Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  32

Державні нагороди СРСР

ДЕРЖА́ВНІ НАГОРО́ДИ СРСР – ордени, медалі та почесні звання, встановлені відповідно до Конституції СРСР Президією ВР СРСР для відзначення окремих осіб і колективів за особливі трудові та військові заслуги. Кожен орден мав статут...


Державні премії СРСР

ДЕРЖА́ВНІ ПРЕ́МІЇ СРСР – щорічні нагороди, які від імені радянської держави вручали за видатні досягнення у певній галузі діяльності, а також за високі здобутки у соціалістичному змаганні.

Гол. держ. відзнаками СРСР були Ленін. премії...


Державна мова

ДЕРЖА́ВНА МО́ВА – мова спілкування держави з громадянами, застосовувана в усіх сферах суспільного життя – в офіційно-ділових документах, науці, культурі, освіті, юриспруденції, виробництві, інформації...


Державна нація

«ДЕРЖА́ВНА НА́ЦІЯ» – неперіодичний орган Ліги українських націоналістів. Виходив 1927 у Празі (2 числа); ред. – П. Кожевников, співроб. Д. Демчук і М. Сціборський. Автори збірника закликали до нац. чинності...


Державна рада

ДЕРЖА́ВНА РА́ДА – найвищий державний орган у низці країн світу; у Китаї і країнах Скандинавії – назва уряду. Д. р. Рос. імперії, створ. 1810 маніфестом імператора Олександра І за пропозицією товариша міністра юстиції і держ. секр. М. Сперанського...


Державна монополія

ДЕРЖА́ВНА МОНОПО́ЛІЯ – виключне право держави на певну економічну діяльність. Може поширюватися на зовн. торгівлю, виготовлення грошей, експорт військ. зброї, видобування рідкоземел. металів, вироб-во та реалізацію окремих видів продукції (товарів)...


Державна служба

ДЕРЖА́ВНА СЛУ́ЖБА – державно-правовий і соціально-політичний інститут, який у межах своєї компетенції реалізує цілі, завдання та функції органів державної влади й управління (інституту держави). Взаємодію держави і громадян у реалізації їхніх інтересів...


Державна справа

«ДЕРЖА́ВНА СПРА́ВА» – суспільно-політичний журнал-альманах. Засн. 2005 у Києві ТОВ «Інформ.-аналіт. видавн. центр “Держ. справа”». Матеріали друкують укр. мовою, іноді – з анотаціями англ. мовою; виходить щокварталу...


Державна таємниця

ДЕРЖА́ВНА ТАЄМНИ́ЦЯ – захищені державою відомості, розголошення яких може завдати шкоди її національній безпеці, обороноздатності та іншим життєво важливим інтересам. Законодавства всіх розвинутих демократ. країн...


Державна зрада

ДЕРЖА́ВНА ЗРА́ДА – діяння, умисно вчинене громадянином держави на шкоду суверенітетові, територіальній недоторканності, обороноздатності або державній безпеці країни. Згідно зі ст. 56 Кримінал. кодексу України...


Державна власність

ДЕРЖА́ВНА ВЛА́СНІСТЬ – форма власності, при якій майно, зокрема засоби та продукти виробництва, належать державі повністю або на основі часткової чи спільної власності. Об’єкти власності: земля, природні та матеріал. ресурси, фінанси, інформація...


Державна бібліографія на Україні

«ДЕРЖА́ВНА БІБЛІОГРА́ФІЯ НА УКРАЇ́НІ» – збірник статей. Видавався від 1962 у Харкові Книжк. палатою УРСР. Вийшло 4 вип. Публікували матеріали й дослідж. з питань історії та теорії, методики й практики держ. бібліографії і книгознавства, статистики друку...


Державна народна рада (ДНР)

ДЕРЖА́ВНА НАРО́ДНА РА́ДА (ДНР) – орган законодавчої влади УНР часів Директорії. Створ. 12 листопада 1920. Термін дії – до скликання парламенту УНР. Вибори ДНР у складі 161 депутата передбачалося провести у 3 етапи: спочатку 82...


Державна російська гімназія

ДЕРЖА́ВНА РОСІ́ЙСЬКА ГІМНА́ЗІЯ Засн. на поч. 1945 з ініціативи С. Бунганича (дир.) і П. Бунганича, В. Латти та ін. учителів за ухвалою Ради Окруж. нар. ком-ту у м. Меджилаборці (нині Словаччина). Навчання почалося у березні...


Державна територія України

ДЕРЖА́ВНА ТЕРИТО́РІЯ УКРАЇ́НИ – суша, води, надра і повітряний простір, на які поширений державний суверенітет України. Є матеріал. основою держави, що уможливлює саме її існування. Д. т. У., статус якої визначають Конституція і закони України...


Державна картографічна фабрика

...

Державна господарська рада

ДЕРЖА́ВНА ГОСПОДА́РСЬКА РА́ДА – орган уряду Чехо-Словаччини. Засн. 23 грудня 1938 у Празі для вирішення госп., соц. і фінанс. питань (офіц. відкриття відбулося у січні 1939). Чехи мали 45 представників, словаки – 15, українці – 5 (В. Шандор...


Державна дума України

...

Донбасшахтобуд Державна холдингова компанія

«ДОНБАСШАХТОБУ́Д» Державна холдингова компанія – об’єднання шахтобудівельних організацій Донецької області. Створ. 1997 на базі тресту «Макіївшахтобуд» (діє від 1954) як ВАТ із сучас. назвою. Серед структур. підрозділів – Макіїв. та Шахтар. шахтобуд. управління...


Державна сільськогосподарська дослідна станція

ДЕРЖА́ВНА СІЛЬСЬКОГОСПОДА́РСЬКА ДО́СЛІДНА СТА́НЦІЯ – установа, яка проводить науково-дослідні роботи, апробує розробки...


Державна політика у сфері інформатизації

ДЕРЖА́ВНА ПОЛІ́ТИКА У СФЕ́РІ ІНФОРМАТИЗА́ЦІЇ – комплекс політичних, правових, економічних, соціально-культурних і організаційних заходів...


Державна варта Української Держави

ДЕРЖА́ВНА ВА́РТА УКРАЇ́НСЬКОЇ ДЕРЖА́ВИ – напіввійськова система органів нагляду і примусу за правління гетьмана П. Скоропадського. Створ. РМ у травні 1918 для охорони існуючого в Україні ладу, громад. спокою і порядку, політ. розшуку...


Державна дума Російської імперії

ДЕРЖА́ВНА ДУ́МА РОСІ́ЙСЬКОЇ ІМПЕ́РІЇ – представницький орган. Вибори до 1-ї Держ. думи відбулися на основі нового вибор. закону від 11 грудня 1905, що розширював виборчі права міськ. населення. З 497-ми депутатів 1-ї Думи, яка розпочала свою роботу 27 квітня (10 травня) 1906...


Дніпропетровська державна фінансова академія

ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКА ДЕРЖА́ВНА ФІНА́НСОВА АКАДЕ́МІЯ – вищий навчальний заклад, що готує фахівців у галузі фінансів, економіки та підприємництва. Засн. 1977 у Дніпропетровську як фінанс. технікум. Від 1991 – фінанс.-екон. коледж, від 1998 – фінанс.-екон. ін-т...


Державна льотна Академія України

ДЕРЖА́ВНА ЛЬО́ТНА АКАДЕ́МІЯ УКРАЇ́НИ – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку та перепідготовку фахівців у галузі цивільної авіації. Засн. 1951 як Кіровогр. військ. авіац. уч-ще льотчиків дальньої авіації...


Дніпропетровська державна медична академія

ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКА ДЕРЖА́ВНА МЕДИ́ЧНА АКАДЕ́МІЯ – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку лікарів. Засн. 1916 як мед. відділ. Катериносл. вищих жiн. курсів. 1918 реорганіз. у мед. ф-т Катериносл. ун-ту, на базі якого 1920 створ. Катериносл. мед. академiю...


Донбаська державна машинобудівна академія

ДОНБА́СЬКА ДЕРЖА́ВНА МАШИНОБУДІВНА́ АКАДЕ́МІЯ – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку фахівців машинобудівного та металургійного профілів. Засн. 1952 у м. Краматорськ (Сталін....


Державна циркова компанія України (ДЦКУ)

ДЕРЖА́ВНА ЦИРКОВА́ КОМПА́НІЯ УКРАЇ́НИ (ДЦКУ) Засн. 1993 у Києві. Підпорядк. Мін-ву культури і туризму України. Мета орг-ції – збереження й розвиток нац. цирк. мист-ва...


Державна художня середня школа ім. Т. Шевченка

ДЕРЖА́ВНА ХУДО́ЖНЯ СЕРЕ́ДНЯ ШКО́ЛА ім. Т. Шевченка – спеціальний навчальний заклад. Засн. 1937 як Київ. художня середня школа ім. Т. Шевченка, 1941–43 не діяла, від лютого 1944 поновила роботу, від 1968 – Респ....


Донецька державна музична академія iм. С. Прокоф’єва

ДОНЕ́ЦЬКА ДЕРЖА́ВНА МУЗИ́ЧНА АКАДЕ́МІЯ iм. С. Прокоф’єва Засн. 1968 на базi Донец. фiлiї Харкiв. iн-ту мист-в як муз.-пед. iн-т, від 1988 – ім. С. Прокоф’єва, 1991–2002 – консерваторія, від 2002 – сучасна назва. Готує фахiвцiв муз. мист-ва зi спецiалізацій: фортепiано...


Державна академічна чоловіча хорова капела України ім. Л. Ревуцького

ДЕРЖА́ВНА АКАДЕМІ́ЧНА ЧОЛОВІ́ЧА ХОРОВА́ КАПЕ́ЛА УКРАЇ́НИ ім. Л. Ревуцького – хоровий колектив. Засн. 1969 з ініціативи С. Дорогого (худож. кер. – гол. диригент до 1978) як Київ. чол. хор. капела. Від 1974 – ім. Л. Ревуцького, від 1997 – держ....


Державна планова комісія при Раді Міністрів УРСР (Держплан УРСР)

ДЕРЖА́ВНА ПЛА́НОВА КОМІ́СІЯ ПРИ РА́ДІ МІНІ́СТРІВ УРСР (Держплан УРСР) – республіканський орган...