Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  35

Львівська національна галерея мистецтв ім. Б. Возницького

ЛЬВІ́ВСЬКА НАЦІОНА́ЛЬНА ГАЛЕРЕ́Я МИСТЕ́ЦТВ ім. Б. Возницького – один із провідних художніх музеїв Укра­їни. Засн. 1907 як міська картинна галерея, згодом – Нац. галерея міста Львова, Держ. обл. картинна галерея, Львів. обл. держ. картинна галерея...


Львівська національна академія мистецтв

ЛЬВІ́ВСЬКА НАЦІОНА́ЛЬНА АКАДЕ́МІЯ МИСТЕ́ЦТВ Створ. на базі Львів. держ. ін-ту приклад. та декор. мист-ва...


Львівська національна музична академія ім. М. Лисенка

ЛЬВІ́ВСЬКА НАЦІОНА́ЛЬНА МУЗИ́ЧНА АКАДЕ́МІЯ ім. М. Лисенка – вищий навчальний заклад...


Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника

ЛЬВІ́ВСЬКА НАЦІОНА́ЛЬНА НАУКО́ВА БІБЛІОТЕ́КА УКРАЇНИ ім. В. Стефаника Засн. 1940 як Львів. філія б-ки АН УРСР на базі понад 80-ти громад. і приват. б-к, які функціонували у Львові та Зх. Україні, зокрема Львів. Ставропіг. братства (16 ст.)...


Львівська пошта

«ЛЬВІ́ВСЬКА ПО́ШТА» – газета. Засн. 1995 у Львові як «Суботня пошта», від січня 2010 – сучасна назва. Видавець – ТОВ «Професійна ліга». Виходить укр. мовою, спочатку раз...


Львівська пивоварня

«ЛЬВІ́ВСЬКА ПИВОВА́РНЯ» – підприємство харчової проми­словості. Офіц. дата заснування – 1715. Існує думка, що вироб-во пива у Львові пов’язано з родиною Клепперів – німців з Баварії, які оселилися у Львові в 13 ст. За переказами...


Львівська залізниця

ЛЬВІ́ВСЬКА ЗАЛІЗНИ́ЦЯ – одна з найстаріших залізниць України. Її історія розпочинається з часів...


Львівська область

ЛЬВІ́ВСЬКА О́БЛАСТЬ – область у Західній Україні, на території Східної Галичини...


Львівська операція 1920

ЛЬВІ́ВСЬКА ОПЕРА́ЦІЯ 1920 Проведена 23 липня – 24 серпня у ході польсько-радянської війни 1919–20 частинами рад. Пд.-Зх. фронту (командувач О. Єго­ров...


Львівська обласна філармонія

ЛЬВІ́ВСЬКА ОБЛАСНА́ ФІЛАРМО́НІЯ Перший офіц. концерт. сезон 1902–03 розпочався у концерт. залі театру Скарбека (нині Націо­нальний академічний український драматичний театр ім. М. Заньковецької)...


Львівська історична школа

ЛЬВІ́ВСЬКА ІСТОРИ́ЧНА ШКО́ЛА – умовна назва групи польських істориків. Представники Л. і. ш., зокрема К. Ліске, Т. Войцеховський, О.-М. Бальцер, Л. Фін­кель...


Львівська крейдова западина

ЛЬВІ́ВСЬКА КРЕ́ЙДОВА ЗАПА́ДИНА – один зі структурних елементів південно-західної окраїни Східноєвропейської платформи на території Волинської, Львівської...


Львівська сьома бригада УГА

ЛЬВІ́ВСЬКА СЬО́МА БРИГА́ДА УГА – військова частина. Створ. у січні 1919 з групи «Південь ІІ» (ком-р – отаман А. Бізанц). Забезпечувала відступ Другого корпусу УГА...


Львівська ізоляторна компанія

ЛЬВÍВСЬКА IЗОЛЯ́ТОРНА КОМПА́НIЯ – підприємство електротехнічної промисловості. Створ. 2002 на базi Львiв. iзолятор. з-ду, засн. 1965...


Львівська державна фінансова академія

...

Львівська державна хореографічна школа

ЛЬВІ́ВСЬКА ДЕРЖА́ВНА ХОРЕОГРАФІ́ЧНА ШКО́ЛА Засн. 1957 як Львів. дит. хореогр. школа на базі балет. студії...


Львівська газета. Вісник міста

«ЛЬВІ́ВСЬКА ГАЗЕ́ТА. ВІ́СНИК МІ́СТА» – загальноукраїнський громадсько-політичний тижневик. Виходить у Львові укр. мовою накладом 113 тис. прим. Засн. 2002 під назвою «Львівська газета» з ініціативи львів. підприємців і громад. діячів М. Іващишина та Я. Рущишина...


Львівська кондитерська фабрика Світоч

ЛЬВІ́ВСЬКА КОНДИ́ТЕРСЬКА ФА́БРИКА «СВІ́ТОЧ» – підприємство кондитерської галузі харчової промисловості. Історія сягає 19 ст., коли у Львові створ. невеликі кондитер. ф-ки (цукерні), зокрема кондитерсь­ку швейцар. майстра Д. Андреоллі...


Львівська православна богословська академія УПЦ КП

ЛЬВІ́ВСЬКА ПРАВОСЛА́ВНА БОГОСЛО́ВСЬКА АКАДЕ́МІЯ УПЦ КП – вищий богословський спеціалізований навчальний заклад, який готує священнослужителів...


Лисенка Миколи Імені Голандський хор

ЛИ́СЕНКА МИКО́ЛИ І́МЕНІ Голландський хор Засн. 1996 у м. Утрехт з ініціативи М. Антоновича (худож. кер. і диригент до 2006). Спочатку він створив «Візантійський хор» (1951), що складався лише із чоловіків-голландців...


Львівська політехніка Національний університет

...

Львівський палац мистецтв

«ЛЬВІ́ВСЬКИЙ ПАЛА́Ц МИСТЕ́ЦТВ» Культурно-мистецький центр – виставковий комплекс. Відкрито 1996, розташ. на вул. М. Коперника, № 17. Будинок споруджено за розробленим 1987 проектом В. Каменщика. У проектуванні взяли участь арх. І. Біля- кова, В. Іванський...


Львівська обласна універсальна наукова бібліотека

ЛЬВІ́ВСЬКА ОБЛАСНА́ УНІВЕРСА́ЛЬНА НАУКО́ВА БІБЛІОТЕ́КА Засн. 1940 як Львів. держ. обл. б-ка для дорослих у палаці Біль­ських – пам’ятці арх-ри 18 ст. на площі Галицька, № 10. У 2000 переїхала у нове приміщення на проспекті Шевченка...


Львівська греко-католицька богословська академія

...

Львівська державна мистецько-промислова школа

ЛЬВІ́ВСЬКА ДЕРЖА́ВНА МИСТЕ́ЦЬКО-ПРОМИСЛО́ВА ШКО́ЛА – навчальний заклад...


Львівська обласна науково-педагогічна бібліотека

ЛЬВІ́ВСЬКА ОБЛАСНА́ НАУКО́ВО-ПЕДАГОГІ́ЧНА БІБЛІОТЕ́КА Засн. 1926 наказом кураторії Львів. шкіл. округи як Громад. пед. б-ка. Основою фондів стали 1800 книг...


Львівська обласна наукова медична бібліотека

ЛЬВІ́ВСЬКА ОБЛАСНА́ НАУКО́ВА МЕДИ́ЧНА БІБЛІОТЕ́КА Засн. 1944. Спочатку діяла у при­міщенні Обл. упр. охорони здо­ров’я, згодом – НДІ епідеміології, мікробіології та гігієни...


Львівська середняспеціалізована музична школа-інтернет

ЛЬВІ́ВСЬКА СЕРЕ́ДНЯ СПЕЦІАЛІЗО́ВАНА МУЗИ́ЧНА ШКО́ЛА-ІНТЕРНА́Т ім. С. Крушельницької Засн. 1939 як середня спец. муз. школа при Львів. консерваторії (нині муз. академія) з ініціативи В. Барвінського...


Львівська екпериментальна кераміко-скульптурна фабрика

...

Львівський коледж культури і мистецтв

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ КО́ЛЕДЖ КУЛЬТУ́РИ І МИСТЕ́ЦТВ Засн. 1939 як школа політосвіти та бібліотечна школа, що діяли як курси. Під час 2-ї світ. війни не працювали. 1944 відновлено роботу на основі об’єднання у Львів. технікум політосвіти, 1948–66 – культ.-осв. технікум...


Львівська фабрика художній виробів ім. Лесі Українки

ЛЬВІ́ВСЬКА ФА́БРИКА ХУДО́ЖНІХ ВИ́РОБІВ ім. Лесі Українки – підприємство легкої промисловості. Ф-ку організовано 1960 на основі ар­тілі ім. Лесі Українки (засн. 1939 на базі кооп. підпр-ва «Укр. нар. мист-во»). Випускали вироби...


Лисенка Миколи Імені Міжнародний музичний конкурс

ЛИ́СЕНКА МИКО́ЛИ І́МЕНІ Міжнародний музичний конкурс Засн. 1962 у Києві Мін-вом культури України, а також зусиллями композиторів А. Штогаренка, Є. Станковича, М. Скорика, Л. Колодуба, співачки Є. Чавдар, піаністів Є. Ржанова...


Літопис Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького

...

Луганська державна академія культури і мистецтв ім. М. Матусовського

ЛУГА́НСЬКА ДЕРЖА́ВНА АКАДЕ́МІЯ КУЛЬТУ́РИ І МИСТЕ́ЦТВ ім. М. Матусовського – вищий навчальний заклад. Засн. 2002 як Луган. держ. ін-т культури і мист-в, від 2012 – сучасна назва. Осн. напрями підготовки спеціалістів: муз., хо­реогр., естрадно-циркове, образотворче...


Лифаря Сержа Імені Міжнародний конкурс артистів балету і хореографів

ЛИФА́РЯ СЕ́РЖА І́МЕНІ Міжнародний конкурс артистів балету і хореографів Засн. 1994 у Києві Мін-вом культури України, Гол. упр. культури Київ. міської держ. адміністрації, Нац. оперою України...