Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  32

Готовий до праці й оборони СРСР

«ГОТО́ВИЙ ДО ПРА́ЦІ Й ОБОРО́НИ СРСР» (ГПО) – комплекс фізичної культури, програмна і нормативна основа системи фізичного виховання в СРСР. Запровадж. ухвалою Ради фіз. культури СРСР від 11 березня 1931 з метою сприяти зміцненню здоров’я...


Головний військово-історичний музей-архів (ГВІМА) армії УНР

ГОЛОВНИ́Й ВІЙСЬКО́ВО-ІСТОРИ́ЧНИЙ МУЗЕ́Й-АРХІ́В (ГВІМА) А́РМІЇ УНР – архівна установа. Створ. під час перебування Уряду УНР на еміграції у Польщі з метою зібрання, упорядкування, реєстрації та збереження наказів, реляцій, щоденників бойових подій...


Гідрометеорологічна служба України (ГМС України)

ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІ́ЧНА СЛУ́ЖБА УКРАЇ́НИ (ГМС України) – система організацій, створених з метою проведення систематичних спостережень за станом атмосфери, водних та інших об’єктів, а також для забезпечення органів державної влади і управління всіх рівнів...


Гірничий нагляд Державний

ГІРНИ́ЧИЙ НА́ГЛЯД Державний – нагляд за додержанням підприємствами, установами, організаціями та громадянами (далі – гірничі підприємства) актів законодавства, правил і норм щодо геологічного вивчення надр, їх використання та охорони...


Глухівський державний педагогічний університет

ГЛУ́ХІВСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ ПЕДАГОГІ́ЧНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку вчителів. Засн. 1874 у м. Глухів (нині Сум. обл.) як учител. ін-т. Від 1917 – пед. ін-т, від 1921 – ІНО, від 1923 – пед. курси, від 1925 – пед. технікум, від 1930 – ін-т соц. виховання...


Гуцульський ансамбль пісні і танцю, державний

ГУЦУ́ЛЬСЬКИЙ АНСА́МБЛЬ ПІ́СНІ І ТА́НЦЮ Державний – мистецький колектив. Лауреат Міжнар. огляду-конкурсу худож. колективів (С.-Петербург, 1969), Всеукр. конкурсу хореогр. аматор. та профес. колективів ім. П. Вірського (Київ...


Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов

ГО́РЛІВСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ ПЕДАГОГІ́ЧНИЙ ІНСТИТУ́Т ІНОЗЕ́МНИХ МОВ – вищий навчальний заклад...


Гірничорудний інститут Державний науково-дослідний

ГІРНИЧОРУ́ДНИЙ ІНСТИТУ́Т Державний науково-дослідний (ДНДГРІ) – науково-дослідна установа...


Галургії Державний науково-дослідний інститут

ГАЛУ́РГІЇ Державний науково-дослідний інститут – науково-дослідна установа...


Грецький державний робітничо-колгоспний театр

...

Геолого розвідувальний інститут Український державний (УкрДГРІ)

ГЕО́ЛОГО РОЗВІ́ДУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУ́Т Український державний (УкрДГРІ) – науково-дослідна установа...


Гідроприладів Київський державний науково-дослідний інститут

ГІДРОПРИ́ЛАДІВ Київський державний науково-дослідний інститут – наукова установа, яка спеціалізується на розробленні та виготовленні дослідних зразків, виробів морського приладобудування, що базуються на принципах генерування...


Гірничої геології, геомеханіки і маркшейдерської справи Український державний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут

ГІРНИ́ЧОЇ ГЕОЛО́ГІЇ, ГЕОМЕХА́НІКИ І МАРКШЕ́ЙДЕРСЬКОЇ СПРА́ВИ Український державний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут НАНУ – науково-дослідна установа, що вивчає проблеми...


Господарство України

«ГОСПОДА́РСТВО УКРАЇ́НИ» – щомісячний політико-економічний журнал. Засн. 1924 у Харкові президією Держплану УСРР. Спочатку виходив рос. мовою, від 1929 – укр. Наклад – бл. 1,9 тис. прим. Рубрики: «Економіка і техніка», «Нариси і замітки»...


Голос України

«ГО́ЛОС УКРАЇ́НИ» – газета українських націоналістів; орган політичної організації «Український Уніон». Видавали у м. Оломоуц (нині Чехія) 1925 тричі на місяць. Відп. ред. – М. Булик...


Герой України

ГЕРО́Й УКРАЇ́НИ – найвища державна відзнака України...


Гідронімія України

ГІДРОНІМІ́Я УКРАЇ́НИ – власні назви водних (природних та штучних) географічних об’єктів (морів, рік, ставків, боліт, джерел тощо). Гідроніми – найстабільніший шар лексики будь-якої мови, вони зберігають мовні релікти, відомості про природу краю...


Геолог України

«ГЕО́ЛОГ УКРАЇ́НИ» – друкований орган Геологів України спілки. Виходить від 2003. Статті друкуються укр., рос. та англ. мовами. Періодичність 4 випуски на рік, наклад 3 тис. прим. У журналі подається офіц. інформація про з’їзди, міжнар. конференції...


Гомін України

«ГО́МІН УКРАЇ́НИ» – український суспільно-політичний тижневик у Канаді. Засн. у грудні 1948; від серпня 1949 – орган Ліги визволення України у Торонто. Від перших чисел позиціонов. як нац.-державницький. Містить матеріали про УПА, історію...


Голос України

...

Географічна енциклопедія України

...

Геногеографічні області України

ГЕНОГЕОГРАФІ́ЧНІ О́БЛАСТІ УКРАЇ́НИ – регіони, виокремлені за особливостями розподілу еритроцитарних (ABO, Rh, MN) та сироваткових (Hp, Gc, Gm, Tf) cистем крові українців...


Географічний центр України

ГЕОГРАФІ́ЧНИЙ ЦЕНТР УКРАЇ́НИ – місце...


Геологів України спілка (ГУС)

ГЕО́ЛОГІВ УКРАЇ́НИ СПІ́ЛКА (ГУС) – всеукраїнська громадська організація. Утвор. 23 лютого 2000 у Києві. Діє 20 осередків, які знаходяться в обл. центрах та Сімферополі. Налічується 4 колектив. та бл. 200 індивід. чл. ГУС. Створ. з метою піднесення престижу геол. науки...


Гончарська книгозбірня України

...

Гідроекологічне товариство України

ГІДРОЕКОЛОГІ́ЧНЕ ТОВАРИ́СТВО УКРАЇ́НИ – добровiльна науково-громадська організацiя...


Генеральна прокуратура України

ГЕНЕРА́ЛЬНА ПРОКУРАТУ́РА УКРАЇ́НИ – вища ланка у прокурорській системі України. Г. п. У. визначає стратегію та тактику діяльності органів прокуратури, здійснює нагляд за виконанням та правильним застосуванням законів КМ України, мін-вами, держ. ком-тами...


Гайдамацький кіш Слобідської України

ГАЙДАМА́ЦЬКИЙ КІШ СЛОБІДСЬКО́Ї УКРАЇ́НИ – військовий підрозділ. Сформований у грудні 1917 у Києві С. Петлюрою для звільнення Слобожанщини від більшовиків. Штаб коша знаходився у приміщенні Колегії Павла Ґалаґана. Ком-р – С. Петлюра...


Геологія і корисні копалини України

«ГЕОЛО́ГІЯ І КОРИ́СНІ КОПА́ЛИНИ УКРАЇ́НИ» – атлас про геологічну будову і корисні копалини України. Масштаб 1:5 000 000. Складається з 75-и різноманіт. карт. Містить 7 типів карт: карти із заг. даними, геофіз., геоструктур. районування, геол. зрізів, літолого-фаціальні...


Голос України в Західному Сибіру

«ГО́ЛОС УКРАЇ́НИ В ЗА́ХІДНОМУ СИБІ́РУ» – щомісячна газета. Засн. 2000 у м. Тюмень, РФ. Наклад 5 тис. прим., розповсюджується у 12-ти областях РФ. Публікує матеріали про сусп.-політ. події в Україні, з життя укр. діаспори в Зх. Сибіру...


Генетичних ресурсів рослин України Національний центр

ГЕНЕТИ́ЧНИХ РЕСУ́РСІВ РОСЛИ́Н УКРАЇ́НИ Національний центр – наукова структура...


Головна спеціалізована редакція літератури мовами національних меншин України

...