Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  22

Державне політичне управління

...

Державне управління

ДЕРЖА́ВНЕ УПРАВЛІ́ННЯ – виконавчо-розпорядча діяльність державних органів. Полягає в організуючому впливі на сусп. відносини в екон., соц.-культур. і адм.-політ. галузях шляхом застосування держ.-влад. повноважень. Д. у....


Донецьке вище військово-політичне училище інженерних військ і військ зв’язку

...

Державне право

ДЕРЖА́ВНЕ ПРА́ВО – галузь права, що регулює основи соціально-економічного, політичного і територіального устрою...


Державне регулювання цін

...

Державне регулювання економіки

ДЕРЖА́ВНЕ РЕГУЛЮВА́ННЯ ЕКОНО́МІКИ – діяльність держави з підтримання стабільності відтворення та забезпечення умов для розвитку економіки. Є однією з осн. форм участі держави в економіці, що полягає у її впливі на розподіл ресурсів і доходів...


Державне хлібне бюро

ДЕРЖА́ВНЕ ХЛІ́БНЕ БЮРО́ – виконавчий орган...


Державне видавництво України (ДВУ)

ДЕРЖА́ВНЕ ВИДАВНИ́ЦТВО УКРАЇ́НИ (ДВУ) Створ. у травні 1919 у Києві як Всеукрвидав при ВУЦВК, від січня 1920 діяло як Всеукр. вид-во (Всеукрдержвидав) у віданні Президії ВУЦВК, від травня 1921 – Наркомату освіти УСРР...


Долинанафтогаз нафтогазовидобувне управління

...

Державне регулювання трансферу технологій

ДЕРЖА́ВНЕ РЕГУЛЮВА́ННЯ ТРАНСФЕ́РУ ТЕХНОЛО́ГІЙ – заходи, спрямовані на забезпечення процесу закупівлі...


Донецький державний університет управління

ДОНЕ́ЦЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т УПРАВЛІ́ННЯ – вищий навчальний заклад. Засн. 1992 у Донецьку на базі Ін-ту підвищення кваліфікації керів. працівників і фахівців Держвуглепрому СРСР як академія упр., від 2004 – сучасна назва. У структурі Ун-ту 8 ф-тів (менеджменту...


Державне регулювання ринку праці

...

Державне регулювання підприємницької діяльності

ДЕРЖА́ВНЕ РЕГУЛЮВА́ННЯ ПІДПРИЄ́МНИЦЬКОЇ ДІЯ́ЛЬНОСТІ – система економічного, соціального, організаційного...


Державне регулювання інвестиційної діяльності

ДЕРЖА́ВНЕ РЕГУЛЮВА́ННЯ ІНВЕСТИЦІ́ЙНОЇ ДІЯ́ЛЬНОСТІ – регулювання діяльності учасників суспільного відтворення з нарощування капіталу нації. Держава може активно впливати на інвестиц. процес прямими держ. витратами та держ. замовленнями інвестиц. характеру...


Державне регулювання зовнішньоекономічних зв’язків

ДЕРЖА́ВНЕ РЕГУЛЮВА́ННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІ́ЧНИХ ЗВ’ЯЗКІ́В – вплив держави на міжнародні потоки товарів, послуг і капіталу з метою реалізації зовнішньоекономічної стратегії...


Державне регулювання інноваційної діяльності

...

Дрогобицьке державне музичне училище ім. В. Барвінського

ДРОГО́БИЦЬКЕ ДЕРЖА́ВНЕ МУЗИ́ЧНЕ УЧИ́ЛИЩЕ ім. В. Барвінського Засн. 1945 у м. Дрогобич (нині Львів. обл.) для підготовки хор. диригентів і виконавців на нар. та духових інструментах, від 1959 – також піаністів і струнників...


Державне видавництво національних меншостей УРСР

...

Духовне управління мусульман України (ДУМУ)

ДУХО́ВНЕ УПРАВЛІ́ННЯ МУСУЛЬМА́Н УКРАЇ́НИ (ДУМУ) Засн. 1992 у Києві. Осн. завдання ДУМУ вбачає в орг-ції вивчення і розповсюдження духов. цінностей ісламу, налагодженні контактів з єдиновірцями за кордоном, сприянні міжнац. діалогу...


Духовне управління мусульман Криму (ДУМК)

ДУХО́ВНЕ УПРАВЛІ́ННЯ МУСУЛЬМА́Н КРИ́МУ (ДУМК) Засн. 1992 у Сімферополі на основі Кадияту Криму – складової частини духов. упр. мусульман європ. частини СРСР. Вищим органом духов. влади і упр. є Курултай (з’їзд) делегатів духовенства й мусульман. громад Криму...


Державне агенство України з авторських і суміжних прав (ДААСП)

...

Державне науково-виробниче підприємство з маркшейдерських, екологічних, геомеханічних та гідротехнічних досліджень (МЕГГД)

ДЕРЖА́ВНЕ НАУКО́ВО-ВИРОБНИ́ЧЕ ПІДПРИЄ́МСТВО З МАРКШЕ́ЙДЕРСЬКИХ, ЕКОЛОГІ́ЧНИХ, ГЕОМЕХАНІ́ЧНИХ ТА ГІДРОТЕХНІ́ЧНИХ ДОСЛІ́ДЖЕНЬ (МЕГГД) – науково-дослідна установа...