Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  24

Вістник культури і життя

«ВІ́СТНИК КУЛЬТУ́РИ І ЖИТТЯ́» Виходив 1913 у Києві (4 номери). Друкувалися художні твори, статті про скульптуру С. Коненкова, про япон. драму, живопис Андріїв. церкви. Вміщував також хроніку культур. життя...


Вістник

«ВІ́СТНИК» Виходив у Львові 1922–39 (до 1932 – «Літературно-науковий вістник»), ред. – Д. Донцов, видавець – Укр. видавн. спілка; продовження однойм. видання...


Вістник природознавства

«ВІ́СТНИК ПРИРОДОЗНА́ВСТВА» Видавався 1927–31 (1927–28 по 6 номерів на рік, від № 2 – укр. та рос. мовами; 1929 № 1–2; 1930 відомостей немає; 1931 № 1–2) як орган природн. секції Харків. наук. т-ва. Осн. призначення – сприяння розвиткові природознавства, охороні природи в Україні...


Вістник Одеси

«ВІ́СТНИК ОДЕ́СИ» Засн. на базі «Ведомостей Одесского градоначальства» (1868– 1917). Виходив за часів гетьманату П. Скоропадського – від квітня до грудня 1918 (200 номерів). Вміщував універсали гетьмана, розпорядження уряду...


Вістник цукрової промисловості

«ВІ́СТНИК ЦУКРО́ВОЇ ПРОМИСЛО́ВОСТИ» – журнал Органу націоналізованої цукрової промисловості. Виходив у Києві 1920–26 щомісяця. Матеріали друкував рос. і укр. мовами. Наклад – 3 тис. прим. Осн. тематика: проблеми вироб-ва цукру, агротехніки, селекції...


Вістник союза визволення України

«ВІ́СТНИК СОЮ́ЗА ВИ́ЗВОЛЕННЯ УКРАЇ́НИ» Виходив від 5 жовтня 1914 до 13 листопада 1918 у Відні накладом 5 тис. прим. спочатку як двотижневик, від 1915 – як тижневик. Усього вийшло 226 чисел. Друкував матеріали про діяльність Союзу визволення України...


Вістник Холмського ґуберніяльного староства

«ВІ́СТНИК ХО́ЛМСЬКОГО ҐУБЕРНІЯ́ЛЬНОГО СТАРО́СТВА» Виходив восени 1918 у м. Брест (нині Білорусь) укр. мовою. Друкував укр. держ. закони, накази й розпорядження місц. влади, матеріали про нац. і культурне відродження Холмщини, Підляшшя, Полісся й Зх. Волині...


Вістник генерального секретаріату України

«ВІ́СТНИК ГЕНЕРА́ЛЬНОГО СЕКРЕТАРІА́ТУ УКРАІ́НИ» Був продовженням ж. «Вісті з Української Центральної Ради». Видавався у Києві з листопада 1917. До кін. 1917 вийшло 8 номерів. Неодноразово змінював назву, спочатку на «Вісник Генерального Секретаріату УНР»...


Вістник Української Народної Республіки

«ВІ́СТНИК УКРАІ́НСЬКОІ НАРОДНЬОІ́ РЕСПУ́БЛІКИ» Засн. в січні 1919 на базі г. «Державний вістник» як орган Директорії і Держ. Канцелярії УНР. Виходив тричі на тиждень, спочатку в Києві, від лютого 1919 – у Вінниці...


Викладачів зарубіжної літератури Українська асоціація

ВИКЛАДАЧІ́В ЗАРУБІ́ЖНОЇ ЛІТЕРАТУ́РИ Українська асоціація – всеукраїнська громадська організація. Чл. асоц. клубів ЮНЕСКО. Засн. 1994 у Києві. Центр. кер. орган – президент. рада. Має осередки в 16 областях та р-нах України. Президент асоц. – Ю. Ковбасенко...


Вапліте, (Вільна академія пролетарської літератури)

ВАПЛІТЕ́ (Вільна академія пролетарської літератури) – письменницька організація. Засн. у Харкові в кін. 1925. До В. увійшли в основному члени літ. групи «Урбіно», яку очолював Микола Хвильовий, декотрі члени спілки селян. письменників «Плуг»...


Вісник науки і техніки

«ВІ́СНИК НАУ́КИ І ТЕ́ХНІКИ» – науково-технічний журнал. Засн. 1997 Нац. тех. ун-том «Харків. політех. ін-т». Виходить 4 рази на рік. Наклад – 300 прим. Матеріали публікує укр. і рос. мовами. Осн. тематика: машинобудування, інформ. технології, хім. технології, енергозбереження...


Вісник аграрної науки

«ВІ́СНИК АГРА́РНОЇ НАУ́КИ» Засн. 1922 у Києві як «Вістник с.-г. науки» з ініціативи О. Янати (1-й гол. ред.) з метою популяризації с.-г. знань. Виходив до 1925...


Відділ української літератури Словацького педагогічного видавництва (ВУЛ)

ВІ́ДДІЛ УКРАЇ́НСЬКОЇ ЛІТЕРАТУ́РИ Словацького педагогічного видавництва (ВУЛ). Створ. 1960 у м. Пряшів (нині Словаччина). ВУЛ очолювали І. Мацинський (1960–70), М. Дубай (1970–74), В. Коман (1974–84), П. Бегені (1984–90)...


Вопросы атомной науки и техники

«ВОПРО́СЫ А́ТОМНОЙ НАУ́КИ И ТЕ́ХНИКИ» Видає Нац. наук. центр «Харків. фіз.-тех. ін-т» НАНУ. 1971–99 виходив як наук.-тех. збірник, від 1999 – наук. журнал. Мови вид. – укр., рос. і англ....


Вісник економічної науки України

«ВІ́СНИК ЕКОНОМІ́ЧНОЇ НАУ́КИ УКРАЇ́НИ» Засн. 2002 у Донецьку як «Вісник Академії економічних наук України». Від 2004 – сучасна назва. Співзасн. – Ін-т економіки пром-сті НАНУ. Виходить двічі на рік накладом 400 прим. Матеріали друкує укр....


Вістник Українського відділу народного комісаріату справ національних

...

Вістник Одеської комісії краєзнавства при всеукраїнській академії наук

«ВІ́СТНИК ОДЕ́СЬКОЇ КОМІ́СІЇ КРАЄЗНА́ВСТВА ПРИ ВСЕУКРАЇ́НСЬКІЙ АКАДЕ́МІЇ НАУ́К» Спрямов. на популяризацію діяльності секцій комісії. Виходив 1924–30 (5 чисел). Містив статут комісії, звіти її бюро та секцій: вивчення природ. багатств, археол., соц.-істор....


Вид мистецтва

ВИД МИСТЕ́ЦТВА – історично сформована форма художньо-образного відтворення дійсності, що відрізняється способом відтворення і характером матеріалу...


Вижницький коледж прикладного мистецтва ім. В. Шкрібляка

ВИ́ЖНИЦЬКИЙ КО́ЛЕДЖ ПРИКЛАДНО́ГО МИСТЕ́ЦТВА ім. В. Шкрібляка – вищий навчальний заклад 1–2 рівнів акредитації. Засн. 1905 у м-ку Вижниця (нині місто Чернів. обл.) під назвою Научний заклад різьбарства, токарства та металевої орнаментики (оздоби)...


Всеукраїнський комітет охорони пам’яток мистецтва і старовини (ВУКОПМІС)

ВСЕУКРАЇ́НСЬКИЙ КОМІТЕ́Т ОХОРО́НИ ПА́М’ЯТОК МИСТЕ́ЦТВА І СТАРОВИНИ́ (ВУКОПМІС) – державний орган, що здійснював облік, реєстрацію, охорону, вивчення і популяризацію пам’яток археології, історії, архітектури...


Вільне життя

«ВІ́ЛЬНЕ ЖИТТЯ́» – незалежна громадсько-політична газета соціал-демократичного спрямування. Виходи-ла в Одесі від 31 березня до 10 вересня 1918 (всього 128 номерів). Видавець – т-во «Соціаліст. просвіта». Ред. – М. Слабченко, В. Мурський...


Вільне життя

«ВІ́ЛЬНЕ ЖИТТЯ́» – районний тижневик. Засн. у червні 1941 в м. Кіцмань Чернів. обл. як «Радянська правда» (10 вип.), під час війни не друкувалася, від лютого 1945 – «Зоря», від 1962 – «Зоря Прикарпаття», від 1963 – «Радянське життя»...


Вільне життя

«ВІ́ЛЬНЕ ЖИТТЯ́» – незалежна громадсько-політична газета Тернопілля. Засн. у жовтні 1939 як орган тимчас. упр. Тернополя...