Кримська республіканська науково-медична бібліотека - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Кримська республіканська науково-медична бібліотека

КРИ́МСЬКА РЕСПУБЛІКА́НСЬКА НАУКО́ВО-МЕДИ́ЧНА БІБЛІОТЕ́КА Засн. 1946 як обласна мед. б-ка. 1972 отримала статус наукової. Розташ. у Сімферополі. Від поч. 1970-х рр. діють філії у містах Керч, Євпаторія, Феодосія.

У структурі – чит. зал, 2 абонемен­ти, міжбібліотеч. абонемент, Ін­тернет-центр. Фонд складає по­над 330 тис. од. зберігання; містить вітчизн. та іноз. мед., біол. і сусп.-політ. літ-ру (книги, журнали, газети, автореф. дис., нормат.-тех. документи, наук.-метод. та інформ.-бібліогр. вид., слайди, мікрофільми). Комплек­тується літ-рою з усіх галузей медицини, охорони здоров’я і суміж. наук. Передплачує 190 пе­ріод. вид., серед них – 13 іноз.

Обмін. фонд – 4450 прим. Серед раритетів – книги з медици­ни 18–19 ст. (бл. 3-х тис. прим.), зокрема «Аптека, или Наука составлять разныя, какъ внутрь, такъ и снаружи употребляемыя, лекарства…» Ф.-А. Шлерета (Мос­ква, 1793), «Учебникъ пси­хiатрiи, составленный на осно­ванiи клиническихъ наблюде­нiй: для практическихъ врачей и сту­дентовъ. Т. 1. Общая патологія и терапія помешательства» Р. фон Крафта-Ебінґа (перекл. з нім., у 3-х т., 1881), «Оперативное акушерство со влюченiемъ ученiя о неправильностяхъ женскаго та­за» А. Красовського (1885, 3-є вид.), «Руководство къ полевой хирургической техникѣ: Ученіе о повязкахъ» Ф. фон Есмарха (т. 1, 1894, 4-е вид.), «Леченіе вино­градомъ въ Ялте и вообще въ Крыму» В. Дмитрієва (1896, 4-е вид.; усі – С.-Пе­тербург).

Довідк.-бібліогр. апарат: алфавіт., системат. та предмет. каталоги. Видає інформ. покажчик «Нові книги», анотов. бібліогр. покаж­чики «Організатору охорони здо­ров’я», «На допомогу середньо­му медпрацівнику»; проводить книжк. виставки. Б-ка є наук.-метод. центром для 38-ми мед. б-к лікув.-профілакт. установ АР Крим. Дир. – М. Іванова (від 2008).

Н. Б. Свида

Статтю оновлено: 2014