Імідж України міжнародний — Енциклопедія Сучасної України

Імідж України міжнародний

І́МІДЖ УКРАЇ́НИ МІЖНАРО́ДНИЙ – забезпечення позитивного сприйняття України у світі. Посідає одне з центр. місць у зовн.-політ. діяльності держави (див. Зовнішня політика України). З набуттям незалежності І. У. м. знач. мірою зумовлював вирішення низки зовн.-політ. завдань: міжнар. визнання з боку світ. співтовариства; закріплення статусу України в міжнар. орг-ціях та режимах; забезпечення міжнар. підтримки проведення екон. реформ. В умовах становлення укр. державності відсутність відповід. інформації про Україну у широкої світ. громадськості та політ. еліти більшості держав світу вимагали особливої уваги влад. структур до проблеми формування І. У. м. та його закріплення. У Постанові ВР «Основні напрями зовнішньої політики України» (1993) її важливою складовою визначено проведення актив. інформ.-аналіт. роботи, спрямов. на роз’яснення своєї внутр. і зовн. політики, формування прихил. ставлення до України в парламент., уряд. і неуряд. колах ін. держав. Відданість заг.-прийнятим демократ. цінностям та процедурам, послідовність у процесі адаптації нац. законодавства до європ. стандартів, сталий розвиток нац. економіки є не лише необхід. умовами для зміцнення позицій України у світі, але й фактич. основою формування позитив. ставлення до неї світ. спільноти. Важлива складова формування І. У. м. – активне розповсюдження інформації про ресурсні та екон. потужності держави, її вироб., н.-д., наук.-технол., освітні можливості, рівень кваліфікації робочої сили, переваги геогр. розташування та транзит. потенціал. Вагомим чинником у розбудові І. У. м. стає поступове формування європ. ідентичності та закріплення сприйняття України у світі як невід’єм. частини європ. цивілізації та європ. регіон. системи міжнар. відносин. Формуванню позитив. І. У. м. сприяють міжнар. ініціативи України, які набувають широкого розголосу: активна й дієва участь у врегулюванні міжнар. конфліктів і миротвор. операціях під егідою ООН, пропозиції щодо скорочення озброєнь, роззброєння та підтримання режиму нерозповсюдження тощо. Особливо значущий факт конструктив. діяльності в цьому напрямі – добровіл. відмова від третього за потужністю ядер. потенціалу в світі та перетворення України з де-факто ядерної на де-юре без’ядерну державу. Цей прояв доброї волі продовжує зберігати потуж. потенціал у закріпленні позитив. І. У. м. завдяки своїй унікальності, зваженості підходу до вирішення однієї з ключових проблем сучасності та сприяє закріпленню реноме України як передбачуваного та послідов. міжнар. партнера. Водночас у деяких країнах світу уявлення про Україну досить поверхове та фрагментарне, а інколи – негативне. Формування такого іміджу є результатом не лише дій, безпосередньо спрямов. на дискредитацію України, але й недостат. поширення у світі інформації про позитивні зрушення в її внутр. розвитку та зовн. політиці. Особливого значення в протидії негатив. факторам у формуванні І. У. м. набувають розроблення та реалізація механізмів реагування та мінімізації таких тенденцій, посилення інформаційної безпеки. Україна розбудовує систему інформ. захисту своїх нац. інтересів, завдання якої – подолання штуч. інформ. ізоляції, донесення до світу інформ. потоків, забезпечення політ., договірно-правових та організац.-тех. можливостей включення вітчизн. інформ. служб у міжнар. систему обміну інформацією. Формування позитив. І. У. м. передбачає безпосереднє централізов. розповсюдження фактич., статистич. і довідк. інформації про Україну (за допомогою сучас. інформ. технологій, насамперед – мережі Інтернет), орг-цію поїздок представників іноз. держав (співроб. наук. та парламент. структур, неуряд. орг-цій), міжнар. орг-цій, іноз. ЗМІ, встановлення постій. контактів із впливовими політиками, політологами, представниками ЗМІ в країнах світу тощо. Провідну роль у реалізації заходів, спрямов. на формування та закріплення позитив. І. У. м., відіграє МЗС за сприяння КМ, ВР та ін. держ. органів і неуряд. орг-цій. Повідомлення і матеріали ЗМІ та незалеж., недерж. укр. дослід. центрів та ін-тів є одним із осн. джерел інформації про Україну для зовн. світу. Залучення інформ., інтелектуал., культур. та фінанс. потенціалу укр. діаспори також підвищує ефективність заходів зі створення привабливого І. У. м., а політ. і сусп. вплив, якого в деяких державах набули представники укр. діаспори, виступає додатк. позитив. фактором.

Л. В. Губерський

Статтю оновлено: 2011

Покликання на статтю
Л. В. Губерський . Імідж України міжнародний // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=13266 (дата звернення: 13.05.2021)