Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  14

Директорія Української Народної Республіки

ДИРЕКТО́РІЯ УКРАЇ́НСЬКОЇ НАРО́ДНОЇ РЕСПУ́БЛІКИ Спочатку Директорія була тимчас. рев. органом, який створ. у ніч з 13 на 14 листопада 1918 на засіданні президії Укр. нац. союзу для кер-ва повстанням проти режиму гетьмана П. Скоропадського...


Державний секретаріат Західноукраїнської Народної Республіки

ДЕРЖА́ВНИЙ СЕКРЕТАРІА́Т ЗАХІДНОУКРАЇ́НСЬКОЇ НАРО́ДНОЇ РЕСПУ́БЛІКИ – вищий виконавчий орган влади. Ін. назва – Рада держ. секр. ЗУНР. Створ. 9 листопада 1918 Укр. нац. радою у Львові. Голова і держ. секр. фінанс. справ – К. Левицький...


Директорія Криму

...

Директорія Підкарпатської Русі

ДИРЕКТО́РІЯ ПІДКАРПА́ТСЬКОЇ РУСІ́ – дорадчий орган з питань мов, шкіл, релігії та місцевого самоуправління. Діяв наприкінці 1919 – на поч. 1920 згідно з положенням «Генерального статуту про організацію та адміністрацію Підкарпатської Русі...


Діалекти української мови

ДІАЛЕ́КТИ УКРАЇ́НСЬКОЇ МО́ВИ – одна з форм побутування української мови, що існує поряд з літературною мовою, соціолектами (арґо, жарґонами...


Державна варта Української Держави

ДЕРЖА́ВНА ВА́РТА УКРАЇ́НСЬКОЇ ДЕРЖА́ВИ – напіввійськова система органів нагляду і примусу за правління гетьмана П. Скоропадського. Створ. РМ у травні 1918 для охорони існуючого в Україні ладу, громад. спокою і порядку, політ. розшуку...


Дискографія української музики та літератури

ДИСКОГРА́ФІЯ УКРАЇ́НСЬКОЇ МУ́ЗИКИ ТА ЛІТЕРАТУ́РИ Дискографія (від грец. δίσχος – круг і …графія) – укладання каталогів грамплатівок та їхніх покажчиків. Наук. опис грамплатівки містить відомості: назва фірми звукозапису...


Державний Сенат Української Держави (ДС УД)

ДЕРЖА́ВНИЙ СЕНА́Т УКРАЇ́НСЬКОЇ ДЕРЖА́ВИ (ДС УД) – вища суддівська інституція, створена 1918 гетьманом П. Скоропадським. Складався з Адм. ген. суду (голова і 19 сенаторів), Карного ген. суду (голова і 11 сенаторів)...


Діячів української культури Асоціація

ДІЯЧІ́В УКРАЇ́НСЬКОЇ КУЛЬТУ́РИ Асоціація – об’єднання українських письменників, митців, акторів, журналістів, науковців за кордоном. Створ. прихильниками укр. культури...


Джерело Центр української культури

«ДЖЕРЕЛО́» Центр української культури – громадська організація. Засн. у жовтні 1990 у м. Томськ (РФ). Створ. з метою координації зусиль для вивчення і пропаганди укр. культури, мови, традицій, нар. промислів серед українців Томської обл. (за переписом 2003 – бл. 17 тис. осіб)...


Державний Сейм (Сойм) Української Держави

ДЕРЖА́ВНИЙ СЕЙМ (СОЙМ) УКРАЇ́НСЬКОЇ ДЕРЖА́ВИ – представницький орган законодавчої влади...


Другий Універсал Української Центральної ради

ДРУ́ГИЙ УНІВЕРСА́Л УКРАЇ́НСЬКОЇ ЦЕНТРА́ЛЬНОЇ РА́ДИ – програмне звернення УЦР до громадян України. Став наслідком переговорів кер-ва УЦР з міністрами Тимчас. уряду Росії (О. Керенським, М. Терещенком, І. Церетелі...


Демократичної української молоді об’єднання (ОДУМ)

ДЕМОКРАТИ́ЧНОЇ УКРАЇ́НСЬКОЇ МО́ЛОДІ Об’єднання (ОДУМ) – українська молодіжна громадська організація у США і Канаді. Засн. 1950 у Нью-Йорку. ОДУМ об’єднувало молодь зі сх. і центр. земель України, було частиною демократ. сектору укр. еміграції...


Десять років української літератури (1917–1927)

«ДЕ́СЯТЬ РО́КІВ УКРАЇ́НСЬКОЇ ЛІТЕРАТУ́РИ (1917–1927)» – енциклопедично-довідникове видання. Уклали О. Лейтес і М. Яшек. Випущено 1928 два томи у Харкові (постанова президії НДІ ім. Т. Шевченка...