Историческій вѣстникъ | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Историческій вѣстникъ


Историческій вѣстникъ

«ИСТОРИ́ЧЕСКІЙ ВѢ́СТНИКЪ» – науково-популярний історико-літературний журнал. Виходив 1880–1917 щомісяця у С.-Петербурзі (згодом Петроград). Видавав О. Суворін (до 1912). Ред. – С. Шубинський, від 1913 – Б. Глинський (також видавець). Поряд з істор. белетристикою друкував наук.-популярні та публіцист. статті з вітчизн. історії, історії рос. літ-ри, географії, етнографії та фольклору, мемуари, щоденники, істор.-докум. архівні матеріали. Серед авторів – К. Бестужев-Рюмін, М. Лєсков, В. Крестовський, В. Соловйов, М. Костомаров, Д. Мордовець. Вміщено низку публікацій з історії України, укр. літ-ри, фольклору, етнографії, мист-ва, істор.-біогр. нариси про укр. письменників, громад. та культур. діячів, кобзарів, лірників, записи пісень, казок, легенд, переказів тощо. Опубл. статті М. Петрова про укр. письменників (увійшли до його кн. «Очерки истории украинской литературы 19 столетия», К., 1884), статті про І. Котляревського, О. Бодянського, М. Костомарова, Марка Вовчка, М. Старицького, М. Кропивницького, В. Антоновича, листи Л. Боровиковського до М. Максимовича, нарис Д. Яворницького «До біографії малоросійського етнографа М. В. Закревського», спогади Ф. Неслуховського про І. Срезневського і Харків. ун-т, публікації про В. Тарновського; рец. М. Філіпова на підготовлений І. Франком альманах «Листочки до вінка на могилу Шевченка на XXIX роковини його смерті», В. Данилова на кн. «Малюнки з життя українського народного слова» М. Сумцова та на «Систематичний покажчик журналу “Киевская старина”», а також відгуки на «Нариси з української літератури» М. Петрова, «Історію Візантії» Ю. Кулаковського, розвідку «Видання “Неба Нового” Іоаникія Галятовськаго» І. Огієнка, «Матеріали для історії цін на книги в давній Русі. XVI–XVIII ст.» В. Адріанової-Перетц, зб. «Рукописна книжність давньоруських бібліотек» М. Никольського, «Літопис Історико-філологічного товариства при Новоросійському університеті», «Праці Полтавської археологічної комісії», «Праці XIV археологічного з’їзду в Чернігові», «До історії руської драми. Поетика Л. Сарбевського за рукописами музею князів Чарторийських у Кракові» В. Рєзанова. Надруковано етногр. нарис «На Південному Бузі» В. Данилова, істор. нариси та портрети («Конфедерат Сава Чалий», «Гетьманша Анастасія Марківна Маркович»); некрологи про М. Костомарова, Я. Головацького, П. Куліша, П. Єфименка, І. Новицького; хроніку літ., театр., мист. і наук. життя; ілюстративні та іконографічні матеріали.

Літ.: Городецкий Б. М. Систематическій указатель содержанія «Историческаго вѣстника» за 25 летъ (1880–1904). С.-Петербургъ, 1908.

Статтю оновлено: 2011