Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  47

Київське товариство охорони пам’яток старовин і мистецтв

КИ́ЇВСЬКЕ ТОВАРИ́СТВО ОХОРО́НИ ПАМ’ЯТО́К СТАРОВИНИ́ І МИСТЕ́ЦТВА Засн. 1910 з метою виявлення й охорони пам’яток історії та культури на тер. Бессараб., Волин., Гроднен., Катеринослав., Київ., Люблін., Мінської, Поділ., Полтав....


Київське товариство грамотності

КИ́ЇВСЬКЕ ТОВАРИ́СТВО ГРА́МОТНОСТІ – освітня організація. Засн. 1882, однак на початк. етапі не виявило знач. активності, лише створило мережу неділ. шкіл. Статус і значення К. т. г. докорінно змінилися від 1898...


Київське товариство повітроплавання

КИ́ЇВСЬКЕ ТОВАРИ́СТВО ПОВІТРОПЛА́ВАННЯ – добровільне науково-технічне і спортивне товариство сприяння розвиткові авіації і повітроплавання. Діяло 1909–15. Чл.-засн. – дворяни В. Мержанов та А. Захаріяшевич...


Київське товариство природознавців

КИ́ЇВСЬКЕ ТОВАРИ́СТВО ПРИРОДОЗНА́ВЦІВ Засн. 1869 ініціатив. групою 22-х викл. Ун-ту св. Володимира. Мета діяльності Т-ва – дослідж. насамперед неорган. та орган. природи Київ. губ. та інших місцевостей України, а також Криму...


Київське фребелівське товариство

КИ́ЇВСЬКЕ ФРЕ́БЕЛІВСЬКЕ ТОВАРИ́СТВО Засн. 1908 з ініціативи громадськості на чолі з І. Сікорським з метою сприяння розвитку та удосконаленню вихов. справи...


Київське юридичне товариство

КИ́ЇВСЬКЕ ЮРИДИ́ЧНЕ ТОВАРИ́СТВО – громадське об’єднання. Засн. 1877 при Ун-ті св. Володимира з метою орг-ції дослідж. у галузі вітчизн. права, налагодження зв’язків між правознавцями, обговорення наук. праць тощо. Чл. т-ва могли бути особи з вищою юрид. освітою...


Київське фізико-хімічне товариство

КИ́ЇВСЬКЕ ФІ́ЗИКО-ХІМІ́ЧНЕ ТОВАРИ́СТВО Створ. 1910 на базі хім. гуртка Ун-ту св. Володимира, відокремленого 1907 від Київського товариства природознавців. Від 1915 у зв’язку з евакуацією Ун-ту св. Володимира не діяло...


Київське фізико-математичне товариство

КИ́ЇВСЬКЕ ФІ́ЗИКО-МАТЕМАТИ́ЧНЕ ТОВАРИ́СТВО Засн. 1889 при Ун-ті св. Володимира М. Авенаріусом, В. Букреєвим, М. Ващенком-Захарченком, В. Єрмаковим, І. Рахманіновим, П. Ромером...


Київське товариство старожитностей і мистецтв

КИ́ЇВСЬКЕ ТОВАРИ́СТВО СТАРОЖИ́ТНОСТЕЙ І МИСТЕ́ЦТВ Cтвор. 1897 на основі Т-ва заохочення мист-в і комісії із заснування міського музею при Київ., Поділ. та Волин. генерал-губернаторові з метою збирання пам’яток старовини і мист-ва на укр. землях...


Київське літературно-артистичне товариство

КИ́ЇВСЬКЕ ЛІТЕРАТУ́РНО-АРТИСТИ́ЧНЕ ТОВАРИ́СТВО – об’єднання літераторів і митців. Діяло 1895–1905. У його межах створ. 4 комісії – літ., театр....


Київське релігійно-філософське товариство (КРФТ)

КИ́ЇВСЬКЕ РЕЛІГІ́ЙНО-ФІЛОСО́ФСЬКЕ ТОВАРИ́СТВО (КРФТ) – громадська організація, створена з метою розвитку православної культури, зокрема богослов’я та релігійної філософії, що ґрунтуються на віровченні Православної Церкви. Продовжує традиції однойм. т-ва...


Київське слов’янське благодійне товариство

...

Комітет охорони республіки

КОМІТЕ́Т ОХОРО́НИ РЕСПУ́БЛІКИ Створ. 22 березня 1919 у м. Ка­­м’янець-Подільський (нині Хмельн. обл.) на нараді представників соціаліст. партій лідерами УПСР і УСДРП, які перебували в опозиції до тодіш. кур­­су Директорії УНР...


Кіш охорони республіканського ладу

...

Комісія для видання пам’яток новітнього українського письменства Вуан

КОМІ́СІЯ ДЛЯ ВИДА́ННЯ ПА́М’ЯТОК НОВІ́ТНЬОГО УКРАЇ́НСЬКОГО ПИСЬМЕ́НСТВА ВУАН Засн. 1919. Голова – С. Єфремов, серед співроб. – П. Филипович (секр.), М. Зеров, А. Лобода...


Київське водосховище

КИ́ЇВСЬКЕ ВОДОСХО́ВИЩЕ – одне з водосховищ на Дніпрі...


Київське Полісся

КИ́ЇВСЬКЕ ПОЛІ́ССЯ – фізико-географічна область, частина Українського Полісся. У сучас. розумінні, особливо після катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції...


Київське музикознавство

«КИ́ЇВСЬКЕ МУЗИКОЗНА́ВСТВО» – збірник статей. Засн. 1998. Видавці – Нац. муз. академія України, Київ. ін-т музики ім. Р. Ґлієра, Дюссельдорф. вища школа музики. Виходить 2–3 рази на рік; наклад 500 прим. Матеріали вміщує укр....


Київське художнє училище

КИ́ЇВСЬКЕ ХУДО́ЖНЄ УЧИ́ЛИЩЕ – середній художній навчальний заклад. Засн. 1901 на базі відкритих 1900 тимчас. класів живопису, малювання та креслення; перебувало у віданні С.-Петербур. АМ. Розміщувалося на вул. Бульварно-Кудрявська (нині Воровського...


Кобзарство мистецтва Школа

...

Кобеляцький музей літератури і мистецтва

КОБЕЛЯ́ЦЬКИЙ МУЗЕ́Й ЛІТЕРАТУ́РИ І МИСТЕ́ЦТВА Засн. 1982 з ініціативи О. Кулика як громад. музей. Від 1992 – народний, від 1999 – державний. 1995 був закритий у зв’язку з аварійністю приміщення...


Київське державне хореографічне училище

...

Київське центральне конструкторське бюро арматуробудування

КИ́ЇВСЬКЕ ЦЕНТРА́ЛЬНЕ КОНСТРУ́КТОРСЬКЕ БЮРО́ АРМАТУРОБУДУВА́ННЯ – науково-виробничий комплекс з проектування та виготовлення різних видів арматури і агрегатів. Засн. 1964. Спеціалізується на створенні замкової, регулювал., запобіжної та ін. арматури...


Київське (січневе) збройне повстання 1918

...

Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва

КО́СІВСЬКИЙ ІНСТИТУ́Т ПРИКЛАДНО́ГО ТА ДЕКОРАТИ́ВНОГО МИСТЕ́ЦТВА Засн. 1882 у м. Косів (нині Іва­но-Фр. обл.) як ткац. пром. шко­ла при Ткац. т-ві, від 1895 – Кра­йова ткац.-пром. школа, від 1923 – ремісн.-пром. уч-ще, 1939–40 – Пром. школа гуцул. мист-ва...


Канівський музей народного декоративного мистецтва

КА́НІВСЬКИЙ МУЗЕ́Й НАРО́ДНОГО ДЕКОРАТИ́ВНОГО МИСТЕ́ЦТВА Створ. у квітні 1972 В. Коваленком. Експозиція перебувала в Успен. соборі (пам’ятка арх-ри 12 ст.)...


Київське виробничо-художнє об’єднання ім. Т. Шевченка

КИ́ЇВСЬКЕ ВИРОБНИ́ЧО-ХУДО́ЖНЄ ОБ’Є́ДНАННЯ ім. Т. Шевченка Засн. 1971 на базі ф-ки худож. виробів ім. Т. Шевченка (Київ), ф-ки ім. М. Горького (м. Кагарлик) та ф-ки ім. Н. Крупської (м. Чорнобиль; обидва – Київ. обл.). Асортимент продукції – вишиті сукні, блузи, сорочки...


Кмитівський музей образотворчого мистецтва ім. Й. Буханчука

...

Київське вище професійне поліграфічне училище

КИ́ЇВСЬКЕ ВИ́ЩЕ ПРОФЕСІ́ЙНЕ ПОЛІГРАФІ́ЧНЕ УЧИ́ЛИЩЕ – заклад професійно-технічної освіти. Відкрили 1903 як школу друкар. справи (рішення побудувати в Києві друкар. школу за типом петербурзької прийнято 1897 на заг. зборах власників друкарень і літографій...


Київський національний музей російського мистецтва

КИ́ЇВСЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ МУЗЕ́Й РОСІ́ЙСЬКОГО МИСТЕ́ЦТВА Відкритий 1922 як Київ. картинна галерея. Створ. на основі приват. колекцій...


Київське вище військове авіаційне інженерне училище

КИ́ЇВСЬКЕ ВИ́ЩЕ ВІЙСЬКО́ВЕ АВІАЦІ́ЙНЕ ІНЖЕНЕ́РНЕ УЧИ́ЛИЩЕ – вищий військовий навчальний заклад. Засн. 1941 як Київ. школа авіац. механіків, від 1948 – військ. авіац.-тех. уч-ще...


Київське вище танкове інженерне училище ім. І. Якубовського

КИ́ЇВСЬКЕ ВИ́ЩЕ ТА́НКОВЕ ІНЖЕНЕ́РНЕ УЧИ́ЛИЩЕ ім. І. Якубовського – вищий військовий навчальний заклад. Засн. 1930 як Моск. школа автомоб. техніків. Від 1934 – школа танк. механіків, від 1937 – танко-тех. уч-ще...


Косівський музей народного мистецтва та побуту Гуцульщини

...

Київське вище загальновійськове командне училище ім. М. Фрунзе

КИ́ЇВСЬКЕ ВИ́ЩЕ ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКО́ВЕ КОМА́НДНЕ УЧИ́ЛИЩЕ ім. М. Фрунзе – вищий військовий навчальний заклад. Вело свою історію від засн. 1919 курсів червоних офіцерів при штабі Сх. фронту. Неодноразово змінювало місцерозташування та назву...


Київське вище військово-морське політичне училище

КИ́ЇВСЬКЕ ВИ́ЩЕ ВІЙСЬКО́ВО-МОРСЬКЕ́ ПОЛІТИ́ЧНЕ УЧИ́ЛИЩЕ – вищий військовий навчальний заклад. Засн. 1967. Єдине у СРСР Уч-ще, що здійснювало підготовку політ. працівників для кораблів і частин ВМФ. Враховуючи специфіку закладу...


Київське вище зенітне ракетне інженерне училище ім. С. Кірова

КИ́ЇВСЬКЕ ВИ́ЩЕ ЗЕНІ́ТНЕ РАКЕ́ТНЕ ІНЖЕНЕ́РНЕ УЧИ́ЛИЩЕ ім. С. Кірова – вищий військовий навчальний заклад. Засн. 1914 як Микол. артилер. уч-ще. Взимку 1918 особовий склад відправлено у позачерг. відпустку...


Коломийський музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття ім Й. Кобринського

...

Київське вище військове інженерне училище зв’язку ім. М. Калініна

КИ́ЇВСЬКЕ ВИ́ЩЕ ВІЙСЬКО́ВЕ ІНЖЕНЕ́РНЕ УЧИ́ЛИЩЕ ЗВ’ЯЗКУ́ ім. М. Калініна – вищий військовий навчальний заклад. Засн. 1865 як Київ. піхотне інж. юнкер. уч-ще, від 1897 – військ. уч-ще, від 1914 – 1-е військ. уч-ще...


Київське вище інженерне радіотехнічне училище протиповітряної оборони ім. О. Покришкіна

КИ́ЇВСЬКЕ ВИ́ЩЕ ІНЖЕНЕ́РНЕ РАДІОТЕХНІ́ЧНЕ УЧИ́ЛИЩЕ ПРОТИПОВІ́ТРЯНОЇ ОБОРО́НИ ім. О. Покришкіна – вищий військовий навчальний заклад. Засн. 1953. Осн. корпуси розташ. на вул. Мельникова, № 81. Від 1986 – ім. О. Покришкіна. У його структурі діяли ф-ти: радіолокац....


Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука

КИ́ЇВСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ ІНСТИТУ́Т ДЕКОРАТИ́ВНО-ПРИКЛАДНО́ГО МИСТЕ́ЦТВА І ДИЗА́ЙНУ ім. М. Бойчука Засн. 1999 на базі худож.-пром. технікуму (діяв від 1964) та уч-ща приклад. мист-ва (створ. 1938...


Качковського М. Товариство

...

Конфліктологів України Товариство

КОНФЛІКТО́ЛОГІВ УКРАЇ́НИ Товариство – всеукраїнська гро­­мадська ор­­ганізація. Рішення про його ство­­рення ухвалено 1995 учасниками 3-ї Міжнар. наук.-практ. конф. «Конфлікти в суспіль­стві: діагностика і профілактика», офіційно зареєстр. 1996. Має 15 обл. відділ....


Катеринославське наукове товариство

КАТЕРИНОСЛА́ВСЬКЕ НАУКО́ВЕ ТОВАРИ́СТВО – науково-громадське об’єднання. Засн. 1901 у м. Катеринослав (нині Дніпропетровськ) з метою сприяння розвитку науки та поширення знань серед населення. Об’єднувало до 250 представників місц. інтелігенції (лікарів, учителів...


Кріобіолології і кріомедицини Українське товариство

КРІОБІОЛО́ГІЇ І КРІОМЕДИЦИ́НИ Українське товариство Засн. 1994 з ініціативи В. Грищенка, Г. Бабійчука та В. Мануїльського. Має 14 регіон. осередків (Вінн., Дніпроп., Донец., Житомир., Закарп., Київ., Луган., Одес., Полтав., Сум....


Киргизів в Україні Міжнародне товариство

КИРГИ́ЗІВ В УКРАЇ́НІ Міжнародне товариство – громадська організація. Засн. 2005 в Києві з ініціативи громадян Киргизстану...


Київміськбуд Акціонерне товариство, холдингова компанія

...

Кам’янець-Подільське наукове товариство при ВУАН

КАМ’ЯНЕ́ЦЬ-ПОДІ́ЛЬСЬКЕ НАУКО́ВЕ ТОВАРИ́СТВО при ВУАН – місцева науково-громадська організація. Засн. 1925 у м. Кам’янець-Подільський (нині Хмельн. обл.). Головами президії були О. Полонський (1925), Д. Богацький (1926–27), Ф. Донський (1928)...