Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  11

Загальна декларація прав людини 1948

ЗАГА́ЛЬНА ДЕКЛАРА́ЦІЯ ПРАВ ЛЮДИ́НИ 1948 – перший міжнародно-правовий документ, що проголосив основні права і свободи люди- ни. Прийнята 10 грудня 1948 ГА ООН (8 держав, зокрема СРСР і УРСР...


Загальна декларація прав народів 1976

ЗАГА́ЛЬНА ДЕКЛАРА́ЦІЯ ПРАВ НАРО́ДІВ 1976 – неформальний акт кодифікації прав народів з метою сприяння визнанню їх суб’єктами міжнародного права. Ухвалена 4 липня 1976 Міжнар. неуряд. конф....


Загальна книгозбірня

«ЗАГА́ЛЬНА КНИГОЗБІ́РНЯ» – видавництво. Існувало 1914–42 у м. Коломия, нині Івано-Фр. обл. Засн. – Д. Николишин. Видало 36 книг, зокрема поезії Уляни Кравченко, твори Т. Шевченка («Історичні поеми», 1914; «Політичні поеми», 1925)...


Загальна історія

ЗАГА́ЛЬНА ІСТО́РІЯ Термін «З. і.» був широко вживаним у вітчизн. істор. науці у 19 – на поч. 20 ст. Ним позначали комплекс істор. дисциплін, до якого входили: зарубіжна історія...


Загальна середня освіта

ЗАГА́ЛЬНА СЕРЕ́ДНЯ ОСВІ́ТА – основна складова системи безперервної освіти, яку визначають потреби суспільства, особистості, розвиток науки, виробництва, культури. У 15–16 ст. склалася система З. с. о., названа згодом класич.; здобували її переважно у г-зіях. У 18 ст....


Загальна українська рада

...

Загальна теорія систем

ЗАГА́ЛЬНА ТЕО́РІЯ СИСТЕ́М – міждисциплінарна галузь наукового знання, що вивчає фундаментальні властивості систем, закономірності їхньої будови, поведінки і функціонування, становлення та розвитку. Осн. відмінність З. т. с. від спеціальних (біол., тех., психол....


Загальна спадщина людства

ЗАГА́ЛЬНА СПА́ДЩИНА ЛЮ́ДСТВА – культурні та природні цінності, які належать усьому людству. Найповніше теор. концепція З. с. л. розроблена стосовно природ. і культур. спадщини, зокрема у галузі екології вона замінила концепцію нічийності міжнар. природ. ресурсів...


Загальна патологія та патологічна фізіологія

«ЗАГА́ЛЬНА ПАТОЛО́ГІЯ ТА ПАТОЛОГІ́ЧНА ФІЗІОЛО́ГІЯ» – науково-практичний журнал. Засн. 2006 Луган. мед. ун-том, яким і видається. Виходить 6 разів на рік. Наклад 300 прим. Матеріали публікує укр....


Загальна теорія права і держави

ЗАГА́ЛЬНА ТЕО́РІЯ ПРА́ВА І ДЕРЖА́ВИ – юридична наука, що становить систему знань про найзагальніші закономірності виникнення...


Загальна Українська безпартійна демократична організація

...