Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  85

Декларація про державний суверенітет України

ДЕКЛАРА́ЦІЯ ПРО ДЕРЖА́ВНИЙ СУВЕРЕНІТЕ́Т УКРАЇ́НИ – політичний і правовий акт, прийнятий 16 липня 1990 ВР УРСР. Покликаний гарантувати нац. інтереси народу України в умовах перебування респ. у складі СРСР. Прийняття Д. п. д. с. У. стало довгоочікуваним актом...


Державний суверенітет

ДЕРЖА́ВНИЙ СУВЕРЕНІТЕ́Т – верховенство державної влади всередині країни та її незалежність і рівноправність у зовнішньополітичній сфері. Осн. ознаки Д. с.: верховенство – передбачає верховну владу держави на влас. тер....


Декларація прав національностей України 1991

ДЕКЛАРА́ЦІЯ ПРАВ НАЦІОНА́ЛЬНОСТЕЙ УКРАЇ́НИ 1991 Цим документом, ухваленим ВР 1 листопада 1991, Україна гарантувала всім народам, нац. групам і громадянам України, які проживають на її тер., рівні політ., екон., соц....


Державний вісник України

«ДЕРЖА́ВНИЙ ВІ́СНИК УКРАЇ́НИ» – періодичне видання. Засн. 1994 в Ужгороді ТОВ «Орбіта»...


Державний комітет України

ДЕРЖА́ВНИЙ КОМІТЕ́Т УКРАЇ́НИ – центральний орган виконавчої влади. Д. к. У. утворює, реорганізовує та ліквідує (відповідно до законодавства) КМ у межах коштів...


Державний ґемологічний центр України

ДЕРЖА́ВНИЙ ҐЕМОЛОГІ́ЧНИЙ ЦЕНТР УКРАЇ́́НИ – науково-виробнича організація з проблем ґемології. Під- порядк. Мін-ву фінансів Украї- ни. Засн. 1993 у Києві. Від- повідно до Закону України «Про державне регулювання видобутку...


Державний академічний духовний оркестр України

ДЕРЖА́ВНИЙ АКАДЕМІ́ЧНИЙ ДУХОВИ́Й ОРКЕ́СТР УКРАЇ́НИ – музичний колектив. Засн. 1979 з ініціативи СКУ. Від 2004 – академічний. Лауреат Міжнар. фестивалю «Сурми» (Рівне, 2002). Перший худож. кер. і гол. диригент – В. Охріменко...


Державний академічний естрадно-симфонічний оркестр України

ДЕРЖА́ВНИЙ АКАДЕМІ́ЧНИЙ ЕСТРА́ДНО-СИМФОНІ́ЧНИЙ ОРКЕ́СТР УКРАЇ́НИ – музичний колектив. Засн. 1979. Від 2006 – академічний. 1-й худож. кер. і гол. диригент – А. Ануфрієнко, від 1989 – В. Здоренко, від 2006 худож. кер. – М. Лисенко...


Декларація директорії УНР 1918

ДЕКЛАРА́ЦІЯ ДИРЕКТО́РІЇ УНР 1918 – програмний документ конституційного характеру. Оприлюднений 26 грудня 1918 після вступу військ Директорії УНР до Києва. У декларації узагальнено положення низки держ. актів...


Декларація Митрополита Сергія 1927

ДЕКЛАРА́ЦІЯ МИТРОПОЛИ́ТА СЕ́РГІЯ 1927 – акт про політичну лояльність РПЦ до радянської влади. Підписана 29 липня 1927 в. о. місцеблюстителя патріаршого престолу митрополитом Сергієм (Страгородським)...


Декларація двадцяти шести держав 1942

ДЕКЛАРА́ЦІЯ ДВАДЦЯТИ́ ШЕСТИ́ ДЕРЖА́В 1942 – договір про союз у Другій світовій війні проти держав гітлерівського блоку. Підписаний 1 січня 1942 у Вашинґтоні президентом США Ф. Рузвельтом, прем’єр-міністром Великої Британії В. Черчіллем, послом СРСР у США М. Литвиновим...


Декларація прав народів Росії 1917

...

Державний апарат

ДЕРЖА́ВНИЙ АПАРА́Т – сукупність органів, які практично здійснюють державну владу. Д. а. в Україні побудований і функціонує за принципом поділу держ. влади на законодавчу, виконавчу і судову. Разом з тим, у державі існують окремі органи...


Державний борг

ДЕРЖА́ВНИЙ БОРГ – фінансові зобов’язання сектору загального державного управління, що підлягають погашенню й обслуговуванню у встановлені терміни. Д. б. має фіскал. (залучення державою необхід. коштів на фінансування дефіциту бюджету)...


Державний устрій

ДЕРЖА́ВНИЙ У́СТРІЙ – політико-територіальна організація держави, що характеризується статусом її територіальних одиниць, формою їх правових відносин між собою та з державою загалом. Паралельно з терміном «Д. у.» використовують й ін....


Державний облік

ДЕРЖА́ВНИЙ О́БЛІК – діяльність (функція) відповідних державних органів, насамперед виконавчої влади, установ, підприємств та організацій. Полягає у забезпеченні системи збору та реєстрації необхід. інформації (відомостей) про результати людської діяльності...


Державний бюджет

ДЕРЖА́ВНИЙ БЮДЖЕ́Т – фінансовий план держави у формі затвердженого вищим законодавчим органом країни документа...


Державний кордон

ДЕРЖА́ВНИЙ КОРДО́Н – лінія...


Державний контроль

ДЕРЖА́ВНИЙ КОНТРО́ЛЬ – діяльність державних органів щодо запобігання, виявлення та припинення дій, які суперечать встановленим державою нормам і правилам. Повноваження органів зі здійснення Д. к. врегульовані Конституцією України...


Державний переворот

ДЕРЖА́ВНИЙ ПЕРЕВОРО́Т – одна з форм насильницької зміни існуючого політичного режиму неконституційним шляхом. Як різновид політ. перевороту, вихід політ. боротьби за межі легальності Д. п. супроводжується захопленням держ. влади. На відміну від соц. революції...


Державний вісник

«ДЕРЖА́ВНИЙ ВІ́СТНИК» – офіційний друкований орган Ради Міністрів Української Держави. Виходив у Києві протягом травня–грудня 1918 тричі на тиждень укр. мовою. В офіц. частині публікував універсали, накази гетьмана П. Скоропадського, офіц. уряд. документи, закони...


Державний музей авіації

ДЕРЖА́ВНИЙ МУЗЕ́Й АВІА́ЦІЇ Засн. 2001 у Києві...


Державний природознавчий музей

ДЕРЖА́ВНИЙ ПРИРОДОЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й НАНУ Створ. 1869 у Львові орнітологом В. Дідушицьким (очолював до 1899) на основі колекцій мінералів та гір. порід Зх. Карпат, а також палеофауниюрського періоду з Келец.-Сандомир. кряжа...


Державний сектор в економіці

ДЕРЖА́ВНИЙ СЕ́КТОР В ЕКОНО́МІЦІ – здійснення безпосередньої господарської діяльності з метою виробництва суспільних благ або вилучення прибутку при управлінні державними підприємствами і державним акціонерним капіталом. Осн. причина...


Дніпропетровський державний цирк

ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ ЦИРК – культурна установа. Засн. наприкінці 19 ст. у м. Катеринослав (нині Дніпропетровськ) як Катеринослав. цирк у приміщенні, збудованому Ж. Труцці (існувало до 1929). Від 1932 функціонував цирк-шапіто...


Державний центр УНР в екзилі (ДЦ УНР)

ДЕРЖА́ВНИЙ ЦЕНТР УНР В ЕКЗИ́ЛІ (ДЦ УНР) – сукупність законодавчих і виконавчих українських органів влади, які 1921–92 діяли поза межами України. Підставою для їх діяльності стали IV Універсал УЦР (22 січня 1918), акти Трудового конгресу України (22 січня 1919)...


Державний політехнічний музей

...

Дніпродзержинський державний технічний університет

ДНІПРОДЗЕРЖИ́НСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ ТЕХНІ́ЧНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т – вищий навчальний заклад...


Державний інформаційний бюлетень про приватизацію

...

Дніпропетровський державний аграрний університет

ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ АГРА́РНИЙ УНIВЕРСИТЕ́Т – вищий навчальний заклад...


Донецький державний університет управління

ДОНЕ́ЦЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т УПРАВЛІ́ННЯ – вищий навчальний заклад. Засн. 1992 у Донецьку на базі Ін-ту підвищення кваліфікації керів. працівників і фахівців Держвуглепрому СРСР як академія упр., від 2004 – сучасна назва. У структурі Ун-ту 8 ф-тів (менеджменту...


Дніпроцивільпроект Державний проектний інститут

...

Донецький державний цирк Космос

ДОНЕ́ЦЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ ЦИРК «КО́СМОС» – театрально-видовищний заклад культури. Підпорядк. Мін-ву культури і туризму України. Перший у місті стаціонар. цирк відкрито 7 січня 1926. Ця будівля була дерев’яною...


Донбаський державний технічний університет

ДОНБА́СЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ ТЕХНІ́ЧНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку фахівців інженерно-технічного профілю. Засн. 1957 у м. Ворошиловськ Ворошиловгр. обл. (1961–92 – Комунарськ...


Державний Сенат Української Держави (ДС УД)

ДЕРЖА́ВНИЙ СЕНА́Т УКРАЇ́НСЬКОЇ ДЕРЖА́ВИ (ДС УД) – вища суддівська інституція, створена 1918 гетьманом П. Скоропадським. Складався з Адм. ген. суду (голова і 19 сенаторів), Карного ген. суду (голова і 11 сенаторів)...


Діпроверф, Державний проектний інститут

«ДІПРОВЕ́РФ» Державний проектний інститут – галузева установа з проектування виробничих потужностей підприємств і науково-виробничих об’єднань суднобудування, морського приладобудування та спецмашинобудування. Засн. 1942 у м. Зеленодольськ (Татарстан...


Державний інститут педагогіки у Пряшеві

ДЕРЖА́ВНИЙ ІНСТИТУ́Т ПЕДАГО́ГІКИ у Пряшеві Засн. 1958 як укр. відділ Держ. ін-ту педагогіки у Братиславі. Науковці Ін-ту складають навч. плани, програми, підручники, метод. посібники для окремих типів осн., серед. та фахових шкіл; досліджують проблеми навчання укр....


Діпропромтеплиця, Державний проектний інститут

«ДІПРОПРОМТЕПЛИ́ЦЯ» Державний проектний інститут – установа, що здійснює проектування споруд захищеного ґрунту. Засн. 1970 у Луганську. Від 1997 – у складі об’єдн. «УкрНДІагропроект». Осн. напрями діяльності: розроблення проектно-кошторис. документації на буд-во...


Діпроплодоовочгосп, Державний проектний інститут

...

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т ВНУ́ТРІШНІХ СПРАВ – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку фахівців для органів внутрішніх справ. Засн. 1966 у Дніпропетровську як спец. середня школа міліції. Від 1992 – уч-ще міліції, від 1997 – юрид. ін-т...


Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка

ДРОГО́БИЦЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ ПЕДАГОГІ́ЧНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т ім. І. Франка – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку вчителів. Засн. 1940 як Дрогоб. учит. ін-т (нині Львів. обл.), від 1952 – пед....


Дубенський історико-культурний заповідник державний

ДУ́БЕНСЬКИЙ ІСТО́РИКО- КУЛЬТУ́РНИЙ ЗАПОВІ́ДНИК ДЕРЖА́ВНИЙ Засн. 1993 у м. Дубно Рівнен. обл. Основу заповідника складає Дубен. замок: надбрам. корпус (15 ст.), палаци князів Острозьких (16 ст.) та Любомирських (18 ст.). Охороняються також Луцька брама (16 ст.)...


Державний Сейм (Сойм) Української Держави

ДЕРЖА́ВНИЙ СЕЙМ (СОЙМ) УКРАЇ́НСЬКОЇ ДЕРЖА́ВИ – представницький орган законодавчої влади...


Державний музей українсько-руської культури

ДЕРЖА́ВНИЙ МУЗЕ́Й УКРАЇ́НСЬКО-РУ́СЬКОЇ КУЛЬТУ́РИ Засн. 1956 у м. Пряшів (нині Словаччина) як філія Пряшів. краєзнав. музею. 1957 переміщ. у Меджилаборці, 1958 повернутий у Пряшів, 1960 перенесено у с. Красний Брід (округ Меджилаборці) під назвою «Сх.-словац. укр. музей»...


Державний історико-культурний заповідник у м. Белз

ДЕРЖА́ВНИЙ ІСТО́РИКО-КУЛЬТУ́РНИЙ ЗАПОВІ́ДНИК у м. Белз Засн. 2001 на основі пам’яток культур. спадщини м. Белз Сокал. р-ну Львів. обл. Підпорядк. Мін-ву буд-ва, арх-ри і житл.-комунал. госп-ва України. До складу заповідника входять пам’ятки арх-ри нац. значення...


Державний історико-архітектурний заповідник у м. Жовква

ДЕРЖА́ВНИЙ ІСТО́РИКО-АРХІТЕКТУ́РНИЙ ЗАПОВІ́ДНИК у м. Жовква Засн. 1994 у м. Жовква Львів. обл. Спочатку був підпорядк. Львів. облраді...


Державний секретаріат Західноукраїнської Народної Республіки

ДЕРЖА́ВНИЙ СЕКРЕТАРІА́Т ЗАХІДНОУКРАЇ́НСЬКОЇ НАРО́ДНОЇ РЕСПУ́БЛІКИ – вищий виконавчий орган влади. Ін. назва – Рада держ. секр. ЗУНР. Створ. 9 листопада 1918 Укр. нац. радою у Львові. Голова і держ. секр. фінанс. справ – К. Левицький...


Дніпропетровський державний академічний театр опери та балету

ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ АКАДЕМІ́ЧНИЙ ТЕА́ТР О́ПЕРИ ТА БАЛЕ́ТУ – культурно-освітня установа. Засн. 1974. Фундатори – М. Литвиненко (дир.), П. Варивода (гол. диригент), А. Лимарев (гол. реж.)...


Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту

ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ ІНСТИТУ́Т ФІЗИ́ЧНОЇ КУЛЬТУ́РИ І СПО́РТУ – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку фахівців у галузях фізичного виховання і спорту...


Дніпропетровський державний театр російської драми ім. М. Горького

ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ ТЕА́ТР РОСІ́ЙСЬКОЇ ДРА́МИ ім. М. Горького – культурно-освітня установа. Засн. 1927, коли на прохання виконкому міськради сформовано «сезонну рос. драму з сучас. репертуаром», основу якої склала трупа Моск. Малого театру...


Драгоманових родин Гадяцький державний літературний музей

ДРАГОМА́НОВИХ РОДИ́НИ Гадяцький державний літературний музей Засн. 1991 рішенням рай. ради м. Гадяч (Полтав. обл.). Експозиція музею відтворює історію роду Драгоманових-Косачів, до якого належать, зокрема, видатний політ.-громад. діяч і учений М. Драгоманов (1841–95)...


Дорожній Науково-дослідний інститут Державний ім. М. Шульгіна

ДОРО́ЖНІЙ Науково-дослідний інститут Державний ім. М. Шульгіна – науково-дослідна установа, що вивчає проблеми будівництва...


Державний науково-дослідний центр з проблем гігієни харчування

ДЕРЖА́ВНИЙ НАУКО́ВО-ДО́СЛІДНИЙ ЦЕНТР З ПРОБЛЕ́М ГІГІЄНИ ХАРЧУВА́ННЯ Створ. 2003 на базі ВАТ «Укр. НДІ харчування», що веде свою історію від організованого 1932 Київ. НДІ харчування, який того ж року був об’єднаний з Київ. філією Всеукр. ін-ту харчування...


Діпромашвуглезбагачення, Державний проектно- конструкторський інститут збагачувального устаткування

«ДІПРОМАШВУГЛЕЗБАГА́ЧЕННЯ» Державний проектно-конструкторський інститут збагачувального устаткування – державне підприємство...


Державний інститут з проектування підприємств коксохімічної промисловості "Гіпрококс"

...

Донецький державний інститут здоров’я, фізичного виховання і спорту

ДОНЕ́ЦЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ ІНСТИТУ́Т ЗДОРО́В’Я, ФІЗИ́ЧНОГО ВИХОВА́ННЯ І СПО́РТУ – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку фахівців у галузях фізичного виховання і спорту...


Донецький академічний державний театр опери та балету ім. А. Солов’яненка

ДОНЕ́ЦЬКИЙ АКАДЕМІ́ЧНИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ ТЕА́ТР О́ПЕРИ ТА БАЛЕ́ТУ ім. А. Солов’яненка – культурно-освітня установа. Засн. 1932 як пересув. муз. театр (базувався у Луганську), від 1941 – театр опери та балету у м. Сталіно (нині Донецьк), від 1977 – академ....


Донецький державний науково-дослідний інститут чорної металургії (ДонНДІЧорМет)

ДОНЕ́ЦЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ НАУКО́ВО-ДО́СЛІДНИЙ ІНСТИТУ́Т ЧО́РНОЇ МЕТАЛУ́РГІЇ (ДонНДІЧорМет) – наукова установа, що займається розробленням, вдосконаленням та впровадженням прогресивних технологій виробництва чавуну...


Донецький державний проектний науково-дослідний інститут промислового будівництва (ПромбудНДІпроект)

...

Донецький державний інститут науково-дослідних, проектних робіт та інженерних послуг у вогнетривкій промисловості

ДОНЕ́ЦЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ ІНСТИТУ́Т НАУКО́ВО-ДО́СЛІДНИХ, ПРОЕ́КТНИХ РОБІ́Т ТА ІНЖЕНЕ́РНИХ ПО́СЛУГ У ВОГНЕТРИВКІ́Й ПРОМИСЛО́ВОСТІ – наукова установа, що вивчає проблеми видобутку вогнетривкої...


Духовні скарби України

«ДУХО́ВНІ СКАРБИ́ УКРАЇ́НИ» – приватний художній музей. Відкритий у квітні 2005 у Києві. Його приміщення збудовано 2003–05 коштом мецената й колекціонера І. Пономарчука. У фондах – понад 300 раритетів укр. іконопис. малярства...


Джазова асоціація України

ДЖА́ЗОВА АСОЦІ́АЦІЯ УКРАЇ́НИ – об’єднання українських джазових музикантів, виконавських колективів, аранжувальників, музикознавців...


Дизайнерів України Спілка

...

Дитячий фонд України (ДФУ)

...

Державна дума України

...

Державна територія України

ДЕРЖА́ВНА ТЕРИТО́РІЯ УКРАЇ́НИ – суша, води, надра і повітряний простір, на які поширений державний суверенітет України. Є матеріал. основою держави, що уможливлює саме її існування. Д. т. У., статус якої визначають Конституція і закони України...


Демографічні втрати України

ДЕМОГРАФІ́ЧНІ ВТРА́ТИ УКРАЇ́НИ – сукупність демографічних катастроф, які спіткали українське суспільство у першій половині 20 ст. внаслідок міждержавних і громадянських воєн, терору голодом...


Державні премії України

ДЕРЖА́ВНІ ПРЕ́МІЇ УКРАЇ́НИ – один із видів державних нагород України. Д. п. У. відзначають за вагомий внесок у розвиток науки, техніки, літ-ри, мист-ва й арх-ри. До них належать Д. п. У. в галузі н. і т., арх-ри...


Державні нагороди України

ДЕРЖА́ВНІ НАГОРО́ДИ УКРАЇ́НИ – вищі форми відзначення громадян України, іноземців та осіб без громадянства за видатні заслуги перед Україною.

Нагороди УНР, ЗУНР...


Державні символи України

ДЕРЖА́ВНІ СИ́МВОЛИ УКРАЇ́НИ – встановлені Конституцією України особливі розпізнавальні знаки, що склались історично й уособлюють національний суверенітет і самобутність держави. У ст. 20 Конституції Д. с. У. визначені Держ. Прапор...


Державне видавництво України (ДВУ)

ДЕРЖА́ВНЕ ВИДАВНИ́ЦТВО УКРАЇ́НИ (ДВУ) Створ. у травні 1919 у Києві як Всеукрвидав при ВУЦВК, від січня 1920 діяло як Всеукр. вид-во (Всеукрдержвидав) у віданні Президії ВУЦВК, від травня 1921 – Наркомату освіти УСРР...


Державна льотна Академія України

ДЕРЖА́ВНА ЛЬО́ТНА АКАДЕ́МІЯ УКРАЇ́НИ – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку та перепідготовку фахівців у галузі цивільної авіації. Засн. 1951 як Кіровогр. військ. авіац. уч-ще льотчиків дальньої авіації...


Добровільне пожежне товариство України

...

Діячів естрадного мистецтва України Асоціація

ДІЯЧІ́В ЕСТРА́ДНОГО МИСТЕ́ЦТВА УКРАЇ́НИ Асоціація – творча громадсь-ка організація. Створ. 1989 під егідою Муз. т-ва України з метою сприяння розвитку естрад. мист-ва, консолідації твор. сил...


Доповіді Національної академії наук України

«ДО́ПОВІДІ НАЦІОНА́ЛЬНОЇ АКАДЕ́МІЇ НАУ́К УКРАЇ́НИ» – щомісячний науково-теоретичний журнал, орган Президії НАНУ. Засн. 1939 у Києві як «Доповіді Академії наук Української РСР», сучасна назва – від 1995. Друкують матеріали укр., рос....


Духовне управління мусульман України (ДУМУ)

ДУХО́ВНЕ УПРАВЛІ́ННЯ МУСУЛЬМА́Н УКРАЇ́НИ (ДУМУ) Засн. 1992 у Києві. Осн. завдання ДУМУ вбачає в орг-ції вивчення і розповсюдження духов. цінностей ісламу, налагодженні контактів з єдиновірцями за кордоном, сприянні міжнац. діалогу...


Державна циркова компанія України (ДЦКУ)

ДЕРЖА́ВНА ЦИРКОВА́ КОМПА́НІЯ УКРАЇ́НИ (ДЦКУ) Засн. 1993 у Києві. Підпорядк. Мін-ву культури і туризму України. Мета орг-ції – збереження й розвиток нац. цирк. мист-ва...


Державного відродження України організація (ОДВУ)

...

Дипломатична академія при Міністерстві закордонних справ України

ДИПЛОМАТИ́ЧНА АКАДЕ́МІЯ при Міністерстві закордонних справ України – головний відомчий державний вищий навчальний заклад у системі підготовки...


Дирекція пересувних циркових колективів України (ДПЦКУ)

ДИРЕ́КЦІЯ ПЕРЕСУВНИ́Х ЦИРКОВИ́Х КОЛЕКТИ́ВІВ УКРАЇ́НИ (ДПЦКУ) – державна циркова організація. Створ. у липні 1950 у Києві під назвою Укр. група «Цирк на сцені»...


Стр. 1 | 2        1    2    Наступна