Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  141

Київський національний університет iм. Т. Шевченка

КИ́ЇВСЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ УНIВЕРСИТЕ́Т iм. Т. Шевченка – провідний вищий навчальний заклад України, класичний університет дослідницького типу. Засн. 1834 як Імператор. Ун-т св. Володимира. Від 1842 – у влас. приміщенні...


Київський національний лінгвістичний університет

КИ́ЇВСЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ ЛIНГВIСТИ́ЧНИЙ УНIВЕРСИТЕ́Т – вищий навчальний заклад. Засн. 1948 як Київ. пед. iн-т iноз. мов, від 1994 – Київ. лінгвіст. ун-т, від 2001 – сучасна назва. Ун-т здійснює підготовку фахівців із 20-ти іноз. мов. У його структурі функціонують 6 ф-тів (герман....


Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

КИ́ЇВСЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ ЕКОНОМІ́ЧНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т ім. В. Гетьмана (КНЕУ) – самоврядний дослідницький вищий навчальний заклад...


Київський національний університет культури і мистецтв

КИ́ЇВСЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ УНІВЕРСИТ́ЕТ КУЛЬТУ́РИ І МИСТЕ́ЦТВ Засн. 1956 як Ін-т підвищення кваліфікації керів. складу працівників культури УРСР...


Київський національний університет будівництва і архітектури

КИ́ЇВСЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т БУДІВНИ́ЦТВА I АРХІТЕКТУ́РИ (КНУБА) – вищий навчальний заклад. Створ. 1930 як Київ. буд. ін-т на базі відділ. фабрично-завод. і комунал. буд-ва Київ. політех. ін-ту й архіт. ф-ту Київ. худож. ін-ту...


Київський національний університет технологій та дизайну

КИ́ЇВСЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т ТЕХНОЛО́ГІЙ ТА ДИЗА́ЙНУ – вищий навчальний заклад. Засн. 1930 на базі каф. технології шкіри Київ. політех. ін-ту як Київ. ін-т шкіряної пром-сті. Від 1944 – Київ. технол. ін-т легкої пром-сті...


Київський національний університет внутрішніх справ

...

Київський національний торговельно - економічний університет

КИ́ЇВСЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ ТОРГОВЕ́ЛЬНО-ЕКОНОМІ́ЧНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т – вищий навчальний заклад...


Київський національний університет театру, кіно і телебачення

КИ́ЇВСЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т ТЕА́ТРУ, КІНО́ І ТЕЛЕБА́ЧЕННЯ ім. І. Карпенка-Карого – вищий навчальний заклад у галузі театрального і кіномистецтва. Засн. 1904 М. Лисенком (1-й дир.) як Муз.-драм. школа...


Київський політехнічний інститут Національний технічний університет України

«КИ́ЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІ́ЧНИЙ ІНСТИТУ́Т» Національний технічний університет України (КПІ) – вищий навчальний заклад...


Київський літературно-меморіальний будинок-музей Т. Шевченка

КИ́ЇВСЬКИЙ ЛІТЕРАТУ́РНО-МЕМОРІА́ЛЬНИЙ БУДИ́НОК-МУЗЕ́Й Т. ШЕВЧЕ́НКА Відкрито 1928, від 1966 – філія Національного музею Т. Шевченка...


Криворізький національний університет

КРИВОРІ́ЗЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т Засн. 2011 шляхом об’єднання Криворізького технічного універ­­ситету, Криворізького державно­­го педагогічного університету...


Кременчуцький національний університет

...

Київський університет

«КИ́ЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т» – газета. Засн. 1929 ІНО (нині ун-т) як «Кузня освіти», від 1932 – «За комуністичні кадри», від 1948 – «За радянські кадри», від 1967 – сучасна назва. Виходить щомісяця укр. мовою; наклад 1200 прим. Публікації спрямовані на зміцнення укр. державності...


Кіровоградський національний технічний університет

КІРОВОГРА́ДСЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ ТЕХНІ́ЧНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку фахівців інженерно-технічного профілю. Засн. 1929 як Зінов’єв. вечір. індустр. ін-т с.-г. машинобудування, від 1956 – відділ., від 1962 – філія Харків. політех. ін-ту...


Київський славістичний університет

КИ́ЇВСЬКИЙ СЛАВІСТИ́ЧНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т – приватний вищий навчальний заклад. Засн. 1993 як Київ. ін-т «Слов’ян. ун-т». Співзасн. – НАНУ, Укр. пед. ун-т, Київ. міськдержадміністрація. Сучасна назва – від 2001. У структурі Ун-ту – Ін-ти славістики та міжнар. відносин...


Київський міжнародний університет

КИ́ЇВСЬКИЙ МІЖНАРО́ДНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т – приватний вищий навчальний заклад. Засн. 1994 з ініціативи Х. Хачатуряна (ректор) як Міжнар. ін-т лінгвістики і права. Від 2002 – сучасна назва. У структурі Ун-ту – 6 ін-тів (лінгвістики, міжнар. відносин...


Київський університет ім. Б. Грінченка

КИ́ЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т ім. Б. Грінченка Засн. 1939 на базі пед. курсів удосконалення вчителів початк. нар. уч-щ Київ. навч. округу, організ. 1874, як Київ. міський, від 1991 – міжрегіонал. ін-т удосконалення вчителів...


Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка

КАМ’ЯНЕ́ЦЬ-ПОДІ́ЛЬСЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т ім. І. Огієнка – вищий навчальний заклад. Засн. 1918 спец. унівеpсалом гетьмана П. Скоpопадського як Кам’янець-Поділ. держ. укр. ун-т. Від 1921 – ІНО (1924 до нього приєднано Вінн. ІНО)...


Києво-Могилянська академія Національний університет

«КИ́ЄВО-МОГИЛЯ́НСЬКА АКАДЕ́МІЯ» Національний університет – один із найдавніших університетів Східної Європи. Засн. 1615 як братська школа при Київському Братському Богоявленському чоловічому монастирі...


Кораблебудування Національний університет ім. адмірала Макарова

КОРАБЛЕБУДУВА́ННЯ Національний університет ім. адмірала Макарова – вищий навчальний заклад. Роз­таш. у Миколаєві. Засн. 1902 як мех.-тех. уч-ще. Від 1917 – політех. уч-ще; від 1920 – політех., від 1924 – індустр., від 1926 – кораблебуд. технікум. Від 1929...


Київський національний академічний театр оперети

КИ́ЇВСЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ АКАДЕМІ́ЧНИЙ ТЕА́ТР ОПЕРЕ́ТИ Розташ. у приміщенні Троїц. нар. дому, в якому від 1907 діяв 1-й укр. стаціонар. Театр М. Садовського. На цій сцені виступали М. Заньковецька, П. Саксаганський...


Київський національний музей російського мистецтва

КИ́ЇВСЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ МУЗЕ́Й РОСІ́ЙСЬКОГО МИСТЕ́ЦТВА Відкритий 1922 як Київ. картинна галерея. Створ. на основі приват. колекцій...


Київський університет права НАНУ

КИ́ЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т ПРА́ВА НАНУ – навчально-науковий комплекс...


Київський університет Східний світ

КИ́ЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т «СХІ́ДНИЙ СВІТ» – приватний вищий навчальний заклад. Засн. 1997 як Київ. ін-т сх. лінгвістики та права, від 2004 – сучасна назва. Здійснює підготовку спеціалістів зі знанням двох сх. (араб., перс., турец., гінді, китай., корей., япон., в’єтнам....


Київський медичний університет Української асоціації народної медицини

КИ́ЇВСЬКИЙ МЕДИ́ЧНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т Української асоціації народної медицини – приватний вищий навчальний заклад...


Капела бандуристів ім. Т. Шевченка

КАПЕ́ЛА БАНДУРИ́СТІВ ім. Т. Шевченка – музичний колектив. Держ. премія України ім. Т. Шевченка (1992). Створ. 1941 у Києві з частини учасників колиш. 1-ї зразк. К. б. УРСР. У її складі – О. Дзюбенко, Т. Півко, П. Міняйло, Я. Протопопів, Д. Черненко...


Кобзаря Т. Шевченка Літературно-меморіальний музей

«КОБЗАРЯ́» Т. Шевченка Літературно-меморіальний музей Засн. 1989 у Черкасах як відділ обл. краєзнав. музею. Розташ. у будинку...


Київське виробничо-художнє об’єднання ім. Т. Шевченка

КИ́ЇВСЬКЕ ВИРОБНИ́ЧО-ХУДО́ЖНЄ ОБ’Є́ДНАННЯ ім. Т. Шевченка Засн. 1971 на базі ф-ки худож. виробів ім. Т. Шевченка (Київ), ф-ки ім. М. Горького (м. Кагарлик) та ф-ки ім. Н. Крупської (м. Чорнобиль; обидва – Київ. обл.). Асортимент продукції – вишиті сукні, блузи, сорочки...


Кагановича Л. М. Імені

...

Комуна імені Ф. Дзержинського

КОМУ́НА І́МЕНІ Ф. ДЗЕРЖИ́НСЬКОГО – виховний і навчально-виробничий заклад. Засн. 1927 у с-щі Новий Харків побл. Харкова, первісно утримувалася на добровіл. відрахування із зарплати чекістів УСРР. У комуні проживали...


Колонія імені Максима Горького

...

Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії ім. Т. Шевченка

КРИВОРІ́ЗЬКИЙ АКАДЕМІ́ЧНИЙ МІСЬКИ́Й ТЕА́ТР ДРА́МИ ТА МУЗИ́ЧНОЇ КОМЕ́ДІЇ ім. Т. Шевченка Засн. 1931 у м. Кривий Ріг (нині Дніпроп. обл.) як Держ. міжрай. театр соціаліст. сектору...


Книжкова палата України імені І. Федорова

КНИЖКО́ВА ПАЛА́ТА УКРАЇ́НИ імені І. Федорова Засн. 1919 у Києві головою РМ УНР В. Винниченком за поданням міністра нар. освіти І. Огієнка, у 1974 присвоєно ім’я І. Федорова. Від 1989 реорганізовувалася...


Каменярі Союз української поступової молоді імені М. Драгоманова

«КАМЕНЯРІ́» Союз української поступової молоді імені М. Драгоманова – молодіжна організація. Засн. 1930 у Зх. Україні з метою сприяння культ.-осв....


Карпатський національний природний парк

...

Київські солісти Національний камерний ансамбль

«КИ́ЇВСЬКІ СОЛІ́СТИ» Національний камерний ансамбль Створ. 1995 як держ. з ініціативи Б. Которовича (худож. кер. та гол. диригент до 2009) з його учнів та провід. музикантів Києва, серед яких – лауреати міжнар. конкурсів І. Бугрій, О. Дарбінь...


Качанівка Національний історико-культурний заповідник

«КАЧА́НІВКА» Національний історико-культурний заповідник Розташ. у с-щі Качанівка Ічнян. р-ну Черніг. обл. Створ. 1981 як держ. істор.-культур. заповідник на основі палац.-парк. комплексу...


Київська камерата Національний ансамбль солістів

«КИ́ЇВСЬКА КАМЕРА́ТА» Національний ансамбль солістів Засн. 1977 у Києві як Ансамбль камер. музики СКУ з ініціативи В. Матюхіна (до 1991 – худож. кер., 1991–2000 – дир. та диригент...


Кармелюкове поділля Національний природний парк

«КАРМЕЛЮКО́ВЕ ПОДІ́ЛЛЯ» Національний природний парк – поліфункціональна природоохоронна територія природно-заповідного фонду загальнодержавного значення. Знаходиться у Чечельниц. і Тростянец. р-нах Вінн. обл. Пл. 20 203,4 га...


Кам’яна могила Національний історико-археологічний заповідник

...

Кам’янець Національний історико-архітектурний заповідник

«КАМ’ЯНЕ́ЦЬ» Національний історико-архітектурний заповідник Засн. 1928 у м. Кам’янець-Подільський (нині Хмельн. обл.) як держ. істор.-культур. заповідник, від 1977 – держ. істор.-архіт. заповідник...


Кубанський державний університет

КУБА́НСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т Засн. 1920 у м. Краснодар (РФ) у складі мед., природн. і соц.-істор. ф-тів. Неодноразово змінював назви...


Кримський гуманітарний університет

КРИ́МСЬКИЙ ГУМАНІТА́РНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т Засн. 1944 у м. Ялта як Крим. пед. уч-ще, реорганіз. 1994 у Ялтин. пед. коледж. Від 1998 – Крим. держ. гуманітар. ін-т (при­єднано Євпаторій. філію Сімфероп. пед. уч-ща)...


Кримський агротехнологічний університет

«КРИ́МСЬКИЙ АГРОТЕХНОЛОГІ́ЧНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т» Південна філія Національного університету біоресурсів і природокористування України – вищий навчальний заклад...


Комуністичний університет ім. Артема

КОМУНІСТИ́ЧНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т ім. Артема – вищий навчальний заклад, що готував кадри для партійних, профспілкових і радянських органів. Засн. 1922 у Харкові на ба­­зі реорганіз. ВПШ ЦК КП(б)У в скла­­ді осн. і лектор. відділів...


Криворізький технічний університет

КРИВОРІ́ЗЬКИЙ ТЕХНІ́ЧНИЙ УНIВЕРСИТЕ́Т – вищий навчальний заклад...


Київський вісник

«КИ́ЇВСЬКИЙ ВІ́СНИК» – всеукраїнська газета. Засн. 1978 як ранкова щоденна газета. У рад. період – друк. орган КПУ. Тривалий час виходила під назвою «Прапор комунізму», від 1990 – знову «К. в.». Нині виходить тричі на тиждень укр. та рос. (бл. 95 % матеріалів) мовами...


Київський політехнік

«КИ́ЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕ́ХНІК» – газета. Засн. у квітні 1927 Київ. політех. ін-том (нині Нац. тех. ун-т України «Київ. політех. ін-т») як «Київський політехнік», від 1929 – «Київський політехнічний інститут», від 1930 – «За червоні кадри», від 1934 – «Пролетарський студент»...


Київський планетарій

КИ́ЇВСЬКИЙ ПЛАНЕТА́РІЙ – науково-просвітницький центр, що спеціалізується на проведенні програм з астрономії, географії та природознавства. Входить до структури Всеукр. громад. т-ва «Знання»...


Київський метрополітен

КИ́ЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕ́Н – підприємство міського електротранспорту. Від 1998 перебуває у комунал. власності. У структурі К. м. – 17 осн. підрозділів (служб): руху; рухомого складу (електродепо «Дарниця», «Оболонь» та «Харківське»...


Київський вік і регіоярус

КИ́ЇВСЬКИЙ ВІК І РЕГІОЯ́РУС (від назви Києва) – вік палеогенового періоду та відклади, що утворилися в той час. У ранзі «ярусу» Київ. регіоярус (К. р.) виокремив 1893 М. Соколов...


Космічних засобів управління та випробування Національний Центр

...

Києво-Печерський історико-культурний заповідник Національний

КИ́ЄВО-ПЕЧЕ́РСЬКИЙ ІСТО́РИКО-КУЛЬТУ́РНИЙ ЗАПОВІ́ДНИК Національний – культурно-просвітницька і науково-дослідна установа...


Криворізький державний педагогічний університет

КРИВОРІ́ЗЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ ПЕДАГОГІ́ЧНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т – вищий навчальний заклад...


Кримський державний медичний університет

КРИ́МСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ МЕДИ́ЧНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т ім. С. Георгієвського – вищий навчальний заклад...


Кіровоградський державний педагогічний університет

КІРОВОГРА́ДСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ ПЕДАГОГІ́ЧНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т ім. В. Винниченка – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку вчителів. Засн. 1930 як Ін-т соц. виховання на базі пед. технікуму (створ. 1923). Від 1933 – Зінов’єв. (від 1934 – Кіров., від 1939 – Кіровогр.) пед. ін-т...


Київський завод Точелектроприлад

КИ́ЇВСЬКИЙ ЗАВО́Д «ТОЧЕЛЕКТРОПРИ́ЛАД» – підприємство у галузі приладобудування. Засн. 1930 як радіомайстерні Київ. політех. ін-ту, що виробляли різні типи статич. конденсаторів, електростатичні вольтметри...


Київський шовковий комбінат

КИ́ЇВСЬКИЙ ШОВКО́ВИЙ КОМБІНА́Т – підприємство текстильної промисловості. Засн. 1946. У складі – 3 осн. цехи: кокономотальний, ткацький і фарбувал.-оздоблювальний. Спеціалізується на виготовленні тканин із натурал. шовку – крепдешин «Київський»...


Київський склотарний завод

КИ́ЇВСЬКИЙ СКЛОТА́РНИЙ ЗАВО́Д Засн. 1954 (буд-во розпочато 1949) для забезпечення склотарою підпр-в плодоовоч. та консерв. пром-стей України. 1953 на з-ді запрацювала скловарна піч з пл. варил. частини 100 м2 та ємністю скломаси 354 т...


Київський верстатобудівний концерн

КИ́ЇВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИ́Й КОНЦЕ́РН – підприємство машинобудівної галузі промисловості, що займається виготовленням токарних верстатів з числовим програмним керуванням (ЧПК). Свою історію веде від 1933...


Київський октет балалаєчників

КИ́ЇВСЬКИЙ ОКТЕ́Т БАЛАЛА́ЄЧНИКІВ Створ. 1993 з ініціативи В. Ілляшевича (його кер. до 2004; балалайка-прима). У складі квартету в різний час виступали Л. Касатова, О. Ракова (обидві – балалайка-пікколо), І. Довганюк (балалайка-кварта), Ю. Лисенко...


Київський річковий порт

КИ́ЇВСЬКИЙ РІЧКОВИ́Й ПОРТ – підприємство галузі річкового транспорту. Розташ. на Дніпрі у центр. частині Києва. Засн. 1897 після завершення буд-ва Київ. гавані. Має понад 1,5 тис. м вантаж. причалів...


Київський ювелірний завод

...

Київський археологічний інститут

...

Київський вітамінний завод

КИ́ЇВСЬКИЙ ВІТАМІ́ННИЙ ЗАВО́Д – підприємство фармацевтичної промисловості. Його історія розпочинається 1917...


Київський Палац спорту

КИ́ЇВСЬКИЙ «ПАЛА́Ц СПО́РТУ» Відкрито 1960 (арх. – М. Гречина, О. Заваров). Від 1992 – ЗАТ...


Київський бронетанковий завод

КИ́ЇВСЬКИЙ БРОНЕТА́НКОВИЙ ЗАВО́Д – державне (до 2006 – казенне) підприємство...


Київський годинниковий завод

...

Київський завод Маяк

КИ́ЇВСЬКИЙ ЗАВО́Д «МАЯ́К» Засн. 1924 як Перша всеукр. держ. чеканко-гравірувал. та ювелірно-штампувал. ф-ка. Під час 2-ї світ. війни підпр-во випускало дорожні міни для потреб фронту. 1944 відновив роботу як Київ. муз. комбінат, що виготовляв та ремонтував муз. інструменти...


Київський мотоциклетний завод

...

Київський завод Укркабель

КИ́ЇВСЬКИЙ ЗАВО́Д «УКРКА́БЕЛЬ» – підприємство електротехнічної промисловості; перший в Україні виробник електричних провідників. Засн. 1900; після націоналізації – Київ. кабел. з-д («Укркабель»). Під час 2-ї світ. війни устаткування з-ду евакуйовано на Урал...


Київський зоологічний парк

...

Київський інститут автоматики

...

Київський інститут хлібопродуктів

...

Київський камерний оркестр

КИ́ЇВСЬКИЙ КА́МЕРНИЙ ОРКЕ́СТР Створ. 1963 при Укрконцерті. Від 1972 – при Нац. філармонії України (обидва – Київ). Худож. кер. – А. Шароєв (1963–69 і 1976–87), І. Блажков (1969–76), А. Винокуров (1987–91)...


Київський камерний хор ім. Б. Лятошинського

КИ́ЇВСЬКИЙ КА́МЕРНИЙ ХОР ім. Б. Лятошинського Створ. 1973 з ініціативи В. Іконника (його худож. кер.) як Київ. камер. хор. Від 1981 – ім. Б. Лятошинського. У хорі також працювала В. Захарченко. У репертуарі – старовинна...


Київський квартет саксофоністів

КИ́ЇВСЬКИЙ КВАРТЕ́Т САКСОФОНІ́СТІВ Створ. 1985 з ініціативи Ю. Василевича (худож. кер., сопрано). У складі також були І. Сабат (альт), I. Храпко (тенор), С. Скуратівський (баритон). Від 2003 – М. Мимрик (альт), О. Зарембський (тенор)...


Київський музей О. Пушкіна

КИ́ЇВСЬКИЙ МУЗЕ́Й О. ПУ́ШКІНА Засн. 1988 як істор.-літ. музей під назвою «О. С. Пушкін та декабристи на Україні». В основі музей. фондів – колекція «Пушкініана» (2590 експонатів)...


Київський завод електротранспорту

КИ́ЇВСЬКИЙ ЗАВО́Д ЕЛЕКТРОТРА́НСПОРТУ – підприємство у галузі машинобудування. Розташ. на тер. Поділ. трамвай. депо. Спеціалізується на ремонті та виготовленні електрич. видів транспорту (трамвайні вагони, тролейбуси тощо). Історія з-ду розпочинається 1906...


Стр. 1 | 2        1    2    Наступна