Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  7

Конституція УНР

КОНСТИТУ́ЦІЯ УНР – основний закон Української Народної Республіки. Затв. в остан. день існування Української Центральної Ради (29 квіт­ня 1918) у формі Статуту про держ. устрій...


Конституція

КОНСТИТУ́ЦІЯ (від лат. constitutio – устрій, установлення) – основний закон держави і суспільства (народу). К. є нормативно-правовим актом найвищої юрид. сили, що регламентує осн. засади функціонування політ. системи сусп-ва, встановлює засади держ. ладу...


Конституція людини

КОНСТИТУ́ЦІЯ ЛЮДИ́НИ – сукупність морфологічних і функціональних особливостей організму людини, що склалася на основі спадкової програми під дією чинників середовища. Будова і функціон. особливості організму у різних людей до певної міри можуть бути схо­жими...


Конституція тварин

КОНСТИТУ́ЦІЯ ТВАРИ́Н – загальна будова організму тва­рин, зумовлена анатомо-фізіологічними особливостями та спад­ковими чинниками...


Конституція України

КОНСТИТУ́ЦІЯ УКРАЇ́НИ – Основний Закон України, що закріплює головні засади організації держави та суспільства, утверджує конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина...


Конституційні реформи в СРСР

КОНСТИТУЦІ́ЙНІ РЕФО́РМИ В СРСР Формально конституц. реформу 1936 ініціював пленум ЦК ВКП(б)...


Комітет державної безпеки СРСР

КОМІТЕ́Т ДЕРЖА́ВНОЇ БЕЗПЕ́КИ СРСР – союзно-республіканський орган управління у галузі державної безпеки. Засн. 1954 шляхом виокремлення з МВС СРСР низ­ки упр., служб і відділів, лікві­до­ваний 1991. Об’єднував 14 ком-тів держ. безпеки респ. СРСР. Був карал....