Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  58

Донецький науковий центр ДНЦ) НАНУ та Міністерства освіти і науки України

...

Державна територія України

ДЕРЖА́ВНА ТЕРИТО́РІЯ УКРАЇ́НИ – суша, води, надра і повітряний простір, на які поширений державний суверенітет України. Є матеріал. основою держави, що уможливлює саме її існування. Д. т. У., статус якої визначають Конституція і закони України...


Державна дума України

...

Державна льотна Академія України

ДЕРЖА́ВНА ЛЬО́ТНА АКАДЕ́МІЯ УКРАЇ́НИ – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку та перепідготовку фахівців у галузі цивільної авіації. Засн. 1951 як Кіровогр. військ. авіац. уч-ще льотчиків дальньої авіації...


Державна циркова компанія України (ДЦКУ)

ДЕРЖА́ВНА ЦИРКОВА́ КОМПА́НІЯ УКРАЇ́НИ (ДЦКУ) Засн. 1993 у Києві. Підпорядк. Мін-ву культури і туризму України. Мета орг-ції – збереження й розвиток нац. цирк. мист-ва...


Державна академічна чоловіча хорова капела України ім. Л. Ревуцького

ДЕРЖА́ВНА АКАДЕМІ́ЧНА ЧОЛОВІ́ЧА ХОРОВА́ КАПЕ́ЛА УКРАЇ́НИ ім. Л. Ревуцького – хоровий колектив. Засн. 1969 з ініціативи С. Дорогого (худож. кер. – гол. диригент до 1978) як Київ. чол. хор. капела. Від 1974 – ім. Л. Ревуцького, від 1997 – держ....


Досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки Центр ім. Г. Доброва НАНУ

ДОСЛІ́ДЖЕНЬ НАУКО́ВО-ТЕХНІ́ЧНОГО ПОТЕНЦІА́ЛУ ТА ІСТО́РІЇ НАУ́КИ Центр ім. Г. Доброва НАНУ Як самост. установа засн. 1991 у Києві, почав формуватися 1965 у відділі машин. методів обробки історико-наук. інформації Ін-ту історії АН УРСР...


Державна таємниця

ДЕРЖА́ВНА ТАЄМНИ́ЦЯ – захищені державою відомості, розголошення яких може завдати шкоди її національній безпеці, обороноздатності та іншим життєво важливим інтересам. Законодавства всіх розвинутих демократ. країн...


Державна рада

ДЕРЖА́ВНА РА́ДА – найвищий державний орган у низці країн світу; у Китаї і країнах Скандинавії – назва уряду. Д. р. Рос. імперії, створ. 1810 маніфестом імператора Олександра І за пропозицією товариша міністра юстиції і держ. секр. М. Сперанського...


Державна монополія

ДЕРЖА́ВНА МОНОПО́ЛІЯ – виключне право держави на певну економічну діяльність. Може поширюватися на зовн. торгівлю, виготовлення грошей, експорт військ. зброї, видобування рідкоземел. металів, вироб-во та реалізацію окремих видів продукції (товарів)...


Державна мова

ДЕРЖА́ВНА МО́ВА – мова спілкування держави з громадянами, застосовувана в усіх сферах суспільного життя – в офіційно-ділових документах, науці, культурі, освіті, юриспруденції, виробництві, інформації...


Державна справа

«ДЕРЖА́ВНА СПРА́ВА» – суспільно-політичний журнал-альманах. Засн. 2005 у Києві ТОВ «Інформ.-аналіт. видавн. центр “Держ. справа”». Матеріали друкують укр. мовою, іноді – з анотаціями англ. мовою; виходить щокварталу...


Державна нація

«ДЕРЖА́ВНА НА́ЦІЯ» – неперіодичний орган Ліги українських націоналістів. Виходив 1927 у Празі (2 числа); ред. – П. Кожевников, співроб. Д. Демчук і М. Сціборський. Автори збірника закликали до нац. чинності...


Державна зрада

ДЕРЖА́ВНА ЗРА́ДА – діяння, умисно вчинене громадянином держави на шкоду суверенітетові, територіальній недоторканності, обороноздатності або державній безпеці країни. Згідно зі ст. 56 Кримінал. кодексу України...


Державна власність

ДЕРЖА́ВНА ВЛА́СНІСТЬ – форма власності, при якій майно, зокрема засоби та продукти виробництва, належать державі повністю або на основі часткової чи спільної власності. Об’єкти власності: земля, природні та матеріал. ресурси, фінанси, інформація...


Державна служба

ДЕРЖА́ВНА СЛУ́ЖБА – державно-правовий і соціально-політичний інститут, який у межах своєї компетенції реалізує цілі, завдання та функції органів державної влади й управління (інституту держави). Взаємодію держави і громадян у реалізації їхніх інтересів...


Державна народна рада (ДНР)

ДЕРЖА́ВНА НАРО́ДНА РА́ДА (ДНР) – орган законодавчої влади УНР часів Директорії. Створ. 12 листопада 1920. Термін дії – до скликання парламенту УНР. Вибори ДНР у складі 161 депутата передбачалося провести у 3 етапи: спочатку 82...


Державна російська гімназія

ДЕРЖА́ВНА РОСІ́ЙСЬКА ГІМНА́ЗІЯ Засн. на поч. 1945 з ініціативи С. Бунганича (дир.) і П. Бунганича, В. Латти та ін. учителів за ухвалою Ради Окруж. нар. ком-ту у м. Меджилаборці (нині Словаччина). Навчання почалося у березні...


Державна бібліографія на Україні

«ДЕРЖА́ВНА БІБЛІОГРА́ФІЯ НА УКРАЇ́НІ» – збірник статей. Видавався від 1962 у Харкові Книжк. палатою УРСР. Вийшло 4 вип. Публікували матеріали й дослідж. з питань історії та теорії, методики й практики держ. бібліографії і книгознавства, статистики друку...


Державна господарська рада

ДЕРЖА́ВНА ГОСПОДА́РСЬКА РА́ДА – орган уряду Чехо-Словаччини. Засн. 23 грудня 1938 у Празі для вирішення госп., соц. і фінанс. питань (офіц. відкриття відбулося у січні 1939). Чехи мали 45 представників, словаки – 15, українці – 5 (В. Шандор...


Державна картографічна фабрика

...

Державна політика у сфері інформатизації

ДЕРЖА́ВНА ПОЛІ́ТИКА У СФЕ́РІ ІНФОРМАТИЗА́ЦІЇ – комплекс політичних, правових, економічних, соціально-культурних і організаційних заходів...


Державна сільськогосподарська дослідна станція

ДЕРЖА́ВНА СІЛЬСЬКОГОСПОДА́РСЬКА ДО́СЛІДНА СТА́НЦІЯ – установа, яка проводить науково-дослідні роботи, апробує розробки...


Донбасшахтобуд Державна холдингова компанія

«ДОНБАСШАХТОБУ́Д» Державна холдингова компанія – об’єднання шахтобудівельних організацій Донецької області. Створ. 1997 на базі тресту «Макіївшахтобуд» (діє від 1954) як ВАТ із сучас. назвою. Серед структур. підрозділів – Макіїв. та Шахтар. шахтобуд. управління...


Донбаська державна машинобудівна академія

ДОНБА́СЬКА ДЕРЖА́ВНА МАШИНОБУДІВНА́ АКАДЕ́МІЯ – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку фахівців машинобудівного та металургійного профілів. Засн. 1952 у м. Краматорськ (Сталін....


Дніпропетровська державна медична академія

ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКА ДЕРЖА́ВНА МЕДИ́ЧНА АКАДЕ́МІЯ – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку лікарів. Засн. 1916 як мед. відділ. Катериносл. вищих жiн. курсів. 1918 реорганіз. у мед. ф-т Катериносл. ун-ту, на базі якого 1920 створ. Катериносл. мед. академiю...


Дніпропетровська державна фінансова академія

ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКА ДЕРЖА́ВНА ФІНА́НСОВА АКАДЕ́МІЯ – вищий навчальний заклад, що готує фахівців у галузі фінансів, економіки та підприємництва. Засн. 1977 у Дніпропетровську як фінанс. технікум. Від 1991 – фінанс.-екон. коледж, від 1998 – фінанс.-екон. ін-т...


Державна варта Української Держави

ДЕРЖА́ВНА ВА́РТА УКРАЇ́НСЬКОЇ ДЕРЖА́ВИ – напіввійськова система органів нагляду і примусу за правління гетьмана П. Скоропадського. Створ. РМ у травні 1918 для охорони існуючого в Україні ладу, громад. спокою і порядку, політ. розшуку...


Державна дума Російської імперії

ДЕРЖА́ВНА ДУ́МА РОСІ́ЙСЬКОЇ ІМПЕ́РІЇ – представницький орган. Вибори до 1-ї Держ. думи відбулися на основі нового вибор. закону від 11 грудня 1905, що розширював виборчі права міськ. населення. З 497-ми депутатів 1-ї Думи, яка розпочала свою роботу 27 квітня (10 травня) 1906...


Державна художня середня школа ім. Т. Шевченка

ДЕРЖА́ВНА ХУДО́ЖНЯ СЕРЕ́ДНЯ ШКО́ЛА ім. Т. Шевченка – спеціальний навчальний заклад. Засн. 1937 як Київ. художня середня школа ім. Т. Шевченка, 1941–43 не діяла, від лютого 1944 поновила роботу, від 1968 – Респ....


Донецька державна музична академія iм. С. Прокоф’єва

ДОНЕ́ЦЬКА ДЕРЖА́ВНА МУЗИ́ЧНА АКАДЕ́МІЯ iм. С. Прокоф’єва Засн. 1968 на базi Донец. фiлiї Харкiв. iн-ту мист-в як муз.-пед. iн-т, від 1988 – ім. С. Прокоф’єва, 1991–2002 – консерваторія, від 2002 – сучасна назва. Готує фахiвцiв муз. мист-ва зi спецiалізацій: фортепiано...


Державна планова комісія при Раді Міністрів УРСР (Держплан УРСР)

ДЕРЖА́ВНА ПЛА́НОВА КОМІ́СІЯ ПРИ РА́ДІ МІНІ́СТРІВ УРСР (Держплан УРСР) – республіканський орган...


Дитячий фонд України (ДФУ)

...

Дизайнерів України Спілка

...

Джазова асоціація України

ДЖА́ЗОВА АСОЦІ́АЦІЯ УКРАЇ́НИ – об’єднання українських джазових музикантів, виконавських колективів, аранжувальників, музикознавців...


Духовні скарби України

«ДУХО́ВНІ СКАРБИ́ УКРАЇ́НИ» – приватний художній музей. Відкритий у квітні 2005 у Києві. Його приміщення збудовано 2003–05 коштом мецената й колекціонера І. Пономарчука. У фондах – понад 300 раритетів укр. іконопис. малярства...


Демографічні втрати України

ДЕМОГРАФІ́ЧНІ ВТРА́ТИ УКРАЇ́НИ – сукупність демографічних катастроф, які спіткали українське суспільство у першій половині 20 ст. внаслідок міждержавних і громадянських воєн, терору голодом...


Державний вісник України

«ДЕРЖА́ВНИЙ ВІ́СНИК УКРАЇ́НИ» – періодичне видання. Засн. 1994 в Ужгороді ТОВ «Орбіта»...


Державні символи України

ДЕРЖА́ВНІ СИ́МВОЛИ УКРАЇ́НИ – встановлені Конституцією України особливі розпізнавальні знаки, що склались історично й уособлюють національний суверенітет і самобутність держави. У ст. 20 Конституції Д. с. У. визначені Держ. Прапор...


Державні премії України

ДЕРЖА́ВНІ ПРЕ́МІЇ УКРАЇ́НИ – один із видів державних нагород України. Д. п. У. відзначають за вагомий внесок у розвиток науки, техніки, літ-ри, мист-ва й арх-ри. До них належать Д. п. У. в галузі н. і т., арх-ри...


Державні нагороди України

ДЕРЖА́ВНІ НАГОРО́ДИ УКРАЇ́НИ – вищі форми відзначення громадян України, іноземців та осіб без громадянства за видатні заслуги перед Україною.

Нагороди УНР, ЗУНР...


Державний комітет України

ДЕРЖА́ВНИЙ КОМІТЕ́Т УКРАЇ́НИ – центральний орган виконавчої влади. Д. к. У. утворює, реорганізовує та ліквідує (відповідно до законодавства) КМ у межах коштів...


Державне видавництво України (ДВУ)

ДЕРЖА́ВНЕ ВИДАВНИ́ЦТВО УКРАЇ́НИ (ДВУ) Створ. у травні 1919 у Києві як Всеукрвидав при ВУЦВК, від січня 1920 діяло як Всеукр. вид-во (Всеукрдержвидав) у віданні Президії ВУЦВК, від травня 1921 – Наркомату освіти УСРР...


Державний ґемологічний центр України

ДЕРЖА́ВНИЙ ҐЕМОЛОГІ́ЧНИЙ ЦЕНТР УКРАЇ́́НИ – науково-виробнича організація з проблем ґемології. Під- порядк. Мін-ву фінансів Украї- ни. Засн. 1993 у Києві. Від- повідно до Закону України «Про державне регулювання видобутку...


Декларація про державний суверенітет України

ДЕКЛАРА́ЦІЯ ПРО ДЕРЖА́ВНИЙ СУВЕРЕНІТЕ́Т УКРАЇ́НИ – політичний і правовий акт, прийнятий 16 липня 1990 ВР УРСР. Покликаний гарантувати нац. інтереси народу України в умовах перебування респ. у складі СРСР. Прийняття Д. п. д. с. У. стало довгоочікуваним актом...


Добровільне пожежне товариство України

...

Діячів естрадного мистецтва України Асоціація

ДІЯЧІ́В ЕСТРА́ДНОГО МИСТЕ́ЦТВА УКРАЇ́НИ Асоціація – творча громадсь-ка організація. Створ. 1989 під егідою Муз. т-ва України з метою сприяння розвитку естрад. мист-ва, консолідації твор. сил...


Державного відродження України організація (ОДВУ)

...

Декларація прав національностей України 1991

ДЕКЛАРА́ЦІЯ ПРАВ НАЦІОНА́ЛЬНОСТЕЙ УКРАЇ́НИ 1991 Цим документом, ухваленим ВР 1 листопада 1991, Україна гарантувала всім народам, нац. групам і громадянам України, які проживають на її тер., рівні політ., екон., соц....


Державний академічний духовний оркестр України

ДЕРЖА́ВНИЙ АКАДЕМІ́ЧНИЙ ДУХОВИ́Й ОРКЕ́СТР УКРАЇ́НИ – музичний колектив. Засн. 1979 з ініціативи СКУ. Від 2004 – академічний. Лауреат Міжнар. фестивалю «Сурми» (Рівне, 2002). Перший худож. кер. і гол. диригент – В. Охріменко...


Духовне управління мусульман України (ДУМУ)

ДУХО́ВНЕ УПРАВЛІ́ННЯ МУСУЛЬМА́Н УКРАЇ́НИ (ДУМУ) Засн. 1992 у Києві. Осн. завдання ДУМУ вбачає в орг-ції вивчення і розповсюдження духов. цінностей ісламу, налагодженні контактів з єдиновірцями за кордоном, сприянні міжнац. діалогу...


Доповіді Національної академії наук України

«ДО́ПОВІДІ НАЦІОНА́ЛЬНОЇ АКАДЕ́МІЇ НАУ́К УКРАЇ́НИ» – щомісячний науково-теоретичний журнал, орган Президії НАНУ. Засн. 1939 у Києві як «Доповіді Академії наук Української РСР», сучасна назва – від 1995. Друкують матеріали укр., рос....


Державної прикордонної служби України Центральний музей

ДЕРЖА́ВНОЇ ПРИКОРДО́ННОЇ СЛУ́ЖБИ УКРАЇ́НИ Центральний музей Засн. 1996 у Києві як Центр. музей Прикордон. військ України. Від 2003 – сучасна назва. Базою для створення стали фонди музею Червонопрапор. Зх. прикордон. округу колиш. СРСР; предмети...


Дипломатична академія при Міністерстві закордонних справ України

ДИПЛОМАТИ́ЧНА АКАДЕ́МІЯ при Міністерстві закордонних справ України – головний відомчий державний вищий навчальний заклад у системі підготовки...


Дирекція пересувних циркових колективів України (ДПЦКУ)

ДИРЕ́КЦІЯ ПЕРЕСУВНИ́Х ЦИРКОВИ́Х КОЛЕКТИ́ВІВ УКРАЇ́НИ (ДПЦКУ) – державна циркова організація. Створ. у липні 1950 у Києві під назвою Укр. група «Цирк на сцені»...


Державний академічний естрадно-симфонічний оркестр України

ДЕРЖА́ВНИЙ АКАДЕМІ́ЧНИЙ ЕСТРА́ДНО-СИМФОНІ́ЧНИЙ ОРКЕ́СТР УКРАЇ́НИ – музичний колектив. Засн. 1979. Від 2006 – академічний. 1-й худож. кер. і гол. диригент – А. Ануфрієнко, від 1989 – В. Здоренко, від 2006 худож. кер. – М. Лисенко...


Державної податкової служби України Національний університет

...

Державне агенство України з авторських і суміжних прав (ДААСП)

...