Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  30

Кримський фронт

КРИ́МСЬКИЙ ФРОНТ. Створ. 28 січня 1942 після ліквідації Кавказ. фронту в складі 44-ї, 47-ї, 51-ї армій, що розташовувалися на Керчен. і Таман. п-овах та у р-ні м. Краснодар (РФ)...


Кримський титан

«КРИ́МСЬКИЙ ТИТА́Н» – підприємство хімічної промис­ловості. Розташ. у м. Армянськ АР Крим. Засн. 1969 як Крим. з-д двоокису титану. Першим введено у дію цех з вироб-ва сірчаної кислоти. Згодом стали до ладу цехи з вироб-ва амофосу (1971)...


Кримський півострів

КРИ́МСЬКИЙ ПІВО́СТРІВ – півострів на Півдні України, з’єднаний з материком вузьким Перекопським перешийком (7–23 км завширшки). Пл. бл. 27 тис. км2. Глибоко вдається у Чорне море...


Кримський Володимир

КРИ́МСЬКИЙ Володимир (справж. – Білинський; 24. 12. 1919, м. Чортків, нині Терноп. обл. – 1996, м. Він­­ніпеґ, провінція Манітоба, Канада) – письменник, лікар, громадський діяч. Студіював медицину у Львові та Іннсбруці (зем­­ля Тіроль, Австрія)...


Кримський агротехнологічний університет

«КРИ́МСЬКИЙ АГРОТЕХНОЛОГІ́ЧНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т» Південна філія Національного університету біоресурсів і природокористування України – вищий навчальний заклад...


Кримський артезіанський басейн

КРИ́МСЬКИЙ АРТЕЗІ́АНСЬКИЙ БАСЕ́ЙН – басейн підземних вод у ме­жах рівнинної частини Кримського півострова. У геоструктур. відношенні пов’язаний з пд. крилом Причорноморської западини...


Кримський гірський клуб

КРИ́МСЬКИЙ ГІРСЬКИ́Й КЛУБ – перша в Російській імперії офіційна туристична організація. Засн. 1890 в Одесі. Її появі передувала низка навч. екскурсій, зокрема студентів Новорос. ун-ту (Одеса) під кер-вом проф. І. Головкінського Гірським Кримом 1876...


Кримський Агатангел Юхимович

КРИ́МСЬКИЙ Агатангел Юхимович (псевд. і крипт.: А. Хванько, Хванько Крим­ський, Ївхимець, Панько Рогач, Мирза-Джафар, А. Е. К., А. К., А. Кр. та ін.; 03(15). 01. 1871, м. Во­лодимир-Волинський, нині Волин. обл. – 25. 01. 1942, м. Кустанай, Казахстан) – сходознавець, мовознавець...


Кримський Анатолій Анатолійович

КРИ́МСЬКИЙ Анатолій Анатолійович (07. 08. 1938, с. Триліси Олександрів. р-ну, нині Кіровогр. обл.) – пись­менник. Батько І. Кримської. Чл. НСПУ (1997). Закін. Харків. мед. ін-т (1969). Відтоді працював лікарем швидкої допомоги в Харкові...


Кримський Андрій Іванович

КРИ́МСЬКИЙ Андрій Іванович (30. 11(13. 12). 1905, с. Триліси, нині Олександрів. р-ну Кіровогр. обл. – 06. 09. 1942) – письменник. Закін. Черкас. пед. технікум (1931), Одес. пед. ін-т (1937). Від 1931 – у м. Чигирин (нині Черкас. обл.): учителював, зав. пед. частини зразк. школи...


Кримський Сергій Борисович

КРИ́МСЬКИЙ Сергій Борисович (02. 07. 1930, м. Артемівськ, нині Донец. обл. – 30. 06. 2010, Київ) – філо­соф. Чоловік І. Комарової. Д-р фі­лос. н. (1976), проф. (1987). Засл. діяч н. і т. України (1996). Премії ім. Д. Ма­нуїльського (1992), ім. М. Ту­ган-Баранов­сько­го (2000)...


Кримський Юхим Степанович

КРИ́МСЬКИЙ Юхим Степанович (крипт.: Е. К.; Е. Кр-ский; 1838, м. Могильов, нині Білорусь – 22. 11(05. 12). 1915, м. Звенигородка, нині Чер­кас. обл.) – видавець, педагог...


Кримський гуманітарний університет

КРИ́МСЬКИЙ ГУМАНІТА́РНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т Засн. 1944 у м. Ялта як Крим. пед. уч-ще, реорганіз. 1994 у Ялтин. пед. коледж. Від 1998 – Крим. держ. гуманітар. ін-т (при­єднано Євпаторій. філію Сімфероп. пед. уч-ща)...


Кримський татар депортація

...

Кримський содовий завод

...

Кримський науковий центр

КРИ́МСЬКИЙ НАУКО́ВИЙ ЦЕНТР НАНУ і Міністерства ос­віти і науки України – орган міжвідомчої координації науко­­во-техніч­ного розвитку Криму. Засн. 1997. На базі Центру діють філія каф. відновлюв. енергії та сталого розвитку ЮНЕСКО при Таврій. ун-ті...


Кримський терапевтичний журнал

«КРИ́МСЬКИЙ ТЕРАПЕВТИ́ЧНИЙ ЖУРНА́Л» Засн. 2004 Крим. мед. ун-том (Сімферополь). Видавці – каф. те­рапії і сімей. медицини ф-ту післядиплом. освіти Ун-ту та Крим. асоц. гастроентерологів. Виходить двічі на рік. Наклад 500–1000 прим. Статті публікує укр....


Кримський природний заповідник

КРИ́МСЬКИЙ ПРИРО́ДНИЙ ЗАПОВІ́ДНИК Засн. 1913 у малодоступ. частині гір. Криму на пл. 3705 га як «Заказник імператор. полювань», від 1917 – нац. заповідник. Офіц. датою створення заповідника вважають 1923. У 1957–91 – Крим. заповідно-мислив. госп-во. Пл. 44 175 га...


Кримський етнографічний музей

КРИ́МСЬКИЙ ЕТНОГРАФІ́ЧНИЙ МУЗЕ́Й Засн. 1992 у Сімферополі як філія Крим. респ. краєзн. музею, від 2009 – самост. установа. Фонди музею налічують понад 10 тис. експонатів...


Кримський академічний театр ляльок

КРИ́МСЬКИЙ АКАДЕМІ́ЧНИЙ ТЕА́ТР ЛЯЛЬО́К Засн. 1939 у Сімферополі постановою РНК Крим. АРСР (нині АР Крим) як Дит. пересувний ляльк. театр для обслуговування колгоспів і радгоспів, від 1944 – Крим. держ. театр ляльок (ста­ціо­нар), від 1945 – Крим. обл. театр. ляльок...


Кримський державний медичний університет

КРИ́МСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ МЕДИ́ЧНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т ім. С. Георгієвського – вищий навчальний заклад...


Кримський інститут агропромислового виробництва НААНУ

...

Кримський університет культури мистецтв і туризму

КРИ́МСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т КУЛЬТУ́РИ, МИСТЕ́ЦТВ І ТУРИ́ЗМУ – республіканський вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку фахівців у галузях культури...


Кримський державний інженерно-педагогічний університет

КРИ́МСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ ІНЖЕНЕ́РНО-ПЕДАГОГІ́ЧНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т – вищий навчальний заклад. Засн. 1994 у Сімферополі як Крим. індустр.-пед. ін-т; від 2003 – ун-т. Від 2005 має сучасну назву, а також статус респ. ВНЗу. Нині у структурі Ун-ту діють 7 ф-тів (інж.-технол....


Кримський академічний український музичний театр

КРИ́МСЬКИЙ АКАДЕМІ́ЧНИЙ УКРАЇ́НСЬКИЙ МУЗИ́ЧНИЙ ТЕА́ТР Засн. 1955 у Сімферополі постановою РМ УРСР на базі Київ. обл. пересув. укр. драм. театру як Крим. обл. пересув. укр. драм. театр, від 1956 – Крим. обл. укр. муз.-драм. театр (стаціонар.)...


Кримський республіканський вищий навчальний заклад ім. М. Самокиша

КРИ́МСЬКИЙ РЕСПУБЛІКА́НСЬКИЙ ВИ́ЩИЙ НАВЧА́ЛЬНИЙ ЗА́КЛАД «ХУДО́ЖНЄ УЧИ́ЛИЩЕ iм. М. С. Самокиша» Засн. 1937 у Сімферополі на ба­зі худож. студії ім. М. Самокиша як Крим. художнє уч-ще ім. М. Са­мокиша...


Кримський республіканський заклад «Центральний музей Тавриди»

...

Кримський заводський вовно-м’ясний тип цигайських овець

...

Кримський академічний російський драматичний театр ім. Горького

КРИ́МСЬКИЙ АКАДЕМІ́ЧНИЙ РОСІ́ЙСЬКИЙ ДРАМАТИ́ЧНИЙ ТЕА́ТР ім. М. Горького Засн. 1821 у Сімферополі з ініціативи моск. купця Волкова. Від 1888 – Сімфероп. дворян. театр...


Кримський науково-дослідний інститут судових експертиз

КРИ́МСЬКИЙ НАУКО́ВО-ДО́СЛІДНИЙ ІНСТИТУ́Т СУДО́ВИХ ЕКСПЕРТИ́З – науково-дослідна установа у галузі судових експертиз. Підпорядк. МЮ України. Засн. 1990 у Сімферополі як Крим. відділ. Харків. НДІ судових експертиз...