Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  37

Кирилівська лікарня

КИРИ́ЛІВСЬКА ЛІКА́РНЯ – комплекс пам’яток архітектури. Розташ. на вул. Фрунзе, № 103 у Києві, в істор. місцевості Дорогожичі. Історія К. л. розпочинається 1786, коли за наказом Катерини ІІ ліквідовано Кирилів. монастир...


Клінічна лікарня Феофанія

...

Київська ГЕС

...

Київська академія

«КИ́ЇВСЬКА АКАДЕ́МІЯ» – науковий журнал. Засн. 2004 Нац. ун-том «Києво-Могилян. академія». Перший номер видано як спецвип. «Наукових записок НаУКМА» (т. 35). Від 2006 – сучасна назва. Виходить щороку накладом 300 прим. Матеріали уміщує укр., англ....


Київська область

КИ́ЇВСЬКА О́БЛАСТЬ – область у північній частині України, у басейні середньої течії Дніпра, переважно на Правобережжі (див. Київщина...


Київська округа

КИ́ЇВСЬКА ОКРУ́ГА – адміністративно-територіальна одиниця. Створ. 7 березня 1923 у складі Київ. губ., окруж. центр – Київ. На час утворення нараховувала 20 р-нів...


Київська пектораль

«КИ́ЇВСЬКА ПЕКТОРА́ЛЬ» – міська театральна премія. Засн. 1992 у Києві з ініціативи міського відділ. НСТДУ та Гол. упр. культури міської держадміністрації. Створ. з метою популяризації кращих здобутків профес. театрів і театр. угруповань...


Київська правда

«КИ́ЇВСЬКА ПРА́ВДА» – видавничо-поліграфічний комплекс у Києві. Історія розпочинається 1900 із друкарні Р. Лубківського, що виготовляла запрошення, проспекти, рекламні оголошення театрів, а також друкувала газети «Кіевская заря»...


Київська правда

«КИ́ЇВСЬКА ПРА́ВДА» – газета. Засн. у березні 1917 у Києві як «Голос социал-демократа», згодом – «Пролетарская мысль» (орган Київ. обл. ради нар. депутатів), від 1918 – «Киевский коммунист», від 1919 – «Коммунист», від серпня 1921 – «Пролетарская правда»...


Київська старовина

«КИ́ЇВСЬКА СТАРОВИНА́» – науково-популярний і літературний журнал. Виходить від 1992 у Києві 6 разів на рік як продовження часопису «Кіевская старина». На відміну від попередника...


Київська фортеця

КИ́ЇВСЬКА ФОРТЕ́ЦЯ – комплекс фортифікаційних споруд 18–19 ст. Розташ. на Печерську та прилеглих до нього територіях. Була однією з найпотужніших фортець Рос. імперії. Нині – група пам’яток арх-ри та історії...


Київська церква

«КИ́ЇВСЬКА ЦЕ́РКВА» – альманах. Виходив 1998–2001 у Києві та Львові як додаток до часопису «Місіонар» (усього 15 чисел). Ініціатор і гол. ред. – о. Теодозій Янків. Наклад бл. 2 тис. прим. Друкував матеріали з історії та соц. політики УГКЦ...


Київська культура

...

Київська губернія

...

Київська весна

...

Київська наступальна операція

...

Київська гідроакумулююча електростанція

...

Київська тютюнова фабрика

КИ́ЇВСЬКА ТЮТЮНО́ВА ФА́БРИКА – підприємство тютюново-махоркової промисловості. Засн. 1861 вихідцем із родини торговців тютюном С. Когеном як невелике підпр-во з виготовлення турец. тютюну та сигар. Через 10 р. воно стало найбільшим серед 13-ти ін. тютюн. ф-к Києва...


Київська оборонна операція

...

Київська духовна академія

...

Київська фабрика Сувенір

КИ́ЇВСЬКА ФА́БРИКА «СУВЕНІ́Р» Створ. 1968 як Київ. ф-ка сувенірно-подарунк. виробів, згодом назва неодноразово змінювалася, від 2007 – ТОВ із сучас. назвою. Спочатку виробляли коробочки з пресов. тирси...


Київська рисувальна школа

...

Київська військово-картографічна фабрика

...

Київська трикотажна фабрика Роза

КИ́ЇВСЬКА ТРИКОТА́ЖНА ФА́БРИКА «РО́ЗА» – підприємство трикотажної промисловості. Засн. 1922. Спеціалізується на виготовленні трикотаж. полотен і є одним із найбільших виробників цієї продукції в Україні (бл. 26 т щороку чол....


Каштан Київська швейна фабрика

«КАШТА́Н» Київська швейна фабрика – підприємство легкої промисловості. Засн. 1947. Спеціалізується на пошитті чол. сорочок (класичних, корпоративних з двома кишенями та погонами) і жін. блуз. Також виготовляє дит. сорочки, сорочечки для малюків, блузи для школярів...


Київська православна богословська академія УПЦ КП

КИ́ЇВСЬКА ПРАВОСЛА́ВНА БОГОСЛО́ВСЬКА АКАДЕ́МІЯ УПЦ КП – вищий богословський навчальний заклад. Веде свою історію від Київ. брат. школи, заснованої 1615 у Київському Братському Богоявленському чоловічому монастирі...


Київська меблева фабрика ім. В. Боженка

...

Київська духовна академія і семінарія УПЦ МП

КИ́ЇВСЬКА ДУХО́ВНА АКАДЕ́МІЯ І СЕМІНА́РІЯ УПЦ МП – вищий духовний навчальний заклад. Веде свою історію від Київ. брат. школи, заснованої 1615 у Київському Братському Богоявленському чоловічому монастирі...


Київська дитяча академія мистецтв

...

Київська кондитерська фабрика Рошен

КИ́ЇВСЬКА КОНДИ́ТЕРСЬКА ФА́БРИКА «РОШЕ́Н» – підприємство харчової промисловості. Засн. 1886 купцем В. Єфимовим. Від 1923 – ім. К. Маркса. У перший рік свого існування виробила 200 т шоколаду, 1930 обсяги вироб-ва зросли до 7000 т...


Київська губернська вчена архівна комісія

КИ́ЇВСЬКА ГУБЕ́РНСЬКА ВЧЕ́НА АРХІ́ВНА КОМІ́СІЯ Засн. 1914 з ініціативи чл. Київ. т-ва охорони пам’яток старовини та мист-ва – О. Мердера, І. Каманіна, М. Довнар-Запольського...


Київська камерата Національний ансамбль солістів

«КИ́ЇВСЬКА КАМЕРА́ТА» Національний ансамбль солістів Засн. 1977 у Києві як Ансамбль камер. музики СКУ з ініціативи В. Матюхіна (до 1991 – худож. кер., 1991–2000 – дир. та диригент...


Київська муніципальна українська академія танцю ім. С. Лифаря

...

Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв

КИ́ЇВСЬКА МУНІЦИПА́ЛЬНА АКАДЕ́МІЯ ЕСТРА́ДНОГО ТА ЦИРКОВО́ГО МИСТЕ́ЦТВ – вищий мистецький навчальний заклад...


Київська державна академія водного транспорту ім. П. Конашевича-Сагайдачного

КИ́ЇВСЬКА ДЕРЖА́ВНА АКАДЕ́МІЯ ВО́ДНОГО ТРА́НСПОРТУ ім. П. Конашевича-Сагайдачного – вищий навчальний заклад...


Київська середня спеціалізована музична школа-інтернат ім. М. Лисенка

КИ́ЇВСЬКА СЕРЕ́ДНЯ СПЕЦІАЛІЗО́ВАНА МУЗИ́ЧНА ШКО́ЛА-ІНТЕРНА́Т ім. М. Лисенка Засн. 1934 як середня спец. муз. школа при Київ. консерваторії (нині Нац. муз. академія України) з ініціативи Г. Беклемішева, Д. Бертьє та ін. Від 1935 – школа-інтернат, від 1944 – ім. М. Лисенка...


Київська Русь Сахалінська регіональна громадська організація українців

«КИ́ЇВСЬКА РУСЬ» Сахалінська регіональна громадська організація українців Засн. 1987 на перших зборах українців о-ва Сахалін у м. Южно-Сахалінськ (Сахалін. обл., РФ) як Укр. культ.-осв. т-во «Київ. Русь». Голова – С. Коляда, чл. ради – В. Мазолевський, С. Сухоставський...