Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  18

Державне хлібне бюро

ДЕРЖА́ВНЕ ХЛІ́БНЕ БЮРО́ – виконавчий орган...


Дніпровське конструкторське бюро

«ДНІПРО́ВСЬКЕ» Конструкторське бюро – установа...


Державне право

ДЕРЖА́ВНЕ ПРА́ВО – галузь права, що регулює основи соціально-економічного, політичного і територіального устрою...


Державне управління

ДЕРЖА́ВНЕ УПРАВЛІ́ННЯ – виконавчо-розпорядча діяльність державних органів. Полягає в організуючому впливі на сусп. відносини в екон., соц.-культур. і адм.-політ. галузях шляхом застосування держ.-влад. повноважень. Д. у....


Державне регулювання цін

...

Державне видавництво України (ДВУ)

ДЕРЖА́ВНЕ ВИДАВНИ́ЦТВО УКРАЇ́НИ (ДВУ) Створ. у травні 1919 у Києві як Всеукрвидав при ВУЦВК, від січня 1920 діяло як Всеукр. вид-во (Всеукрдержвидав) у віданні Президії ВУЦВК, від травня 1921 – Наркомату освіти УСРР...


Державне регулювання економіки

ДЕРЖА́ВНЕ РЕГУЛЮВА́ННЯ ЕКОНО́МІКИ – діяльність держави з підтримання стабільності відтворення та забезпечення умов для розвитку економіки. Є однією з осн. форм участі держави в економіці, що полягає у її впливі на розподіл ресурсів і доходів...


Державне політичне управління

...

Державне регулювання підприємницької діяльності

ДЕРЖА́ВНЕ РЕГУЛЮВА́ННЯ ПІДПРИЄ́МНИЦЬКОЇ ДІЯ́ЛЬНОСТІ – система економічного, соціального, організаційного...


Державне регулювання інвестиційної діяльності

ДЕРЖА́ВНЕ РЕГУЛЮВА́ННЯ ІНВЕСТИЦІ́ЙНОЇ ДІЯ́ЛЬНОСТІ – регулювання діяльності учасників суспільного відтворення з нарощування капіталу нації. Держава може активно впливати на інвестиц. процес прямими держ. витратами та держ. замовленнями інвестиц. характеру...


Державне регулювання зовнішньоекономічних зв’язків

ДЕРЖА́ВНЕ РЕГУЛЮВА́ННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІ́ЧНИХ ЗВ’ЯЗКІ́В – вплив держави на міжнародні потоки товарів, послуг і капіталу з метою реалізації зовнішньоекономічної стратегії...


Державне регулювання інноваційної діяльності

...

Державне регулювання ринку праці

...

Державне регулювання трансферу технологій

ДЕРЖА́ВНЕ РЕГУЛЮВА́ННЯ ТРАНСФЕ́РУ ТЕХНОЛО́ГІЙ – заходи, спрямовані на забезпечення процесу закупівлі...


Дрогобицьке державне музичне училище ім. В. Барвінського

ДРОГО́БИЦЬКЕ ДЕРЖА́ВНЕ МУЗИ́ЧНЕ УЧИ́ЛИЩЕ ім. В. Барвінського Засн. 1945 у м. Дрогобич (нині Львів. обл.) для підготовки хор. диригентів і виконавців на нар. та духових інструментах, від 1959 – також піаністів і струнників...


Державне видавництво національних меншостей УРСР

...

Державне агенство України з авторських і суміжних прав (ДААСП)

...

Державне науково-виробниче підприємство з маркшейдерських, екологічних, геомеханічних та гідротехнічних досліджень (МЕГГД)

ДЕРЖА́ВНЕ НАУКО́ВО-ВИРОБНИ́ЧЕ ПІДПРИЄ́МСТВО З МАРКШЕ́ЙДЕРСЬКИХ, ЕКОЛОГІ́ЧНИХ, ГЕОМЕХАНІ́ЧНИХ ТА ГІДРОТЕХНІ́ЧНИХ ДОСЛІ́ДЖЕНЬ (МЕГГД) – науково-дослідна установа...