНИК ДЕРЖА́ВНОГО КОМІТЕ́ТУ АРХІ́ВІВ УКРАЇ́НИ» Засн. 2000 у Києві. Виходить щокварталу укр. мовою. Засн. і видавець – Держ. ком-т архівів України. Публікує офіц. акти Президента, ВР, КМ України...


Вісник асоціації акушерів-гінекологів України

«ВІ́СНИК АСОЦІА́ЦІЇ АКУШЕ́РІВ-ГІНЕКО́ЛОГІВ УКРАЇ́НИ» Засн. 1998 Асоц. акушерів-гінекологів України...


Вісник Національної академії наук України

«ВІ́СНИК НАЦІОНА́ЛЬНОЇ АКАДЕ́МІЇ НАУ́К УКРАЇ́НИ» Засн. у жовтні 1928 в Києві. Видається укр. мовою. Висвітлює актуал. проблеми сучас. укр. та світ. науки, аналізує перспективи її розвитку...


Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України

«ВІ́СНИК СОЦІА́ЛЬНОЇ ГІГІЄ́НИ ТА ОРГАНІЗА́ЦІЇ ОХОРО́НИ ЗДОРО́В’Я УКРАЇ́НИ» Засн. 1999 Укр. ін-том громадського здоров’я, яким і видається...


Вісник національної академії державного управління при Президентові України

«ВІ́СНИК НАЦІОНА́ЛЬНОЇ АКАДЕ́МІЇ ДЕРЖА́ВНОГО УПРАВЛІ́ННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕ́НТОВІ УКРАЇ́НИ» Засн. у Києві 1996 як «Вісник Української академії державного управління при Президентові України»...


Вісник Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення

«ВІ́СНИК НАЦІОНА́ЛЬНОЇ РА́ДИ УКРАЇ́НИ З ПИТА́НЬ ТЕЛЕБА́ЧЕННЯ І РАДІОМО́ВЛЕННЯ» Засн. 2001 у Києві. Виходить укр. мовою раз на 2 місяці, наклад – 1000 прим. Публікації присвяч. телерадіотематиці. Серед рубрик – «Офіційні матеріали», «Законодавство», «Актуально»...


Вісник національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”

«ВІ́СНИК НАЦІОНА́ЛЬНОГО ТЕХНІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ УКРАЇ́НИ “КИ́ЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІ́ЧНИЙ ІНСТИТУ́Т”» Виходить окремими серіями. Серія «Машиностроение» засн. 1964. Наклад – 200 прим. Публікує статті з прогресив. техніки і технологій машинобудування...


Вісник академії праці і соціальних відносин федерації профспілок України

«ВІ́СНИК АКАДЕ́МІЇ ПРА́ЦІ І СОЦІА́ЛЬНИХ ВІДНО́СИН ФЕДЕРА́ЦІЇ ПРОФСПІЛО́К УКРАЇ́НИ» Засн. 1998 у Києві. Виходить 4 рази на рік укр. мовою накладом 500 прим. Друкує наук. праці, присвяч. правовим, соц.-екон., істор....


Вісник

«ВІ́СНИК» Засн. 1997 у Києві як наук. видання Укр. транспорт. ун-ту (від 2000 – Нац. транспорт. ун-т). Виходить двічі на рік, наклад – 300 прим. Матеріали друкує укр. і рос. мовами. Осн. темат. розділи: «Ресурсозберігаючі технології», «Екологія на транспорті»...


Вісник

«ВІ́СНИК» Засн. 1958 як наук. видання Київ. ун-ту. Виходив раз на рік у 15-ти серіях: «Астрономія» (1958–75, від 1975 – «Астрономія, математика та механіка»), «Біологія», «Географія», «Геологія», «Економіка та право»...


Вісник

«ВІ́СНИК» Виходив щотижня від лютого 1935 як орган Широків. райпарткому та райвиконкому Дніпроп. обл. під назвою «Прапор Леніна», від грудня 1993 – сучасна назва. Видається укр. мовою, наклад – 3 тис. прим. Розповсюджується у Широків. р-ні. Висвітлює питання с.-г. вироб-ва...


Вісник НТШ

«ВІ́СНИК НТШ» Засн. 1991 НТШ у Львові, від 1992 – вид. Ген. секретаріату Світ. ради НТШ. Виходить двічі на рік, наклад – 1000 прим. Розповсюджується в Україні, осередках НТШ у Канаді, США, Зх. Європі та Австралії. Журнал розрахов. на науковців та читачів...


Вісник

«ВІ́СНИК» Засн 1784 як наук.-серійне періодичне видання Львів. ун-ту. Збірники виходили нерегулярно, спочатку нім. і лат....


Вісник

«ВІ́СНИК» Засн. 1999 як наук. видання Київ. ун-ту культури і мист-в. Виходить двічі на рік укр. мовою, наклад – 100 прим. Географія розповсюдження: Київ., Одес., Кіровогр., Харків., Микол., Львів., Івано-Фр. обл. У серіях «Мистецтвознавство»...


Вісник

«ВІ́СНИК» Засн. 1997 як наук. видання Луган. ін-ту внутр. справ МВС України...


Вісник Сквирщини

«ВІ́СНИК СКВИ́РЩИНИ» Засн. у жовтні 1930 в смт Сквира (нині місто Київ. обл.) під назвою «Колгоспне село» як орган Сквир. райкому КП(б)У, райвиконкому і райпрофради, від червня 1938 – «Червоний жовтень», 1941–44 – не виходив, від 1944 – «Сталінський шлях»...


Вісник Деражнянщини

«ВІ́СНИК ДЕРАЖНЯ́НЩИНИ» Засн. у січні 1932 у м. Деражня Кам’янець-Поділ. (нині Хмельн.) обл. як орган Деражнян. райкому КПУ і райвиконкому під назвою «За соціалістичну перебудову» (до червня 1941), від березня 1944 випуск відновлено, від липня 1944 – «Прапор ленінізму»...


Вісник фармації

«ВІ́СНИК ФАРМАЦІ́Ї» Засн. 1993 МОЗ України та Укр. фармацевт. академією (Харків), якою й видається (нині Нац. фармацевт. ун-т). Виходить щокварталу. Наклад – 1–2 тис. прим. Розповсюджується в країнах СНД. Друкує статті укр....


Вісник стоматології

«ВІ́СНИК СТОМАТОЛО́ГІЇ» Засн. 1994 Одес. НДІ стоматології, яким і видається (нині Ін-т стоматології АМНУ), Асоц. стоматологів України, Одес. обл. клін. стоматол. поліклінікою. Виходить щокварталу...


Вісник Старобільщини

«ВІ́СНИК СТАРОБІ́ЛЬЩИНИ» Засн. у лютому 1918 у м. Старобільськ, нині Луган. обл. як «Известия», у серед. 20-х рр. – «Красный пахарь», 1928–29 – «Червоний хлібороб», 1930–33 – «Степова комуна», від січня 1934 – «Колгоспна правда», від 1939 – «Колгоспне життя»...


Васильківський вісник

«ВАСИЛЬКІ́ВСЬКИЙ ВІ́СНИК» – районна газета. Засн. у березні 1930 в с. Васильківка (нині смт Дніпроп. обл.) як орган Васильків. райкому КПУ та райради депутатів трудящих під назвою «Колгоспник Васильківщини», від 1940 – «Ленінець», від 1962 – «Шляхом комунізму»...


Вісник природознавства

«ВІ́СТНИК ПРИРОДОЗНА́ВСТВА» Видавався 1927–31 (1927–28 по 6 номерів на рік, від № 2 – укр. та рос. мовами; 1929 № 1–2; 1930 відомостей немає; 1931 № 1–2) як орган природн. секції Харків. наук. т-ва. Осн. призначення – сприяння розвиткові природознавства, охороні природи в Україні...


Вісник шахтаря

«ВІ́СНИК ШАХТАРЯ́» Засн. 1992 у м. Павлоград Дніпроп. обл. Засн. – ВАТ «Павлоградвугілля». Друкується рос. та укр. мовами, наклад – 10– 12 тис. прим. Публікує матеріали про вироб., профспілкове, культурне життя Зх. і Центр. Донбасу, з історії вугіл. регіонів...


Вісник чорнобиля

«ВІ́СНИК ЧОРНО́БИЛЯ» Засн. у березні 1988 у Києві Чорноб. вироб. об’єдн. «Комбінат»...


Володимирецький вісник

«ВОЛОДИМИРЕ́ЦЬКИЙ ВІ́СНИК» – районний тижневик. Засн. у листопаді 1943 у м-ку Володимирець, нині смт Рівнен. обл....


Вісник ХНТУСГ

«ВІ́СНИК ХНТУСГ» Засн. 2004 Харків. тех. ун-том с. госп-ва. Виходить 10 разів на рік накладом 300 прим. Матеріали друкуються укр., рос. та англ. мовами. Серії: «Сучасні напрями технології та механізації процесів перероб. та харч. вироб-в»...


Вісник Хустщини

«ВІ́СНИК ХУ́СТЩИНИ» Виходить від листопада 1945 як «Сталінське слово», 1956– 62, 1964–91 – «Ленінська правда», 1962–64 – «Радянська Верховина», від 1991 – сучасна назва. Співзасн. – Хуст. рай. та міська ради, райдержадміністрація...


Вісник ХНАУ

«ВІ́СНИК ХНАУ» Засн. 1997 як «Вісник ХДАУ», від 2002 – сучасна назва. Видавець – Харків. аграр. ун-т. Виходить 6 разів на рік накладом 300 прим. Матеріали друкуються укр. та рос. мовами. Розповсюджується в Україні та Росії. Серії: «Агроґрунтознавство, агрохімія...


Вісник Голованівщини

«ВІ́СНИК ГОЛОВА́НІВЩИНИ» Засн. у березні 1932 в м-ку Голованівськ (нині смт Кіровогр. обл.) як орган рай. парт. орг-ції під назвою «Більшовицький шлях», від 1944 – «Сталінська правда», від серпня 1956 (після перерви) відновлено під назвою «Будівник комунізму»...


Вісник Врадіївщини

«ВІ́СНИК ВРА́ДІЇВЩИНИ» Виходив двічі на тиждень від 1932 як орган Врадіїв. райпарткому та райвиконкому Микол. обл. під назвою «Шляхом Леніна», від 1970-х рр. – «Шляхом комунізму», від 1992 – сучасна назва. Видається укр. мовою...


Вісник УВКР

«ВІ́СНИК УВКР» Засн. у Києві 2001 Укр. Всесвіт. Координац. Радою (УВКР). Виходить щомісяця укр. мовою накладом 1 тис. прим....


Вісник городищини

«ВІ́СНИК ГОРОДИ́ЩИНИ» Засн. у жовтні 1930 у м-ку Городище (нині місто Черкас. обл.) під назвою «Соціалістичний наступ» як орган райкому КПУ і райвиконкому, 1944–62 – «Соціалістичні лани», «Колгоспне життя», 1967–90 – «Колгоспні лани»...


Вісник двигунобудування

«ВІ́СНИК ДВИГУНОБУДУВА́ННЯ» Засн. 2002 Запоріз. тех. ун-том, ВАТ «Мотор Січ», Нац. аерокосміч. ун-том «Харків. авіац. ін-т». Виходить двічі на рік. Наклад – 300 прим. Матеріали публікує укр., рос. і англ. мовами. Осн. тематика: заг. питання двигунобудування; конструкція...


Вісник бкркгівщини

«ВІ́СНИК БЕ́РЕГІВЩИНИ» Виходив від 1912 угор. мовою у м. Берегове (нині Закарп. обл.), від грудня 1945 – «Червоний прапор», від січня 1955 під цією ж назвою укр. мовою. Від 1991 – сучасна назва. Співзасн. – Берегів. райрада...


Вісник Демидівщини

«ВІ́СНИК ДЕМИ́ДІВЩИНИ» Засн. 1995 в смт Демидівка Рівнен. обл. райрадою, райдержадміністрацією, редакцією. Виходить 1–2 рази на тиждень укр. мовою; наклад – 2,5 тис. прим. Висвітлює діяльність райдержадміністрації...


Вісник Куп’янщини

«ВІ́СНИК КУ́П’ЯНЩИНИ» Виходить щотижня у м. Куп’янськ Харків. обл. Засн. – Куп’ян. міськрада та райдержадміністрація. Видавець – Куп’ян. телерадіокомпанія. Засн. 1919 як «Известия исполнительного комитета Купянского уездного Совета рабочих...


Вісник Кременчука

«ВІ́СНИК КРЕМЕНЧУКА́» Засн. 1990 Кременчуц. міськрадою Полтав. обл. Висвітлює життя міста, діяльність труд. колективів, роботу міської та рай. рад. Утвор. на базі попередників: «Кременчугская жизнь» (1910), «Кременчугская мысль» (1911)...


Вісник Олешшя

«ВІ́СНИК ОЛЕ́ШШЯ» Засн. у лютому 1918 як «Известия Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Днепровского уезда» у м. Олешки, нині м. Цюрупинськ Херсон. обл. Виходить щотижня укр. мовою. 1918–20 не друкувався...


Вісник морфології

«ВІ́СНИК МОРФОЛО́ГІЇ» Засн. 1993 Вінн. мед. ін-том, яким і видається (нині ун-т), Т-вом анатомів, гістологів та ембріологів України, Міжнар. академією інтеграт. антропології (Вінниця). Виходить щокварталу укр....


Вісник Козятинщини

«ВІ́СНИК КОЗЯ́ТИНЩИНИ» Засн. у листопаді 1930 Козятин. райкомом КП(б)У як «Колективна праця», від 1970 – «Жовтневі зорі», від 1992 – сучасна назва. Співзасн. – Козятин. райдержадміністрація, райрада, редакція. Виходить у м. Козятин Вінн. обл. двічі на тиждень укр. мовою...


Вісник Переяславщини

«ВІ́СНИК ПЕРЕЯ́СЛАВЩИНИ» Засн. редакцією 1925 у м. Переяслав (нині м. Переяслав-Хмельницький Київ. обл.) з назвою «Змичка» – орган Переяслав. райкому КП(б)У, райвиконкому та ради профспілок; 1930 – червень 1941 – «Колективіст Переяславщини»...


Вісник Жовтневщини

«ВІ́СНИК ЖОВТНЕ́ВЩИНИ» Засн. у березні 1939 під назвою «Прапор Жовтня» як орган Жовтн. райкому КП(б)У і райради нар. депутатів Микол. обл., від листопада 1991 – громад.-політ. вісн. Жовтн. р-ну «Відродження»...


Вісник Дубенщини

«ВІ́СНИК ДУБЕ́НЩИНИ» Засн. 1990 у м. Дубно Рівнен. обл. Співзасн.: Дубен. міськрада, редакція. У лютому–липні 1998 виходив під назвою «Редут». Видається двічі на тиждень укр. мовою, наклад – 2000 прим. Висвітлює життя міста і р-ну, офіц. хроніку...


Вісник Золотоніщини

«ВІ́СНИК ЗОЛОТОНІ́ЩИНИ» Засн. 1994 Золотоніс. райрадою і райдержадміністрацією, редакцією. Виходить щотижня укр. мовою, наклад – 2,8 тис. прим. Тематика видання: с. госп-во, життя села, діяльність райради та райдержадміністрації...


Вісник Кагарличчини

«ВІ́СНИК КАГАРЛИ́ЧЧИНИ» Засн. у квітні 1930 у м-ку Кагарлик, нині місто Київ. обл. як орган райпарткому під назвою «Голос колективіста», 1932–38 – «За суцільну колективізацію», 1938–39 – «Будівник соціалізму», 1944–45 – «Колгоспна правда», 1945–47 – «Червона нива»...


Вісник Надзбруччя

«ВІ́СНИК НАДЗБРУ́ЧЧЯ» Засн. у березні 1945 в м. Гусятин Терноп. обл. під назвою «Прапор комунізму», від серпня 1990 – сучасна назва. Виходить укр. мовою; наклад – 1,6 тис. прим. Осн. тематика – екон....


Вісник аграрної науки

«ВІ́СНИК АГРА́РНОЇ НАУ́КИ» Засн. 1922 у Києві як «Вістник с.-г. науки» з ініціативи О. Янати (1-й гол. ред.) з метою популяризації с.-г. знань. Виходив до 1925...


Військово-науковий вісник

...

Вісник православної педагогіки

«ВІ́СНИК ПРАВОСЛА́ВНОЇ ПЕДАГО́ГІКИ» Засн. 2001 у Києві. Видавець – Православне пед. т-во. Виходить неперіодично, матеріали публікуються укр. та рос. мовами, наклад – 2 тис. прим. Осн. тематика: впровадження в освіту принципів християн. педагогіки...


Волинський математичний вісник

«ВОЛИ́НСЬКИЙ МАТЕМАТИ́ЧНИЙ ВІ́СНИК» Збірник наук. праць Рівнен. гуманітар. ун-ту, щорічник. Засн. 1994. Наклад – 100 прим., обсяг 10 друк. арк....


Вісник морської медицини

«ВІ́СНИК МОРСЬКО́Ї МЕДИЦИ́НИ» Засн. 1997 при Укр. НДІ мор. медицини (Одеса). Виходить 4 рази на рік, матеріали публікує укр....


Вісник репресій в Україні

...

Вісник фармакології та фармації

«ВІ́СНИК ФАРМАКОЛО́ГІЇ ТА ФАРМАЦІ́Ї» Засн. 1996 Держ. фармакол. центром та Інспекцією з якості лікар. засобів МОЗ України як «Фармакологічний вісник». Сучасна назва – від 2001. Виходить щомісяця. Наклад – 400 прим. Статті друкує укр. та рос. мовами. Публікує матеріали...


Вісник прикарпатського університету

«ВІ́СНИК ПРИКАРПА́ТСЬКОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ» Засн. 1995, виходить 4 рази на рік укр. мовою, наклад – 300 прим....


Вісник психіатрії та психофармакології

«ВІ́СНИК ПСИХІАТРІ́Ї ТА ПСИХОФАРМАКОТЕРАПІ́Ї» Засн. 2002 в Одесі. Видавці – Одес. обл. асоц. психіатрів, Фіз.-хім. ін-т НАНУ, а також Одес. мед. ун-т (від 2003). Виходить 2 рази на рік. Матеріали публікує укр....


Вісник прикладної ботаніки

...

Вісник Сумського державногоуніверситету

«ВІ́СНИК СУМСЬКО́ГО ДЕРЖА́ВНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ» Засн. 1994. Виходив двічі на рік, від 2001 – щомісяця. Матеріали друкуються укр., рос., англ. мовами; наклад – 100– 300 прим. Видається серіями: «Фізика, математика, механіка» (гол. ред. – І. Воробйов)...


Вісник наукових досліджень

«ВІ́СНИК НАУКО́ВИХ ДОСЛІ́ДЖЕНЬ» Засн. 1993 Терноп. мед. ін-том, яким і видається (нині ун-т). Виходить 4 рази на рік. Наклад – 750–1000 прим. Публікує результати клін. і лаборатор. дослідж. з проблем лікування внутр. хвороб, акушерства та гінекології...


Вісник науки і техніки

«ВІ́СНИК НАУ́КИ І ТЕ́ХНІКИ» – науково-технічний журнал. Засн. 1997 Нац. тех. ун-том «Харків. політех. ін-т». Виходить 4 рази на рік. Наклад – 300 прим. Матеріали публікує укр. і рос. мовами. Осн. тематика: машинобудування, інформ. технології, хім. технології, енергозбереження...


Вісник господарського судочинства

«ВІ́СНИК ГОСПО́ДАРСЬКОГО СУДОЧИ́НСТВА» Засн. 1994 у Києві як «Збірник рішень та арбітражної практики Вищого арбітражного суду України», від 1998 – «Вісник Вищого арбітражного суду України», від 2001 – сучасна назва. Виходить укр. мовою, спочатку як щоквартальник...


Вісник книжкової палати

«ВІ́СНИК КНИЖКО́ВОЇ ПАЛА́ТИ» Засн. у травні 1996 в Києві. Виходить щомісяця укр. мовою. Висвітлює питання нормат.-прав. забезпечення, інформ. ресурсів, стандартизації у галузі видавн. та бібліотеч. справи, друкує істор. розвідки, інформацію про діяльність б-к і вид-в...


Вісник метрології та гідрології

«ВІ́СНИК МЕТЕОРОЛО́ГІЇ ТА ГІДРОЛО́ГІЇ» Видавався щомісяця у Харкові (1924–35), а потім у Києві (1935– 38). Від 1924 матеріали публікувались укр. і нім., від 1935 – укр. мовами. 1924–37 наклад становив 1 тис. прим....


Вісник гідро-метеорології

«ВІ́СНИК ГІДРО-МЕТЕОРОЛО́ГІЇ» Засн. 1933 у Харкові Єдиною гідро-метеорол. службою УСРР. Виходив щомісяця укр. мовою. Наклад – 1500 прим. Вийшов № 1–2. Своєчасно знайомив з постановами колегії Нар. комісаріату земел. справ СРСР...


Стр. 1 | 3        1    2    Наступна