Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  65

Державний Сенат Української Держави (ДС УД)

ДЕРЖА́ВНИЙ СЕНА́Т УКРАЇ́НСЬКОЇ ДЕРЖА́ВИ (ДС УД) – вища суддівська інституція, створена 1918 гетьманом П. Скоропадським. Складався з Адм. ген. суду (голова і 19 сенаторів), Карного ген. суду (голова і 11 сенаторів)...


Державний Сейм (Сойм) Української Держави

ДЕРЖА́ВНИЙ СЕЙМ (СОЙМ) УКРАЇ́НСЬКОЇ ДЕРЖА́ВИ – представницький орган законодавчої влади...


Державна варта Української Держави

ДЕРЖА́ВНА ВА́РТА УКРАЇ́НСЬКОЇ ДЕРЖА́ВИ – напіввійськова система органів нагляду і примусу за правління гетьмана П. Скоропадського. Створ. РМ у травні 1918 для охорони існуючого в Україні ладу, громад. спокою і порядку, політ. розшуку...


Держави і права Інститут ім. В. Корецького НАНУ

ДЕРЖА́ВИ І ПРА́ВА Інститут ім. В. Корецького НАНУ – провідна науково-дослідна установа юридичного профілю в Україні. Засн. 1949 у Києві як Сектор держави і права АН УРСР. Від 1969 має статус Ін-ту...


Діалекти української мови

ДІАЛЕ́КТИ УКРАЇ́НСЬКОЇ МО́ВИ – одна з форм побутування української мови, що існує поряд з літературною мовою, соціолектами (арґо, жарґонами...


Діячів української культури Асоціація

ДІЯЧІ́В УКРАЇ́НСЬКОЇ КУЛЬТУ́РИ Асоціація – об’єднання українських письменників, митців, акторів, журналістів, науковців за кордоном. Створ. прихильниками укр. культури...


Директорія Української Народної Республіки

ДИРЕКТО́РІЯ УКРАЇ́НСЬКОЇ НАРО́ДНОЇ РЕСПУ́БЛІКИ Спочатку Директорія була тимчас. рев. органом, який створ. у ніч з 13 на 14 листопада 1918 на засіданні президії Укр. нац. союзу для кер-ва повстанням проти режиму гетьмана П. Скоропадського...


Джерело Центр української культури

«ДЖЕРЕЛО́» Центр української культури – громадська організація. Засн. у жовтні 1990 у м. Томськ (РФ). Створ. з метою координації зусиль для вивчення і пропаганди укр. культури, мови, традицій, нар. промислів серед українців Томської обл. (за переписом 2003 – бл. 17 тис. осіб)...


Дискографія української музики та літератури

ДИСКОГРА́ФІЯ УКРАЇ́НСЬКОЇ МУ́ЗИКИ ТА ЛІТЕРАТУ́РИ Дискографія (від грец. δίσχος – круг і …графія) – укладання каталогів грамплатівок та їхніх покажчиків. Наук. опис грамплатівки містить відомості: назва фірми звукозапису...


Демократичної української молоді об’єднання (ОДУМ)

ДЕМОКРАТИ́ЧНОЇ УКРАЇ́НСЬКОЇ МО́ЛОДІ Об’єднання (ОДУМ) – українська молодіжна громадська організація у США і Канаді. Засн. 1950 у Нью-Йорку. ОДУМ об’єднувало молодь зі сх. і центр. земель України, було частиною демократ. сектору укр. еміграції...


Другий Універсал Української Центральної ради

ДРУ́ГИЙ УНІВЕРСА́Л УКРАЇ́НСЬКОЇ ЦЕНТРА́ЛЬНОЇ РА́ДИ – програмне звернення УЦР до громадян України. Став наслідком переговорів кер-ва УЦР з міністрами Тимчас. уряду Росії (О. Керенським, М. Терещенком, І. Церетелі...


Десять років української літератури (1917–1927)

«ДЕ́СЯТЬ РО́КІВ УКРАЇ́НСЬКОЇ ЛІТЕРАТУ́РИ (1917–1927)» – енциклопедично-довідникове видання. Уклали О. Лейтес і М. Яшек. Випущено 1928 два томи у Харкові (постанова президії НДІ ім. Т. Шевченка...


Державний вісник

«ДЕРЖА́ВНИЙ ВІ́СТНИК» – офіційний друкований орган Ради Міністрів Української Держави. Виходив у Києві протягом травня–грудня 1918 тричі на тиждень укр. мовою. В офіц. частині публікував універсали, накази гетьмана П. Скоропадського, офіц. уряд. документи, закони...


Державний контроль

ДЕРЖА́ВНИЙ КОНТРО́ЛЬ – діяльність державних органів щодо запобігання, виявлення та припинення дій, які суперечать встановленим державою нормам і правилам. Повноваження органів зі здійснення Д. к. врегульовані Конституцією України...


Державний кордон

ДЕРЖА́ВНИЙ КОРДО́Н – лінія...


Державний бюджет

ДЕРЖА́ВНИЙ БЮДЖЕ́Т – фінансовий план держави у формі затвердженого вищим законодавчим органом країни документа...


Державний борг

ДЕРЖА́ВНИЙ БОРГ – фінансові зобов’язання сектору загального державного управління, що підлягають погашенню й обслуговуванню у встановлені терміни. Д. б. має фіскал. (залучення державою необхід. коштів на фінансування дефіциту бюджету)...


Державний апарат

ДЕРЖА́ВНИЙ АПАРА́Т – сукупність органів, які практично здійснюють державну владу. Д. а. в Україні побудований і функціонує за принципом поділу держ. влади на законодавчу, виконавчу і судову. Разом з тим, у державі існують окремі органи...


Державний облік

ДЕРЖА́ВНИЙ О́БЛІК – діяльність (функція) відповідних державних органів, насамперед виконавчої влади, установ, підприємств та організацій. Полягає у забезпеченні системи збору та реєстрації необхід. інформації (відомостей) про результати людської діяльності...


Державний суверенітет

ДЕРЖА́ВНИЙ СУВЕРЕНІТЕ́Т – верховенство державної влади всередині країни та її незалежність і рівноправність у зовнішньополітичній сфері. Осн. ознаки Д. с.: верховенство – передбачає верховну владу держави на влас. тер....


Державний переворот

ДЕРЖА́ВНИЙ ПЕРЕВОРО́Т – одна з форм насильницької зміни існуючого політичного режиму неконституційним шляхом. Як різновид політ. перевороту, вихід політ. боротьби за межі легальності Д. п. супроводжується захопленням держ. влади. На відміну від соц. революції...


Державний устрій

ДЕРЖА́ВНИЙ У́СТРІЙ – політико-територіальна організація держави, що характеризується статусом її територіальних одиниць, формою їх правових відносин між собою та з державою загалом. Паралельно з терміном «Д. у.» використовують й ін....


Державний музей авіації

ДЕРЖА́ВНИЙ МУЗЕ́Й АВІА́ЦІЇ Засн. 2001 у Києві...


Державний комітет України

ДЕРЖА́ВНИЙ КОМІТЕ́Т УКРАЇ́НИ – центральний орган виконавчої влади. Д. к. У. утворює, реорганізовує та ліквідує (відповідно до законодавства) КМ у межах коштів...


Державний центр УНР в екзилі (ДЦ УНР)

ДЕРЖА́ВНИЙ ЦЕНТР УНР В ЕКЗИ́ЛІ (ДЦ УНР) – сукупність законодавчих і виконавчих українських органів влади, які 1921–92 діяли поза межами України. Підставою для їх діяльності стали IV Універсал УЦР (22 січня 1918), акти Трудового конгресу України (22 січня 1919)...


Державний сектор в економіці

ДЕРЖА́ВНИЙ СЕ́КТОР В ЕКОНО́МІЦІ – здійснення безпосередньої господарської діяльності з метою виробництва суспільних благ або вилучення прибутку при управлінні державними підприємствами і державним акціонерним капіталом. Осн. причина...


Державний природознавчий музей

ДЕРЖА́ВНИЙ ПРИРОДОЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й НАНУ Створ. 1869 у Львові орнітологом В. Дідушицьким (очолював до 1899) на основі колекцій мінералів та гір. порід Зх. Карпат, а також палеофауниюрського періоду з Келец.-Сандомир. кряжа...


Державний політехнічний музей

...

Державний вісник України

«ДЕРЖА́ВНИЙ ВІ́СНИК УКРАЇ́НИ» – періодичне видання. Засн. 1994 в Ужгороді ТОВ «Орбіта»...


Дніпропетровський державний цирк

ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ ЦИРК – культурна установа. Засн. наприкінці 19 ст. у м. Катеринослав (нині Дніпропетровськ) як Катеринослав. цирк у приміщенні, збудованому Ж. Труцці (існувало до 1929). Від 1932 функціонував цирк-шапіто...


Діпроверф, Державний проектний інститут

«ДІПРОВЕ́РФ» Державний проектний інститут – галузева установа з проектування виробничих потужностей підприємств і науково-виробничих об’єднань суднобудування, морського приладобудування та спецмашинобудування. Засн. 1942 у м. Зеленодольськ (Татарстан...


Діпропромтеплиця, Державний проектний інститут

«ДІПРОПРОМТЕПЛИ́ЦЯ» Державний проектний інститут – установа, що здійснює проектування споруд захищеного ґрунту. Засн. 1970 у Луганську. Від 1997 – у складі об’єдн. «УкрНДІагропроект». Осн. напрями діяльності: розроблення проектно-кошторис. документації на буд-во...


Донецький державний університет управління

ДОНЕ́ЦЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т УПРАВЛІ́ННЯ – вищий навчальний заклад. Засн. 1992 у Донецьку на базі Ін-ту підвищення кваліфікації керів. працівників і фахівців Держвуглепрому СРСР як академія упр., від 2004 – сучасна назва. У структурі Ун-ту 8 ф-тів (менеджменту...


Донецький державний цирк Космос

ДОНЕ́ЦЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ ЦИРК «КО́СМОС» – театрально-видовищний заклад культури. Підпорядк. Мін-ву культури і туризму України. Перший у місті стаціонар. цирк відкрито 7 січня 1926. Ця будівля була дерев’яною...


Декларація про державний суверенітет України

ДЕКЛАРА́ЦІЯ ПРО ДЕРЖА́ВНИЙ СУВЕРЕНІТЕ́Т УКРАЇ́НИ – політичний і правовий акт, прийнятий 16 липня 1990 ВР УРСР. Покликаний гарантувати нац. інтереси народу України в умовах перебування респ. у складі СРСР. Прийняття Д. п. д. с. У. стало довгоочікуваним актом...


Донбаський державний технічний університет

ДОНБА́СЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ ТЕХНІ́ЧНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку фахівців інженерно-технічного профілю. Засн. 1957 у м. Ворошиловськ Ворошиловгр. обл. (1961–92 – Комунарськ...


Дніпроцивільпроект Державний проектний інститут

...

Державний інформаційний бюлетень про приватизацію

...

Державний інститут педагогіки у Пряшеві

ДЕРЖА́ВНИЙ ІНСТИТУ́Т ПЕДАГО́ГІКИ у Пряшеві Засн. 1958 як укр. відділ Держ. ін-ту педагогіки у Братиславі. Науковці Ін-ту складають навч. плани, програми, підручники, метод. посібники для окремих типів осн., серед. та фахових шкіл; досліджують проблеми навчання укр....


Дніпродзержинський державний технічний університет

ДНІПРОДЗЕРЖИ́НСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ ТЕХНІ́ЧНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т – вищий навчальний заклад...


Дніпропетровський державний аграрний університет

ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ АГРА́РНИЙ УНIВЕРСИТЕ́Т – вищий навчальний заклад...


Діпроплодоовочгосп, Державний проектний інститут

...

Державний ґемологічний центр України

ДЕРЖА́ВНИЙ ҐЕМОЛОГІ́ЧНИЙ ЦЕНТР УКРАЇ́́НИ – науково-виробнича організація з проблем ґемології. Під- порядк. Мін-ву фінансів Украї- ни. Засн. 1993 у Києві. Від- повідно до Закону України «Про державне регулювання видобутку...


Державний музей українсько-руської культури

ДЕРЖА́ВНИЙ МУЗЕ́Й УКРАЇ́НСЬКО-РУ́СЬКОЇ КУЛЬТУ́РИ Засн. 1956 у м. Пряшів (нині Словаччина) як філія Пряшів. краєзнав. музею. 1957 переміщ. у Меджилаборці, 1958 повернутий у Пряшів, 1960 перенесено у с. Красний Брід (округ Меджилаборці) під назвою «Сх.-словац. укр. музей»...


Дубенський історико-культурний заповідник державний

ДУ́БЕНСЬКИЙ ІСТО́РИКО- КУЛЬТУ́РНИЙ ЗАПОВІ́ДНИК ДЕРЖА́ВНИЙ Засн. 1993 у м. Дубно Рівнен. обл. Основу заповідника складає Дубен. замок: надбрам. корпус (15 ст.), палаци князів Острозьких (16 ст.) та Любомирських (18 ст.). Охороняються також Луцька брама (16 ст.)...


Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т ВНУ́ТРІШНІХ СПРАВ – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку фахівців для органів внутрішніх справ. Засн. 1966 у Дніпропетровську як спец. середня школа міліції. Від 1992 – уч-ще міліції, від 1997 – юрид. ін-т...


Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка

ДРОГО́БИЦЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ ПЕДАГОГІ́ЧНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т ім. І. Франка – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку вчителів. Засн. 1940 як Дрогоб. учит. ін-т (нині Львів. обл.), від 1952 – пед....


Державний секретаріат Західноукраїнської Народної Республіки

ДЕРЖА́ВНИЙ СЕКРЕТАРІА́Т ЗАХІДНОУКРАЇ́НСЬКОЇ НАРО́ДНОЇ РЕСПУ́БЛІКИ – вищий виконавчий орган влади. Ін. назва – Рада держ. секр. ЗУНР. Створ. 9 листопада 1918 Укр. нац. радою у Львові. Голова і держ. секр. фінанс. справ – К. Левицький...


Державний історико-культурний заповідник у м. Белз

ДЕРЖА́ВНИЙ ІСТО́РИКО-КУЛЬТУ́РНИЙ ЗАПОВІ́ДНИК у м. Белз Засн. 2001 на основі пам’яток культур. спадщини м. Белз Сокал. р-ну Львів. обл. Підпорядк. Мін-ву буд-ва, арх-ри і житл.-комунал. госп-ва України. До складу заповідника входять пам’ятки арх-ри нац. значення...


Державний історико-архітектурний заповідник у м. Жовква

ДЕРЖА́ВНИЙ ІСТО́РИКО-АРХІТЕКТУ́РНИЙ ЗАПОВІ́ДНИК у м. Жовква Засн. 1994 у м. Жовква Львів. обл. Спочатку був підпорядк. Львів. облраді...


Державний академічний духовний оркестр України

ДЕРЖА́ВНИЙ АКАДЕМІ́ЧНИЙ ДУХОВИ́Й ОРКЕ́СТР УКРАЇ́НИ – музичний колектив. Засн. 1979 з ініціативи СКУ. Від 2004 – академічний. Лауреат Міжнар. фестивалю «Сурми» (Рівне, 2002). Перший худож. кер. і гол. диригент – В. Охріменко...


Драгоманових родин Гадяцький державний літературний музей

ДРАГОМА́НОВИХ РОДИ́НИ Гадяцький державний літературний музей Засн. 1991 рішенням рай. ради м. Гадяч (Полтав. обл.). Експозиція музею відтворює історію роду Драгоманових-Косачів, до якого належать, зокрема, видатний політ.-громад. діяч і учений М. Драгоманов (1841–95)...


Дорожній Науково-дослідний інститут Державний ім. М. Шульгіна

ДОРО́ЖНІЙ Науково-дослідний інститут Державний ім. М. Шульгіна – науково-дослідна установа, що вивчає проблеми будівництва...


Дніпропетровський державний театр російської драми ім. М. Горького

ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ ТЕА́ТР РОСІ́ЙСЬКОЇ ДРА́МИ ім. М. Горького – культурно-освітня установа. Засн. 1927, коли на прохання виконкому міськради сформовано «сезонну рос. драму з сучас. репертуаром», основу якої склала трупа Моск. Малого театру...


Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту

ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ ІНСТИТУ́Т ФІЗИ́ЧНОЇ КУЛЬТУ́РИ І СПО́РТУ – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку фахівців у галузях фізичного виховання і спорту...


Дніпропетровський державний академічний театр опери та балету

ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ АКАДЕМІ́ЧНИЙ ТЕА́ТР О́ПЕРИ ТА БАЛЕ́ТУ – культурно-освітня установа. Засн. 1974. Фундатори – М. Литвиненко (дир.), П. Варивода (гол. диригент), А. Лимарев (гол. реж.)...


Державний академічний естрадно-симфонічний оркестр України

ДЕРЖА́ВНИЙ АКАДЕМІ́ЧНИЙ ЕСТРА́ДНО-СИМФОНІ́ЧНИЙ ОРКЕ́СТР УКРАЇ́НИ – музичний колектив. Засн. 1979. Від 2006 – академічний. 1-й худож. кер. і гол. диригент – А. Ануфрієнко, від 1989 – В. Здоренко, від 2006 худож. кер. – М. Лисенко...


Державний науково-дослідний центр з проблем гігієни харчування

ДЕРЖА́ВНИЙ НАУКО́ВО-ДО́СЛІДНИЙ ЦЕНТР З ПРОБЛЕ́М ГІГІЄНИ ХАРЧУВА́ННЯ Створ. 2003 на базі ВАТ «Укр. НДІ харчування», що веде свою історію від організованого 1932 Київ. НДІ харчування, який того ж року був об’єднаний з Київ. філією Всеукр. ін-ту харчування...


Діпромашвуглезбагачення, Державний проектно- конструкторський інститут збагачувального устаткування

«ДІПРОМАШВУГЛЕЗБАГА́ЧЕННЯ» Державний проектно-конструкторський інститут збагачувального устаткування – державне підприємство...


Державний інститут з проектування підприємств коксохімічної промисловості "Гіпрококс"

...

Донецький державний інститут здоров’я, фізичного виховання і спорту

ДОНЕ́ЦЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ ІНСТИТУ́Т ЗДОРО́В’Я, ФІЗИ́ЧНОГО ВИХОВА́ННЯ І СПО́РТУ – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку фахівців у галузях фізичного виховання і спорту...


Донецький державний науково-дослідний інститут чорної металургії (ДонНДІЧорМет)

ДОНЕ́ЦЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ НАУКО́ВО-ДО́СЛІДНИЙ ІНСТИТУ́Т ЧО́РНОЇ МЕТАЛУ́РГІЇ (ДонНДІЧорМет) – наукова установа, що займається розробленням, вдосконаленням та впровадженням прогресивних технологій виробництва чавуну...


Донецький академічний державний театр опери та балету ім. А. Солов’яненка

ДОНЕ́ЦЬКИЙ АКАДЕМІ́ЧНИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ ТЕА́ТР О́ПЕРИ ТА БАЛЕ́ТУ ім. А. Солов’яненка – культурно-освітня установа. Засн. 1932 як пересув. муз. театр (базувався у Луганську), від 1941 – театр опери та балету у м. Сталіно (нині Донецьк), від 1977 – академ....


Донецький державний проектний науково-дослідний інститут промислового будівництва (ПромбудНДІпроект)

...

Донецький державний інститут науково-дослідних, проектних робіт та інженерних послуг у вогнетривкій промисловості

ДОНЕ́ЦЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ ІНСТИТУ́Т НАУКО́ВО-ДО́СЛІДНИХ, ПРОЕ́КТНИХ РОБІ́Т ТА ІНЖЕНЕ́РНИХ ПО́СЛУГ У ВОГНЕТРИВКІ́Й ПРОМИСЛО́ВОСТІ – наукова установа, що вивчає проблеми видобутку вогнетривкої...