Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  38

Економіка України

«ЕКОНО́МІКА УКРАЇ́НИ» – науковий журнал. Засн. 1958 у Києві як «Економіка Радянської України», від 1992 – сучасна назва. Нині серед видавців – Мін-ва економіки й фінансів України та НАНУ. Виходить щомісяця укр. і рос. мовами. Наклад 3000 прим. Розповсюджується в Україні...


Економіка в школах України

...

Економіка

ЕКОНО́МІКА (грец. οἰϰονομιϰή, від οἶϰος – оселя, середовище і νόμος – закон) – систематизоване за певними правилами господарство, що забезпечує задоволення суспільних потреб через виробництво життєво необхідних благ. Нині термін «Е.»...


Економіка АПК

«ЕКОНО́МІКА АПК» – міжнародний науково-виробничий журнал. Засн. 1994 у Києві Мін-вом аграр. політики України, Ін-том аграр. економіки УААН, Компанією «Брати Карич» (Югославія). Виходить щомісяця укр. мовою (резюме вміщує англ.)...


Економіка розвитку

«ЕКОНО́МІКА РО́ЗВИТКУ» – науковий журнал. Засн. 1997 як «Вісник Харківського національного економічного університету», від 2002 – сучасна назва. Виходить щокварталу...


Економіка змішана

ЕКОНО́МІКА ЗМІ́ШАНА – економічна система, у якій інформацію передають переважно у спонтанному порядку або за допомогою цінових сигналів...


Економіка ринкова

ЕКОНО́МІКА РИ́НКОВА – одна з форм організації економіки. За Е. р. продукт виробляють з метою продажу (він стає товаром), на ринках взаємодіють вільні виробники та споживачі, панують відносини та зв’язки товар. вироб-ва. Відтак природу, екон. зміст...


Економіка ресурсна

ЕКОНО́МІКА РЕСУ́РСНА – тип економіки, зорієнтований на переважний розвиток добувних галузей і первинного перероблення сировини...


Економіка регіональна

ЕКОНО́МІКА РЕГІОНА́ЛЬНА – система суспільних відносин, що історично склалася у межах областей держави і являє собою сукупність взаємопов’язаних утворень та зв’язків...


Економіка і прогнозування

«ЕКОНО́МІКА І ПРОГНОЗУВА́ННЯ» – науковий журнал. Засн. 2000 у Києві Ін-том екон. прогнозування (нині економіки та прогнозування) НАНУ. Виходить 4 рази на рік укр. мовою, наклад 500 прим. Друкує матеріали, що висвітлюють перспективи розвитку економіки, науки, техніки...


Економіка промисловості

«ЕКОНО́МІКА ПРОМИСЛОВОСТІ» – науковий журнал. Засн. 1997 Ін-тами економіки пром-сті (Донецьк) і регіон. дослідж. (Львів) НАНУ. Виходить щокварталу, матеріали вміщує укр. і рос. мовами. Розповсюджується в Україні. Осн. тематика: пром. і регіон. політика; орг-ція упр....


Економіка промисловості

ЕКОНО́МІКА ПРОМИСЛО́ВОСТІ Існують два концептуал. підходи до визначення Е. п. Представники першого, базованого на метод. засадах минулого, трактують її як галузь екон. науки, що вивчає пром-сть як комплексну систему взаємозалеж. галузей...


Економіка перехідна

ЕКОНО́МІКА ПЕРЕХІДНА́ – економіка, що знаходиться на стадії переходу від одного типу господарства до іншого. Е. п. також називають історично нетривалий відрізок часу...


Економіка і управління

«ЕКОНО́МІКА І УПРАВЛІННЯ» – науковий журнал. Засн.1998 у Києві Європ. ун-том і Асоц. навч. закладів України приват. форми власності. Виходить щокварталу, наклад 200 прим. Матеріали вміщує укр., рос., і англ. мовами. Публікації присвяч. теор., методол....


Економіка і регіон

«ЕКОНО́МІКА І РЕГІО́Н» – збірник наукових праць. Засн. у липні 2003 Полтав. тех. ун-том (і видавець). Виходить 4 рази на рік; наклад 300 прим. Публікує статті укр....


Економіка соціальна

ЕКОНО́МІКА СОЦІА́ЛЬНА – наукові знання про певний тип соціально-економічного устрою. Засн. цього наук. напряму, переважно австр. і нім. вчені...


Ефективна економіка

«ЕФЕКТИ́ВНА ЕКОНО́МІКА» – електронний журнал. Засн. 2009 у Києві Радою по вивченню продуктив. сил України НАНУ, ТОВ «ДКС Центр». Виходить щомісяця...


Екологічна економіка

ЕКОЛОГІ́ЧНА ЕКОНО́МІКА – галузь знань...


Економіка праці

ЕКОНО́МІКА ПРА́ЦІ – розділ економічної науки, що вивчає проблеми праці та трудової діяльності людей. Е. п. розвивалася паралельно у рад. наук. школі та зх....


Економіка знань

ЕКОНО́МІКА ЗНАНЬекономіка, за якої рушійною силою прогресу є знання, зосереджені в людському капіталі. В Е. з. людину розглядають не тільки як фактор вироб-ва (праця)...


Економіка туризму

ЕКОНО́МІКА ТУРИ́ЗМУ – галузь економіки, пов’язана з туристичною діяльністю. На поч. 21 ст. за обсягом послуг туризм посідає 1-е...


Економіка торгівлі

ЕКОНО́МІКА ТОРГІ́ВЛІ – галузь економічної науки, що вивчає проблеми ефективного використання обмежених виробничих ресурсів (трудових, матеріальних...


Економіка тіньова

ЕКОНО́МІКА ТІНЬОВА́ – господарська, комерційна та економічна діяльність, здійснювана поза державним обліком і контролем. Е. т., як складне системне соц.-екон. явище, охоплює всі сфери життєдіяльності держави та сусп-ва і включає процеси вироб-ва, розподілу, обміну...


Економіка та право

...

Економіка будівництва

ЕКОНО́МІКА БУДІВНИ́ЦТВА – система спеціальних наукових знань про форми і особливості прояву загальних економічних законів у капітальному будівництві як галузі народного господарства. Е. б....


Економіка та держава

«ЕКОНО́МІКА ТА ДЕРЖА́ВА» – науково-практичний журнал. Засн. 2002 у Києві Ін-том підготовки кадрів Держ. служби зайнятості України і ТОВ «Редакція журналу “Економіка та держава”». Виходить щомісяця...


Економіка. Фінанси. Право

«ЕКОНО́МІКА. ФІНА́НСИ. ПРА́ВО» – інформаційно-аналітичний журнал. Засн. 1994 у Києві Аудитор. фірмою «Аналітик» за участі Академії муніципал. упр....


Економіка. Менеджмент. Підприємництво

«ЕКОНО́МІКА. МЕ́НЕДЖМЕНТ. ПІДПРИЄ́МНИЦТВО» – збірник наукових праць. Засн. 2000 Сх.-укр. ун-том (Луганськ) як щорічник, від 2001 – у переліку видань ВАК України. Матеріали друкує укр. та рос. мовами; наклад 300 прим. Темат. спрямованість публікацій: екон. науки...


Економіка транспортного комплексу

«ЕКОНО́МІКА ТРА́НСПОРТНОГО КО́МПЛЕКСУ» – збірник наукових праць. Засн. 1997 Харків. автомоб.-дорож. ун-том. Виходить 2 рази на рік укр. та рос. мовами...


Економіка сільського господарства

...

Економіка харчової промисловсті

«ЕКОНО́МІКА ХАРЧОВО́Ї ПРОМИСЛО́ВОСТІ» – науковий журнал. Засн. 2008 в Одесі Академією харч. технологій, Ін-том проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАНУ. Виходить як квартальник, матеріали друкує укр., рос....


Економіка будівництва і міського господарства

«ЕКОНО́МІКА БУДІВНИ́ЦТВА І МІСЬКО́ГО ГОСПОДА́РСТВА» – наукове періодичне видання. Засн. 2005 Донбас. академією буд-ва і арх-ри (м. Макіївка Донец. обл.). Виходить 4 рази на рік. Мови видання: укр....


Економіка житлово-комунального господарства

ЕКОНО́МІКА ЖИТЛО́ВО-КОМУНА́ЛЬНОГО ГОСПОДА́РСТВА – специфічні виробничі та соціально-економічні відносини, які виникають у процесі створення...


Енергетика: економіка, технології, екологія

«ЕНЕРГЕ́ТИКА: ЕКОНО́МІКА, ТЕХНОЛО́ГІЇ, ЕКОЛО́ГІЯ» – науковий журнал. Засн. 1999 Нац. тех. ун-том України «Київ. політех. ін-т» (видають Ін-т енергозбереження та енергоменеджменту, теплоенергет. ф-т і ф-т електротехніки та автоматики). Виходить 4 рази на рік...


Енергоатом України

...

Економістів України спілка (СЕУ)

ЕКОНОМІ́СТІВ УКРАЇ́НИ Спілка (СЕУ) – громадська організація. Засн. 1990 у Києві з ініціативи Г. Дзіся (її перший президент), для сприяння консолідації наук.-твор. потенціалу екон. і наук.-тех. громадськості України...


Експоцентр України, національний комплекс

«ЕКСПОЦЕ́НТР УКРАЇ́НИ» Національний комплекс – архітектурний садово-парковий комплекс, основним призначенням якого є здійснення масштабної виставково-ярмаркової діяльності...


Економічний інститут науково-дослідний Міністерства економіки України

ЕКОНОМІ́ЧНИЙ ІНСТИТУ́Т Науково-дослідний Міністерства економіки України – науково-дослідна установа, що вивчає проблеми розвитку економіки. Засн. 1962 у Києві при Держплані УРСР...