Енциклопедія Сучасної України - Результати пошуку
Beta-версія
Головна / Результати пошуку
Статей знайдено:  46

Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника

ЛЬВІ́ВСЬКА НАЦІОНА́ЛЬНА НАУКО́ВА БІБЛІОТЕ́КА УКРАЇНИ ім. В. Стефаника Засн. 1940 як Львів. філія б-ки АН УРСР на базі понад 80-ти громад. і приват. б-к, які функціонували у Львові та Зх. Україні, зокрема Львів. Ставропіг. братства (16 ст.)...


Львівська обласна наукова медична бібліотека

ЛЬВІ́ВСЬКА ОБЛАСНА́ НАУКО́ВА МЕДИ́ЧНА БІБЛІОТЕ́КА Засн. 1944. Спочатку діяла у при­міщенні Обл. упр. охорони здо­ров’я, згодом – НДІ епідеміології, мікробіології та гігієни...


Львівська обласна універсальна наукова бібліотека

ЛЬВІ́ВСЬКА ОБЛАСНА́ УНІВЕРСА́ЛЬНА НАУКО́ВА БІБЛІОТЕ́КА Засн. 1940 як Львів. держ. обл. б-ка для дорослих у палаці Біль­ських – пам’ятці арх-ри 18 ст. на площі Галицька, № 10. У 2000 переїхала у нове приміщення на проспекті Шевченка...


Львівська національна академія мистецтв

ЛЬВІ́ВСЬКА НАЦІОНА́ЛЬНА АКАДЕ́МІЯ МИСТЕ́ЦТВ Створ. на базі Львів. держ. ін-ту приклад. та декор. мист-ва...


Львівська національна галерея мистецтв ім. Б. Возницького

ЛЬВІ́ВСЬКА НАЦІОНА́ЛЬНА ГАЛЕРЕ́Я МИСТЕ́ЦТВ ім. Б. Возницького – один із провідних художніх музеїв Укра­їни. Засн. 1907 як міська картинна галерея, згодом – Нац. галерея міста Львова, Держ. обл. картинна галерея, Львів. обл. держ. картинна галерея...


Львівська національна музична академія ім. М. Лисенка

ЛЬВІ́ВСЬКА НАЦІОНА́ЛЬНА МУЗИ́ЧНА АКАДЕ́МІЯ ім. М. Лисенка – вищий навчальний заклад...


Літературно-наукова бібліотека

«ЛІТЕРАТУ́РНО-НАУКО́ВА БІБЛІОТЕ́КА»

1) – серія дешевих книжок, розрахованих на широке коло незаможних читачів з метою дати обсяг знань, потрібний для самоусвідомлення українців як нації. Видавав 1889–98 у Львові І. Фран­ко влас. коштом. У 1-й частині (1889–97...


Луганська обласна наукова медична бібліотека

ЛУГА́НСЬКА ОБЛАСНА́ НАУКО́ВА МЕДИ́ЧНА БІБЛІОТЕ́КА Засн. 1945 на базі фонду Будинку сан. просвіти та літ-ри, подаров. мед. працівниками області. Б-ка має 3 філії, 4 відділи: наук.-метод., інформ.-бібліогр., комплектування та наук. обробки літ-ри...


Луганська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. М. Горького

ЛУГА́НСЬКА ОБЛАСНА́ УНІВЕРСА́ЛЬНА НАУКО́ВА БІБЛІОТЕ́КА ім. О. М. Горького Засн. 1897 як земська нар. б-ка-читальня. Спочатку фонд нараховував 2502 прим., комплектувався за рахунок пожертвувань. Від 1919 – центр. міська...


Львівська обласна науково-педагогічна бібліотека

ЛЬВІ́ВСЬКА ОБЛАСНА́ НАУКО́ВО-ПЕДАГОГІ́ЧНА БІБЛІОТЕ́КА Засн. 1926 наказом кураторії Львів. шкіл. округи як Громад. пед. б-ка. Основою фондів стали 1800 книг...


Львівська залізниця

ЛЬВІ́ВСЬКА ЗАЛІЗНИ́ЦЯ – одна з найстаріших залізниць України. Її історія розпочинається з часів...


Львівська пошта

«ЛЬВІ́ВСЬКА ПО́ШТА» – газета. Засн. 1995 у Львові як «Суботня пошта», від січня 2010 – сучасна назва. Видавець – ТОВ «Професійна ліга». Виходить укр. мовою, спочатку раз...


Львівська область

ЛЬВІ́ВСЬКА О́БЛАСТЬ – область у Західній Україні, на території Східної Галичини...


Львівська пивоварня

«ЛЬВІ́ВСЬКА ПИВОВА́РНЯ» – підприємство харчової проми­словості. Офіц. дата заснування – 1715. Існує думка, що вироб-во пива у Львові пов’язано з родиною Клепперів – німців з Баварії, які оселилися у Львові в 13 ст. За переказами...


Львівська крейдова западина

ЛЬВІ́ВСЬКА КРЕ́ЙДОВА ЗАПА́ДИНА – один зі структурних елементів південно-західної окраїни Східноєвропейської платформи на території Волинської, Львівської...


Львівська історична школа

ЛЬВІ́ВСЬКА ІСТОРИ́ЧНА ШКО́ЛА – умовна назва групи польських істориків. Представники Л. і. ш., зокрема К. Ліске, Т. Войцеховський, О.-М. Бальцер, Л. Фін­кель...


Львівська сьома бригада УГА

ЛЬВІ́ВСЬКА СЬО́МА БРИГА́ДА УГА – військова частина. Створ. у січні 1919 з групи «Південь ІІ» (ком-р – отаман А. Бізанц). Забезпечувала відступ Другого корпусу УГА...


Львівська ізоляторна компанія

ЛЬВÍВСЬКА IЗОЛЯ́ТОРНА КОМПА́НIЯ – підприємство електротехнічної промисловості. Створ. 2002 на базi Львiв. iзолятор. з-ду, засн. 1965...


Львівська операція 1920

ЛЬВІ́ВСЬКА ОПЕРА́ЦІЯ 1920 Проведена 23 липня – 24 серпня у ході польсько-радянської війни 1919–20 частинами рад. Пд.-Зх. фронту (командувач О. Єго­ров...


Львівська обласна філармонія

ЛЬВІ́ВСЬКА ОБЛАСНА́ ФІЛАРМО́НІЯ Перший офіц. концерт. сезон 1902–03 розпочався у концерт. залі театру Скарбека (нині Націо­нальний академічний український драматичний театр ім. М. Заньковецької)...


Львівська кондитерська фабрика Світоч

ЛЬВІ́ВСЬКА КОНДИ́ТЕРСЬКА ФА́БРИКА «СВІ́ТОЧ» – підприємство кондитерської галузі харчової промисловості. Історія сягає 19 ст., коли у Львові створ. невеликі кондитер. ф-ки (цукерні), зокрема кондитерсь­ку швейцар. майстра Д. Андреоллі...


Львівська газета. Вісник міста

«ЛЬВІ́ВСЬКА ГАЗЕ́ТА. ВІ́СНИК МІ́СТА» – загальноукраїнський громадсько-політичний тижневик. Виходить у Львові укр. мовою накладом 113 тис. прим. Засн. 2002 під назвою «Львівська газета» з ініціативи львів. підприємців і громад. діячів М. Іващишина та Я. Рущишина...


Львівська державна хореографічна школа

ЛЬВІ́ВСЬКА ДЕРЖА́ВНА ХОРЕОГРАФІ́ЧНА ШКО́ЛА Засн. 1957 як Львів. дит. хореогр. школа на базі балет. студії...


Лисенка Миколи Імені Голандський хор

ЛИ́СЕНКА МИКО́ЛИ І́МЕНІ Голландський хор Засн. 1996 у м. Утрехт з ініціативи М. Антоновича (худож. кер. і диригент до 2006). Спочатку він створив «Візантійський хор» (1951), що складався лише із чоловіків-голландців...


Львівська державна фінансова академія

...

Львівська православна богословська академія УПЦ КП

ЛЬВІ́ВСЬКА ПРАВОСЛА́ВНА БОГОСЛО́ВСЬКА АКАДЕ́МІЯ УПЦ КП – вищий богословський спеціалізований навчальний заклад, який готує священнослужителів...


Львівська політехніка Національний університет

...

Львівська державна мистецько-промислова школа

ЛЬВІ́ВСЬКА ДЕРЖА́ВНА МИСТЕ́ЦЬКО-ПРОМИСЛО́ВА ШКО́ЛА – навчальний заклад...


Львівська греко-католицька богословська академія

...

Львівська середняспеціалізована музична школа-інтернет

ЛЬВІ́ВСЬКА СЕРЕ́ДНЯ СПЕЦІАЛІЗО́ВАНА МУЗИ́ЧНА ШКО́ЛА-ІНТЕРНА́Т ім. С. Крушельницької Засн. 1939 як середня спец. муз. школа при Львів. консерваторії (нині муз. академія) з ініціативи В. Барвінського...


Львівська екпериментальна кераміко-скульптурна фабрика

...

Лисенка Миколи Імені Міжнародний музичний конкурс

ЛИ́СЕНКА МИКО́ЛИ І́МЕНІ Міжнародний музичний конкурс Засн. 1962 у Києві Мін-вом культури України, а також зусиллями композиторів А. Штогаренка, Є. Станковича, М. Скорика, Л. Колодуба, співачки Є. Чавдар, піаністів Є. Ржанова...


Львівська фабрика художній виробів ім. Лесі Українки

ЛЬВІ́ВСЬКА ФА́БРИКА ХУДО́ЖНІХ ВИ́РОБІВ ім. Лесі Українки – підприємство легкої промисловості. Ф-ку організовано 1960 на основі ар­тілі ім. Лесі Українки (засн. 1939 на базі кооп. підпр-ва «Укр. нар. мист-во»). Випускали вироби...


Літопис Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького

...

Лифаря Сержа Імені Міжнародний конкурс артистів балету і хореографів

ЛИФА́РЯ СЕ́РЖА І́МЕНІ Міжнародний конкурс артистів балету і хореографів Засн. 1994 у Києві Мін-вом культури України, Гол. упр. культури Київ. міської держ. адміністрації, Нац. оперою України...


Ліки України

«ЛІ́КИ УКРАЇ́НИ» – науково-практичний журнал. Засн. 1996 Держ. ком-том Укра­­їни з мед. та мікробіол. пром-сті й інформ. центром «Медпром­інфо». Від 2007 видавець – «Медікс Груп» (до 2014 – «Медікс»). Виходить 10 разів на рік. Наклад 12 тис. прим. Статті дру­­кує укр....


Ландшафти України

ЛАНДША́ФТИ УКРА́ЇНИ Л. У., як індивідуал. неповторні природні територ. комплекси регіон. рівня, структурні частини геогр. оболонки, об’єднують у групи за двома принципами: хорологічним, виділяючи регіон. одиниці вищих рангів – фіз.-геогр., або ландшафтні р-ни (278)...


Лікарські рослини України

ЛІ́КАРСЬКІ РОСЛИ́НИ УКРАЇ́НИ – судинні рослини України, які містять біологічно активні речовини і можуть бути використані в медицині. До Л. р. У. належать 2219 видів. Серед них бл. 10 % (244) складають культивовані та інтродуков. види...


Лісовий кодекс України

ЛІСОВИ́Й КО́ДЕКС УКРАЇ́НИ – законодавчий акт, який регулює правові відносини на території України з метою забезпечення підвищення продуктивності, посилення корисних властивостей, охорони та відтворен­ня лісів...


Ліберальна партія України

ЛІБЕРА́ЛЬНА ПА́РТІЯ УКРАЇ́НИ Засн. 1991 на установ. з’їздi у Донецьку з метою популяризації та поширення ідей і засад лібералізму в Україні...


Лельчицька нарада партизанів України

...

Ліберально-демократична партія України

ЛІБЕРА́ЛЬНО-ДЕМОКРАТИ́ЧНА ПА́РТІЯ УКРАЇ́НИ Засн. 1990 з ініціативи кер. Асоц. «Виборець України» на підставі Декларації ліберал. демократів України задля сприяння створенню громадян. сусп-ва з високим рiвнем життя та гуман. правової держави...


Лісівнича Академія Наук України

ЛІСІВНИ́ЧА АКАДЕ́МІЯ НАУ́К УКРАЇ́НИ – науково-методичний та координаційний громадський центр, що працює у галузях лісівництва, лісоексплуатації...


Лісотехнічний університет України Національний

ЛІСОТЕХНІ́ЧНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т УКРАЇ́НИ Національний – вищий навчальний заклад...


Літератури України Національний музей

ЛIТЕРАТУ́РИ УКРАЇ́НИ Національний музей Засн. 1981 у Києві постановою РМ УРСР як Держ. музей літ-ри УРСР. Для відвідувачів відкритий 1986. Статус національного – від 1999. Розташ. на розі вул. Б. Хмельницького, № 11 і Терещенківська...


Літературна бібліотека

«ЛІТЕРАТУ́РНА БІБЛІОТЕ́КА» – серія творів української та зарубіжної літератури. Випускала 1923–31 у Харкові і Києві «Книгоспілка». Серед виданих книг – «Вибрані твори» І. Тобілевича (Карпенка-Карого), В. Самійленка, Леся Мартовича...