Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  33

Економічна історія

ЕКОНОМІ́ЧНА ІСТО́РІЯ – наука, що досліджує еволюцію господарського буття та економічної діяльності людства з найдавніших часів до сьогодення...


Етнічна історія

ЕТНІ́ЧНА ІСТО́РІЯ – розділ етнології, що досліджує розвиток етнічних утворень. Предметне коло наук. зацікавлень Е. і. достатньо широке й охоплює проблеми виникнення етніч. утворень, племен, союзів племен...


Економічної думки історія

ЕКОНОМІ́ЧНОЇ ДУ́МКИ ІСТО́РІЯ Екон. думка завжди була тісно пов’язана з госп. практикою – вона виникла й розвивалася переважно на ґрунті госп. осілості та хлібороб. занять. Найдавніші екон. уявлення мешканців укр. земель вивчають на основі археол. пам’яток...


Економічна ефективність

ЕКОНОМІ́ЧНА ЕФЕКТИ́ВНІСТЬ – результативність економічної системи...


Економічна теорія

«ЕКОНОМІ́ЧНА ТЕО́РІЯ» – міжвідомчий науково-теоретичний журнал. Засн. 2003 у Києві НАНУ, Мін-вом освіти і науки України, Ін-том екон. прогнозування (нині економіки та прогнозування) НАНУ, Київ. екон. ун-том. Виходить 4 рази на рік укр. і рос. мовами...


Економічна теорія

ЕКОНОМІ́ЧНА ТЕО́РІЯ – сукупність наукових категорій і законів, що адекватно відображають структуру та розвиток економічної системи суспільства. Сутність екон. явищ і процесів з’ясовують через розкриття прихов. за ними екон. відносин...


Економічна соціологія

ЕКОНОМІ́ЧНА СОЦІОЛО́ГІЯ – одна з провідних галузей соціології, предметом дослідження якої є сукупність соціальних механізмів функціонування та розвитку економіки. Е. с. вивчає її інституц. (норматив. та організац.) важелі...


Економічна свобода

ЕКОНОМІ́ЧНА СВОБО́ДА – інституційно детермінований тип організації господарської діяльності. Основою Е. с., що формується природно-істор. шляхом, є реалізація цінностей, потреб і здатностей людини...


Економічна психологія

ЕКОНОМІ́ЧНА ПСИХОЛО́ГІЯ – наука, що вивчає психологічні особливості суб’єктів господарювання. Ними можуть бути як окрема особистість, так і сім’я, орг-ція, держава або нація. Об’єкт дослідж. Е. п. визначають на макро-...


Економічна політика

ЕКОНОМІ́ЧНА ПОЛІ́ТИКА – система заходів, методів, інструментів і форм державного впливу на соціально-економічні процеси. Зміст, цілі та засоби Е. п. визначають характер сусп. устрою...


Економічна поведінка

ЕКОНОМІ́ЧНА ПОВЕДІ́НКА – поняття, що відображає реальне людське буття в економічній сфері. Е. п. є об’єктом дослідж. різних соц. наук – економічної теорії, економічної соціології...


Економічна освіта

ЕКОНОМІ́ЧНА ОСВІ́ТА – вид діяльності, що передбачає формування економічних знань, вмінь і навичок господарювання, засвоєння досвіду розвитку соціально-економічного середовища у процесі підготовки фахівців для економічних служб...


Економічна криза

ЕКОНОМІ́ЧНА КРИ́ЗА – порушення рівноваги між попитом і пропозицією на товари та послуги, що спричинює депресивний процес в економічній кон’юнктурі. Цей термін також використовують на позначення однієї з фаз відтворюв. циклу, який послідовно включає Е. к....


Економічна кібернетика

ЕКОНОМІ́ЧНА КІБЕРНЕ́ТИКА – науковий напрям кібернетики, що вивчає проблеми застосування її методів і засобів для дослідження та організації економічних процесів. Е. к. розглядає економіку...


Економічна картографія

ЕКОНОМІ́ЧНА КАРТОГРА́ФІЯ – розділ тематичної картографії, що займається розробленням, створенням і використанням економічних та економіко-географічних карт і атласів, які відображають розвиток, стан і геопросторову організацію господарства...


Економічна безпека

ЕКОНОМІ́ЧНА БЕЗПЕ́КА – складна багатофакторна категорія, що характеризує здатність національної економіки до розширеного відтворення з метою задоволення на визначеному рівні потреб населення і держави; протистояння дестабілізаційній дії чинників...


Економічна відповідальність

ЕКОНОМІ́ЧНА ВІДПОВІДА́ЛЬНІСТЬ – система формальних і неформальних норм та правил поведінки господарських суб’єктів-власників...


Економічна думка

«ЕКОНОМІ́ЧНА ДУ́МКА» – видавництво. Засн. 1997 Терноп. академією нар. госп-ва (нині екон. ун-т). Друкує наук. і метод. літ-ру, підручники, посібники, наук. період. вид., г. «Академія» (від 2006 – «Університетська думка»). Перший дир. – В. Кобернюк (1997–2003)...


Економічна незалежність

ЕКОНОМІ́ЧНА НЕЗАЛЕ́ЖНІСТЬ – повна самостійність країни у визначенні свого економічного статусу, здійсненні виключного права на володіння, користування та розпорядження національним багатством...


Економічна географія

ЕКОНОМІ́ЧНА ГЕОГРА́ФІЯ – наука, що досліджує чинники, закони і закономірності, особливості геопросторової організації господарства. Заг. об’єкт вивчення Е. г. – сусп. вироб-во як складна госп. система...


Економічна інформація

ЕКОНОМІ́ЧНА ІНФОРМА́ЦІЯ – сукупність відомостей, що відображають відносини і процеси, пов’язані з виробництвом, розподілом, обміном та споживанням матеріальних і нематеріальних благ. Е. і. віддзеркалює частину людської діяльності...


Етнічна історія народів Європи

«ЕТНІ́ЧНА ІСТО́РІЯ НАРО́ДІВ ЄВРО́ПИ» – збірник наукових праць. Засн. 1999 каф. етнології та краєзнавства Київ. ун-ту; наклад 300 прим. Друкує статті з етнології, етніч. історії, культурології, археології, культур. антропології, українознавства провід. науковців України...


Економічна ефективність інновацій

ЕКОНОМІ́ЧНА ЕФЕКТИ́ВНІСТЬ ІННОВА́ЦІЙ Ефективність інновацій безпосередньо визначає їхня конкретна здатність зберігати відповідну кількість праці, часу...


Економічна оцінка землі

ЕКОНОМІ́ЧНА ОЦІ́НКА ЗЕМЛІ́ – визначення відносної продуктивності та загальної цінності землі. Землю оцінюють як природ. ресурс, гол. засіб вироб-ва у сільс. й лісовому госп-вах, простор. базис у сусп. вироб-ві. Показники Е. о. з. характеризують продуктивність земель...


Економічна ефективність інвестицій

ЕКОНОМІ́ЧНА ЕФЕКТИ́ВНІСТЬ ІНВЕСТИ́ЦІЙ – співвідношення між величиною інвестицій у створення або розвиток основного капіталу та отриманим ефектом. Залежить від джерела витрат, напрямів їх використання (розширення...


Економічна оцінка робочої сили

ЕКОНОМІ́ЧНА ОЦІ́НКА РОБО́ЧОЇ СИ́ЛИ Робочу силу – сукупність фіз. та інтелектуал. здатностей людини до праці – реалізують на ринку у вигляді послуг праці. Е. о. р. с. може бути здійснена за допомогою визначення показників продуктивності праці...


Економічна оцінка природних ресурсів

ЕКОНОМІ́ЧНА ОЦІ́НКА ПРИРО́ДНИХ РЕСУ́РСІВ – вартісне вираження, що відображає опосередковану працею вартість ресурсу і його споживчу вартість. В економіці природні ресурси розглядають як природ. капітал...


Економіка України

«ЕКОНО́МІКА УКРАЇ́НИ» – науковий журнал. Засн. 1958 у Києві як «Економіка Радянської України», від 1992 – сучасна назва. Нині серед видавців – Мін-ва економіки й фінансів України та НАНУ. Виходить щомісяця укр. і рос. мовами. Наклад 3000 прим. Розповсюджується в Україні...


Енергоатом України

...

Економіка в школах України

...

Економістів України спілка (СЕУ)

ЕКОНОМІ́СТІВ УКРАЇ́НИ Спілка (СЕУ) – громадська організація. Засн. 1990 у Києві з ініціативи Г. Дзіся (її перший президент), для сприяння консолідації наук.-твор. потенціалу екон. і наук.-тех. громадськості України...


Експоцентр України, національний комплекс

«ЕКСПОЦЕ́НТР УКРАЇ́НИ» Національний комплекс – архітектурний садово-парковий комплекс, основним призначенням якого є здійснення масштабної виставково-ярмаркової діяльності...


Економічний інститут науково-дослідний Міністерства економіки України

ЕКОНОМІ́ЧНИЙ ІНСТИТУ́Т Науково-дослідний Міністерства економіки України – науково-дослідна установа, що вивчає проблеми розвитку економіки. Засн. 1962 у Києві при Держплані УРСР...