Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  42

Конституційний Суд України

КОНСТИТУЦІ́ЙНИЙ СУД УКРАЇ́НИ (КСУ) – єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні...


Конституційний договір

КОНСТИТУЦІ́ЙНИЙ ДО́ГОВІР – угода двох або декількох суб’єк­тів конституційного права, що має загальнонормативне значення. К. д. є різновидом публіч. норматив. договорів. Договори з норматив. змістом...


Канали України

КАНА́ЛИ УКРАЇ́НИ – штучні водотоки з руслами правильної форми і безнапірним рухом води. Розвиток міст...


Казна України

...

Кам’яна доба України

«КАМ’ЯНА́ ДОБА́ УКРАЇ́НИ» – збірник наукових статей. Засн. 2002 у Києві Ін-том археології НАНУ. Виходить укр. мовою як щорічник; наклад 300 прим. Друкує матеріали...


Картоплярство України

«КАРТОПЛЯ́РСТВО УКРАЇ́НИ» – науково-виробничий журнал. Засн. 2005 Ін-том картоплярства УААН (смт Немішаєве Бородян. р-ну Київ. обл.), яким і видається (нині Ін-т картоплярства НААНУ). Виходить двічі на рік...


Книга пам’яті України

...

Комуніст України

«КОМУНІ́СТ УКРАЇ́НИ» – журнал. Орган ЦК КПУ. Засн. 1924 як «Більшовик». Від 1926 – «Більшовик України», 1952–91 – «К. У.». Виходив у Харкові, від 1934 – у Києві щомісяця укр. та рос. мовами. Висвітлював актуал. питання марксист.-ленін. теорії...


Конституція України

КОНСТИТУ́ЦІЯ УКРАЇ́НИ – Основний Закон України, що закріплює головні засади організації держави та суспільства, утверджує конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина...


Крила України

«КРИ́ЛА УКРАЇ́НИ» – газета. Засн. 1997 у Києві як друк. орган Мін-ва оборони України. 2007 колектив переведено до Регіон. медіа-центру Мін-ва оборони України (Вінниця)...


Кордони державні України

КОРДО́НИ ДЕРЖА́ВНІ УКРАЇ́НИ Сучас. державний кордон Укра­­їни з Білоруссю, Молдовою, Польщею, РФ, Румунією...


Каскадерів України Ліга

КАСКАДЕ́РІВ УКРАЇ́НИ Ліга Засн. 1997 у Києві як об’єднання групою осіб на чолі з О. Філатовим (президент) з метою створення і продюсування кіновиробництва. У складі орг-ції підрозділи: івентагентство «Stunt-шоу» (кер. Н. Майборода)...


Кабінет Міністрів України

КАБІНЕ́Т МІНІ́СТРІВ УКРАЇ́НИ – назва уряду України, який відповідно до Конституції України є вищим органом у системі органів виконавчої влади. КМ України – колегіал. орган...


Конфліктологів України Товариство

КОНФЛІКТО́ЛОГІВ УКРАЇ́НИ Товариство – всеукраїнська гро­­мадська ор­­ганізація. Рішення про його ство­­рення ухвалено 1995 учасниками 3-ї Міжнар. наук.-практ. конф. «Конфлікти в суспіль­стві: діагностика і профілактика», офіційно зареєстр. 1996. Має 15 обл. відділ....


Космічне агенство України

КОСМІ́ЧНЕ АГЕ́НТСТВО УКРАЇ́НИ Державне (ДКАУ) – центральний орган виконавчої влади України, який забезпечує формування та реалізацію державної політики в галузі космічної діяльності. Створ. 1992. До 2010 – Національне. Наприкінці 1991, після розпаду СРСР...


Комуністична партія України

КОМУНІСТИ́ЧНА ПА́РТІЯ УКРАЇ́НИ Зареєстр. 22 липня 1991 як об’єд­нання громадян на чолі з 1-м секр. ЦК С. Гуренком. Тимчас. комісія з перевірки діяльності на тер. України посад. осіб органів влади, упр., громад. об’єднань та орг-цій...


Комітет рятунку України

...

Конгрес літераторів України

...

Кінематека України Національна

КІНЕМА́ТЕКА УКРАЇ́НИ Національна Засн. 1940 на базі відділу техфільму Київ. кінофабрики як Київ. кіностудія учбових фільмів. 1942–44 евакуйовано до Ташкента, де випускала навч. і пропагандист. фільми для рад. армії. Від 1944 – «Київтехфільм»...


Картографо-геодезичний фонд України

КАРТО́ГРАФО-ГЕОДЕЗИ́ЧНИЙ ФОНД УКРАЇ́НИ Державний («Укркартгеофонд») – галузевий архів Державної картографо-геодезичної служби, що забезпечує постійне зберігання картографічних, геодезичних та інших спеціальних документів...


Конституції України радянської доби

КОНСТИТУ́ЦІЇ УКРАЇ́НИ РАДЯ́НСЬКОЇ ДОБИ́ Конституція УСРР 1919 затв. 3-м Всеукр. з’їздом рад робітн....


Конгрес трудового народу України

...

Книги і друкарства України Музей

КНИ́ГИ І ДРУКА́РСТВА УКРАЇ́НИ Музей Засн. 1972 у Києві М. Петренком (1-й дир.), А. В’юником як Держ. музей книги і друкарства УРСР...


Комуністична партія Західної України

...

Комуністична партія Закарпатської України

КОМУНІСТИ́ЧНА ПА́РТІЯ ЗАКАРПА́ТСЬКОЇ УКРАЇ́НИ (КПЗУ) – політична організація...


Композиторів України Національна спілка

КОМПОЗИ́ТОРІВ УКРАЇ́НИ Національна спілка – творча організація, яка об’єднує професійних композиторів і музикознавців з метою розвитку музичної культури України. Веде свою історію від Музичного товариства ім. М. Леонтовича (засн. 1922)...


Комісія України у справах ЮНЕСКО

КОМІ́СІЯ УКРАЇ́НИ У СПРА́ВАХ ЮНЕСКО Національна – постійно діючий міжвідомчий орган, що забезпечує участь України у діяль­ності ЮНЕСКО. Засн. 1956 у Києві як Комісія УРСР у справах ЮНЕСКО. До її складу входило 25 представників мін-в освіти...


Кінематографістів України Національна спілка

КІНЕМАТОГРАФІ́СТІВ УКРАЇ́НИ Національна спілка – всеукраїнська громадська організація. Засн. 1958 у Києві як Організац. бюро Спілки працівників кінематографії УРСР, від 1962 – Спілка працівників кінематографії УРСР, від 1970 – Спілка кінематографістів УРСР...


Кобзарів України Національна спілка

КОБЗАРІ́В УКРАЇ́НИ Національна спілка Засн. 1995 у Києві як Всеукр. спілка кобзарів, від 2002 – сучасна назва. Найвищий керів. орган – з’їзд (проводиться раз на 5 р.). Діє 23 обл. осередки. Нараховує 530 чл., серед яких 57 проживають у Детройті (США), 34 – у Торонто (Канада)...


Книжкова палата України імені І. Федорова

КНИЖКО́ВА ПАЛА́ТА УКРАЇ́НИ імені І. Федорова Засн. 1919 у Києві головою РМ УНР В. Винниченком за поданням міністра нар. освіти І. Огієнка, у 1974 присвоєно ім’я І. Федорова. Від 1989 реорганізовувалася...


Комісія для виучування продукційних сил України ВУАН

КОМІ́СІЯ ДЛЯ ВИУ́ЧУВАННЯ ПРОДУКЦІ́ЙНИХ СИЛ УКРАЇ́НИ ВУАН Засн. 1919 з ініціативи та під головуванням В. Вернадського як Комісія для досліду вироб. сил України...


Комуністична партія України Радянської доби

...

Конфедерація анархістських організацій України "Набат"

КОНФЕДЕРА́ЦІЯ АНАРХІ́СТСЬКИХ ОРГАНІЗА́ЦІЙ УКРАЇ́НИ «НАБА́Т» – об’єднання анархістських сил, що ставили за мету втілення у життя ідей анархізму. Організов. на конф....


Комісії порайонного розроблення історії України Вуан

...

Комісія для виучування народного господарства України ВУАН

КОМІ́СІЯ ДЛЯ ВИУ́ЧУВАННЯ НАРО́ДНОГО ГОСПОДА́РСТВА УКРАЇ́НИ ВУАН Засн. 1921. До її складу увійшли К. Воблий (голова), Л. Яснополь­­ський, Є. Сташевський, П. Кованько, А. Ярошевич...


Комісія соціально-економічної історії України ВУАН

КОМІ́СІЯ СОЦІА́ЛЬНО-ЕКОНОМІ́ЧНОЇ ІСТО́РІЇ УКРАЇ́НИ ВУАН Засн. 1929 з ініціативи та за спри­­яння Д. Багалія. Кер. – О. Оглоб­­лин...


Козаки Поділля Академічний козацький ансамбль України

«КОЗАКИ́ ПОДІ́ЛЛЯ» Академічний козацький ансамбль України – мистецький колектив. Обл. премія ім. Т. Шевченка (2003). Лауреат 2-го Всесвіт. фестивалю-конкурсу ім. П. Вірського (Київ, 2-е м.), міжнар. фестивалю «Жемчужний рай» (Севастополь...


Культури і мистецтв Міжнародний центр профспілок України

КУЛЬТУ́РИ І МИСТЕ́ЦТВ Міжнародний центр профспілок України Будівлю споруджено 1839–42 у центрі Києва за проектом арх. В. Беретті у стилі пізнього класицизму як Ін-т шляхет. дівчат. Цей закритий навч. заклад надавав дівчатам із дворян. родин середню освіту...


Капела бандуристів України ім. Г. Майбороди Національна заслужена

...

Київський політехнічний інститут Національний технічний університет України

«КИ́ЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІ́ЧНИЙ ІНСТИТУ́Т» Національний технічний університет України (КПІ) – вищий навчальний заклад...


Комісія для дослідів над історією громадських течей України ВУАН

КОМІ́СІЯ ДЛЯ ДО́СЛІДІВ НАД ІСТО́РІЄЮ ГРОМА́ДСЬКИХ ТЕ́ЧІЙ НА УКРАЇ́НІ ВУАН Засн. 1921 з ініціативи В. Міяковського...


Комісія радіаційного захисту населення України Національна (НКРЗНУ)

...