Кримський гуманітарний університет | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Кримський гуманітарний університет


Кримський гуманітарний університет

КРИ́МСЬКИЙ ГУМАНІТА́РНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т Засн. 1944 у м. Ялта як Крим. пед. уч-ще, реорганіз. 1994 у Ялтин. пед. коледж. Від 1998 – Крим. держ. гуманітар. ін-т (при­єднано Євпаторій. філію Сімфероп. пед. уч-ща), від 2005 – ун-т.

Того ж року надано статус респ. ВНЗу і вилучено з назви статус державного. У структурі Ун-ту – 5 ін-тів: пед. освіти і ме­неджменту (м. Армянськ); економіки та упр.; філології, історії та мист-в; педагогіки, психології та інклюзив. освіти (усі – Ялта); Євпаторій. ін-т соц. наук; 24 каф., 9 н.-д. центрів (глибин. психології, сучас. пед. техноло­гій, пед. майстерності і творчості, етносоціолінгвіст. дослідж., регіон. центр вищої освіти інвалідів та ін.), редакц.-видавн. відділ, центр довузів. підготовки та післядиплом. освіти, Екон.-гуманітар. коледж, н.-д. лаб. системно-аналітич. арт-терапії та ін.

Нині працюють 385 викл., з яких 49 д-рів та 172 канд. н. Серед відомих учених – Т. Яцен­ко, В. Євтух, М. Ігнатенко, Л. Редь­кіна, Н. Горбунова, Р. Ларіна. Навч. 3380 студентів, із них 2403 особи – на денній формі.

Основні напрями наук. досліджень: форму­вання профес. компетентнос­ті у майбут. учителів початк. класів і вихователів дошкіл. закладів; профес. підготовка фахівців до роботи з дітьми й молоддю з особливими потребами в умовах інклюзив. освіт. сере­­довища; теор.-методол. засади психокорекції особистості; податк.-бюджет. механізм у регулюванні екон. зростання та вдо­сконалення фінанс. відносин у курорт. регіонах; синергетичні та екол. засади формування фіз., психоемоц. і соц. складових індивід. здоров’я; соціокультурні, політ. та комунікативні виміри буття людини і сусп-ва в епоху глобалізації; проблемні аспекти викладання регіон. історії в навч. закладах тощо.

Ун-т видає ж. «Гуманітарні науки», «Науковий вісник Кримського гуманітарного університету. Серія Пе­­дагогіка. Психологія. Філологія», зб. наук. праць «Проблеми сучасної педагогічної освіти» (від 2009). Соц. база: 10 корпусів, 3 гуртожитки, б-ка, спортзал та ін. Перший дир. – О. Петров (до 1957), нині ректор – О. Глузман (від 1998).

Статтю оновлено: 2014