Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  40

Київська духовна академія

...

Київська духовна академія і семінарія УПЦ МП

КИ́ЇВСЬКА ДУХО́ВНА АКАДЕ́МІЯ І СЕМІНА́РІЯ УПЦ МП – вищий духовний навчальний заклад. Веде свою історію від Київ. брат. школи, заснованої 1615 у Київському Братському Богоявленському чоловічому монастирі...


Київська академія

«КИ́ЇВСЬКА АКАДЕ́МІЯ» – науковий журнал. Засн. 2004 Нац. ун-том «Києво-Могилян. академія». Перший номер видано як спецвип. «Наукових записок НаУКМА» (т. 35). Від 2006 – сучасна назва. Виходить щороку накладом 300 прим. Матеріали уміщує укр., англ....


Київська дитяча академія мистецтв

...

Київська православна богословська академія УПЦ КП

КИ́ЇВСЬКА ПРАВОСЛА́ВНА БОГОСЛО́ВСЬКА АКАДЕ́МІЯ УПЦ КП – вищий богословський навчальний заклад. Веде свою історію від Київ. брат. школи, заснованої 1615 у Київському Братському Богоявленському чоловічому монастирі...


Київська муніципальна українська академія танцю ім. С. Лифаря

...

Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв

КИ́ЇВСЬКА МУНІЦИПА́ЛЬНА АКАДЕ́МІЯ ЕСТРА́ДНОГО ТА ЦИРКОВО́ГО МИСТЕ́ЦТВ – вищий мистецький навчальний заклад...


Київська державна академія водного транспорту ім. П. Конашевича-Сагайдачного

КИ́ЇВСЬКА ДЕРЖА́ВНА АКАДЕ́МІЯ ВО́ДНОГО ТРА́НСПОРТУ ім. П. Конашевича-Сагайдачного – вищий навчальний заклад...


Кременецька православна духовна семінарія

...

Київська ГЕС

...

Київська правда

«КИ́ЇВСЬКА ПРА́ВДА» – видавничо-поліграфічний комплекс у Києві. Історія розпочинається 1900 із друкарні Р. Лубківського, що виготовляла запрошення, проспекти, рекламні оголошення театрів, а також друкувала газети «Кіевская заря»...


Київська правда

«КИ́ЇВСЬКА ПРА́ВДА» – газета. Засн. у березні 1917 у Києві як «Голос социал-демократа», згодом – «Пролетарская мысль» (орган Київ. обл. ради нар. депутатів), від 1918 – «Киевский коммунист», від 1919 – «Коммунист», від серпня 1921 – «Пролетарская правда»...


Київська фортеця

КИ́ЇВСЬКА ФОРТЕ́ЦЯ – комплекс фортифікаційних споруд 18–19 ст. Розташ. на Печерську та прилеглих до нього територіях. Була однією з найпотужніших фортець Рос. імперії. Нині – група пам’яток арх-ри та історії...


Київська старовина

«КИ́ЇВСЬКА СТАРОВИНА́» – науково-популярний і літературний журнал. Виходить від 1992 у Києві 6 разів на рік як продовження часопису «Кіевская старина». На відміну від попередника...


Київська церква

«КИ́ЇВСЬКА ЦЕ́РКВА» – альманах. Виходив 1998–2001 у Києві та Львові як додаток до часопису «Місіонар» (усього 15 чисел). Ініціатор і гол. ред. – о. Теодозій Янків. Наклад бл. 2 тис. прим. Друкував матеріали з історії та соц. політики УГКЦ...


Київська пектораль

«КИ́ЇВСЬКА ПЕКТОРА́ЛЬ» – міська театральна премія. Засн. 1992 у Києві з ініціативи міського відділ. НСТДУ та Гол. упр. культури міської держадміністрації. Створ. з метою популяризації кращих здобутків профес. театрів і театр. угруповань...


Київська округа

КИ́ЇВСЬКА ОКРУ́ГА – адміністративно-територіальна одиниця. Створ. 7 березня 1923 у складі Київ. губ., окруж. центр – Київ. На час утворення нараховувала 20 р-нів...


Київська область

КИ́ЇВСЬКА О́БЛАСТЬ – область у північній частині України, у басейні середньої течії Дніпра, переважно на Правобережжі (див. Київщина...


Київська губернія

...

Київська весна

...

Київська культура

...

Київська оборонна операція

...

Київська фабрика Сувенір

КИ́ЇВСЬКА ФА́БРИКА «СУВЕНІ́Р» Створ. 1968 як Київ. ф-ка сувенірно-подарунк. виробів, згодом назва неодноразово змінювалася, від 2007 – ТОВ із сучас. назвою. Спочатку виробляли коробочки з пресов. тирси...


Київська тютюнова фабрика

КИ́ЇВСЬКА ТЮТЮНО́ВА ФА́БРИКА – підприємство тютюново-махоркової промисловості. Засн. 1861 вихідцем із родини торговців тютюном С. Когеном як невелике підпр-во з виготовлення турец. тютюну та сигар. Через 10 р. воно стало найбільшим серед 13-ти ін. тютюн. ф-к Києва...


Київська рисувальна школа

...

Київська гідроакумулююча електростанція

...

Київська наступальна операція

...

Каштан Київська швейна фабрика

«КАШТА́Н» Київська швейна фабрика – підприємство легкої промисловості. Засн. 1947. Спеціалізується на пошитті чол. сорочок (класичних, корпоративних з двома кишенями та погонами) і жін. блуз. Також виготовляє дит. сорочки, сорочечки для малюків, блузи для школярів...


Київська військово-картографічна фабрика

...

Київська меблева фабрика ім. В. Боженка

...

Київська трикотажна фабрика Роза

КИ́ЇВСЬКА ТРИКОТА́ЖНА ФА́БРИКА «РО́ЗА» – підприємство трикотажної промисловості. Засн. 1922. Спеціалізується на виготовленні трикотаж. полотен і є одним із найбільших виробників цієї продукції в Україні (бл. 26 т щороку чол....


Київська кондитерська фабрика Рошен

КИ́ЇВСЬКА КОНДИ́ТЕРСЬКА ФА́БРИКА «РОШЕ́Н» – підприємство харчової промисловості. Засн. 1886 купцем В. Єфимовим. Від 1923 – ім. К. Маркса. У перший рік свого існування виробила 200 т шоколаду, 1930 обсяги вироб-ва зросли до 7000 т...


Київська губернська вчена архівна комісія

КИ́ЇВСЬКА ГУБЕ́РНСЬКА ВЧЕ́НА АРХІ́ВНА КОМІ́СІЯ Засн. 1914 з ініціативи чл. Київ. т-ва охорони пам’яток старовини та мист-ва – О. Мердера, І. Каманіна, М. Довнар-Запольського...


Київська камерата Національний ансамбль солістів

«КИ́ЇВСЬКА КАМЕРА́ТА» Національний ансамбль солістів Засн. 1977 у Києві як Ансамбль камер. музики СКУ з ініціативи В. Матюхіна (до 1991 – худож. кер., 1991–2000 – дир. та диригент...


Київська середня спеціалізована музична школа-інтернат ім. М. Лисенка

КИ́ЇВСЬКА СЕРЕ́ДНЯ СПЕЦІАЛІЗО́ВАНА МУЗИ́ЧНА ШКО́ЛА-ІНТЕРНА́Т ім. М. Лисенка Засн. 1934 як середня спец. муз. школа при Київ. консерваторії (нині Нац. муз. академія України) з ініціативи Г. Беклемішева, Д. Бертьє та ін. Від 1935 – школа-інтернат, від 1944 – ім. М. Лисенка...


Київська Русь Сахалінська регіональна громадська організація українців

«КИ́ЇВСЬКА РУСЬ» Сахалінська регіональна громадська організація українців Засн. 1987 на перших зборах українців о-ва Сахалін у м. Южно-Сахалінськ (Сахалін. обл., РФ) як Укр. культ.-осв. т-во «Київ. Русь». Голова – С. Коляда, чл. ради – В. Мазолевський, С. Сухоставський...


Камерний оркестр «АКАДЕМІЯ»

КА́МЕРНИЙ ОРКЕ́СТР «АКАДЕ́МІЯ» Засн. 1959 як Львів. камер. оркестр при Консерваторії (нині Муз. академія). Від 2000 – сучасна назва. К. о. «А.» – 1-й в Україні студент. камер. оркестр. Лауреат Всеукр. конкурсу камер. оркестрів (Київ, 1983)...


Краківська академія мистецтв

КРА́КІВСЬКА АКАДЕ́МІЯ МИСТЕ́ЦТВ Засн. 1818 у Кракові художника­ми Ю. Бродовським і Ю. Пешкою як Школа рисунку і живопи­су при Яґеллон. ун-ті. Від 1873 – Школа образотвор. мист-в. Дир. – Я. Матейко, Ю. Фалат (1895–1909); проф. – А. Григлевський, Л. Лефлер...


Києво-Могилянська академія Видавничий дім

«КИ́ЄВО-МОГИЛЯ́НСЬКА АКАДЕ́МІЯ» Видавничий дім Засн. 1993 як видавн. підрозділ Ун-ту «Києво-Могилянська академія», від 1996 – дочірнє підпр-во, від 2004 – ТОВ із сучас. назвою. Спеціалізується на виданні наук....


Києво-Могилянська академія Національний університет

«КИ́ЄВО-МОГИЛЯ́НСЬКА АКАДЕ́МІЯ» Національний університет – один із найдавніших університетів Східної Європи. Засн. 1615 як братська школа при Київському Братському Богоявленському чоловічому монастирі...