Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  41

Канадський інститут українських студій

КАНА́ДСЬКИЙ ІНСТИТУ́Т УКРАЇ́НСЬКИХ СТУ́ДІЙ (КІУС) – прoвiдний українoзнавчий заклад i видавець в англoмoвному свiтi. Засн. 1976 при Ун-тi Aльберти в м. Едмонтон (Канада) за фінанс. пiдтримки Мiн-ва вищoї oсвiти Альберти. Окрім гол. бюро в Едмонтоні...


Канадська фундація українських студій

КАНА́ДСЬКА ФУНДА́ЦІЯ УКРАЇ́НСЬКИХ СТУ́ДІЙ Засн. 1975 Федерацією укр.-канад. професіоналістів і підприємців як Фундація Канадського інституту українських студій, від 1979 – сучасна назва. Більшу частину пoжертв (понад 2 млн дол.)...


Коропи українських порід

КОРОПИ́ УКРАЇ́НСЬКИХ ПОРІ́Д Селекц. роботи зі створення укр. порід коропів – рамчастої та лускатої – від 1930 проводили співроб. Укр. НДІ рибного госп-ва (нині Ін-т рибного госп-ва НААНУ...


Кролі українських порід

...

Конгрес українських націоналістів

КОНГРЕ́С УКРАЇ́НСЬКИХ НАЦІОНАЛІ́СТІВ – політична партія. Засн. 1992, офіційно зареєстр. 1993. Виникла після серпн. подій у СРСР 1991 (див. ГКЧП...


Культурний союз українських трудящих

...

Колегіум польських і українських університетів

...

Композиторів Українських Національна ліга

...

Комісія для складання біографичного словника українських діячив ВУАН

КОМІ́СІЯ ДЛЯ СКЛАДА́ННЯ БІОГРАФІ́ЧНОГО СЛОВНИКА́ УКРАЇ́НСЬКИХ ДІЯЧІ́В ВУАН Засн. 1919. Голова – Д. Багалій, кер. – В. Модзалевський. 1923–26 її очолював С. Єфремов...


Київський інститут хлібопродуктів

...

Київський археологічний інститут

...

Київський інститут автоматики

...

Кардіології Інститут ім. М. Стражеска

КАРДІОЛО́ГІЇ Інститут ім. М. Стражеска НАМНУ – науково-дослідна установа, що вивчає проблеми кардіології. Засн. у Києвi 1936 як Укр. НДІ клiн. медицини з iнiцiативи М. Стражеска (дир. до 1952)...


Космічних досліджень Інститут

...

Картоплярства Інститут НААНУ

КАРТОПЛЯ́РСТВА Інститут НААНУ – науково-дослідна установа...


Культорології Інститут НАМУ

КУЛЬТУРОЛО́ГІЇ Інститут НАМУ Засн. 2007 у Києві як н.-д. установа, що здійснює фундам. і приклад. наук. дослідж. у галузях теорії та історії культури, етнокультурології та культур. антропо­логії, музеєзнавства, пам’ят­ко­знавства...


Комплексних транспортних систем Інститут

...

Керамічного машинобудування Інститут («Кераммаш»)

...

Квант Науково-дослідний інститут

«КВАНТ» Науково-дослідний інститут – державне підприємство...


Київський промбудпроект Проектний інститут

«КИ́ЇВСЬКИЙ ПРОМБУДПРОЕ́КТ» Проектний інститут – установа будівельної галузі...


Кібернетики Інститут ім. В. Глушкова НАНУ

КІБЕРНЕ́ТИКИ Інститут ім. В. Глушкова НАНУ – науково-дослідна установа, що спеціалізується на вирішенні фундаментальних проблем кібернетики...


Клінічної радіології Інститут НАМНУ

КЛІНІ́ЧНОЇ РАДІОЛО́ГІЇ Інститут НАМНУ – науково-дослідна установа...


Книгознавства Український науковий інститут

КНИГОЗНА́ВСТВА Український науковий інститут – науково-дослідна установа, що займалася вивченням питань книгознавства, преси...


Київський інститут музики ім. Р. Ґлієра

КИ́ЇВСЬКИЙ ІНСТИТУ́Т МУ́ЗИКИ ім. Р. Ґлієра Засн. 1868 як муз. школа Київ. відділ. РМТ. Від 1869 – муз. уч-ще. 1913–24 входило до складу Київ. консерваторії як молодше і середнє відділ. Від 1934 – держ., 1956 – ім. Р. Ґлієра...


Кримський інститут агропромислового виробництва НААНУ

...

Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва

КО́СІВСЬКИЙ ІНСТИТУ́Т ПРИКЛАДНО́ГО ТА ДЕКОРАТИ́ВНОГО МИСТЕ́ЦТВА Засн. 1882 у м. Косів (нині Іва­но-Фр. обл.) як ткац. пром. шко­ла при Ткац. т-ві, від 1895 – Кра­йова ткац.-пром. школа, від 1923 – ремісн.-пром. уч-ще, 1939–40 – Пром. школа гуцул. мист-ва...


Кіровоградський інститут агропромислового виробництва НААНУ

КІРОВОГРА́ДСЬКИЙ ІНСТИТУ́Т АГРОПРОМИСЛО́ВОГО ВИРОБНИ́ЦТВА НААНУ – наукова установа...


Катехиток Серця Ісусового Світський інститут

КАТЕХИ́ТОК СЕ́РЦЯ ІСУ́СОВОГО Світський інститут Засн. 1940 о. Х. Миськівим у м. Прудентополіс (шт. Парана...


Кормів та сільського господарства Поділля Інститут НААНУ

КОРМІ́В ТА СІЛЬСЬКО́ГО ГОСПОДА́РСТВА ПОДІ́ЛЛЯ Інститут НААНУ – науково-дослідна установа, що вивчає кор­­мові ресурси та проблеми кормовиробництва. Засн. 1973 у Він­­ниці як Укр. НДІ кормів Пд. відділ. ВАСГНІЛ, від 1992 – Ін-т кор­­мів...


Кримський науково-дослідний інститут судових експертиз

КРИ́МСЬКИЙ НАУКО́ВО-ДО́СЛІДНИЙ ІНСТИТУ́Т СУДО́ВИХ ЕКСПЕРТИ́З – науково-дослідна установа у галузі судових експертиз. Підпорядк. МЮ України. Засн. 1990 у Сімферополі як Крим. відділ. Харків. НДІ судових експертиз...


Київважпромавтоматика Державний проектний та проектно-конструкторський інститут

«КИЇВВАЖПРОМАВТОМА́ТИКА» Державний проектний та проектно-конструкторський інститут – наукова установа з розроблення та впровадження автоматизованих систем керування. Засн. 1959 як Київ. відділ ПКБ «Важпром» у системі Мінмонтажспецбуду СРСР...


Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

КИ́ЇВСЬКИЙ НАУКО́ВО-ДО́СЛІДНИЙ ІНСТИТУ́Т СУДОВИ́Х ЕКСПЕРТИ́З – науково-дослідна установа у галузі судових експертиз. Підпорядк. МЮ України. Засн. 1914 як кабінет наук.-судової експертизи при прокурорі Київ. судової палати. Від 1925 – Київ. ін-т наук.-судової експертизи...


Клітинної біології та генетичної інженерії Інститут НАНУ

КЛІТИ́ННОЇ БІОЛО́ГІЇ ТА ГЕНЕТИ́ЧНОЇ ІНЖЕНЕ́РІЇ Інститут НАНУ – науково-дослідна установа...


Кабельної промисловості Український науково-дослідний інститут (УкрНДІКП)

...

Київський політехнічний інститут Національний технічний університет України

«КИ́ЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІ́ЧНИЙ ІНСТИТУ́Т» Національний технічний університет України (КПІ) – вищий навчальний заклад...


Карпатознавства Науково-дослідний інститут Ужгородського національного університету

КАРПАТОЗНА́ВСТВА Науково-дослідний інститут Ужгородського національного університету – науково-дослідна установа, що вивчає Карпатський регіон. Засн. 1992 як підрозділ н.-д. частини Ужгород. ун-ту для комплекс. дослідж. історії, археології, етнографії...


Київський науково - дослідний та проектно - конструкторський інститут "Енергопроект"

...

Київдіпротранс Науково-дослідний і проектно-вишукувальний інститут транспортного будівництва

«КИЇВДІПРОТРА́НС» Науково-дослідний і проектно-вишукувальний інститут транспортного будівництва – державне підприємство...


Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука

КИ́ЇВСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ ІНСТИТУ́Т ДЕКОРАТИ́ВНО-ПРИКЛАДНО́ГО МИСТЕ́ЦТВА І ДИЗА́ЙНУ ім. М. Бойчука Засн. 1999 на базі худож.-пром. технікуму (діяв від 1964) та уч-ща приклад. мист-ва (створ. 1938...


Київський державний науково-дослідний інститут текстильно-галантерейної промисловості (КиївНДІТГП)

КИ́ЇВСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ НАУКО́ВО-ДО́СЛІДНИЙ ІНСТИТУ́Т ТЕКСТИ́ЛЬНО-ГАЛАНТЕРЕ́ЙНОЇ ПРОМИСЛО́ВОСТІ (КиївНДІТГП) – науково-дослідна установа, що займається розробленням і впровадженням текстильних виробів для потреб медицини...


Колоїдної хімії та хімії води Інститут ім. А. Думанського НАНУ

КОЛО́ЇДНОЇ ХІ́МІЇ ТА ХІ́МІЇ ВОДИ́ Інститут ім. А. Думанського НАНУ – науково-дослідна установа, діяльність якої пов’язана із комплексним вирішенням усіх аспектів хімії, фізики, біології і технології води...