Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  29

Катеринославська губернська вчена архівна комісія

...

Київська губернська вчена архівна комісія

КИ́ЇВСЬКА ГУБЕ́РНСЬКА ВЧЕ́НА АРХІ́ВНА КОМІ́СІЯ Засн. 1914 з ініціативи чл. Київ. т-ва охорони пам’яток старовини та мист-ва – О. Мердера, І. Каманіна, М. Довнар-Запольського...


Катеринославська губернія

...

Катеринославська (Дніпропетровська) науково-дослідна кафедра українознавства

КАТЕРИНОСЛА́ВСЬКА (ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКА) НАУКО́ВО-ДО́СЛІДНА КА́ФЕДРА УКРАЇНОЗНА́ВСТВА – науково-дослідна установа. Засн. 1921 при Катеринослав. крайовому історико-археол. музеї...


Комісія краєзнавства

КОМІ́СІЯ КРАЄЗНА́ВСТВА ВУАН Засн. 1922. Спочатку ії очолював А. Лобода, від 1925 – О.-І. Корчак-Чепурківський. 1923 органі­­зовано президію, до якої увійшли А. Лобода, М. Птуха, В. Лу­­чицький...


Комісія України у справах ЮНЕСКО

КОМІ́СІЯ УКРАЇ́НИ У СПРА́ВАХ ЮНЕСКО Національна – постійно діючий міжвідомчий орган, що забезпечує участь України у діяль­ності ЮНЕСКО. Засн. 1956 у Києві як Комісія УРСР у справах ЮНЕСКО. До її складу входило 25 представників мін-в освіти...


Культурно-історична комісія ВУАН

КУЛЬТУ́РНО-ІСТОРИ́ЧНА КОМІ́СІЯ ВУАН Засн. 1924 з ініціативи М. Грушевського у складі Істор. секції ВУАН як Комісія для дослідж. примітив. культури та її пережитків в укр. побуті та фольклорі...


Комісія допомоги українському студентству

КОМІ́СІЯ ДОПОМО́ГИ УКРАЇ́НСЬКОМУ СТУДЕ́НТСТВУ (КоДУС) – благодійницька організація. Засн. 1940 при Укр. центр. ком-ті у Кракові з ініціативи В. Глібовицького з метою надання матеріал. допомоги укр. студентам, які навч. у ВНЗах Відня, Берліна, Ґраца...


Комісія з росслідумання голоду в Україні

...

Комісія історіх звичаєвого права ВУАН

КОМІ́СІЯ ІСТО́РІЇ ЗВИЧАЄ́ВОГО ПРА́ВА ВУАН Засн. 1918 як Постійна комісія для виучування звичаєвого пра­ва України УАН, від 1921 – Комі­сія для виучування нар. (звичаєвого) права України ВУАН, від 1925 – Комісія для виучування звичаєвого (нар.) права України ВУАН...


Комісія давнього українського письменства ВУАН

КОМІ́СІЯ ДА́ВНЬОГО УКРАЇ́НСЬКОГО ПИСЬМЕ́НСТВА ВУАН Засн. 1927. Від 1929 діяла як Комісія для видавання та вивчення пам’яток укр. письменства часів феодалізму та торг. капіталу...


Комісія для виучування продукційних сил України ВУАН

КОМІ́СІЯ ДЛЯ ВИУ́ЧУВАННЯ ПРОДУКЦІ́ЙНИХ СИЛ УКРАЇ́НИ ВУАН Засн. 1919 з ініціативи та під головуванням В. Вернадського як Комісія для досліду вироб. сил України...


Комісія для складання енциклопедичного словника ВУАН

...

Комісія по виучуванню соціального питання ВУАН

КОМІ́СІЯ ПО ВИУ́ЧУВАННЮ СОЦІА́ЛЬНОГО ПИТА́ННЯ ВУАН Засн. 1918. Голова – М. Туган-Барановський, від 1919 – Б. Кіс­­тяківський...


Комісія історії українського права ВУАН

КОМІ́СІЯ ІСТО́РІЇ УКРАЇ́НСЬКОГО ПРА́ВА ВУАН Засн. 1919 з ініціативи Ф. Тарановського (який її і очолив) як Постійна комісія по виучуванню зх.-руського та укр. права УАН, від 1931 – К. і. у. п. ВУАН. Окрім Ф. Тарановського...


Комісія історично-географічного словника ВУАН

КОМІ́СІЯ ІСТОРИ́ЧНО-ГЕОГРАФІ́ЧНОГО СЛОВНИКА́ ВУАН Засн. 1918 як Постійна комісія для складання Істор.-геогр. слов­­ника укр. земель УАН з метою комплекс. вивчення істор. географії України та укладання Істор.-геогр. словника укр. земель...


Комісія по дослідженню території Дніпрельстану ВУАН

КОМІ́СІЯ ПО ДОСЛІ́ДЖЕННЮ ТЕРИТО́РІЇ ДНІПРЕЛЬСТА́НУ ВУАН Засн. 1927 з метою комплекс. вивчення тер., яка мала бути затоплена внаслідок буд-ва Дніп­­рогесу. Голова – Л. Яснопольський...


Комісія соціально-економічної історії України ВУАН

КОМІ́СІЯ СОЦІА́ЛЬНО-ЕКОНОМІ́ЧНОЇ ІСТО́РІЇ УКРАЇ́НИ ВУАН Засн. 1929 з ініціативи та за спри­­яння Д. Багалія. Кер. – О. Оглоб­­лин...


Комісія для вивчення історії Близького Сходу ВУАН

КОМІ́СІЯ ДЛЯ ВИ́ВЧЕННЯ ІСТО́РІЇ БЛИЗЬКО́ГО СХО́ДУ ВУАН Засн. 1930 у Києві. До складу ко­­місії, яку очолив А. Кримський, входили наук. працівники ВУАН і викл. ВНЗів, зокрема В. Бузе­скул (історія античності)...


Комісія для вивчення Радянського права і будівництва ВУАН

КОМІ́СІЯ ДЛЯ ВИ́ВЧЕННЯ РАДЯ́НСЬКОГО ПРА́ВА І БУДІВНИ́ЦТВА ВУАН Засн. 1927 з ініціативи А. Кристера як Комісія для виучування рад. права ВУАН, від 1929 – Комісія рад. права ВУАН...


Комісія для виучування народного господарства України ВУАН

КОМІ́СІЯ ДЛЯ ВИУ́ЧУВАННЯ НАРО́ДНОГО ГОСПОДА́РСТВА УКРАЇ́НИ ВУАН Засн. 1921. До її складу увійшли К. Воблий (голова), Л. Яснополь­­ський, Є. Сташевський, П. Кованько, А. Ярошевич...


Комісія для видання пам’яток новітнього українського письменства Вуан

КОМІ́СІЯ ДЛЯ ВИДА́ННЯ ПА́М’ЯТОК НОВІ́ТНЬОГО УКРАЇ́НСЬКОГО ПИСЬМЕ́НСТВА ВУАН Засн. 1919. Голова – С. Єфремов, серед співроб. – П. Филипович (секр.), М. Зеров, А. Лобода...


Комісія для дослідів над історією громадських течей України ВУАН

КОМІ́СІЯ ДЛЯ ДО́СЛІДІВ НАД ІСТО́РІЄЮ ГРОМА́ДСЬКИХ ТЕ́ЧІЙ НА УКРАЇ́НІ ВУАН Засн. 1921 з ініціативи В. Міяковського...


Комісія для складання біографичного словника українських діячив ВУАН

КОМІ́СІЯ ДЛЯ СКЛАДА́ННЯ БІОГРАФІ́ЧНОГО СЛОВНИКА́ УКРАЇ́НСЬКИХ ДІЯЧІ́В ВУАН Засн. 1919. Голова – Д. Багалій, кер. – В. Модзалевський. 1923–26 її очолював С. Єфремов...


Комісія для складання історичного словника української мови ВУАН

КОМІ́СІЯ ДЛЯ СКЛАДА́ННЯ ІСТОРИ́ЧНОГО СЛОВНИКА́ УКРАЇ́НСЬКОЇ МО́ВИ ВУАН Засн. у Києві 1918 при Істор.-філол. відділі УАН. Голова – Є. Тимченко. У різні роки в ній працювали 3–6 позаштат. співроб., серед них – Л. Білозір...


Комісія складання словника української живої мови ВУАН

КОМІ́СІЯ ДЛЯ СКЛАДА́ННЯ СЛОВНИКА́ УКРАЇ́НСЬКОЇ ЖИВО́Ї МО́ВИ ВУАН Засн. у Києві 1918 при Істор.-філол. відділі УАН. Голова – А. Кримський, керуючі справами – А. Ніковський...


Комісія з питань повернення в Україну культурних цінностей Національна

КОМІ́СІЯ З ПИТА́НЬ ПОВЕ́РНЕННЯ В УКРАЇ́НУ КУЛЬТУ́РНИХ ЦІ́ННОСТЕЙ Національна Створ. 1992 відповідно до по­ста­нови КМ України, ліквідовано 1999. Комісія реалізовувала держ. політику стосовно віднов­лення та збереження нац. духов. спадщини...


Комісія радіаційного захисту населення України Національна (НКРЗНУ)

...

Комісія для складання історично-географичного словника української землі ВУАН

...