Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  33

Демографічні втрати України

ДЕМОГРАФІ́ЧНІ ВТРА́ТИ УКРАЇ́НИ – сукупність демографічних катастроф, які спіткали українське суспільство у першій половині 20 ст. внаслідок міждержавних і громадянських воєн, терору голодом...


Демографічні дослідження

«ДЕМОГРАФІ́ЧНІ ДОСЛІ́ДЖЕННЯ» – міжвідомчий збірник наукових праць. Засн. 1970 у Києві Ін-том економіки АН УРСР. Виходив (з перервою 1987–93) щороку укр. мовою. Наклад 250–500 прим. Розповсюджувався в Україні та респ. СНД...


Джазова асоціація України

ДЖА́ЗОВА АСОЦІ́АЦІЯ УКРАЇ́НИ – об’єднання українських джазових музикантів, виконавських колективів, аранжувальників, музикознавців...


Духовні скарби України

«ДУХО́ВНІ СКАРБИ́ УКРАЇ́НИ» – приватний художній музей. Відкритий у квітні 2005 у Києві. Його приміщення збудовано 2003–05 коштом мецената й колекціонера І. Пономарчука. У фондах – понад 300 раритетів укр. іконопис. малярства...


Дизайнерів України Спілка

...

Державні премії України

ДЕРЖА́ВНІ ПРЕ́МІЇ УКРАЇ́НИ – один із видів державних нагород України. Д. п. У. відзначають за вагомий внесок у розвиток науки, техніки, літ-ри, мист-ва й арх-ри. До них належать Д. п. У. в галузі н. і т., арх-ри...


Державні символи України

ДЕРЖА́ВНІ СИ́МВОЛИ УКРАЇ́НИ – встановлені Конституцією України особливі розпізнавальні знаки, що склались історично й уособлюють національний суверенітет і самобутність держави. У ст. 20 Конституції Д. с. У. визначені Держ. Прапор...


Державні нагороди України

ДЕРЖА́ВНІ НАГОРО́ДИ УКРАЇ́НИ – вищі форми відзначення громадян України, іноземців та осіб без громадянства за видатні заслуги перед Україною.

Нагороди УНР, ЗУНР...


Державний комітет України

ДЕРЖА́ВНИЙ КОМІТЕ́Т УКРАЇ́НИ – центральний орган виконавчої влади. Д. к. У. утворює, реорганізовує та ліквідує (відповідно до законодавства) КМ у межах коштів...


Державний вісник України

«ДЕРЖА́ВНИЙ ВІ́СНИК УКРАЇ́НИ» – періодичне видання. Засн. 1994 в Ужгороді ТОВ «Орбіта»...


Дитячий фонд України (ДФУ)

...

Державна дума України

...

Державна територія України

ДЕРЖА́ВНА ТЕРИТО́РІЯ УКРАЇ́НИ – суша, води, надра і повітряний простір, на які поширений державний суверенітет України. Є матеріал. основою держави, що уможливлює саме її існування. Д. т. У., статус якої визначають Конституція і закони України...


Державне видавництво України (ДВУ)

ДЕРЖА́ВНЕ ВИДАВНИ́ЦТВО УКРАЇ́НИ (ДВУ) Створ. у травні 1919 у Києві як Всеукрвидав при ВУЦВК, від січня 1920 діяло як Всеукр. вид-во (Всеукрдержвидав) у віданні Президії ВУЦВК, від травня 1921 – Наркомату освіти УСРР...


Державний ґемологічний центр України

ДЕРЖА́ВНИЙ ҐЕМОЛОГІ́ЧНИЙ ЦЕНТР УКРАЇ́́НИ – науково-виробнича організація з проблем ґемології. Під- порядк. Мін-ву фінансів Украї- ни. Засн. 1993 у Києві. Від- повідно до Закону України «Про державне регулювання видобутку...


Декларація про державний суверенітет України

ДЕКЛАРА́ЦІЯ ПРО ДЕРЖА́ВНИЙ СУВЕРЕНІТЕ́Т УКРАЇ́НИ – політичний і правовий акт, прийнятий 16 липня 1990 ВР УРСР. Покликаний гарантувати нац. інтереси народу України в умовах перебування респ. у складі СРСР. Прийняття Д. п. д. с. У. стало довгоочікуваним актом...


Добровільне пожежне товариство України

...

Державна льотна Академія України

ДЕРЖА́ВНА ЛЬО́ТНА АКАДЕ́МІЯ УКРАЇ́НИ – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку та перепідготовку фахівців у галузі цивільної авіації. Засн. 1951 як Кіровогр. військ. авіац. уч-ще льотчиків дальньої авіації...


Державна циркова компанія України (ДЦКУ)

ДЕРЖА́ВНА ЦИРКОВА́ КОМПА́НІЯ УКРАЇ́НИ (ДЦКУ) Засн. 1993 у Києві. Підпорядк. Мін-ву культури і туризму України. Мета орг-ції – збереження й розвиток нац. цирк. мист-ва...


Державний академічний духовний оркестр України

ДЕРЖА́ВНИЙ АКАДЕМІ́ЧНИЙ ДУХОВИ́Й ОРКЕ́СТР УКРАЇ́НИ – музичний колектив. Засн. 1979 з ініціативи СКУ. Від 2004 – академічний. Лауреат Міжнар. фестивалю «Сурми» (Рівне, 2002). Перший худож. кер. і гол. диригент – В. Охріменко...


Державного відродження України організація (ОДВУ)

...

Діячів естрадного мистецтва України Асоціація

ДІЯЧІ́В ЕСТРА́ДНОГО МИСТЕ́ЦТВА УКРАЇ́НИ Асоціація – творча громадсь-ка організація. Створ. 1989 під егідою Муз. т-ва України з метою сприяння розвитку естрад. мист-ва, консолідації твор. сил...


Декларація прав національностей України 1991

ДЕКЛАРА́ЦІЯ ПРАВ НАЦІОНА́ЛЬНОСТЕЙ УКРАЇ́НИ 1991 Цим документом, ухваленим ВР 1 листопада 1991, Україна гарантувала всім народам, нац. групам і громадянам України, які проживають на її тер., рівні політ., екон., соц....


Доповіді Національної академії наук України

«ДО́ПОВІДІ НАЦІОНА́ЛЬНОЇ АКАДЕ́МІЇ НАУ́К УКРАЇ́НИ» – щомісячний науково-теоретичний журнал, орган Президії НАНУ. Засн. 1939 у Києві як «Доповіді Академії наук Української РСР», сучасна назва – від 1995. Друкують матеріали укр., рос....


Духовне управління мусульман України (ДУМУ)

ДУХО́ВНЕ УПРАВЛІ́ННЯ МУСУЛЬМА́Н УКРАЇ́НИ (ДУМУ) Засн. 1992 у Києві. Осн. завдання ДУМУ вбачає в орг-ції вивчення і розповсюдження духов. цінностей ісламу, налагодженні контактів з єдиновірцями за кордоном, сприянні міжнац. діалогу...


Дипломатична академія при Міністерстві закордонних справ України

ДИПЛОМАТИ́ЧНА АКАДЕ́МІЯ при Міністерстві закордонних справ України – головний відомчий державний вищий навчальний заклад у системі підготовки...


Дирекція пересувних циркових колективів України (ДПЦКУ)

ДИРЕ́КЦІЯ ПЕРЕСУВНИ́Х ЦИРКОВИ́Х КОЛЕКТИ́ВІВ УКРАЇ́НИ (ДПЦКУ) – державна циркова організація. Створ. у липні 1950 у Києві під назвою Укр. група «Цирк на сцені»...


Державної прикордонної служби України Центральний музей

ДЕРЖА́ВНОЇ ПРИКОРДО́ННОЇ СЛУ́ЖБИ УКРАЇ́НИ Центральний музей Засн. 1996 у Києві як Центр. музей Прикордон. військ України. Від 2003 – сучасна назва. Базою для створення стали фонди музею Червонопрапор. Зх. прикордон. округу колиш. СРСР; предмети...


Державної податкової служби України Національний університет

...

Державний академічний естрадно-симфонічний оркестр України

ДЕРЖА́ВНИЙ АКАДЕМІ́ЧНИЙ ЕСТРА́ДНО-СИМФОНІ́ЧНИЙ ОРКЕ́СТР УКРАЇ́НИ – музичний колектив. Засн. 1979. Від 2006 – академічний. 1-й худож. кер. і гол. диригент – А. Ануфрієнко, від 1989 – В. Здоренко, від 2006 худож. кер. – М. Лисенко...


Державна академічна чоловіча хорова капела України ім. Л. Ревуцького

ДЕРЖА́ВНА АКАДЕМІ́ЧНА ЧОЛОВІ́ЧА ХОРОВА́ КАПЕ́ЛА УКРАЇ́НИ ім. Л. Ревуцького – хоровий колектив. Засн. 1969 з ініціативи С. Дорогого (худож. кер. – гол. диригент до 1978) як Київ. чол. хор. капела. Від 1974 – ім. Л. Ревуцького, від 1997 – держ....


Державне агенство України з авторських і суміжних прав (ДААСП)

...

Донецький науковий центр ДНЦ) НАНУ та Міністерства освіти і науки України

...