Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  41

Золотоніський краєзнавчий музей

ЗОЛОТОНІ́СЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Підпорядк. Золотоніс. міськраді. Засн. 1960 як музей на громад. засадах. Від 1992 – сучасна назва. Нині у музеї зберігаються 8211 експонатів осн. і 5618 допоміж. фондів. Серед унікал. – Священне Євангеліє (1771), Мінея загальна (1774)...


Звенигородський краєзнавчий музей

ЗВЕНИГО́РОДСЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Підпорядк. Звенигород. райвідділу культури. Засн. 1922 етнографом, художницею С. Терещенко як повіт. музей. 1922–26 фактично працював на громад. засадах. 1933 фонди музею передано Уман. краєзнав. музею...


Затисянський краєзнавчий музей

ЗАТИСЯ́НСЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1970 у с. Тисобикень Виноградів. р-ну Закарп. обл. з ініціативи Героя Соц. Праці, голови колгоспу «Прикордонник» А. Бірова (нині підпорядк. Пийтерфолвів. сільс. раді). Розташ. у колиш. палаці графів Фогороші (неокласич. стиль...


Зарічненський краєзнавчий музей

ЗАРІ́ЧНЕНСЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Засн. 2001, відкритий для відвідувачів 2007. Підпорядк. Зарічнен. райвідділу культури Рівнен. обл. Фонд. збірка (1315 од., з них осн. – 552) музею складається із експонатів колиш. Дібрів. музею партизан. слави...


Заліщицький краєзнавчий музей

ЗАЛІ́ЩИЦЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1974 з ініціативи учителя історії О. Тура у приміщенні церкви Покрови Пресвятої Богородиці (1873). Від 1975 – народний...


Закарпатський краєзнавчий музей

ЗАКАРПА́ТСЬКИЙ КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Створ. 1945 у будинку колиш. адм. комітат. упр. (нині Закарпатський обласний художній музей ім. Й. Бокшая...


Зміївський краєзнавчий музей

...

Запорізький обласний краєзнавчий музей

ЗАПОРІ́ЗЬКИЙ ОБЛАСНИ́Й КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1921 у Запоріжжі з ініціативи чл.-кор. ВУАН Я. Новицького, який став його першим директором. Саме він був одним з перших...


Зачепилівський історико-краєзнавчий музей

ЗАЧЕПИ́ЛІВСЬКИЙ ІСТО́РИКО-КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Засн. 2000, відкритий для відвідувачів 2007. Підпорядк. Зачепилів. райвідділу культури Харків. обл. Осн. види діяльності: культ.-осв., н.-д., експозиц., фонд....


Золочівський історико-краєзнавчий музей

ЗО́ЛОЧІВСЬКИЙ ІСТО́РИКО-КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Підпорядк. Золочів. райвідділу культури (Харків. обл.). Засн. 1977 як музей на громад. засадах. Від 1996 – сучасна назва. Нині у музеї зберігаються 9,7 тис. експонатів (з них 4,8 тис. – осн. фонду)...


Знам’янський міський краєзнавчий музей

ЗНА́М’ЯНСЬКИЙ МІСЬКИ́Й КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Підпорядк. Знам’ян. міському відділу культури. Засн. 2004. У фондах – 4863 (з них осн. – 2226) од. зберігання. Експозиції: «Природа Чорноліського краю», «Рідне місто моє»...


Золотоніський район

ЗОЛОТОНІ́СЬКИЙ РАЙО́Н – район, що знаходиться у північно-східній частині Черкаської області. Утвор. 1923. Жит. зазнали сталін. репресій. У рад. катівнях загинули співак-бандурист, поет М. Домонтович (М. Злобинцев; народився у с. Домантове)...


Золотоніський машинобудівний завод ім. І. Лепсе

«ЗОЛОТОНІ́СЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИ́Й ЗАВО́Д ім. І. Лепсе» – підприємство машинобудівної галузі промисловості. Розташ. у м. Золотоноша Черкас. обл. Засн. 1911 підприємцями М. Мейлісом та Г. Двоскіним як чавунно-ливар. з-д...


Золотоніський лікеро-горілчаний завод Златогор

«ЗОЛОТОНІ́СЬКИЙ ЛІКЕ́РО-ГОРІЛЧА́НИЙ ЗАВО́Д “ЗЛАТОГО́Р”» – підприємство харчової промисловості. Підпорядк. Мін-ву аграр. політики України. Розташ. у м. Золотоноша Черкас. обл. Засн. 1896 як Золотоніс. лікеро-горілч. з-д. Від 2002 – ТОВ із сучас. назвою. 1899 з-д...


Засядька О. імені шахта

...

Записки наукового товариства імені Шевченка

«ЗАПИ́СКИ НАУКО́ВОГО ТОВАРИ́СТВА І́МЕНІ ШЕВЧЕ́НКА» Виходили у Львові 1892–1937 (т. 1–155), 1-й т. як «Записки Товариства імени Шевченка». 1892–96 – орган істор.-філос., філол. і матем.-природописно-лікар. секцій НТШ...


Збірник наукових праць ВАТ УкрНДІвогнетривів імені А. С. Бережного

...

Збірник наукових праць Академії військово-морських сил імені П. С. Нахімова

«ЗБІ́РНИК НАУКО́ВИХ ПРАЦЬ АКАДЕ́МІЇ ВІЙСЬКО́ВО-МОРСЬКИ́Х СИЛ імені П. С. Нахімова» Засн. 1998 як «Збірник наукових праць Севастопольського військово-морського інституту імені П. С. Нахімова», від 2010 – сучасна назва. Видають 2–4 рази на рік...


Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

«ЗБІ́РНИК НАУКО́ВИХ ПРАЦЬ КАМ’ЯНЕ́ЦЬ-ПОДІ́ЛЬСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ імені Івана Огієнка» Має 2 серії...


Збірник наукових праць Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

«ЗБІР́НИК НАУКО́ВИХ ПРАЦЬ ПОЛТА́ВСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО ТЕХНІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ імені Юрія Кондратюка» Засн. 1999. Виходить 2 рази на рік серією «Галузеве машинобудування...


Збірник наукових праць Уманького державного педагогічного університету імені Павла Тичини

«ЗБІ́РНИК НАУКО́ВИХ ПРАЦЬ У́МАНСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО ПЕДАГОГІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ імені Павла Тичини» Засн. 2000. Виходить як щорічник у 2-х частинах; наклад 300 прим. Статті публікує укр., рос. та англ. мовами. Вміщує статті...


Збірник наукових праць співробітників Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

...

Збірник наукових праць Національної академії державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького

...

Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка

«ЗБІ́РНИК НАУКО́ВИХ ПРАЦЬ ВІЙСЬКО́ВОГО ІНСТИТУ́ТУ КИ́ЇВСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ імені Тараса Шевченка» Засн. 2006. Виходить щокварталу; наклад 300 прим. Матеріали вміщує укр., рос. і англ. мовами. Розповсюджується в Україні, РФ, Білорусі, Казахстані...


Збірник наукових праць Українського науково-дослідного та проектного інституту сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського

«ЗБІ́РНИК НАУКО́ВИХ ПРАЦЬ УКРАЇ́НСЬКОГО НАУКО́ВО-ДО́СЛІДНОГО ТА ПРО́ЕКТНОГО ІНСТИТУ́ТУ СТАЛЕ́ВИХ КОНСТРУ́КЦІЙ імені В. М. Шимановського» Засн. 2007 у Києві. Виходить двічі на рік накладом 100 прим. Мови вид.: укр., рос....


Зоологічний музей

ЗООЛОГІ́ЧНИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1919 у Києві в структурі УАН. Основу фондів склали приватні колекції комах В. Караваєва, палеарктичних двокрилих комах Г. Гогхута, птахів Г. Кочубея з Архангел. губ. та Примор. краю, Забайкалля...


Заньковецької М. музей

ЗАНЬКОВЕ́ЦЬКОЇ М. Музей Засн. 1960 у Києві як Мемор. музей-квартира М. Заньковецької. Розташ. у будинку по вул. Велика Васильківська, 121...


Зборівська битва Музей

«ЗБО́РІВСЬКА БИ́ТВА» Музей Засн. 1993 у м. Зборів Терноп. обл. з ініціативи Г. Барана як відділ Терноп. краєзнав. музею...


Зіньківський історичний музей

ЗІНЬКІ́ВСЬКИЙ ІСТОРИ́ЧНИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1967 у м. Зіньків Полтав. обл. у колиш. будинку для крамниць дріб. торговців (1914). Від 1968 – народний. Підпорядк. Зіньків. райвідділу культури. Осн. темат. відділи: «Край з часів далекого минулого до 21 ст.»...


Збройних сил України Центральний музей

ЗБРО́ЙНИХ СИЛ УКРАЇ́НИ Центральний музей Засн. у Києві 1995, відкритий для відвідувачів 1998. В експозиції музею послідовно висвітлена військ. історія кіммерій.-сармат. періоду, княжої доби, часів козаччини та Визв. війни під проводом Б. Хмельницького...


Затурцівський меморіальний музей В. Липинського

ЗАТУ́РЦІВСЬКИЙ МЕМОРІА́ЛЬНИЙ МУЗЕ́Й В. ЛИПИ́НСЬКОГО Засн. 1995 на тер. колиш. садиби родини Липинських у с. Затурці Локачин. р-ну Волин. обл. як відділ Волин. краєзнав. музею. Основу фондів музею складають документи і фото з родин. архіву Липинських...


Запорізький обласний художній музей

ЗАПОРІ́ЗЬКИЙ ОБЛАСНИ́Й ХУДО́ЖНІЙ МУЗЕ́Й Створ. у вересні 1971, відкритий 1973. Музейна колекція репрезентує образотворче мист-во України та Росії 18 – поч. 21 ст., налічує бл. 13,5 тис. експонатів: іконопис, живопис, скульптура, графіка...


Задорожного І.-В. ім. Музей образотворчого мистецтва

ЗАДОРО́ЖНОГО І.-В. ім. Музей образотворчого мистецтва Створ. 2000 у м. Ржищів Київ. обл. на базі картин. галереї, засн. 1997. Підпорядк. Ржищів. міськраді...


Заболотного Д. К. Академіка Меморіальний музей

ЗАБОЛО́ТНОГО Д. К. АКАДЕ́МІКА Меморіальний музей Засн. 1930 у с. Заболотне Крижопіл. р-ну, нині Вінн. обл. До 1985 був підпорядк. Мін-ву культури УРСР, відтоді є підрозділом Ін-ту мікробіології і вірусології НАНУ (Київ). Нині в експозиц. комплексі – хата-музей...


Заболотного В. Г. Архітектора Меморіальний музей

ЗАБОЛО́ТНОГО В. Г. АРХІТЕ́КТОРА Меморіальний музей Розташ. у м. Переяслав-Хмельницький Київ. обл. Структур. підрозділ «Переяслав» Національного історико-етнографічного заповідника. Засн. 1962 у будинку (збудов. 1911)...


Зоологічний музей Львівського університету

...

Заньковецької М.К. Заньківський меморіальний музей

ЗАНЬКОВЕ́ЦЬКОЇ М. К. Заньківський меморіальний музей Засн. 1964 у с. Заньки Ніжин. р-ну Черніг. обл., де народилася і виросла видатна укр. актриса М. Заньковецька (дівоче – Адасовська)...


Зоологічний музей Київського університету

ЗООЛОГІ́ЧНИЙ МУЗЕ́Й КИ́ЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ Засн. 1834 з ініціативи першого ректора Ун-ту св. Володимира (нині Київ. ун-т) М. Максимовича як зоол. кабінет. Основою експозиції стали колекції зоол. кабінету (створ. 1805) Волин. г-зії. До 1850 діяв у складі філос....


Закарпатський обласний художній музей ім. Й. Бокшая

ЗАКАРПА́ТСЬКИЙ ОБЛАСНИ́Й ХУДО́ЖНІЙ МУЗЕ́Й ім. Й. Бокшая Створ. у червні 1945 як Закарп. картинна галерея. Розташ. у залах Ужгород. замку, складалася з розділів: рад., рос. та укр., зарубіжне мист-во. Відкритий 1948, від 1963 – Закарп. ХМ – філіал Закарп. краєзнав. музею...


Закарпатський музей народної архітектури та побуту

ЗАКАРПА́ТСЬКИЙ МУЗЕ́Й НАРО́ДНОЇ АРХІТЕКТУ́РИ ТА ПО́БУТУ Відкритий 1970 в Ужгороді як самобут. ансамбль укр. нац. спадщини. Складається з архіт. перлин старовин. закарп. села...


Залки Мате літературно-меморіальний музей

ЗА́ЛКИ МА́ТЕ Літературно-меморіальний музей Засн. 1961 у смт Білики (Кобеляц. р-н Полтав. обл.) як громадський. Від 1976 – державний. Підпорядков. відділу культури Кобеляц. райдержадміністрації. Фонд музею – 1184 од. зберігання, з них 312 – осн. фонду, 872 – наук.-допоміжного...