Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  8

Дитячі та підліткові організації скаутів і пенсіонерів в Україні

ДИТЯ́ЧІ ТА ПІДЛІТКО́ВІ ОРГАНІЗА́ЦІЇ CКА́УТІВ І ПІОНЕ́РІВ В УКРАЇ́НІ Офіційно зареєстровані дит. і підлітк. орг-ції – керовані дорослими об’єднання дітей і підлітків...


Дитячі інфекції

«ДИТЯ́ЧІ ІНФЕ́КЦІЇ» – міжвідомчий збірник. Засн. 1971 Київ. НДІ епідеміології, мікробіології та паразитології...


Дитячі притулки

ДИТЯ́ЧІ ПРИТУ́ЛКИ – державні заклади соціального захисту бездоглядних і безпритульних дітей, їх тимчасового влаштування, визначення статусу та подальшого місця проживання. Організац.-пед. основи діяльності Д. п. розробив А. Франке...


Дитячі ігри

ДИТЯ́ЧІ І́ГРИ – динамічна система взаємодії дитини з довкіллям, у процесі якої відбувається його пізнання, засвоєння культурно-історичного досвіду і формування дитячої особистості. Кожна з Д. і. має конкретно-істор., багатовидовий...


Дитячі хвороби

ДИТЯ́ЧІ ХВОРО́БИ – захворювання (спадкові, вроджені, набуті, внутрішні, інфекційні)...


Дитячі залізниці

ДИТЯ́ЧІ ЗАЛІЗНИ́ЦІ На Д. з. здійснюють підготовку дітей шкіл. віку за професіями залізнич. транспорту: машиніст, пом. машиніста, колійник, оглядач вагонів, диспетчер, кондуктор, черговий на станції, зв’язківець та ін. Навч. складається з теор. курсу...


Дитячі будинки

ДИТЯ́ЧІ БУДИ́НКИ – навчальні заклади інтернатного типу, що забезпечують розвиток, виховання, навчання та соціальну адаптацію дітей-сиріт і дітей дошкільного та шкільного віку...


Донецький інститут проектування організації шахтного будівництва та підприємств будівельної індустрії

«ДОНЕ́ЦЬКИЙ ІНСТИТУ́Т З ПРОЕКТУВА́ННЯ ОРГАНІЗА́ЦІЇ ША́ХТНОГО БУДІВНИ́ЦТВА ТА ПІДПРИЄ́МСТВ БУДІВЕ́ЛЬНОЇ ІНДУ́СТРІЇ» (ДІОБ) – провідна установа в галузі проектування підприємств будівельної індустрії...